Bài dạy học theo chủ đề tích hợp đạt giải Quốc gia

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 28       244      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
befa0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/30/2015 8:32:20 AM
Loại file
pdf
Dung lượng
1.18 M
Lần xem
244
Lần tải
28
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài dạy học theo chủ đề tích hợp đạt giải Quốc gia, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Bài dạy học theo chủ đề tích hợp đạt giải Quốc gia, pdf, 20 trang, 1.18 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Toàn Nguyễn Mạnh đã có 28 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-day-hoc-theo-chu-de-tich-hop-dat-giai-Quoc-gia.pdf[1.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOA LƯ  
CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lp- tdo- hnh phúc  
  
BÀI DTHI:  
DY HC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HP.  
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG YÊN  
TKHOA HC TNHIÊN  
H và tên giáo viên: Nguyn Mnh Toàn  
Chủ đề:  
CÁC BÀI TOÁN V S NGUYÊN - CNG, TR S NGUYÊN  
TÍCH HP KIN THC VỀ  
LCH S- ĐỊA LÍ- HIU BIT XÃ HI,…  
Ngày 13 tháng 11 năm 2014.  
PHIU D THI : DY HC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HP  
I. Chủ đề :  
Dy hc tích hp các môn hc : Toán hc, Địa lí, Lch s, hiu biết thc  
tế  hội, thông qua chủ đề: CÁC BÀI TOÁN V S NGUYÊN - CNG, TRỪ  
S NGUYÊN TÍCH HP KIN THC V LCH S - ĐỊA LÍ- HIU BIT XàHI  
II. Mc tiêu dy hc:  
-
Kiến thức, kĩ năng, thái độ ca các môn hc sẽ đạt đưc trong dán này là:  
Toán học, môn địa lí, môn lch s, giáo dc kĩ năng hiểu biết nhng vn  
đề trong cuc sng hng ngày.  
-
Vn dng các kiến thức liên môn để áp dng vào các bài tp v s -  
cng, tr s nguyên giúp hc sinh phát huy sự suy nghĩ, tư duy, sự sáng to  
trong hc tp và ng dng vào thc tin.  
1
-
Hc sinh cần có năng lực vn dng nhng kiến thc liên môn: Shc,  
Hình hc, Toán- Địa lí, Toán - Lch s, lng ghép hiu biết xã hi trong thc tế.  
III. Đối tượng dy hc ca dán:  
Là hc sinh khi 6 trường THCS Trường Yên  Huyện Hoa Lư – Tnh  
Ninh Bình.  
Th nht: Đây là đối tượng học sinh đầu cp, khi hc  bc tiu hc và  
trong chương I các em đã hoàn thiện chương trình về tp hp s t nhiên, trong  
đó các phép toán cng , và nhân luôn thc hiện được, còn phép tr  phép chia  
không phải lúc nào cũng thực hiện được. Nhu cu m rng tp hp số để đáp  
ứng được khả năng tính toán và thực tin cuc sống đề ra.  
Thhai: Đối vi bộ môn Địa lý, Lch sử,... các em đã được hc rt nhiu  
bài có liên quan đến địa điểm ni tiếng trong nước và trên thế gii, các k quan  
thiên nhiên, các mc lch squan trng và các nhân vt ni tiếng ca thế gii.  
Th ba: Đối vi các môn học khác cũng vậy, như môn: Lch sử, Địa lí…  
các em đã được tìm hiu v kiến thc nhiều môn được tích hp trong các bài  
hc. Vì vy nên khi cn thiết kết hp kiến thc ca mt môn học nào đó vào bộ  
môn toán để làm cho bài dy phong phú, gần giũ hơn để hc sinh tích cc tự  
giác tiếp thu kiến thc mt cách chủ động hơn. Qua đó giúp các em vừa nm  
vng kiến thc toán hc và hiu thêm kiến thc ca các môn khác góp phn giáo  
dc hc sinh yêu lch s dân tộc, yêu quê hương đất nước, hiu biết thêm các sự  
kin lch sử, địa lí thế gii m rng hiu biết để các em tìm tòi khám phá nâng  
cao hiu biết ca bn thân.  
IV. Ni dung tích hp cth.  
A.Tng quan vcác nghiên cứu có liên quan để gii quyết tình hung  
Để đạt được hiu qucao ta cn áp dng vào nhiu môn hc khác nhau để  
gii quyết các bài tập môn toán đưa ra, t môn toán tích hp các ni dung ca  
các môn hc khác và các kiến thc v hiu biết xã hội, kĩ năng sống làm phong  
phú kiến thc ca học sinh giúp các em lĩnh hội kiến thc chủ động và khc sâu.  
Thông qua đó làm cho bài dạy của giáo viên sinh động hơn cụ th là các ni  
dung liên môn ca các môn hc sau:  
2
1
.V®Þa lý:  
+
+
+
T×m hiÓu vÒ ®é cao cña c¸c ®Ønh nói  
T×m hiÓu vÒ ®é s©u cña ®¸y vùc, ®¸y vÞnh  
T×m hiÓu xem mét n• íc thuéc khu vùc nµo cña ch©u lc, ...  
2
3
.VlÞch sö:  
+
+
Dïng sè nguyªn ®Ó biÓu diÔn c¸c mèc thêi gian trước và sau công nguyên.  
T×m hiÓu vÒ c¸c thêi ®¹i, c¸c vÞ anh hïng ca dân tc Vit Nam.  
.VhiÓu biÕt x· héi  
+
+
+
T×m hiÓu vÒ c¸c nhµ b¸c häc  
Các hiu biết vxã hi cuc sng.  
Tìm hiu số nguyên âm nguyên dương thông qua kinh doanh (l-lãi,  
có- n).  
. VÒ thÓ thao :  
4
+
+
T×m hiÓu vÒ hiÖu sè bµn th¾ng thua.  
Tìm hiểu nét đẹp văn hóa Việt Nam qua Festivan diu Huế.  
B. Nhng ni dung chính.  
. HiÓu vÒ sè nguyªn qua t×m hiÓu vÒ ®é cao cña c¸c địa danh.  
1
Bài toán 1.Dùng các số nguyên để biu thị các độ cao và cho biết ý nghĩa của nó:  
a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ –rét ( thuc Nê-pan) là 8848 m  
b) Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 m  
HD. Trli và ni dung tích hp kiến thức địa lí, hiu biết xã hi.  
+
Độ cao của đỉnh núi Ê- - rét cao 8848 m so vi mực nước bin. Là số  
nguyên dương(+8818m)  
Thông qua đó tìm hiểu v trí của đỉnh Ê- vơ – rét ca dãy Hy-ma-lay-a  
thuc Nê-pan học sinh biêt thông tin đây là đỉnh núi cao nht thế gii (nóc nhà  
thế giới) là địa điểm du lch, th thao mo him, thám him ca nhiu nhà khoa  
hc trên thế giới trong đó có cả Vit Nam.  
3
Đỉnh núi Ê- -rét (Nê- Pan) cao +8848 m  
+
Khi nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143 m điều đó có nghĩa  
là đỉnh núi trên mực nước bin là 3143 m, là số nguyên dương.  
Đỉnh núi Phan-xi-păng (Lào Cai) cao +3143 m  
Thông qua ni dung này hc sinh biết đây là đỉnh núi cao nhất Đông  
Dương (nóc nhà Đông Dương) đây cũng là nơi tham quan, du lịch sinh thái,  
nghiên cu, thám him quan trng ca Vit Nam. Trên dãy Hoàng Liên Sơn có  
nhiều động- thc vt quý cn bo vvà khai thác hp lý.  
4
Bài toán 2 .(Bài tp vn dụng tương tự) Viết các độ cao sau và cho biết ý nghĩa  
ca nó.  
a) Độ cao trung bình ca Tây Nguyên (Vit Nam) là 700 m.  
b) Độ cao của đỉnh núi B (khu di sn văn hóa - thiên nhiên thế gii  
Tràng An xã Trường Yên) là 1000m  
HD. a) +700m  
b) +1000m  
Bài toán 3.Đọc các số nguyên để biu thị các độ cao và cho biết ý nghĩa của nó:  
a) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là -11524 m.  
b) Đáy vịnh Cam Ranh có độ cao là -30m.  
HD. Trli và ni dung tích hp kiến thức địa lí, hiu biết xã hi.  
+
Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là -11524 m. Nghĩa là đáy vực này nm  
dưới mực nước bin là 11524 m, là snguyên âm.  
Thông qua đó tìm hiểu vtrí của đáy vc nm khu vc nào ca Châu Á,  
vùng biển nào.Thông qua đó giúp học sinh trang b thêm cho hc sinh hiu biết  
và cng ckiến thc về địa lí  
+
Đáy vịnh Cam Ranh có độ cao là -30m có ý nghĩa là đáy vịnh bên dưới  
mực nước bin 30m, là snguyên âm.  
5
Vnh Cam Ranh ( Khánh Hòa) cao - 30 m  
Đây là nội dung có liên quan ti kiến thức địa lí và hiu biết xã hi, vnh Cam  
Ranh là mt trong 20 vịnh được vinh danh đẹp nht thế gii (xếp th 3), là nơi  
có tiềm năng về du lch biển, nơi phát triển kinh tế. Bên cạnh đó vịnh Cam Ranh  
còn là cng quân s quan trng của QĐND Việt Nam nơi đặt nhiu tu chiến  
hiện đại và hiện còn là nơi neo đậu của biên đội tu ngm ki-lô ca Việt Nam để  
bo vbiển đảo thiêng liêng ca tquốc, trong đó có hai quần đảo Trường Sa và  
Hoàng Sa  
6
Bài toán 4. Em hiu gì về ý nghĩa của các snguyên trong các câu sau:  
a) Độ cao trung bình ca thm lục địa Vit Nam là 65m.  
b) Độ cao của hơn một nửa nước Hà Lan (Thuc châu Âu) là -1m.  
c) Độ cao trung bình ca tam giác Bec-mu-da (tam giác qu thuc vùng  
bin Ca-ri-bê- trung m) là -2000m.  
HD: Dưới mực nước bin  
a) 65m  
b) 1m  
c) 2000m  
2
. Qua snguyên tìm hiu các mc lÞch sö, t×m hiÓu vÒ c¸c thêi ®¹i.  
Bài toán 5.Dùng snguyên biu thcác mc thi gian sau.  
a) Thời đại Hùng Vương kết thúc vào khoảng năm 258 trước Công  
nguyên.  
b) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm 40 sau công nguyên.  
c) Đinh Bộ Lĩnh dẹp lon 12 s quân thng nhất giang sơn thu về mt  
mối và lên ngôi hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng) đặt tên nước ta là Đại CViệt định  
đô ở Hoa Lư năm 968 sau công nguyên.  
HD. Trli và ni dung tích hp kiến thc lch s, hiu biết xã hi.  
+
Thời đại Hùng Vương kết thúc vào khoảng vào năm – 258 là  nguyªn ©m  
Hình nh vthi kì các Vua Hùng  
Thông qua ni dung liên hệ đến truyn thuyết con Lc cháu Hng ca dân  
tc Việt Nam và ý nghĩa của t “ Đồng Bào”. Hiu thêm v thi kì dựng nước  
và giữ nước ca dân tc ta.Thời kì Hùng Vương kéo dài từ năm 2879 đến 258  
7
(TCN) trải qua 18 đời vua đây là thời kì dựng nước (Văn Lang) của dân tc Vit  
Nam.Thế hệ người Vit Nam phi cùng nhau gi nước, nht là thế h tr. Theo  
li dn ca Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phi  
cùng nhau gi nước”.Qua đó giúp học sinh thêm yêu lch s Vit Nam và thy  
trách nhim của mình đối với đất nước.  
+
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra khoảng năm + 40 là s nguyªn d• ¬ng  
Hình nh Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra năm 40 đến năm 43  
Hc sinh tìm hiu khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống quân xâm lược Nam Hán  
Qua ni dung này làm cho hc sinh hiu thêm v mc lch s  thy  
được lòng yêu nước và tinh thn quật cường của người ph n Vit Nam. Khi  
8
giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Thấy được vai trò của người ph n trong lch  
sgiữ nước ca dân tc ta.  
Gn vi 8 ch vàng mà Bác H nhn xét v ph n Việt Nam: “ Kiên  
cường, bt khut, trung hậu, đảm đang”.Thông qua nội dung hc sinh tìm hiu  
thêm những gương phụ n anh hùng trong lch s. Trong giai đoạn phong kiến  
có những gương phụ ntiêu biểu như: Hai Bà Trưng, bà Triệu, Thái hu Dương  
Vân Nga,…trong thời đại HChí Minh tiêu biểu như: Võ Thị Sáu, Trn ThLý,  
Nguyn Thị Định, Nguyn ThBình, Võ ThThắng,….  
-
Đinh Tiên Hoàng lên ngôi năm + 968.  
Đinh Tiên Hoàng( 924 - 979) là v vua sáng lp triều đại nhà Đinh,  
nước Đại C Vit trong lch s Vit Nam. Ông là người có công đánh dẹp lon  
2 s quân, thng nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên ca Vit Nam  
sau 1000 năm Bc thuc. Đại C Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lp,  
t ch, xây dng chế độ quân ch tp quyn  Vit Nam. Đinh Bộ Lĩnh mở  
nước, lập đô, lấy niên hiu với tư cách người đứng đầu một vương triều b thế:  
Quyn xưng vương  tới vua Đinh xưng làm hoàng đế. Sau hai vua nhà Tin  
xưng đế gia thi Bc thuc ri btht bại trước hongoại xâm, 400 năm sau  
ngưi cm quyn Vit Nam mi thc sự vươn tới đỉnh cao ngôi vvà danh hiu,  
khẳng định v thế vng chc ca quốc gia độc lp, thng nht qua các triều đại  
Đinh – Trn và buộc các điển l, sách phong của cường quyn  
phương Bắc phi công nhn là một nước độc lp. Từ Đinh Bộ Lĩnh trở v sau,  
các Vua không xưng Vương hay Tiết độ snữa mà đều xưng Hoàng đế như một  
dòng chính thống. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nn móng sáng lp nhà  
nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên  Vit Nam, vì thế mà ông còn  
được gi là người m nn chính thng cho các triều đại phong kiến trong lch  
sử.Đây là niềm t hào của Ninh Bình nói chung và quê hương Trường Yên  
chúng ta nói riêng.  
9
Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tại Trường Yên  
Tượng vua Đinh Tiên Hoàng trong đền  
Bài toán 6.Dùng snguyên biu din các mc thi gian sau:  
a) Thời kì An Dương Vương kết thúc khoảng năm 257 TCN.  
b) Nhà toán hc Pi-ta- go sinh năm 576 TCN  
c) Thế vn hội đầu tiên t chc ti Olimpia (Hy-lạp) năm 776 TCN  
d) Thế vn hi mùa hè ln th XXX t chc tại Luân Đôn (Anh) năm 2012.  
HD. a) -257 b) -567 c) -776  
d) +2012  
1
0
3. Các dng bài tp tìm hiu vthc tế. LuyÖn tËp vÒ phÐp céng- trõ sè nguyªn  
Liên quan ti cng tr các s nguyên: Cùng du, khác dấu.Qua đó củng  
cvà khc sâu kiến thc.  
0
Bµi to¸n 7. Nhiệt độ bui trưa ở Mát-xcơ-va là -7 C. Bui chiu nhiệt độ gim  
0
6
C. Hi nhiệt độ bui chiu  Mát-xcơ-va  bao nhiêu độ.  
HD.  
o
o
Khi nhiệt độ bui chiu gim 6 C nghĩa là tăng -6 C. Vy nhiệt độ bui  
chiu Mát-xcơ-va là:  
7 + (-6) = - (7+6) = -13  
-
o
Vy nhiệt độ bui chiu  Mát-xcơ-va là -13 C.  
Liên hti hiu biết xã hi.  
-
Tìm hiu Mát-xcơ - va là thủ đô của nước Nga (Liên Xô cũ) là thủ đô  
xinh đẹp và cổ kính, nước Nga là nước giúp đỡ Vit Nam vô cùng to ln trong  
chiến tranh, và hin ti trong chòa bình.  
1
1
Mát-xcơ- va thủ đô liên bang Nga  
0
Bài toán 8. Nhiệt độ ở Sapa vào buổi trưa là 3 C, đến ti nhiệt độ gim so vi  
0
buổi trưa là 5 C. Do đó ở Sapa có tuyết rơi. Hỏi vào bui ti Sapa có nhiệt độ là  
bao nhiêu?  
HD.  
3 + (-5) = -(5-3) = -2  
Vào bui ti Sapa có nhiệt độ  -2 C.  
0
Bài toán 9: Vùng Xi-bê ri (Liên bang Nga) có nhiệt độ chênh lch (nhiệt độ  
cao nht trnhiệt độ thp nhất) trong năm nhiều nht thế gii: nhiệt độ thp nht  
0
0
là -70 C, nhiệt độ cao nht là 37 C. Tính s độ chênh lch nhiệt độ ca vùng Xi-  
ri.  
Li gii.  
Nhiệt độ chênh lch nhiệt độ ca vùng Xi-bê ri là:  
3
7 (-70) = 37 + 70 = 107  
0
Vy s độ chênh ca nhiệt độ vùng Xi-bê-ri là 107 C.  
Xi - bê- ri (Liên bang Nga)  
1
2
Qua đó tìm hiểu Xi-bê ri là khu vc cận đông, nằm trên lãnh th Châu Á  
của nước Nga, gii thiệu là nơi có nhiệt độ chênh lch ln nhất trong năm trên  
thế gii. Tuy vậy nơi đây có rất nhiu tài nguyên khoáng sản như dầu m, kim  
cương,…  
Bài toán 10. Năm 179 TCN Triệu Đà đánh bại An Dương Vương chính thức  
xâm lược Âu Lac (Tên của nước ta thời kì đó) đến năm 938 sau công nguyên  
Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trong trận đánh lịch s Bạch Đằng chm  
dt thi kì Bc thuc mra thời kì đc lp, tchca dân tc ta. Tính xem thi  
kì Bc thuộc kéo dài bao nhiêu năm.  
HD. Thi kì Bc thuc kéo dài khong: 938 (-179) = 938 + 179 = 1117  
Đền thNgô Quyn ti thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm  
Tượng Ngô Quyền trong đền thờ ông ở  
thôn Cam Lâm (Đường Lâm – HN)  
Bài tp11.Tính tui th ca nhà bác hc Ác  si  mét, biết rằng ông sinh năm -  
87 và mất năm -212.  
2
HD.Tính tui thta lấy năm mất trừ năm sinh.  
Tui th ca nhà bác hc Ác  si  mét là :  
-
212 (-287) = -212 + 287  
287 212 = 75  
Vy Ác si mét th75 tui  
=
1
3
Mt khong 212 trước Công Nguyên  
Bị các binh sĩ La Mã giết hi trong trn Syracuse  
-
Thông qua bài toán tìm hiu Ác  si mét là nhà bác hc c đại ông gii  
nhiều lĩnh vực, là “cha đẻ” của lực đẩy Ác-si-mét gn lin vi câu truyn ni  
tiếng Ơ-rê-ca.  
Bài toán 12. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48  
bàn.Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn. Tính hiu s bàn  
thng thua của đội bóng trong mi mùa gii.  
Gii.  
a) Hiu sbàn thng thua ca mùa giải năm trước là:  
2
1 32 = - (32- 21) = - 19 bàn  
b) Hiu s bàn thắng thua năm nay là: 35  31 = 4 bàn  
Hiểu được ng dng ca snguyên trong thc tế được sdng trong  
nhiều lĩnh vực khác nhau như thể thao(hiu sbàn thng- thua, trong kinh doanh  
lỗ (âm), lãi (dương), trong y học cn th, vin thị  
1
4
Qua ni dung này hc sinh thấy được s nguyên dùng cả trong lĩnh vực  
th thao, hay trong cuc sng thc tế đời sng xã hội như có và nợ, kinh doanh  
lỗ (âm) lãi (dương)  
Bài toán 13: Năm ngoái ông Năm vay ngân hàng nhà nước để chăn nuôi 15  
triệu đồng theo chế độ ưu đãi của nhà nước giành cho h nghèo vì vy ông  
không phi tr lãi xut. Năm nay do làm ăn đúng quy cách ông đã thoát nghèo  
và hin tại ông đã trả được ngân hàng 10 triu. Hỏi ông Năm còn nợ ngân hàng  
bao nhiêu?  
Li gii:  
Stiền ông Năm còn nợ ngân hàng là:  
1
5 10 = 5 (triệu đồng)  
Vậy ông Năm còn nợ li ngân hàng là 5 triệu đồng.  
4
. TÝnh độ cao sau mt vài lần thay đổi. Thấy được dùng s nguyên để biu thị  
các đại lượng tăng giảm, cùng chiu, ngược chiều theo quy ước.  
Bài toán 14.Trong l hi th diu  Fesivan diu Huế, chiếc diu ca Vit Nam  
mang biu tượng hình ch S bay  đội cao 150m (so vi mặt đất). Sau mt lúc  
chiếc diu giảm độ cao 15m, rồi sau đó lại tăng thêm 30m. Hỏi sau hai ln thay  
đổi diu ở độ cao bao nhiêu mét (so vi mặt đất)  
Gii.  
Khi diu giảm độ cao 15m có nghĩa là tăng thêm -15 m. Nên độ cao ca  
diu sau hai lần thay đổi là:  
1
50 +(-15) + 30= 180 +(-15) = 180 15 = 165 m  
Vy sau hai lần thay đổi độ cao thì độ cao ca nó là 165m.  
Liên h vi thc tế:Th diu là một nét đẹp Văn hóa của VN, hin nay  
nước ta có Fesivan diu  Huế thu hút được quan tâm ca rt nhiu khách du  
lịch trong và ngoài nước. Tuy vy khi th diều chú ý không chơi gần nơi có  
đường dây điện để an toàn. Giáo dc ý thức an toàn trong khi vui chơi.  
1
5
L hi th diu  c đô Huế (Festivan th diu)  
Bài toán 15. Mực nước  bến sông Hoàng Long (Trưng Yên –Hoa Lư) trong  
một ngày lũ, buổi sáng mực nước thấp hơn báo động 2 là 60cm vào buổi trưa  
mực nước cao hơn buổi sáng là 80cm và đến bui chiu mực nước li gim so  
vi buổi trưa là 30cm. Hi mực nước bui chiu  bến sông Hoàng Long cao  
hơn hay thấp hơn báo động 2?  
HD. Mực nước bui chiu  bến sông Hoàng Long là:  
-
60 + 80 30 = 20 -30 = -10 cm  
Vy mực nước bui chiu thấp hơn báo động 2 là 10cm.  
Bến sông Hoàng Long, nơi diễn ra nghi ltế thần và rước nưc.  
(núi Cắm Gươm phía xa)  
1
6
Thông qua ni dung bài toán hc sinh biết thêm quy ước trong ngành khí  
tượng thủy văn, hiu thế nào là các mức báo động lũ lụt, hiu thêm được địa  
danh bến sông Hoàng Long là nơi gắn lin vi thủa chăn trâu của Đinh Bộ Lĩnh.  
Nơi đây còn gắn lin vi s tích núi Cắm Gươm và Rồng vàng đưa Đinh Bộ  
Lĩnh qua sông là nơi sơn thủy hu tình ca cố đô Hoa Lư. Hằng năm nơi đây  
din ra nghi lễ rước nước quan trng trong ngày khai hội Trường Yên.  
V.Ý nghĩa vai trò của d án.  
Qua thc tế dy hc nhiều năm tôi thy rng vic kết hp kiến thc gia  
các môn học “tích hợp” vào để gii quyết mt vấn đề nào đó trong một môn hc  
là vic làm hết sc cn thiết. Điều đó không chỉ đòi hỏi người giáo viên ging  
dy b môn không ch nm bt nhun nhuyn kiến thc b môn mình ging dy  
mà còn cn phi không ngng trau ri kiến thc ca nhng môn học khác để  
giúp các em gii quyết các tình hung, các vấn đề đặt ra trong môn hc mt cách  
nhanh nht, hiu qunht.  
-
Đồng thi tôi thy rng “tích hợp”  mt khái niệm đưc s dng trong  
nhiều lĩnh vực. Đặc bit trong giáo dc tích hp kiến thc các môn học vào để  
gii quyết các vấn đề trong mt môn hc s giúp hc sinh hiu rộng hơn, sâu  
hơn về vấn đề trong môn học đó  
-
Tích hp trong ging dy s giúp hc sinh phát huy s suy nghĩ, tư duy,  
ssáng to trong hc tp và ng dng vào thc tin.  
Trong thc tế tôi thy khi bài son có kết hp vi kiến thc ca các môn  
*
hc khác s giúp giáo viên tiếp cn tốt hơn, hiểu rõ hơn, sâu hơn những vấn đề  
đặt ra trong sách giáo khoa. Từ đó bài dạy s tr nên linh hoạt, sinh động hơn.  
Hc sinh có hng thú học bài, được tìm tòi, khám phá nhiu kiến thức và được  
suy nghĩ sáng to nhiều hơn. Từ đó vận dng kiến thc vào thc tế tốt hơn. Gn  
kết kiến thức, kĩ năng, thái độ các môn hc vi nhau, vi thc tiễn đời sng xã  
hi, làm cho hc sinh yêu thích môn học hơn và yêu cuộc sng.  
1
7
VI. Thiết bdy hc:  
-
-
-
-
-
-
Máy tính máy chiếu  
Bng nhóm  
Bút d.  
Giy A4  
Các hình nh liên quan vlch sử, địa lí,… trong tiết dy  
Hs tìm hiểu trước các skiện, địa danh liên quan đến bài hc mà giáo  
viên đã giao.  
VII. Hoạt động dy hc và tiến trình dy hc  
Do thi gian mt tiết dy và thi gian nghiên cu hn chế nên sau đây  
chúng tôi chgii thiu sn phẩm nhóm đã thiết kế đó là  
-
-
Mô thoạt động dy và hc qua giáo án toán 6 tiết luyn tp.  
Để dy hc theo chủ đề tích hp các môn học , đối vi chủ đề: Số  
nguyên và tp hp các s nguyên.Tôi cần thay đổi mt s bài tập trong SGK đã  
nêu ra, thay vào đó một s bài tập có liên quan đến các môn học khác như môn  
lch s, môn địa lí , và các ni dung vhiu biết trong XH .  
-
Để giải được các bài toán này hc sinh cn nắm được các kiến thc ca  
các môn môn nói trên. Ngoài ra tôi còn đưa một s bài toán liên quan đến các  
bài toán thc tế như kinh doanh, giao thông, thể thao…  
VIII. Kiểm tra đánh giá kết quhc tp ca hc sinh.  
A.Ni dung:  
1
.Vkiến thc:  
Đánh giá ở 3 cấp độ :  
a. Nhn biết  
b. Thông hiu  
c. Vn dng ( Cấp độ thp, cấp độ cao)  
2
. Về kĩ năng:  
Đánh giá:  
-
-
Rèn luyện năng nhn biết các snguyên sdng trong thc tế như thế nào  
Kĩ năng vận dng kiến thức liên môn để sdng các snguyên biu  
diễn các đại lượng.  
1
8
3
. V thái độ:  
Đánh giá thái độ hc sinh :  
-
-
Ý thc , tinh thn tham gia hc tp  
Tình cm ca học sinh đi vi môn hc và các môn hc khác có liên quan.  
B.Cách thc kiểm tra, đánh giá kết quhc tp , sn phm ca hc sinh.  
-
-
-
GV đánh giá két quả ,sn phm ca hc sinh  
HS tự đánh giá kết qu, sn phm ln nhau( các nhóm , t)  
Phiếu trc nghim về đánh giá kết qu, sn phm ca HS  
IX. Các sn phm ca hc sinh:  
-
Hthống sơ đồ và tp hp snguyên , biu din tp snguyên trên trc  
số  
(
-
-
-
-
Vào giy A , hs c lp)  
4
Gii bài tp ca hc sinh vào giy A (theo nhóm, t)  
4
Gii bài tp ca hc sinh vào bng ph( cá nhân)  
Phiếu trli trc nghim bài tp ca hc sinh.(clp)  
Các kiến thc tìm hiu thông qua bài dy.  
Xác nhn ca chuyên môn  
Trưng Yên, ngày 15 tháng 11 năm 2014  
Nhóm tác gi.  
Nguyn Mnh Toàn  
1
9
TÀI LIU THAM KHO  
1
2
3
4
6
7
. Sách giáo khoa Toán 6 (T1) - NXB giáo dục (Phan Đức Chính Tôn Thân)  
. Sách bài tp Toán 6 (T1) - Nhà xut bn giáo dc ( Tôn Thân)  
. Địa Lý lp 7  
- Nhà xut bn giáo dc  
- Nhà xut bn giáo dc  
- Google  
.Đại Vit sử kí toàn thư  
- Lê Văn Hưu – Ngô Sĩ Liên …  
.Tài liu quân s Vit Nam - Báo QĐND  
2
0
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài dạy học theo chủ đề tích hợp đạt giải Quốc gia
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự