bai giang phu dao tieng anh 12 buoi

giáo án điện tử Tiếng Anh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       9      0
Ngày đăng 2008-07-16 15:06:46 Tác giả Chí Nguyễn Quang loại .doc kích thước 0.17 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Buæi 1 I. Lý thuyÕt: 1,C©u ? Trong tiÕng anh còng nh­ trong tiÕng viÖt mét c©u ®Çy ®ñ gåm cã chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ - Chñ ng÷ gåm: Danh tõ, côm danh tõ vµ ®¹i tõ nh­ : Hoa, my father, a little boy, that old man..,he, she, you, we, they, it,I. - VÞ ng÷ gåm : §éng tõ lµ chÝnh vµ c¸c tõ lo¹i kh¸c nh­ O, Adv.. §Ó c¸c em lµm ®ù¬c chÝnh x¸c phÇn Grammar th× yªu cÇu ph¶i n¾m ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau: - N¾m ®­îc c¸c lo¹i ®éng tõ: 1, TOBE : trong c©u cã c¸c h×nh thøc sau: is, am, are, was, were, be, been. 2, Trî ®

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

   Buæi 1 I. Lý thuyÕt:
1,C©u ?   Trong tiÕng anh còng nh­ trong tiÕng viÖt mét c©u ®Çy ®ñ gåm cã chñ ng÷ vµ vÞ ng÷
-                          Chñ ng÷ gåm: Danh tõ, côm danh tõ vµ ®¹i tõ nh­ : Hoa, my father, a little boy, that old man..,he, she, you, we, they, it,I.
-                          VÞ ng÷ gåm : §éng tõ lµ chÝnh vµ c¸c tõ lo¹i kh¸c nh­ O, Adv..
  §Ó c¸c em lµm ®ù¬c chÝnh x¸c phÇn Grammar th× yªu cÇu ph¶i n¾m ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau:
-                          N¾m ®­îc c¸c lo¹i ®éng tõ:
1, TOBE : trong c©u cã c¸c h×nh thøc sau: is, am, are, was, were, be, been.
2, Trî ®éng tõ : do, does, did, will, shall, have, has, can, could, may, must, ought to..
3, Cßn l¹i lµ ®éng tõ th­êng : see, hate, have, eat, learn, study, cook, write..
-                          N¾m ®­îc c¸ch chia ®éng tõ theo chñ ng÷.
-         1, Nhãm chñ ng÷ mµ c¸c lo¹i ®éng tõ ®øng ngay sau nã lu«n
ph¶i biÕn ®æi kh¸c víi ®éng tõ gèc ( hay Vinfinitive ) ®ã lµ: She, he, it, N(sè Ýt)
2, Nhãm chñ ng÷ mµ ®éng tõ sau nã kh«ng ph¶i biÕn ®æi ( V infinitive) ®ã lµ: You, we, they, N (sè nhiÒu).
 *Do ®ã trong qu¸ tr×nh chia ®éng c¸c em ph¶i chó ý ®Õn chñ ng÷ cña c©u ®ã xem cã ph¶i lµ she, he, it, N (sè Ýt) ®Ó chia ®éng tõ t­¬ng øng cho ®óng.
-   N¾m ®­îc c¸ch chia ®éng tõ theo th× ( theo thêi gian )
1, Th× hiÖn t¹i ®¬n: TOBE lµ : am (I), is (she, he, it, Nsè Ýt), are (you, we, they,Nsè nhiÒu)
- VÝ dô:    I am a pupil.
                 She is young.
                 This man is old.
                  The children are in the room.
§éng tõ th­êng :
Vs,es      (she, he, it,N)
V           (you, we, they Ns)
-  VÝ dô :     She cooks dinner everyday.
                    They cook dinner everyday.
                           C¸c tr­êng hîp thªm es sau ®éng tõ th­êng lµ: study-studies (play-plays)
 
 
 
go    - goes
teach - teaches
wash    - washes
pass    -  passes
fix     -    fixes
 
 
-  VÝ dô :      Nam does his homework everyday.
2, Th× qu¸ khø ®¬n:          TOBE                        -  was (I, she, he, it, N)
                                                                               were (You, we, they,Ns)
1

 


_VÝ dô :         I (be) at the zoo yesterday.       >         I was at the zoo yesterday.
                   They (be) students a year ago.     >         They were students a year ago.
 
                                 ®éng tõ th­êng    -  V-ed
                                                                           V -cét 2( trong b¶ng ®éng tõ bÊt qui t¾c)
Chó ý: §éng tõ th­êng ë th× nµy c¸ch chia kh«ng phô thuéc vµo S mµ phô thuéc vµo chÝnh ®éng tõ ®ã( -ed hay ë cét 2).
- VÝ dô :  She stayed at home last night.    ( to stay )
                 I went to Moscow last year.       ( to go )
3, Th× t­¬ng lai ®¬n :
                                        .... will + be ....
                                        .... will + V(infinitive) ....
- VÝ dô :         I will be a teacher.
                       She will  go camping tomo
ow.
                       They will come here.
4, Th× t­¬ng lai trong qu¸ khø :
                                                  .... would + be ....
                                                  .... would + V(infinitive) ....
    - VÝ dô :          She would be on a diet.
                         They would travel around the world.
5, C©u ®iÒu kiÖn :
a, C©u ®iÒu kiÖn cã thËt ë hiÖn t¹i ( I ) :    If....( th× hiÖn t¹i ®¬n ).., ...( th× t­¬ng lai ®¬n ).
                                                   VÝ dô :    If it rains, I will stay at home.
b, C©u ®iÒu kiÖn tr¸i víi thùc tÕ ( kh«ng cã thËt ë hiÖn t¹i ) (II).
                       If ....( th× qu¸ khø ®¬n )..., ....( th× t­¬ng lai trong qu¸ khø )...
    - VÝ dô :      If I were you, I would meet her.
                        If you played football, you would come home late.
II, C¸c d¹ng bµi tËp :
Ex.1:  Chia ®éng tõ trong ngoÆc.
He usually ( go ) fishing at weekend.
My parents ( work ) in a business company.
She ( come ) here yesterday.  
We ( live ) in that house when I was ten years old.
Both my grandmother and my uncle ( be ) teachers.
My sister ( like ) music very much.
I ( go ) to bed late last night.
They ( be ) at the zoo last sunday.
My friend ( be ) very good at English.
I ( visit ) the Great Wall in China two years ago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1

 


Ex. 2: Chia ®éng tõ trong ngoÆc
1. She usually ( cycle ) to school.
2. Everyday, he ( have )
eakfast at 6 and ( go ) to work after that.
3, They ( go ) to Ho Chi Minh city tomo
ow.
4, Son ( write ) a letter for his friend last night.
5, James Watt ( invent ) the steam engine.
6.There ( be ) a new market here next month.
7. she ( make ) cake this afternoon.
8. There ( be ) 4 people in my family.
9. He ( finish ) his work in 15 minutes.
10. I ( meet ) her last sunday morning and we ( go ) shopping together.
§èi víi thÓ phñ ®Þnh vµ nghi vÊn cña c¸c th×, cÊu tróc ®éng tõ ®­îc chia theo tõng th× kh«ng thay ®æi chØ cã ®iÒu:
-         §èi víi thÓ phñ ®Þnh: Nh÷ng c©u thÊy cã ®éng tõ TOBE hay trî ®éng tõ ( will, can,have... nh­ ë trªn ) ta thªm NOT sau TOBE hay trî ®éng tõ dã.
- VÝ dô:         She is a teacher.    >      She is not ( isn’t ) a teacher.
                      he will go there tomo
ow.         >        He will not ( won’t ) go there tomo
ow.
                                         Nh÷ng c©u thÊy cã ®éng tõ th­êng ta chØ m­în thªm c¸c trî ®éng tõ DO, DOES   ( cho th× hiÖn t¹i ) vµ DID ( cho th× qu¸ khø ) + NOT, khi ®ã ®éng tõ th­êng sau nã ph¶i ë d¹ng nguyªn thÓ.
- VÝ dô:          He came here 2 hours ago.         >               He did not ( didn’t ) come here ....
                      He finishes his work early.         >          He does not ( doesn’t ) finish hiswork...
-         §èi víi thÓ nghi vÊn: Nh÷ng c©u cã ®éng tõ TOBE hay trî ®éng tõ ( nh­ trªn ) ta dïng TOBE hay trî ®éng tõ ®ã ®¶o lªn tr­íc chñ ng÷ cña c©u.
- VÝ dô :  She is a teacher.              >           Is she a teacher ?
                                         Nh÷ng c©u cã ®éng tõ th­êng ta m­în thªm c¸c trî ®éng tõ DO, DOES ( cho th× hiÖn t¹i ) vµ DID ( cho th× qu¸ khø ) ®Ó ®¶o lªn tr­íc chñ ng÷ cña c©u ®ã, khi ®ã ®éng tõ th­êng sau nã ph¶i ë d¹ng nguyªn thÓ.
- VÝ dô :    He came here 2 hours ago.       >         Did he come here........?
                He finishes his work early.       >        Does he finish his work early ?
Ex. 3:  Em h·y chuyÓn nh÷ng c©u ë bµi tËp 2 vµ 3 sang d¹ng phñ ®Þnh vµ nghi vÊn.
Ex. 4: Em h·y chia ®éng tõ trong ngoÆc ë c¸c c©u sau:
If it ( rain ) this weekend, I will stay at home.
He will phone unless he ( not come).
If I ( find ) $ 100 in the street, I would keep it.
They were angry if you ( not ) visit them.
I ( not wait ) for you if you are late.
If she ( be ) you, she ( find ) a good job.
where you ( go ) if you want to buy books and notebooks ?
1

 


what you ( do ) if it stopped raining ?
If you ( have ) a good sleep now, you would feel better.
we can’t enter any universities unless we ( try ) to learn harder.
Ex. 5: ViÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghÜa kh«ng ®æi so víi c©u ban ®Çu:
If you don’t take morning exercises, you’ll be weak.( dïng unless)
She’ll visit them if she has enough time.( dïng unless)
Work hard or you will fail the exam.( If )
May be it will rain, I will not go for a walk.( If )
I’m poor now, I can’t travel around the world.(If )
I don’t have much time, I can’t learn all my favourite subjects.( If )
If I learn English well now, I will do well the test.( If )
I won’t take you home if you are drunk.( Unless )
Ex. 6: Chän tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi tõ cßn lai.
1.
A.busy
B. thus
C. must
D. bus
2.
A. health
B. death
C. disease
D. spread
3.
A. accompany
B. occur
C. accident
d. occasionally
4.
A. a
oad
B. coat
C. float
d. road
5.     
A. su
ound
B. destroy
C. preserve
D. increase
6.
A. reduce
B. destroy
C. melt
D. evaporate
7.
A. money
B. morden
C. mother
D. month
8.
A. this
B. that
C. think
D. there
9.
A. although
B. than
C. those
D.thorough
10.
A. chemist
B. chance
C. cheerful
D. choose
 
Ex. 7: Em h·y chän c©u mµ nghÜa cña nã gièng víi c©u ban ®Çu:
It’s raining and they can’t go camping in the mountain. If it was raining, they could go camping in the mountain.
If it isn’t raining, they could go camping in the mountain.
If it wasn’t raining, they could go camping in the mountain.
If it wasn’t raining, they couldn’t go camping in the mountain.

Peter is not in the city now and he can’t join us for the party. If Peter in the city now, he could join us for the party.
If Peter has been in the city now, he could join us for the party.
If Peter was in the city now, he could join us for the party.
If Peter were in the city now, he could join us for the party.

I don’t have enough money with me now; otherwise I will buy that coat.
A.If I didn’t have enough money with me now, I would buy that coat.
B. If I  had enough money with me now, I would buy that coat.
C. If I had enough money with me now, I wouldn’t buy that coat.
1

 


D. If I didn’t have enough money with me now, I wouldn’t buy that coat.
I am too old now, I won’t apply for that job.
A.If I would not be too old , I would apply for that job.   
B. If I was not too old , I will apply for that job.
C. If I were not too old , I would apply for that job.
D.If I am not old , I will apply for that job.
5. She is too weak, she can’t sit up and talk to you.
A.If she wasn’t too weak, she could sit up and talk to you.
B. If she hadn’t been too weak, she could sit up and talk to you.
C. If she isn’t too weak, she can sit up and talk to you.
D. If she weren’t too weak, she could sit up and talk to you.
6. Bad habits can do harm to our health.
A. Bad habits cannot be harmful to our health.
B. Bad habits can be harmful to our health.
C. Bad ha
its can be harmless to our health.
D. Bad ha
its can be harmful for our health.
7. He thanks me for lending him my computer.
A. He thanks me for bo
owing my computer from him.
B. He is thankful for me to lend him my computer.
C. He is thankful for lending him my computer.
D. He is thankful to me for lending him my computer.
8. That expression on his face has some meaning.
A. That expression on his face is meaningless.
B. That expression on his face means.
C. That expression on his face is mean.
D. That expression on his face is meaningful.
9. The scientists have succeeded in finding a vaccine for that disease.
A. The scientists have been succeessful in finding a vaccine for that disease.
B. The scientists were finding a vaccine for that disease.
C. The scientists were succeessful with finding a vaccine for that disease.
D. The scientists couldn’t find a vaccine for that disease.
10. All of the nurses and doctors are always ready to help.
A. All of the nurses and doctors are always ready.         
B. All of the nurses and doctors are always helpful.
C. All of the nurses and doctors are always to be helped.
D. All of the nurses and doctors are always helpless.
Summary: Yªu cÇu ë buæi 1 c¸c em n¾m ®­îc c¸ch chia ®éng tõ ë c¸c th×: hiÖn t¹i ®¬n, qu¸ khø ®¬n, t­¬ng lai ®¬n, vµ c©u ®iÒu kiÖn I, II ( chó ý ë thÓ kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh, vµ nghi vÊn )
                 BiÕt lµm c¸c bµi tËp liªn quan.( nh­ trªn )
1

 


Homework: §¸nh dÊu träng ©m cho c¸c tõ sau:
appoint, gather, threaten,vanish- button, canal, failure, monster, gravity, professor, pyramid,  remedy, abandon, discover, imagine, satisfy, activity, epidemic, philosopher.
 
 
Buæi II.
I. C©u so s¸nh:         C¸c h×nh thøc so s¸nh cña tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ.
§Ó lµm tèt bµi tËp vÒ c©u so s¸nh yªu cÇu c¸c em ph¶i n¾m ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau:
C¸ch chia ®éng tõ ( TOBE, V ) ë th× hiÖn t¹i ®¬n ( vµ th× qu¸ khø ®¬n )
N¾m ®­îc h×nh thøc cña tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ ( ng¾n, dµi, ®Æc biÖt )
N¾m ®­îc cÊu tróc so s¸nh b»ng, so s¸nh h¬n, so s¸nh h¬n nhÊt. ( kÐm h¬n vµ kÐm nhÊt )
*tÝnh tõ:  ( adj )
a, TÝnh tõ ng¾n: Lµ nh÷ng tÝnh tõ cã 1 ©m tiÕt nh­: long. short, hard, cheap...............
b, TÝnh tõ dµi:  Lµ nh÷ng tÝnh tõ cã 2 ©m tiÕt trë lªn:  expensive. beautiful, handsome, ..........
* tr¹ng tõ:  (adv )
-         Tr¹ng tõ ®­îc thµnh lËp tõ: tÝnh tõ + ly nh­ lµ: bad > badly, beautiful > beautifully, happy > happily....
-         Mét sè tr¹ng tõ cã h×nh thøc gièng tÝnh tõ nh­: hard ( ch¨m chØ ), fast ( nhanh ) ,early         ( sím )
* Chó ý : - khi nµo th× dïng tÝnh tõ so s¸nh ?  - Khi nµo dïng tr¹ng tõ ®Ó so s¸nh ?
VËy ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy ta ph¶i xÐt ®éng tõ ®­îc dïng trong c©u so s¸nh ®ã lµ g×.
-         NÕu c©u ®ã dïng ®éng tõ TOBE ta ph¶i dïng h×nh thøc tÝnh tõ ®Ó so s¸nh.
-         NÕu c©u ®ã dïng ®éng tõ th­êng ta ph¶i dïng h×nh thøc tr¹ng tõ ®Ó so s¸nh.
.........AS  +  Adj / Adv   +  AS........( b»ng, nh­....)
A. so s¸nh b»ng:       
 
-  VÝ dô:         She is as tall as her sister.
                      He runs as fast as his teacher.
                       Lan writes as carefully as me.
So s¸nh kh«ng b»ng
......SO / AS   +   Adj / Adv   +   AS....( kh«ng...b»ng )
 
 
VÝ dô:             She doesn’t work so hard as her friend.
Chó ý:      fast – fast;     hard – hard;     early – early;      late – late;        good – well
B. so s¸nh h¬n:          
TÝnh tõ, tr¹ng tõ ng¾n
........Adj / Adv  +  ER  +  THAN.........( h¬n....)
-VÝ dô:             Ann is taller than me.
                         She speaks English faster than you.
1

 


TÝnh tõ , tr¹ng tõ dµi
......MORE  +  Adj / Adv  +  THAN.....( h¬n....)
- VÝ dô:              This exercise is more difficult than that one.
                           She speaks more fluently than you.
Chó ý: -C¸c tÝnh tõ, tr¹ng tõ cã 2 ©m tiÕt mµ tËn cïng lµ:  -y, -ow, -er, -le, -et   ë cÊp so s¸nh h¬n ta +  ER.
-VÝ dô:     happy   >    happier                     na
ow   >    na
ower                quiet    >    quieter
                clever    >    cleverer                    simple    >    simpler
            - Nh÷ng tÝnh tõ cã tËn cïng lµ 1 phô ©m mµ tr­íc ®ã lµ 1 nguyªn ©m th× ta nh©n ®«i phô ©m cuèi :               hot    >     hotter                                        big       >          bigger
Chó ý:    good/ well – better;       bad/ badly – worse;
C. so s¸nh h¬n nhÊt:
TÝnh tõ, tr¹ng tõ ng¾n
.......THE  +  Adj / Adv  +  EST..........nhÊt
- VÝ dô:      The Nile is the longest river in the world.
                    Nam runs the fastest in my class.
TÝnh tõ, tr¹ng tõ dµi
........THE  MOST  +  Adj / Adv  ...........nhÊt
-vÝ dô:            She is the most beautiful in my group.
                       Hoa speaks English the most fluently in my class.
* Chó ý:    Mét sè tÝnh tõ, tr¹ng tõ kh«ng theo qui t¾c trªn ( bÊt qui t¾c )
Adj / Adv good, well
bad, badly
many, much
little
far
NghÜa tèt, giái
tåi tÖ
nhiÒu
Ýt,
xa
So s¸nh h¬n better
worse
more
less
farther / further
So s¸nh h¬n nhÊt
the best
the worst
the most
the least
the farthest / the furthest
- VÝ dô :            Lan learns English well, but Mai learns it better than Lan.
                          Long has the most books in my class.
D. so s¸nh kÐm h¬n:               ........... less  +    Adj / Adv   +   than...........( kÐm h¬n )
E. so s¸nh kÐm nhÊt:   ........ the least   +    Adj / Adv............... ( kÐm nhÊt )
II. bµi tËp:
 I.  Ex 1: Chän 1 ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau.
People now live..................................than before.
A. well                     B. the best                         C. as well                         D. better
she dances.........................than her sister.
A. beautiful            B. the most beautiful          C. the most beautifully       D. more beautifully
she thought German was more industrial.............................France.
A. than                    B. then                                C. as                                D. to
Ho Chi Minh City is......................................than Hanoi.
A. more noisy                  B. noisy                            C. more noisier                  D. noisier
1

 


The bus takes............................. than the train.
A. longer                             B. more long                   C. the lonhgest                D. long
Meibourne is.......................than Sydney.
A. more hot                           B. more hotter                     C. hoter                         D. hotter
I speak French...........................than my sister.
A. gooder                                  B.better                        C. more good                  D. more well
8. David doesn’t work hard. I   work.........................
A. more hard                  B. more hardly                            C. hardlier                  D. harder
Are  oranges.........................................than bananas.
A. more expensive                  B. expensive                        C. more cheap                D. cheap
I am two years........................................than my
other.
A. elder                               B. more elder                         C. older                         D. more old
There is no prettier pool.......................this one.
A. as                           B. that                             C. than                                  D. to
The South of England is characterized ......................the North.
A. flat as                       B. flat than                       C. flater than                      D. flatter than
She plays the piano..................................than I do.
A. more beautifully          B. quite beautifully            C. most beautifully       D. as beautifully
The harder you try, .......................results you get.
A. the better                          B. better                     C. more better             D. the more better
Jack is now.....................than he used to be.
A. happy                             B. happier                        C. happiest                   D. happyer
There is nothing ...........................than going swimming in hot weather.
A.gooder                                    B. good                          C. better               D. best
Tuan writes more..................with fewer mistakes than the provious term.
A. careless                           B. careful                     C. carefully                    D. carelessly
18.Our friends are more .......................than us.
A. difficult                       B. intelligent                       C. easy                          D. tall
19.Chemistry is ......................than physics.
A. easy                              B. easily                                       C. easier               D. more easily
20. The country is .....................than the city.
A. quieter                        B. more quiet                         C. more quietly                D. quietlier
21 Ra
its run.......................................than tortoises.
A. fast                            B. fastly                                  C. fastlier                       D. faster
22. the blue shirt is as........................as the red one.
A. long                        B. longer                            C. more long                        D. longest
23. This book is the.....................of all.
A. bored                           B. boring                           C. more boring                  D. most boring
24. I work as...........................as you do.
1

 


A. hard                                 B. hardly                          C. harder                     D. more hard
25. A train is not so...................... as a bus.
A. quick                                   B. quicker                           C. quickest             D. more quick
26. She looks .........................than me.
A. thin                                  B. thinner                        C. thinnest                    D. thinly
27. He is one of the........................men in the world.
A rich                     B. richer                                C. richest                               D. more rich
28. Mai dances as ............................as Lan.
A. gracefully                B. gracefuly                          C. graceful                     D. graceless
29. I think TRUNG NGUYEN coffee is ...........................than other kinds of coffee.
A. better                          B. best                             C. badder                                D. worst
30. That hat is the most ....................... of all.                                                                                           A. expensive                        B. more expensive                 C. cheapest                    D. cheaper
II. E.x 2: H·y tim ra 1 lçi ë mçi c©u sau b»ng c¸ch khoanh trßn A, B, C, hoÆc D.
She can play the piano more good than her sister.
He is more carefully than I am.
She cannot speak German very good at the moment.
She works hardlier and gets better results this year.
She can read much quickly now than in the past.
My little
other is much bader at maths than me.
She sings more beautiful than her mother does.
That is the nicer pen in my bag.
It’s the most easy train today.
III. E. x 3: ViÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghi· cña c©u kh«ng ®æi so víi c©u ban ®Çu.
Money is less important than health.
-         Money isn’t..........................................................................................
A van is smaller than a bus.
-         A van isn’t.................................................................................................
My flat is smaller than yours.
-         Your flat is..................................................................................................
I can speak English more fluently than you.
-         You can’t ........................................................................................................
No one in my class is taller than Minh.
-         Minh is...............................................................................................................
This exercise is more difficult than the last one.
-         This exercise isn’t.................................................................................................
This book is worse than that book.
-         That book is...............................................................................................................
That is the most difficult exercise I have done.
1

 


-         I have never done......................................................................................................
I am shorter than my sister.
-         I am not....................................................................................................................
-         My sister is...............................................................................................................
My
other learns harder than I do.
-         I don’t learn....................................................................................................................
* Yªu cÇu:  Trong buæi nµy c¸c em ph¶i n¾m ®­îc c¸c tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ ( ng¾n, dµi, ®Æc biÖt ),
              n¾m ®­îc c¸c cÊu tróc so s¸nh b»ng, so s¸nh h¬n, vµ so s¸nh h¬n nhÊt.
               BiÕt lµm c¸c d¹ng bµi tËp cã liªn quan.
 
BTVN:  Häc thuéc c¸c tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ ( ng¾n, dµi, vµ ®Æc biÖt ), häc thuéc c¸c cÊu tróc so s¸nh vµ c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt cña tÝnh tõ, tr¹ng tõ ë c¸c cÊp so s¸nh, lµm l¹i c¸c bµi tËp .
 
buæi iii :
Néi dung: - CÊu tróc c¸c th× cßn l¹i : - Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn.
                                                           - Th× qu¸ khø tiÕp diÔn.
                                                      - Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh  
                                                      - Th× qu¸ khø hoµn thµnh
                                                      - Th× t­¬ng lai gÇn
           - CÊu tróc c©u bÞ ®éng cña 8 th× :
I. CÊu tróc c¸c th× :
1, Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn:             s + is / am / are  +  V-ing............
                                          e.g:   She  is  reading  books.
              - Advs : Now ( b©y giê ), at the moment ( ngay lóc nµy ), right now (ngay b©y giê )...
2, Th× qu¸ khø tiÕp diÔn :           S  +  was / were  +  V-ing..............       
                                         e.g :  They  were  playing  football at 4 p.m yesterday . 
              -Advs : at + giê + yesterday / last sunday /  a week ago...... 
                ( mét thêi ®iÓm cô thÓ - 1 hµnh ®éng kh¸c / 1®iÓm thêi gian cô thÓ...trong qu¸ khø )
3,  Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh :           S  +  has / have  +  V-ed / cét 3.............
                                       e.g : He  has  worked  here for 5 years
                                               They  have just bought  that T.V.
-         Advs : just ( võa míi ), already ( råi ), since ( tõ ), for ( ®­îc ) ,recently ( gÇn ®©y ), never ( ko bao giê ), ever ( ®· tõng ), yet ( ch­a ), up to now ( cho ®Õn nay )......
4, Th× qu¸ khø hoµn thµnh :            S  +  had  +  V- ed / cét 3........
                                      e.g:   He had written a letter before he went to bed last night.
-         Hµnh ®éng ë th× nµy x¶y ra tr­íc mét hµnh ®éng kh¸c trong qu¸ khø hay 1 thêi ®iÓm nµo ®ã trong qu¸ khø.
5, Th× t­¬ng lai gÇn :         S  +  is / am / are  +  going to  +  V- inf.........
                                e.g : She is going to give a party.
-         Hµnh ®éng ë th× nµy nãi vÒ dù ®Þnh cña ai ®ã trong t­¬ng lai.
 
 
1

 


Bµi tËp : Cho d¹ng ®óng cña c¸c ®éng tõ trong ngoÆc
1, They ( study )..........................English in that class since last September.
2, I ( never, be ) to Russian.
3, I ( work ) for many years.
4 , I ( live ) in Ha Noi since 1984.
5, She ( just, buy ) a new bike.
6, Mai ( already, have )
eakfast.
7, She ( play ) volleyball since She left school.
8, I ( do ) my homework now.
9, She ( cook ) in the kitchen at the moment.
10,  The children ( play ) in the garden now.
11, My father ( watch ) T.V now
12,  The pupils ( sing ) in the room.
13, The cat ( sit ) on the table now.
14. we ( study ) English at the moment.
15, My sister ( write ) a letter.
16, I ( do ) my homework at 8 last night.
17,  They ( have ) dinner when I came.
18, We ( play ) football at 4 p.m last Sunday.
19, When I came she ( cook )
20, My mother ( sleep ) when I called
21, She ( turn ) off the light before she left th room.
22, After he ( have )
eakfast, he went to work yesterday.
23, They ( finish ) the work before they met her last night.
Chia c¸c ®éng tõ
1, They ( build ) a shop near here.
2, My friend ( buy ) a new shirt.
3, I ( meet ) him tomo
ow.
4, He ( visit ) his friend next sunday.
5, We ( sing ) some songs on Hoa’s birthday.
6, I ( do ) all exercises tonight.
II. C©u bÞ ®éng:
* CÊu tróc:
 
Th× hiÖn t¹i ®¬n.
e.g:  I do my homework everyday.
 
*   S  +  V(s/ es)  +  O............
>   S  +  am / is / are  +  V (ed / cét3)...(by O).
   e.g:   My homework is done everyday by me.
 
     *  ( do >  is/am/are + done )
 
Th× qu¸ khø ®¬n
e.g:  I did my home work last night
 
S  +  V( ed / cét 2 )  +  O............
>  S  +  was / were  + V ( ed / cét 3 )...by O.
 
e.g:   My homework was done by me.
 
       *  ( did  >  was/were + done )
Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn
e.g:   I am doing my homework now.
Th× qu¸ khø tiÕp diÔn                        e.g: I was doing my home work at 8 last night.
 
1

 


Nguồn:Chí Nguyễn Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử bai giang phu dao tieng anh 12 buoi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngphudaoanh12buoi4.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
qgattq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-07-16 15:06:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
9
giáo án điện tử bai giang phu dao tieng anh 12 buoi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • bai giang phu dao tieng anh 12 buoi
  Tiếng Anh
  bai giang phu dao tieng anh 12 buoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2008

  Xem: 1

 • Phụ Đạo 12- Tiếng Anh
  Tiếng Anh 12
  Phụ Đạo 12- Tiếng Anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

 • Bài giảng phụ đạo 12
  Vật lý
  Bài giảng phụ đạo 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2013

  Xem: 0

 • bai tap tieng anh phu dao
  Tiếng Anh 11
  bai tap tieng anh phu dao

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2011

  Xem: 8

 • Bai giang hap phu tieng Anh
  Cao đẳng - Đại học
  Bai giang hap phu tieng Anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2013

  Xem: 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 12 - Preposition
  Bài giảng
  Bài giảng Tiếng Anh 12 - Preposition

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2009

  Xem: 97

 • bài giảng tiếng anh 12
  Tiếng Anh
  bài giảng tiếng anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2010

  Xem: 0

 • Bai giang SPEAKING Tieng anh 12
  Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
  Bai giang SPEAKING Tieng anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

  Xem: 10

 • Bài giảng tiếng anh 12
  Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
  Bài giảng tiếng anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 12 (Sách cũ)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 12 - Preposition
  Bài giảng khác
  Bài giảng Tiếng Anh 12 - Preposition

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2009

  Xem: 97