bai giang phu dao tieng anh 12 buoi

giáo án Tiếng Anh
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1038       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
qgattq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/16/2008 3:06:46 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
1038
File đã kiểm duyệt an toàn

Buổi 1 I. Lý thuyết: 1,Câu ? Trong tiếng anh cũng như trong tiếng việt một câu đầy đủ gồm có chủ ngữ và vị ngữ Chủ ngữ gồm: Danh từ, cụm danh từ và đại từ như : Hoa, my fathe,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử bai giang phu dao tieng anh 12 buoi, Giáo Án Tiếng Anh , Giáo án điện tử bai giang phu dao tieng anh 12 buoi, doc, 1 trang, 0.17 M, Tiếng Anh chia sẽ bởi Chí Nguyễn Quang đã có 1038 download

 
LINK DOWNLOAD

bai-giang-phu-dao-tieng-anh-12-buoi.doc[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Buổi 1
I. Lý thuyết:
1,Câu ? Trong tiếng anh cũng như trong tiếng việt một câu đầy đủ gồm có chủ ngữ và vị ngữ
Chủ ngữ gồm: Danh từ, cụm danh từ và đại từ như : Hoa, my father, a little boy, that old man..,he, she, you, we, they, it,I.
Vị ngữ gồm : Động từ là chính và các từ loại khác như O, Adv..
Để các em làm đựơc chính xác phần Grammar thì yêu cầu phải nắm được các vấn đề sau:
Nắm được các loại động từ:
1, TOBE : trong câu có các hình thức sau: is, am, are, was, were, be, been.
2, Trợ động từ : do, does, did, will, shall, have, has, can, could, may, must, ought to..
3, Còn lại là động từ thường : see, hate, have, eat, learn, study, cook, write(..
Nắm được cách chia động từ theo chủ ngữ.
1, Nhóm chủ ngữ mà các loại động từ đứng ngay sau nó luôn
phải biến đổi khác với động từ gốc ( hay Vinfinitive ) đó là: She, he, it, N(số ít)
2, Nhóm chủ ngữ mà động từ sau nó không phải biến đổi ( V infinitive) đó là: You, we, they, N (số nhiều).
*Do đó trong quá trình chia động các em phải chú ý đến chủ ngữ của câu đó xem có phải là she, he, it, N (số ít) để chia động từ tương ứng cho đúng.
- Nắm được cách chia động từ theo thì ( theo thời gian )
1, Thì hiện tại đơn: TOBE là : am (I), is (she, he, it, Nsố ít), are (you, we, they,Nsố nhiều)
- Ví dụ: I am a pupil.
She is young.
This man is old.
The children are in the room.
Động từ thường :
Vs,es (she, he, it,N)
V (you, we, they Ns)

- Ví dụ : She cooks dinner everyday.
They cook dinner everyday.
Các trường hợp thêm es sau động từ thường là: study-studies (play-plays)

go - goes
teach - teaches
wash - washes
pass - passes
fix - fixes


- Ví dụ : Nam does his homework everyday.
2, Thì quá khứ đơn: TOBE - was (I, she, he, it, N)
were (You, we, they,Ns)
_Ví dụ : I (be) at the zoo yesterday. > I was at the zoo yesterday.
They (be) students a year ago. > They were students a year ago.
động từ thường - V-ed
V -cột 2( trong bảng động từ bất qui tắc)
Chú ý: Động từ thường ở thì này cách chia không phụ thuộc vào S mà phụ thuộc vào chính động từ đó( -ed hay ở cột 2).
- Ví dụ : She stayed at home last night. ( to stay )
I went to Moscow last year. ( to go )
3, Thì tương lai đơn :
.... will + be ....
.... will + V(infinitive) ....
- Ví dụ : I will be a teacher.
She will go camping tomo
ow.
They will come here.
4, Thì tương lai trong quá khứ :
.... would + be ....
.... would + V(infinitive) ....
- Ví dụ : She would be on a diet.
They would travel around the world.
5, Câu điều kiện :
a, Câu điều kiện có thật ở hiện tại ( I ) : If....( thì hiện tại đơn ).., ...( thì tương lai đơn ).
Ví dụ : If it rains, I will stay at home.
, Câu điều kiện trái với thực tế ( không có thật ở hiện tại ) (II).
If ....( thì quá khứ đơn )..., ....( thì tương lai trong quá khứ )...
- Ví dụ : If I were you, I would meet her.
If you played football, you would come home late.
II, Các dạng bài tập :
Ex.1: Chia động từ trong ngoặc.
He usually ( go ) fishing at weekend.
My parents ( work ) in a business company.
She ( come ) here yesterday.
We ( live ) in that house when I was ten years old.
Both my grandmother and my uncle ( be ) teachers.
My sister ( like ) music very much.
I ( go ) to bed late last night.
They ( be ) at the zoo last sunday.
My friend ( be ) very good at English.
I ( visit ) the Great Wall in China two years ago.
Ex. 2: Chia động từ trong ngoặc
1. She usually ( cycle ) to school.
2. Everyday, he ( have )
eakfast at 6 and ( go ) to work after that.
3, They ( go ) to Ho Chi Minh city tomo
ow.
4, Son ( write ) a letter for his friend last night.
5, James Watt ( invent ) the steam engine.
6.There ( be ) a new market here next month.
7. she ( make ) cake this afternoon.
8. There ( be ) 4 people in my family.
9. He ( finish ) his work in 15 minutes.
10. I ( meet ) her last sunday morning and we ( go ) shopping together.
Đối với thể phủ định và nghi vấn của các thì, cấu trúc động từ được chia theo từng thì không thay đổi chỉ có điều:
Đối với thể phủ định: Những câu thấy có động từ TOBE hay trợ động từ ( will, can,have... như ở trên ) ta thêm NOT sau TOBE hay trợ động từ dó.
- Ví dụ: She is a teacher. > She is not ( isn’t ) a teacher.
he will go there tomo
ow. > He will not ( won’t ) go there tomo
ow.
Những câu thấy có động từ thường ta chỉ mượn thêm các trợ động từ DO, DOES ( cho thì hiện tại ) và DID ( cho thì quá khứ ) + NOT, khi đó động từ thường sau nó phải ở dạng nguyên thể.
- Ví dụ: He came here 2 hours ago. > He did not ( didn’t ) come here ....
He finishes his work early. > He does not ( doesn’t ) finish hiswork...
Đối với thể nghi vấn: Những câu có động từ TOBE hay trợ động từ ( như trên ) ta dùng TOBE hay trợ động từ đó đảo lên trước chủ ngữ của câu.
- Ví dụ : She is a teacher. > Is she a teacher ?
Những câu có động từ thường ta mượn thêm các trợ động từ DO, DOES ( cho thì hiện tại ) và DID ( cho thì quá khứ ) để đảo lên trước chủ ngữ của câu đó, khi đó động từ thường sau nó phải ở dạng nguyên thể.
- Ví dụ : He came here 2 hours ago. > Did he come here........?
He finishes his work early. > Does he finish his work early ?
Ex. 3: Em hãy chuyển những câu ở bài tập 2 và 3 sang dạng phủ định và nghi vấn.
Ex. 4: Em hãy chia động từ trong ngoặc ở các câu sau:
If it ( rain ) this weekend, I will stay at home.
He will phone unless he ( not come).
If I ( find ) $ 100 in the street, I would keep it.
They were angry if you ( not ) visit them.
I ( not wait ) for you if you are late.
If she ( be ) you, she ( find ) a good job.
where you ( go ) if you want to buy books and notebooks ?
what you ( do ) if it stopped raining ?
If you ( have ) a good sleep now, you would feel better.
we can’t enter any universities unless we ( try ) to learn harder.
Ex. 5: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi so với câu ban đầu:
If you don’t take morning exercises, you’ll be weak.( dùng unless)
She’ll visit them if she has enough time.( dùng unless)
Work hard or you will fail the exam.( If )
May be it will rain, I will not go for a walk.( If )
I’m poor now, I can’t travel around the world.(If )
I don’t have much time, I can’t learn all my favourite subjects.( If )
If I learn English well now, I will do well the test.( If )
I won’t take you home if you are drunk.( Unless )
Ex. 6: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ còn lai.
1.
A.busy
B. thus
C. must
D. bus

2.
A. health
B. death
C. disease
D. spread

3.
A. accompany
B. occu
C. accident
d. occasionally

4.
A. a
oad
B. coat
C. float
d. road

5.
A. su
ound
B. destroy
C. preserve
D. increase

6.
A. reduce
B. destroy
C. melt
D. evaporate

7.
A. money
B. morden
C. mothe
D. month

8.
A. this
B. that
C. think
D. there

9.
A. although
B. than
C. those
D.thorough

10.
A. chemist
B. chance
C. cheerful
D. choose


Ex. 7: Em hãy chọn câu mà nghĩa của nó giống với câu ban đầu:
It’s raining and they can’t go camping in the mountain.
If it was raining, they could go camping in the mountain.
If it isn’t raining, they could go camping in the mountain.
If it wasn’t raining, they could go camping in the mountain.
If it wasn’t raining, they couldn’t go camping in the mountain.
Peter is not in the city now and he can’t join us for the party.
If Peter in the city now, he could join us for the party.
If Peter has been in the city now, he could join us for the party.
If Peter was in the city now, he could join us for the party.
If Peter were in the city now, he could join us for the party.
I don’t have enough money with me now; otherwise I will buy that coat.
A.If I didn’t have enough money

 


   Buæi 1

I. Lý thuyÕt:

1,C©u ?   Trong tiÕng anh còng nh­ trong tiÕng viÖt mét c©u ®Çy ®ñ gåm cã chñ ng÷ vµ vÞ ng÷

-                          Chñ ng÷ gåm: Danh tõ, côm danh tõ vµ ®¹i tõ nh­ : Hoa, my father, a little boy, that old man..,he, she, you, we, they, it,I.

-                          VÞ ng÷ gåm : §éng tõ lµ chÝnh vµ c¸c tõ lo¹i kh¸c nh­ O, Adv..

  §Ó c¸c em lµm ®ù¬c chÝnh x¸c phÇn Grammar th× yªu cÇu ph¶i n¾m ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau:

-                          N¾m ®­îc c¸c lo¹i ®éng tõ:

1, TOBE : trong c©u cã c¸c h×nh thøc sau: is, am, are, was, were, be, been.

2, Trî ®éng tõ : do, does, did, will, shall, have, has, can, could, may, must, ought to..

3, Cßn l¹i lµ ®éng tõ th­êng : see, hate, have, eat, learn, study, cook, write..

-                          N¾m ®­îc c¸ch chia ®éng tõ theo chñ ng÷.

-         1, Nhãm chñ ng÷ mµ c¸c lo¹i ®éng tõ ®øng ngay sau nã lu«n

ph¶i biÕn ®æi kh¸c víi ®éng tõ gèc ( hay Vinfinitive ) ®ã lµ: She, he, it, N(sè Ýt)

2, Nhãm chñ ng÷ mµ ®éng tõ sau nã kh«ng ph¶i biÕn ®æi ( V infinitive) ®ã lµ: You, we, they, N (sè nhiÒu).

 *Do ®ã trong qu¸ tr×nh chia ®éng c¸c em ph¶i chó ý ®Õn chñ ng÷ cña c©u ®ã xem cã ph¶i lµ she, he, it, N (sè Ýt) ®Ó chia ®éng tõ t­¬ng øng cho ®óng.

-   N¾m ®­îc c¸ch chia ®éng tõ theo th× ( theo thêi gian )

1, Th× hiÖn t¹i ®¬n: TOBE lµ : am (I), is (she, he, it, Nsè Ýt), are (you, we, they,Nsè nhiÒu)

- VÝ dô:    I am a pupil.

                 She is young.

                 This man is old.

                  The children are in the room.

§éng tõ th­êng :

Vs,es      (she, he, it,N)

V           (you, we, they Ns)

-  VÝ dô :     She cooks dinner everyday.

                    They cook dinner everyday.

 •                            C¸c tr­êng hîp thªm es sau ®éng tõ th­êng lµ: study-studies (play-plays)

 

 

 

g  - goes

teach - teaches

wash    - washes

pass    -  passes

fix     -    fixes

 

 

-  VÝ dô :      Nam does his homework everyday.

2, Th× qu¸ khø ®¬n:          TOBE                        -  was (I, she, he, it, N)

                                                                               were (You, we, they,Ns)

1

 


_VÝ dô :         I (be) at the zoo yesterday.       >         I was at the zoo yesterday.

                   They (be) students a year ago.     >         They were students a year ago.

 

                                 ®éng tõ th­êng    -  V-ed

                                                                           V -cét 2( trong b¶ng ®éng tõ bÊt qui t¾c)

Chó ý: §éng tõ th­êng ë th× nµy c¸ch chia kh«ng phô thuéc vµo S mµ phô thuéc vµo chÝnh ®éng tõ ®ã( -ed hay ë cét 2).

- VÝ dô :  She stayed at home last night.    ( to stay )

                 I went to Moscow last year.       ( to go )

3, Th× t­¬ng lai ®¬n :

                                        .... will + be ....

                                        .... will + V(infinitive) ....

- VÝ dô :         I will be a teacher.

                       She will  go camping tomorrow.

                       They will come here.

4, Th× t­¬ng lai trong qu¸ khø :

                                                  .... would + be ....

                                                  .... would + V(infinitive) ....

    - VÝ dô :          She would be on a diet.

                         They would travel around the world.

5, C©u ®iÒu kiÖn :

a, C©u ®iÒu kiÖn cã thËt ë hiÖn t¹i ( I ) :    If....( th× hiÖn t¹i ®¬n ).., ...( th× t­¬ng lai ®¬n ).

                                                   VÝ dô :    If it rains, I will stay at home.

b, C©u ®iÒu kiÖn tr¸i víi thùc tÕ ( kh«ng cã thËt ë hiÖn t¹i ) (II).

                       If ....( th× qu¸ khø ®¬n )..., ....( th× t­¬ng lai trong qu¸ khø )...

    - VÝ dô :      If I were you, I would meet her.

                        If you played football, you would come home late.

II, C¸c d¹ng bµi tËp :

Ex.1:  Chia ®éng tõ trong ngoÆc.

 1. He usually ( go ) fishing at weekend.
 2. My parents ( work ) in a business company.
 3. She ( come ) here yesterday.  
 4. We ( live ) in that house when I was ten years old.
 5. Both my grandmother and my uncle ( be ) teachers.
 6. My sister ( like ) music very much.
 7. I ( go ) to bed late last night.
 8. They ( be ) at the zoo last sunday.
 9. My friend ( be ) very good at English.
 10. I ( visit ) the Great Wall in China two years ago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1

 


Ex. 2: Chia ®éng tõ trong ngoÆc

1. She usually ( cycle ) to school.

2. Everyday, he ( have ) breakfast at 6 and ( go ) to work after that.

3, They ( go ) to Ho Chi Minh city tomorrow.

4, Son ( write ) a letter for his friend last night.

5, James Watt ( invent ) the steam engine.

6.There ( be ) a new market here next month.

7. she ( make ) cake this afternoon.

8. There ( be ) 4 people in my family.

9. He ( finish ) his work in 15 minutes.

10. I ( meet ) her last sunday morning and we ( go ) shopping together.

 • §èi víi thÓ phñ ®Þnh vµ nghi vÊn cña c¸c th×, cÊu tróc ®éng tõ ®­îc chia theo tõng th× kh«ng thay ®æi chØ cã ®iÒu:

-         §èi víi thÓ phñ ®Þnh: Nh÷ng c©u thÊy cã ®éng tõ TOBE hay trî ®éng tõ ( will, can,have... nh­ ë trªn ) ta thªm NOT sau TOBE hay trî ®éng tõ dã.

- VÝ dô:         She is a teacher.    >      She is not ( isn’t ) a teacher.

                      he will go there tomorrow.         >        He will not ( won’t ) go there tomorrow.

                                         Nh÷ng c©u thÊy cã ®éng tõ th­êng ta chØ m­în thªm c¸c trî ®éng tõ DO, DOES   ( cho th× hiÖn t¹i ) vµ DID ( cho th× qu¸ khø ) + NOT, khi ®ã ®éng tõ th­êng sau nã ph¶i ë d¹ng nguyªn thÓ.

- VÝ dô:          He came here 2 hours ago.         >               He did not ( didn’t ) come here ....

                      He finishes his work early.         >          He does not ( doesn’t ) finish hiswork...

-         §èi víi thÓ nghi vÊn: Nh÷ng c©u cã ®éng tõ TOBE hay trî ®éng tõ ( nh­ trªn ) ta dïng TOBE hay trî ®éng tõ ®ã ®¶o lªn tr­íc chñ ng÷ cña c©u.

- VÝ dô :  She is a teacher.              >           Is she a teacher ?

                                         Nh÷ng c©u cã ®éng tõ th­êng ta m­în thªm c¸c trî ®éng tõ DO, DOES ( cho th× hiÖn t¹i ) vµ DID ( cho th× qu¸ khø ) ®Ó ®¶o lªn tr­íc chñ ng÷ cña c©u ®ã, khi ®ã ®éng tõ th­êng sau nã ph¶i ë d¹ng nguyªn thÓ.

- VÝ dô :    He came here 2 hours ago.       >         Did he come here........?

                He finishes his work early.       >        Does he finish his work early ?

Ex. 3:  Em h·y chuyÓn nh÷ng c©u ë bµi tËp 2 vµ 3 sang d¹ng phñ ®Þnh vµ nghi vÊn.

Ex. 4: Em h·y chia ®éng tõ trong ngoÆc ë c¸c c©u sau:

 1. If it ( rain ) this weekend, I will stay at home.
 2. He will phone unless he ( not come).
 3. If I ( find ) $ 100 in the street, I would keep it.
 4. They were angry if you ( not ) visit them.
 5. I ( not wait ) for you if you are late.
 6. If she ( be ) you, she ( find ) a good job.
 7. where you ( go ) if you want to buy books and notebooks ?

1

 


 1. what you ( do ) if it stopped raining ?
 2. If you ( have ) a good sleep now, you would feel better.
 3. we can’t enter any universities unless we ( try ) to learn harder.

Ex. 5: ViÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghÜa kh«ng ®æi so víi c©u ban ®Çu:

 1. If you don’t take morning exercises, you’ll be weak.( dïng unless)
 2. She’ll visit them if she has enough time.( dïng unless)
 3. Work hard or you will fail the exam.( If )
 4. May be it will rain, I will not go for a walk.( If )
 5. I’m poor now, I can’t travel around the world.(If )
 6. I don’t have much time, I can’t learn all my favourite subjects.( If )
 7. If I learn English well now, I will do well the test.( If )
 8. I won’t take you home if you are drunk.( Unless )

Ex. 6: Chän tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi tõ cßn lai.

1.

A.busy

B. thus

C. must

D. bus

2.

A. health

B. death

C. disease

D. spread

3.

A. accompany

B. occur

C. accident

d. occasionally

4.

A. abroad

B. coat

C. float

d. road

5.     

A. surround

B. destroy

C. preserve

D. increase

6.

A. reduce

B. destroy

C. melt

D. evaporate

7.

A. money

B. morden

C. mother

D. month

8.

A. this

B. that

C. think

D. there

9.

A. although

B. than

C. those

D.thorough

10.

A. chemist

B. chance

C. cheerful

D. choose

 

Ex. 7: Em h·y chän c©u mµ nghÜa cña nã gièng víi c©u ban ®Çu:

 1. It’s raining and they can’t go camping in the mountain.
  1. If it was raining, they could go camping in the mountain.
  2. If it isn’t raining, they could go camping in the mountain.
  3. If it wasn’t raining, they could go camping in the mountain.
  4. If it wasn’t raining, they couldn’t go camping in the mountain.
 2. Peter is not in the city now and he can’t join us for the party.
  1. If Peter in the city now, he could join us for the party.
  2. If Peter has been in the city now, he could join us for the party.
  3. If Peter was in the city now, he could join us for the party.
  4. If Peter were in the city now, he could join us for the party.
 3. I don’t have enough money with me now; otherwise I will buy that coat.

A.If I didn’t have enough money with me now, I would buy that coat.

B. If I  had enough money with me now, I would buy that coat.

C. If I had enough money with me now, I wouldn’t buy that coat.

1

 


D. If I didn’t have enough money with me now, I wouldn’t buy that coat.

 1. I am too old now, I won’t apply for that job.

A.If I would not be too old , I would apply for that job.   

B. If I was not too old , I will apply for that job.

C. If I were not too old , I would apply for that job.

D.If I am not old , I will apply for that job.

5. She is too weak, she can’t sit up and talk to you.

A.If she wasn’t too weak, she could sit up and talk to you.

B. If she hadn’t been too weak, she could sit up and talk to you.

C. If she isn’t too weak, she can sit up and talk to you.

D. If she weren’t too weak, she could sit up and talk to you.

6. Bad habits can do harm to our health.

A. Bad habits cannot be harmful to our health.

B. Bad habits can be harmful to our health.

C. Bad harbits can be harmless to our health.

D. Bad harbits can be harmful for our health.

7. He thanks me for lending him my computer.

A. He thanks me for borrowing my computer from him.

B. He is thankful for me to lend him my computer.

C. He is thankful for lending him my computer.

D. He is thankful to me for lending him my computer.

8. That expression on his face has some meaning.

A. That expression on his face is meaningless.

B. That expression on his face means.

C. That expression on his face is mean.

D. That expression on his face is meaningful.

9. The scientists have succeeded in finding a vaccine for that disease.

A. The scientists have been succeessful in finding a vaccine for that disease.

B. The scientists were finding a vaccine for that disease.

C. The scientists were succeessful with finding a vaccine for that disease.

D. The scientists couldn’t find a vaccine for that disease.

10. All of the nurses and doctors are always ready to help.

A. All of the nurses and doctors are always ready.         

B. All of the nurses and doctors are always helpful.

C. All of the nurses and doctors are always to be helped.

D. All of the nurses and doctors are always helpless.

Summary: Yªu cÇu ë buæi 1 c¸c em n¾m ®­îc c¸ch chia ®éng tõ ë c¸c th×: hiÖn t¹i ®¬n, qu¸ khø ®¬n, t­¬ng lai ®¬n, vµ c©u ®iÒu kiÖn I, II ( chó ý ë thÓ kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh, vµ nghi vÊn )

                 BiÕt lµm c¸c bµi tËp liªn quan.( nh­ trªn )

1

 


Homework: §¸nh dÊu träng ©m cho c¸c tõ sau:

appoint, gather, threaten,vanish- button, canal, failure, monster, gravity, professor, pyramid,  remedy, abandon, discover, imagine, satisfy, activity, epidemic, philosopher.

 

 

Buæi II.

I. C©u so s¸nh:         C¸c h×nh thøc so s¸nh cña tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ.

§Ó lµm tèt bµi tËp vÒ c©u so s¸nh yªu cÇu c¸c em ph¶i n¾m ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau:

 1. C¸ch chia ®éng tõ ( TOBE, V ) ë th× hiÖn t¹i ®¬n ( vµ th× qu¸ khø ®¬n )
 2. N¾m ®­îc h×nh thøc cña tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ ( ng¾n, dµi, ®Æc biÖt )
 3. N¾m ®­îc cÊu tróc so s¸nh b»ng, so s¸nh h¬n, so s¸nh h¬n nhÊt. ( kÐm h¬n vµ kÐm nhÊt )

*tÝnh tõ:  ( adj )

a, TÝnh tõ ng¾n: Lµ nh÷ng tÝnh tõ cã 1 ©m tiÕt nh­: long. short, hard, cheap...............

b, TÝnh tõ dµi:  Lµ nh÷ng tÝnh tõ cã 2 ©m tiÕt trë lªn:  expensive. beautiful, handsome, ..........

* tr¹ng tõ:  (adv )

-         Tr¹ng tõ ®­îc thµnh lËp tõ: tÝnh tõ + ly nh­ lµ: bad > badly, beautiful > beautifully, happy > happily....

-         Mét sè tr¹ng tõ cã h×nh thøc gièng tÝnh tõ nh­: hard ( ch¨m chØ ), fast ( nhanh ) ,early         ( sím )

* Chó ý : - khi nµo th× dïng tÝnh tõ so s¸nh ?  - Khi nµo dïng tr¹ng tõ ®Ó so s¸nh ?

VËy ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy ta ph¶i xÐt ®éng tõ ®­îc dïng trong c©u so s¸nh ®ã lµ g×.

-         NÕu c©u ®ã dïng ®éng tõ TOBE ta ph¶i dïng h×nh thøc tÝnh tõ ®Ó so s¸nh.

-         NÕu c©u ®ã dïng ®éng tõ th­êng ta ph¶i dïng h×nh thøc tr¹ng tõ ®Ó so s¸nh.

.........AS  +  Adj / Adv   +  AS........( b»ng, nh­....)

A. so s¸nh b»ng:       

 

-  VÝ dô:         She is as tall as her sister.

                      He runs as fast as his teacher.

                       Lan writes as carefully as me.

So s¸nh kh«ng b»ng

......SO / AS   +   Adj / Adv   +   AS....( kh«ng...b»ng )

 

 

VÝ dô:             She doesn’t work so hard as her friend.

Chó ý:      fast – fast;     hard – hard;     early – early;      late – late;        good – well

B. so s¸nh h¬n:          

TÝnh tõ, tr¹ng tõ ng¾n

........Adj / Adv  +  ER  +  THAN.........( h¬n....)

-VÝ dô:             Ann is taller than me.

                         She speaks English faster than you.

1

 


TÝnh tõ , tr¹ng tõ dµi

......MORE  +  Adj / Adv  +  THAN.....( h¬n....)

- VÝ dô:              This exercise is more difficult than that one.

                           She speaks more fluently than you.

Chó ý: -C¸c tÝnh tõ, tr¹ng tõ cã 2 ©m tiÕt mµ tËn cïng lµ:  -y, -ow, -er, -le, -et   ë cÊp so s¸nh h¬n ta +  ER.

-VÝ dô:     happy   >    happier                     narrow   >    narrower                quiet    >    quieter

                clever    >    cleverer                    simple    >    simpler

            - Nh÷ng tÝnh tõ cã tËn cïng lµ 1 phô ©m mµ tr­íc ®ã lµ 1 nguyªn ©m th× ta nh©n ®«i phô ©m cuèi :               hot    >     hotter                                        big       >          bigger

Chó ý:    good/ well – better;       bad/ badly – worse;

C. so s¸nh h¬n nhÊt:

TÝnh tõ, tr¹ng tõ ng¾n

.......THE  +  Adj / Adv  +  EST..........nhÊt

- VÝ dô:      The Nile is the longest river in the world.

                    Nam runs the fastest in my class.

TÝnh tõ, tr¹ng tõ dµi

........THE  MOST  +  Adj / Adv  ...........nhÊt

-vÝ dô:            She is the most beautiful in my group.

                       Hoa speaks English the most fluently in my class.

* Chó ý:    Mét sè tÝnh tõ, tr¹ng tõ kh«ng theo qui t¾c trªn ( bÊt qui t¾c )

Adj / Adv

good, well

bad, badly

many, much

little

far

NghÜa

tèt, giái

tåi tÖ

nhiÒu

Ýt,

xa

So s¸nh h¬n

better

worse

more

less

farther / further

So s¸nh h¬n nhÊt

the best

the worst

the most

the least

the farthest / the furthest

- VÝ dô :            Lan learns English well, but Mai learns it better than Lan.

                          Long has the most books in my class.

D. so s¸nh kÐm h¬n:               ........... less  +    Adj / Adv   +   than...........( kÐm h¬n )

E. so s¸nh kÐm nhÊt:   ........ the least   +    Adj / Adv............... ( kÐm nhÊt )

II. bµi tËp:

 I.  Ex 1: Chän 1 ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau.

 1. People now live..................................than before.

A. well                     B. the best                         C. as well                         D. better

 1. she dances.........................than her sister.

A. beautiful            B. the most beautiful          C. the most beautifully       D. more beautifully

 1. she thought German was more industrial.............................France.

A. than                    B. then                                C. as                                D. to

 1. Ho Chi Minh City is......................................than Hanoi.

A. more noisy                  B. noisy                            C. more noisier                  D. noisier

1

 


 1. The bus takes............................. than the train.

A. longer                             B. more long                   C. the lonhgest                D. long

 1. Meibourne is.......................than Sydney.

A. more hot                           B. more hotter                     C. hoter                         D. hotter

 1. I speak French...........................than my sister.

A. gooder                                  B.better                        C. more good                  D. more well

8. David doesn’t work hard. I   work.........................

A. more hard                  B. more hardly                            C. hardlier                  D. harder

 1. Are  oranges.........................................than bananas.

A. more expensive                  B. expensive                        C. more cheap                D. cheap

 1. I am two years........................................than my brother.

A. elder                               B. more elder                         C. older                         D. more old

 1. There is no prettier pool.......................this one.

A. as                           B. that                             C. than                                  D. to

 1. The South of England is characterized ......................the North.

A. flat as                       B. flat than                       C. flater than                      D. flatter than

 1. She plays the piano..................................than I do.

A. more beautifully          B. quite beautifully            C. most beautifully       D. as beautifully

 1. The harder you try, .......................results you get.

A. the better                          B. better                     C. more better             D. the more better

 1. Jack is now.....................than he used to be.

A. happy                             B. happier                        C. happiest                   D. happyer

 1. There is nothing ...........................than going swimming in hot weather.

A.gooder                                    B. good                          C. better               D. best

 1. Tuan writes more..................with fewer mistakes than the provious term.

A. careless                           B. careful                     C. carefully                    D. carelessly

18.Our friends are more .......................than us.

A. difficult                       B. intelligent                       C. easy                          D. tall

19.Chemistry is ......................than physics.

A. easy                              B. easily                                       C. easier               D. more easily

20. The country is .....................than the city.

A. quieter                        B. more quiet                         C. more quietly                D. quietlier

21 Rabbits run.......................................than tortoises.

A. fast                            B. fastly                                  C. fastlier                       D. faster

22. the blue shirt is as........................as the red one.

A. long                        B. longer                            C. more long                        D. longest

23. This book is the.....................of all.

A. bored                           B. boring                           C. more boring                  D. most boring

24. I work as...........................as you do.

1

 


A. hard                                 B. hardly                          C. harder                     D. more hard

25. A train is not so...................... as a bus.

A. quick                                   B. quicker                           C. quickest             D. more quick

26. She looks .........................than me.

A. thin                                  B. thinner                        C. thinnest                    D. thinly

27. He is one of the........................men in the world.

A rich                     B. richer                                C. richest                               D. more rich

28. Mai dances as ............................as Lan.

A. gracefully                B. gracefuly                          C. graceful                     D. graceless

29. I think TRUNG NGUYEN coffee is ...........................than other kinds of coffee.

A. better                          B. best                             C. badder                                D. worst

30. That hat is the most ....................... of all.                                                                                           A. expensive                        B. more expensive                 C. cheapest                    D. cheaper

II. E.x 2: H·y tim ra 1 lçi ë mçi c©u sau b»ng c¸ch khoanh trßn A, B, C, hoÆc D.

 1. She can play the piano more good than her sister.
 2. He is more carefully than I am.
 3. She cannot speak German very good at the moment.
 4. She works hardlier and gets better results this year.
 5. She can read much quickly now than in the past.
 6. My little brother is much bader at maths than me.
 7. She sings more beautiful than her mother does.
 8. That is the nicer pen in my bag.
 9. It’s the most easy train today.

III. E. x 3: ViÕt l¹i c¸c c©u sau sao cho nghi· cña c©u kh«ng ®æi so víi c©u ban ®Çu.

 1. Money is less important than health.

-         Money isn’t..........................................................................................

 1. A van is smaller than a bus.

-         A van isn’t.................................................................................................

 1. My flat is smaller than yours.

-         Your flat is..................................................................................................

 1. I can speak English more fluently than you.

-         You can’t ........................................................................................................

 1. No one in my class is taller than Minh.

-         Minh is...............................................................................................................

 1. This exercise is more difficult than the last one.

-         This exercise isn’t.................................................................................................

 1. This book is worse than that book.

-         That book is...............................................................................................................

 1. That is the most difficult exercise I have done.

1

 


-         I have never done......................................................................................................

 1. I am shorter than my sister.

-         I am not....................................................................................................................

-         My sister is...............................................................................................................

 1. My brother learns harder than I do.

-         I don’t learn....................................................................................................................

* Yªu cÇu:  Trong buæi nµy c¸c em ph¶i n¾m ®­îc c¸c tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ ( ng¾n, dµi, ®Æc biÖt ),

              n¾m ®­îc c¸c cÊu tróc so s¸nh b»ng, so s¸nh h¬n, vµ so s¸nh h¬n nhÊt.

               BiÕt lµm c¸c d¹ng bµi tËp cã liªn quan.

 

 • BTVN:  Häc thuéc c¸c tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ ( ng¾n, dµi, vµ ®Æc biÖt ), häc thuéc c¸c cÊu tróc so s¸nh vµ c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt cña tÝnh tõ, tr¹ng tõ ë c¸c cÊp so s¸nh, lµm l¹i c¸c bµi tËp .

 

buæi iii :

Néi dung: - CÊu tróc c¸c th× cßn l¹i : - Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn.

                                                           - Th× qu¸ khø tiÕp diÔn.

                                                      - Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh  

                                                      - Th× qu¸ khø hoµn thµnh

                                                      - Th× t­¬ng lai gÇn

           - CÊu tróc c©u bÞ ®éng cña 8 th× :

I. CÊu tróc c¸c th× :

1, Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn:             s + is / am / are  +  V-ing............

                                          e.g:   She  is  reading  books.

              - Advs : Now ( b©y giê ), at the moment ( ngay lóc nµy ), right now (ngay b©y giê )...

2, Th× qu¸ khø tiÕp diÔn :           S  +  was / were  +  V-ing..............       

                                         e.g :  They  were  playing  football at 4 p.m yesterday . 

              -Advs : at + giê + yesterday / last sunday /  a week ago...... 

                ( mét thêi ®iÓm cô thÓ - 1 hµnh ®éng kh¸c / 1®iÓm thêi gian cô thÓ...trong qu¸ khø )

3,  Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh :           S  +  has / have  +  V-ed / cét 3.............

                                       e.g : He  has  worked  here for 5 years

                                               They  have just bought  that T.V.

-         Advs : just ( võa míi ), already ( råi ), since ( tõ ), for ( ®­îc ) ,recently ( gÇn ®©y ), never ( ko bao giê ), ever ( ®· tõng ), yet ( ch­a ), up to now ( cho ®Õn nay )......

4, Th× qu¸ khø hoµn thµnh :            S  +  had  +  V- ed / cét 3........

                                      e.g:   He had written a letter before he went to bed last night.

-         Hµnh ®éng ë th× nµy x¶y ra tr­íc mét hµnh ®éng kh¸c trong qu¸ khø hay 1 thêi ®iÓm nµo ®ã trong qu¸ khø.

5, Th× t­¬ng lai gÇn :         S  +  is / am / are  +  going to  +  V- inf.........

                                e.g : She is going to give a party.

-         Hµnh ®éng ë th× nµy nãi vÒ dù ®Þnh cña ai ®ã trong t­¬ng lai.

 

 

1

 


 • Bµi tËp : Cho d¹ng ®óng cña c¸c ®éng tõ trong ngoÆc

1, They ( study )..........................English in that class since last September.

2, I ( never, be ) to Russian.

3, I ( work ) for many years.

4 , I ( live ) in Ha Noi since 1984.

5, She ( just, buy ) a new bike.

6, Mai ( already, have ) breakfast.

7, She ( play ) volleyball since She left school.

8, I ( do ) my homework now.

9, She ( cook ) in the kitchen at the moment.

10,  The children ( play ) in the garden now.

11, My father ( watch ) T.V now

12,  The pupils ( sing ) in the room.

13, The cat ( sit ) on the table now.

14. we ( study ) English at the moment.

15, My sister ( write ) a letter.

16, I ( do ) my homework at 8 last night.

17,  They ( have ) dinner when I came.

18, We ( play ) football at 4 p.m last Sunday.

19, When I came she ( cook )

20, My mother ( sleep ) when I called

21, She ( turn ) off the light before she left th room.

22, After he ( have ) breakfast, he went to work yesterday.

23, They ( finish ) the work before they met her last night.

 • Chia c¸c ®éng tõ

1, They ( build ) a shop near here.

2, My friend ( buy ) a new shirt.

3, I ( meet ) him tomorrow.

4, He ( visit ) his friend next sunday.

5, We ( sing ) some songs on Hoa’s birthday.

6, I ( do ) all exercises tonight.

II. C©u bÞ ®éng:

* CÊu tróc:

 

 1. Th× hiÖn t¹i ®¬n.

e.g:  I do my homework everyday.

 

*   S  +  V(s/ es)  +  O............

>   S  +  am / is / are  +  V (ed / cét3)...(by O).

   e.g:   My homework is done everyday by me.

 

     *  ( do >  is/am/are + done )

 

 1. Th× qu¸ khø ®¬n

e.g:  I did my home work last night

 

 • S  +  V( ed / cét 2 )  +  O............

S  +  was / were  + V ( ed / cét 3 )...by O.

 

e.g:   My homework was done by me.

 

       *  ( did  >  was/were + done )

 1. Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn

e.g:   I am doing my homework now.

 1. Th× qu¸ khø tiÕp diÔn                        e.g: I was doing my home work at 8 last night.

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về bai giang phu dao tieng anh 12 buoi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU