Bài ôn số 2

giáo án Tiếng Anh 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 133       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
sp0hyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/27/2012 2:30:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
133
File đã kiểm duyệt an toàn

I.Choose the correct sentence that has the same meaning to the given one by circling the letter A, B, C or D: 1.Mary said: “ Please give me a hand, Linda” A. Mary told Linda to give me a hand B. Mary ,xem chi tiết và tải về giáo án Bài ôn số 2, Giáo Án Tiếng Anh 12 , Giáo án điện tử Bài ôn số 2, doc, 1 trang, 0.04 M, Tiếng Anh 12 chia sẽ bởi Phương Hoàng Minh đã có 133 download

LINK DOWNLOAD

Bai-on-so-2.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

I.Choose the co
ect sentence that has the same meaning to the given one by circling the letter A, B, C or D:
1.Mary said: “ Please give me a hand, Linda”
A. Mary told Linda to give me a hand
B. Mary said Linda to give me a hand
C. Mary asked Linda to give me a hand
D. Mary would like Linda to help he
2. Binh said to her
other: “ Don`t smoke here”
A. Binh said to his
other not to smoke there
B. Binh said to his
other not do not smoke there
C. Binh told his
other not to smoke there
D. Binh told his
other not to smoke there
3. She said: “ I want to learn English so as not to go to America”
A. She said that I wanted to learn English so as to go to America
B. She said that she wanted to learn English so as to go to America
C. She said that she had wanted to learn English so as to go to America
D. She said that she could want to learn English so as to go to America
4. “Did you see my wallet, Tom?” Ann said
A. Ann said to Tom did he see her wallet
B. Ann said to Tom he saw her wallet
C. Ann asked Tom if he saw her wallet
D. Ann asked Tom if he had seen her wallet
5. The teacher said to Hong: “ Have you prepared your lesson?”
A. The teacher asked Hong has she prepared her lesson
B. The teacher asked Hong had she prepared her lesson
C. The teacher asked Hong if she had prepared her lesson
D. The teacher asked Hong whether she has prepared her lesson
6. “ Where did you go last night?” she said to her boyfriend
A. She asked her boyfriend where did he go last night
B.She asked her boyfriend where he went the night before
C. She asked her boyfriend where he had gone the night before
D. She asked her boyfriend where he had gone the night before
7. Miss White said: “ Please telephone me, John”
A. Miss White told John to telephone he
B. Miss White told John telephone he
C. Miss White told John to telephone to he
D. Miss White told to John telephone he
8. “ How long have you lived in Hanoi?” said my friend
A. My friend asked me how long have I lived in Hanoi
B. My friend asked me how long had I lived in Hanoi
C. My friend asked me how long I had lived in Hanoi
D. My friend asked me how long I have lived in Hanoi
9. “ Close your books, please” said our teache
A. Close your books said by our teache
B. Out teacher said us close our books
C. Our teacher asked us close our books
D. Our teacher asked us to close our books
10. He asked: “ Who is playing the guitar in the room?”
A. He asked me who was playing the guitar in the room
B. He asked me who playing the guitar in the room
C. He asked me who has been playing the guitar in the room
D. He asked me who had been playing the guitar in the room
11. His mother said: “ Tom must work hard the next term”
A. His mother said Tom must work hard the next term
B. His mother said that Tom would have to work hard the next term
C. His mother told Tom must work hard the next term
D. His mother said that Tom must work hard the next term
12. “ Let `s go to the party, now”said Mai
A. Mai told us let go to the party then
B. Mai told us to go to the party then
C. Mai suggested us let to the party then
D. Mai suggested going to the party then
13. “ Please, please do not do anything dangerous” said his wife
A. His wife told him not to do anything dangerous
B. His wife begged him not to do anything dangerous
C. His wife required him not to do anything dangerous
D. His wife asked him not to do anything dangerous
14. “ Could I have a cup of coffee? “ Nam said to the waite
A. Nam asked the waiter for a cup of coffee
B. Nam asked the waiter to have a cup of coffee
C. Nam asked the waiter if he could have a cup of coffee
D. Nam asked the waiter if he could have a cup of coffee
15. “ Could you sign the bill, please?” she said to Jack
A. She asked Jack to sign the bill
B. She told Jack if she could sign the bill
C. She asked Jack whether he could

 


I.Choose the correct sentence that has the same meaning to the given one by circling the letter A, B, C or D:

1.Mary said: “ Please give me a hand, Linda”

A. Mary told Linda to give me a hand

B. Mary said Linda to give me a hand

C. Mary asked Linda to give me a hand

D. Mary would like Linda to help her

2. Binh said to her brother: “ Don't  smoke here”

A. Binh said to his brother not to smoke there

B.  Binh said to his brother not  do not smoke there

C. Binh told his brother not to smoke there

D. Binh told his brother not to smoke there

3. She said: “ I want to learn English so as not to go to America

A. She said that I wanted to learn English so as to go to America

B. She said that she wanted to learn English so as to go to America

C. She said that she had wanted to learn English so as to go to America

D. She said that she could want to learn English so as to go to America

4. “Did you see my wallet, Tom?” Ann said

A. Ann said to Tom did he see her wallet

B. Ann said to Tom he saw her wallet

C. Ann asked Tom if he saw her wallet

D. Ann asked Tom if he had seen her wallet

5. The teacher said to Hong: “ Have you prepared your lesson?”

A. The teacher asked Hong has she prepared her lesson

B. The teacher asked Hong had she prepared her lesson

C. The teacher asked Hong if she had prepared her lesson

D. The teacher asked Hong whether she has prepared her lesson

6. “ Where did you go last night?” she said to her boyfriend

A. She asked her boyfriend where did he go last night

B.She asked her boyfriend where he went the night before

C. She asked her boyfriend where he had gone the night before

D. She asked her boyfriend where he had gone the night before

7. Miss White said: “ Please telephone me, John”

A. Miss White told John to telephone her

B. Miss White told John telephone her

C. Miss White told John to telephone to her

D. Miss White told to John  telephone her

8. “ How long have you lived in Hanoi?” said my friend

A. My friend asked me how long have I lived in Hanoi

B. My friend asked me how long had I lived in Hanoi

C. My friend asked me how long I had lived in Hanoi

D. My friend asked me how long I have lived in Hanoi

9. “ Close your books, please” said our teacher

A. Close your books said by our teacher

B. Out teacher said us close our books

C. Our teacher asked us close our books

D. Our teacher asked us to close our books

10. He asked: “ Who is playing the guitar in the room?”

A. He asked me who was playing the guitar in the room

B. He asked me who playing the guitar in the room


C. He asked me who has  been playing the guitar in  the room

D. He asked me  who had been playing the guitar in the room

11. His mother said: “ Tom must work  hard the next term”

A. His mother said Tom must work hard the next term

B. His mother said that Tom would have to work hard the next term

C. His mother told Tom must work hard the next term

D. His mother said that Tom must work hard the next term

12. “ Let 's go to the party, now”said Mai

A. Mai told us let go to the party then

B. Mai told us to go to the party then

C. Mai suggested us let to the party then

D. Mai suggested going to the party then

13. “ Please, please do not do anything dangerous” said his wife

A. His wife told him not to do anything dangerous

B. His wife begged him not to do anything dangerous

C. His wife required him not to do anything dangerous

D. His wife asked him not to do anything dangerous

14. “ Could I have a cup of coffee? “ Nam said to the waiter

A. Nam asked the waiter for a cup of coffee

B. Nam asked the waiter to have a cup of coffee

C. Nam asked the waiter if he could have a cup of coffee

D. Nam asked the waiter if he could have a cup of coffee

15. “ Could you sign the bill, please?” she said to Jack

A. She asked Jack to sign the bill

B. She told Jack if she could sign the bill

C. She asked Jack whether  he could sign the bill

D. She asked Jack if he could sign the bill

16. They said : “ Could you live entirely on your own?”

A. They asked me if you could live entirely on my own

B. They asked me if I could live entirely on my own

C. They asked me if I lived entirely on my own

D. They asked me to live entirely on my own

17. “ Would you like a drink?” said the waitress

A. The waitress asked me to like a drink

B. The waitress asked me for a drink

C. The waitress offered me a drink
D. The waitress offered me  for a drink

18.” Shall I wait for you ?I will wait for you if you like” he said to Mary

A. He asked Mary if he should  wait for her and he will wait for her if she likes

B. He asked Mary if he should wait for her and he will wait for her if she liked

C. He asked Mary if he waited for her and he will wait for her if she liked

D. He offered to wait for Mary

19. “ Who has been typing my reports?” said my director

A. My director asked who has been typing my reports

B. My director asked who has been typing his reports

C. My director asked who had been typing his reports

D. My director asked who had  typed his reports

20. “ How much do you think It will cost?” he said to me

A. He asked me how much I think It will cost

B. He asked me how much I thought It will cost


C. He asked me how much I thought It would cost

D. He asked me how much I thought It cost

21. “ What were they doing with these old machines?” They said to me

A. They asked me  what I was doing with these old machines

B. They asked me what I was doing with those old machines

C. They asked me what had I been doing with those old machines

D.They asked me what I had been doing with those old machines

22. “ Have you ever seen a flying saucer?” said the teacher

A.The teacher asked if we had ever seen a flying saucer

B.The teacher asked if we have ever seen a flying saucer

C.The teacher asked if we saw seen a flying saucer

D.The teacher asked us to have ever seen a flying saucer

23.Binh said : “Let them go”

A. Binh said to let them go

B. Binh asked to let them go

C. Binh said that they let go

D. Binh suggested that they should go

24. “ Let me go”the boy said to the policeman

A. The boy asked the policeman to let me go

B. The boy asked the policeman to let him go

C. The boy asked the  policeman whether he should let go

D. The boy asked the policeman that he should let go

25. “ Let's go to the cinema”said Peter” “Yes, let's” I said

A.Peter asked me to go the cinema and I said yes

B. .Peter asked me to go the cinema and I agreed

C. .Peter suggested going to the cinema and I said yes

D. .Peter suggested going to the cinema and I  agreed

26. “ If you leave home at six, you should be here by ten” he said to me

A. He told me that if I leave at six, you should be here by ten

B. He told me that if I left at six , you should be here by ten

C. He told me that if I left at six, I should be here by ten

D. He told me that if I left at six, I should be there by ten

27. “ When was the timetable changed?” he asked

A. He asked when was the timetable changed

B. He asked when had been the timetable changed

C. He asked when the timetable had been changed

D. He asked when the timetable has been changed

28. Mr John Baker says: “ I have learnt Russian since last year”

A. Mr John Baker says that he has learnt Russian since the year before

B. Mr John Baker says that he learnt Russian since the year before

C. Mr John Baker says that he had learnt Russian since the year before

D. Mr John Baker said that he has learnt Russian since the year before

29. “ Remember to write to your aunt” I said to Miss Linh

A. I said to Miss Linh remember to write to her aunt

B. I said to Miss Linh to remember to write to her aunt

C. I told Miss Linh remember to write to her aunt

D. I reminded Miss Linh to write to her aunt

30. “ See if you can find any mushrooms, children” she said

A. She said to the children see if they can find any mushrooms

B. She asked the children to see if they could find any mushrooms


C. She asked the children to see if they can find any mushrooms

D. She asked the children to see to find any mushrooms

31. “ Don't say anything to make her angry” the doctor said

A. The doctor asked us do not say anything to make her angry

B. The doctor asked us not say anything to  make her angry

C. The doctor asked us not to say anything to make her angry

D. The doctor asked us say not anything to make her angry

32. “ Write to me as soon as you can” my uncle said

A. My uncle asked me  write to me as soon as I can

B. My uncle asked me  write to me as soon as I could

C.My uncle asked me to write to him as soon as I can

D. My uncle asked me to write to him as soon as I could

33. “ I cannot open it. You have a try, Nam” she said

A.She said  she could not open it and told Nam to have a try

B. She said she could not open it and Nam has a try

C. She said  she could not open it and told Nam to have a try

D. She said that Nam had a try because she could not open it

34. “ Don't bathe when the red flag is flying” said the lifeguard

A. The lifeguard said that do not bathe when the red flag is flying

B. The lifeguard told them not to bathe when the red flag was flying

C. The lifeguard told them not  bathe when the red flag was flying

D. The lifeguard told them should not bathe when the red flag was flying

35. “ Be careful about crossing the road” she said” “and  remember to drive on the right”

A. She told me that I was careful about crossing roads and remember to drive on the right

B. She told me to be careful about crossing roads and remember to drive on the right

C. She told me to be careful about crossing roads and reminded me to drive on the right

D. She warned me to be careful about crossing roads and reminded me to drive on the right

36. “ Have you decided to get married, Lien?” said Nam

A. Nam asked Lien if she decided to get married

B. Nam asked Lien to decide to get married

C. Nam asked Lien whether he decided to get married

D. Nam asked Lien whether she had decided to get married

37. “ Will you be ready to prepare for the party, Lucy?” Janet said

A. Janet asked Lucy to be ready to prepare for the party

B. Janet asked Lucy if she would be ready to prepare for the party

C. Janet asked Lucy if she would have been ready to prepare for the party

D. Janet asked Lucy if she will be ready to prepare for the party

38. “ Do not talk too much when you are eating” our parents said

A. Our parents told us not to talk too much when we are eating

B. Our parents told us not talk too much when we are eating

C. Our parents told us to not talk too much when we are eating

D. Our parents told us not to be talking too much when we are eating

39. “How long have you stayed in Hanoi. Tom?” Margarette said

A. Margarette asked Tom how long has he stayed in Hanoi

B. Margarette asked Tom how long had he stayed in Hanoi

C. Margarette asked Tom how long  he had stayed in Hanoi

D. Margarette asked Tom how long he  has stayed in Hanoi

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài ôn số 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU