Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010

Đăng ngày 7/25/2009 7:48:55 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Nghĩa Nguyễn Thái | Lần tải: 3535 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

Bµi ph¸t biÓu gi¸o viªn nh©n ngµy khai gi¶ng

n¨m häc 2009-2010

            KÝnh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!

            -  KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ GV, CNV nhµ tr­êng!

            - Th­a toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

       Trong kh«ng khÝ trang träng, vui t­¬i phÊn khëi cña buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi. Cho phÐp t«i ®­îc thay mÆt toµn thÓ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh lêi chóc ®Çu n¨m häc míi: Lu«n m¹nh kháe, h¹nh phóc, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao trong c«ng t¸c vµ häc tËp.             

  KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o vµ th­a c¸c em häc sinh!

Mïa hÌ ®· qua, tiÕng trèng khai tr­êng ®· ®iÓm h«m nay tuæi trÎ häc ®­êng c¶ n­íc l¹i n¸o nøc b­íc vµo 1 NH míi víi rÊt nhiÒu niÒm vui: Vui v× ®­îc gÆp l¹i b¹n bÌ, thÇy c« vµ ng«i tr­êng th©n yªu sau nh÷ng ngµy xa c¸ch, vui v× l¹i ®­îc tiÕp tôc kh¸m ph¸ nh÷ng ch©n trêi tri thøc míi më ra qua tõng trang s¸ch, vui v×  mét NH míi víi biÕt bao ®iÒu høa hÑn ®ang chê ®ãn...

      Hßa cïng víi niÒm vui Êy cña c¸c em häc sinh. Chóng t«i, nh÷ng ng­êi thÇy gi¸o, c« gi¸o còng kh«ng khái båi håi xóc ®éng tr­íc thÒm n¨m häc míi, bëi chóng t«i l¹i ®­îc chµo ®ãn, ®­îc d×u d¾t thÕ hÖ häc sinh míi. §©y lµ mét vinh dù lín lao nh­ng còng lµ mét tr¸ch nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ ®èi víi mçi nhµ gi¸o.

       N¨m nµo còng vËy, cø mçi khi nh÷ng b«ng ph­îng cuèi cïng cßn l­u l¹i bªn hµng c©y vµ nh÷ng chiÕc l¸ vµng b¾t ®Çu r¬i trªn s©n tr­êng lµ chóng t«i l¹i lÆng lÏ chuÈn bÞ thªm cho hµnh trang cña m×nh: nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y míi.... ®Ó råi trong suèt mét n¨m häc, víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao, víi lßng nhiÖt t×nh, sù say mª c«ng viÖc vµ b»ng tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th­¬ng dµnh cho c¸c em häc sinh th©n yªu. Chóng t«i ®·, ®ang vµ sÏ d×u d¾t c¸c em tõng b­íc hµnh trang vµo ®êi.

       N¨m häc 2009-2010 - Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n ®ang tÝch cùc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¨m häc tiÕp tôc “§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh, x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” vµ tiÕp tôc h­ëng øng cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

       §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, mçi gi¸o viªn chóng t«i ®Òu nhËn thøc rÊt s©u s¾c r»ng: m×nh cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. Kh«ng ngõng trau dåi, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. RÌn luyÖn vµ tu d­ìng t­ thÕ, t¸c phong, trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi gi¸o viªn. Mçi ng­êi thÇy, ng­êi c« ph¶i lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o ®Ó häc sinh noi theo. Th«ng qua nh÷ng hµnh ®éng thËt thiÕt thùc, cô thÓ trong tõng ngµy, tõng giê lªn líp, qua tõng trang gi¸o ¸n vµ tõng bµi gi¶ng tr­íc c¸c em häc sinh th©n yªu....®Ó mçi giê häc trong nhµ tr­êng  thùc sù lµ mét giê vui, th©n thiÖn vµ bæ Ých víi häc sinh.


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

        N¨m häc míi ®· b¾t ®Çu n¨m häc nµy nhµ tr­êng chóng ta ®· nhËn ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o…………... Thay mÆt cho c¸c ®/c gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng, t«i xin ch©n träng c¶m ¬n sù chØ ®¹o s¸t sao, sù quan t©m s©u s¾c, sù ®éng viªn, cæ vò cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o……… Vµ còng xin høa víi c¸c ®ång chÝ : Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, sù ®ãng gãp søc lùc vµ trÝ tuÖ cña tËp thÓ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña tÊt c¶ c¸c em häc sinh trong nhµ tr­êng. Chóng t«i sÏ cïng nhau cè g¾ng quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc.

     Cuèi cïng, t«i xin kÝnh chóc søc kháe c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o c«ng t¸c tèt vµ chóc c¸c em häc sinh lu«n ch¨m ngoan häc giái xøng ®¸ng ch¸u ngoan B¸c Hå !                                   

                                                      Xin tr©n träng c¶m ¬n!

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010, Giáo án khác. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010 thuộc chủ đề Giáo án khác được giới thiệu bởi thành viên Nghĩa Nguyễn Thái tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Tiểu học Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Bài phát biểu giáo viên nhân ngày khai giảng năm học 2009-2010 - Kính thưa những quí vị đại biểu, khách quý! - Kính thưa những đồng chí GV, CNV nhà trường! - Thưa toàn thể những em học sinh thân mến! Trong ko khí trọng thể, vui tươi nao nức của buổi lễ khai giảng năm học mới,còn cho biết thêm Cho phép tôi được thay mặt toàn thể hàng ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường kính chúc những vị đại biểu, khách quý https://nslide.com/giao-an/bai-phat-bieu-cua-giao-vien-khai-giang-nam-hoc-2009-2010.6r4muq.html