Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 3535       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
6r4muq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
7/25/2009 7:48:55 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
3535

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Bài phát biểu giáo viên nhân ngày khai giảng
năm học 2009-2010
- Kính thưa các quí vị đại biểu, khách quý!
- Kính thưa các đồng chí GV, CNV nhà trường!
- Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!
Trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học mới. Cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh lời chúc đầu năm học mới: Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong công tác và học tập.
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và thưa các em học sinh!
Mùa hè đã qua, tiếng trống khai trường đã điểm hôm nay tuổi trẻ học đường cả nước lại náo nức bước vào 1 NH mới với rất nhiều niềm vui: Vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách, vui vì lại được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức mới mở ra qua từng trang sách, vui vì một NH mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón...
Hòa cùng với niềm vui ấy của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, được dìu dắt thế hệ học sinh mới. Đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi nhà giáo.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi những bông phượng cuối cùng còn lưu lại bên hàng cây và những chiếc lá vàng bắt đầu rơi trên sân trường là chúng tôi lại lặng lẽ chuẩn bị thêm cho hành trang của mình: những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới.... để rồi trong suốt một năm học, với ý thức trách nhiệm cao, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cảm yêu thương dành cho các em học sinh thân yêu. Chúng tôi đã, đang và sẽ dìu dắt các em từng bước hành trang vào đời.
Năm học 2009-2010 - Một năm học diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ giáo dục và đào tạo.
Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức rất sâu sắc rằng: mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường. Không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tư thế, tác phong, trau dồi phẩm

 


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

Bµi ph¸t biÓu gi¸o viªn nh©n ngµy khai gi¶ng

n¨m häc 2009-2010

            KÝnh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!

            -  KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ GV, CNV nhµ tr­êng!

            - Th­a toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

       Trong kh«ng khÝ trang träng, vui t­¬i phÊn khëi cña buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi. Cho phÐp t«i ®­îc thay mÆt toµn thÓ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh lêi chóc ®Çu n¨m häc míi: Lu«n m¹nh kháe, h¹nh phóc, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao trong c«ng t¸c vµ häc tËp.             

  KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o vµ th­a c¸c em häc sinh!

Mïa hÌ ®· qua, tiÕng trèng khai tr­êng ®· ®iÓm h«m nay tuæi trÎ häc ®­êng c¶ n­íc l¹i n¸o nøc b­íc vµo 1 NH míi víi rÊt nhiÒu niÒm vui: Vui v× ®­îc gÆp l¹i b¹n bÌ, thÇy c« vµ ng«i tr­êng th©n yªu sau nh÷ng ngµy xa c¸ch, vui v× l¹i ®­îc tiÕp tôc kh¸m ph¸ nh÷ng ch©n trêi tri thøc míi më ra qua tõng trang s¸ch, vui v×  mét NH míi víi biÕt bao ®iÒu høa hÑn ®ang chê ®ãn...

      Hßa cïng víi niÒm vui Êy cña c¸c em häc sinh. Chóng t«i, nh÷ng ng­êi thÇy gi¸o, c« gi¸o còng kh«ng khái båi håi xóc ®éng tr­íc thÒm n¨m häc míi, bëi chóng t«i l¹i ®­îc chµo ®ãn, ®­îc d×u d¾t thÕ hÖ häc sinh míi. §©y lµ mét vinh dù lín lao nh­ng còng lµ mét tr¸ch nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ ®èi víi mçi nhµ gi¸o.

       N¨m nµo còng vËy, cø mçi khi nh÷ng b«ng ph­îng cuèi cïng cßn l­u l¹i bªn hµng c©y vµ nh÷ng chiÕc l¸ vµng b¾t ®Çu r¬i trªn s©n tr­êng lµ chóng t«i l¹i lÆng lÏ chuÈn bÞ thªm cho hµnh trang cña m×nh: nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y míi.... ®Ó råi trong suèt mét n¨m häc, víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao, víi lßng nhiÖt t×nh, sù say mª c«ng viÖc vµ b»ng tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th­¬ng dµnh cho c¸c em häc sinh th©n yªu. Chóng t«i ®·, ®ang vµ sÏ d×u d¾t c¸c em tõng b­íc hµnh trang vµo ®êi.

       N¨m häc 2009-2010 - Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n ®ang tÝch cùc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¨m häc tiÕp tôc “§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh, x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” vµ tiÕp tôc h­ëng øng cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

       §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, mçi gi¸o viªn chóng t«i ®Òu nhËn thøc rÊt s©u s¾c r»ng: m×nh cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. Kh«ng ngõng trau dåi, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. RÌn luyÖn vµ tu d­ìng t­ thÕ, t¸c phong, trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi gi¸o viªn. Mçi ng­êi thÇy, ng­êi c« ph¶i lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o ®Ó häc sinh noi theo. Th«ng qua nh÷ng hµnh ®éng thËt thiÕt thùc, cô thÓ trong tõng ngµy, tõng giê lªn líp, qua tõng trang gi¸o ¸n vµ tõng bµi gi¶ng tr­íc c¸c em häc sinh th©n yªu....®Ó mçi giê häc trong nhµ tr­êng  thùc sù lµ mét giê vui, th©n thiÖn vµ bæ Ých víi häc sinh.


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

        N¨m häc míi ®· b¾t ®Çu n¨m häc nµy nhµ tr­êng chóng ta ®· nhËn ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o…………... Thay mÆt cho c¸c ®/c gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng, t«i xin ch©n träng c¶m ¬n sù chØ ®¹o s¸t sao, sù quan t©m s©u s¾c, sù ®éng viªn, cæ vò cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o……… Vµ còng xin høa víi c¸c ®ång chÝ : Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, sù ®ãng gãp søc lùc vµ trÝ tuÖ cña tËp thÓ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña tÊt c¶ c¸c em häc sinh trong nhµ tr­êng. Chóng t«i sÏ cïng nhau cè g¾ng quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc.

     Cuèi cïng, t«i xin kÝnh chóc søc kháe c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o c«ng t¸c tèt vµ chóc c¸c em häc sinh lu«n ch¨m ngoan häc giái xøng ®¸ng ch¸u ngoan B¸c Hå !                                   

                                                      Xin tr©n träng c¶m ¬n!

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-phat-bieu-cua-giao-vien-khai-giang-nam-hoc-2009-2010.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN