Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

Bµi ph¸t biÓu gi¸o viªn nh©n ngµy khai gi¶ng

n¨m häc 2009-2010

            KÝnh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!

            -  KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ GV, CNV nhµ tr­êng!

            - Th­a toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

       Trong kh«ng khÝ trang träng, vui t­¬i phÊn khëi cña buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi. Cho phÐp t«i ®­îc thay mÆt toµn thÓ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh lêi chóc ®Çu n¨m häc míi: Lu«n m¹nh kháe, h¹nh phóc, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao trong c«ng t¸c vµ häc tËp.             

  KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o vµ th­a c¸c em häc sinh!

Mïa hÌ ®· qua, tiÕng trèng khai tr­êng ®· ®iÓm h«m nay tuæi trÎ häc ®­êng c¶ n­íc l¹i n¸o nøc b­íc vµo 1 NH míi víi rÊt nhiÒu niÒm vui: Vui v× ®­îc gÆp l¹i b¹n bÌ, thÇy c« vµ ng«i tr­êng th©n yªu sau nh÷ng ngµy xa c¸ch, vui v× l¹i ®­îc tiÕp tôc kh¸m ph¸ nh÷ng ch©n trêi tri thøc míi më ra qua tõng trang s¸ch, vui v×  mét NH míi víi biÕt bao ®iÒu høa hÑn ®ang chê ®ãn...

      Hßa cïng víi niÒm vui Êy cña c¸c em häc sinh. Chóng t«i, nh÷ng ng­êi thÇy gi¸o, c« gi¸o còng kh«ng khái båi håi xóc ®éng tr­íc thÒm n¨m häc míi, bëi chóng t«i l¹i ®­îc chµo ®ãn, ®­îc d×u d¾t thÕ hÖ häc sinh míi. §©y lµ mét vinh dù lín lao nh­ng còng lµ mét tr¸ch nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ ®èi víi mçi nhµ gi¸o.

       N¨m nµo còng vËy, cø mçi khi nh÷ng b«ng ph­îng cuèi cïng cßn l­u l¹i bªn hµng c©y vµ nh÷ng chiÕc l¸ vµng b¾t ®Çu r¬i trªn s©n tr­êng lµ chóng t«i l¹i lÆng lÏ chuÈn bÞ thªm cho hµnh trang cña m×nh: nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y míi.... ®Ó råi trong suèt mét n¨m häc, víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao, víi lßng nhiÖt t×nh, sù say mª c«ng viÖc vµ b»ng tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th­¬ng dµnh cho c¸c em häc sinh th©n yªu. Chóng t«i ®·, ®ang vµ sÏ d×u d¾t c¸c em tõng b­íc hµnh trang vµo ®êi.

       N¨m häc 2009-2010 - Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n ®ang tÝch cùc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¨m häc tiÕp tôc “§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh, x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” vµ tiÕp tôc h­ëng øng cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

       §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, mçi gi¸o viªn chóng t«i ®Òu nhËn thøc rÊt s©u s¾c r»ng: m×nh cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. Kh«ng ngõng trau dåi, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. RÌn luyÖn vµ tu d­ìng t­ thÕ, t¸c phong, trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi gi¸o viªn. Mçi ng­êi thÇy, ng­êi c« ph¶i lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o ®Ó häc sinh noi theo. Th«ng qua nh÷ng hµnh ®éng thËt thiÕt thùc, cô thÓ trong tõng ngµy, tõng giê lªn líp, qua tõng trang gi¸o ¸n vµ tõng bµi gi¶ng tr­íc c¸c em häc sinh th©n yªu....®Ó mçi giê häc trong nhµ tr­êng  thùc sù lµ mét giê vui, th©n thiÖn vµ bæ Ých víi häc sinh.


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

        N¨m häc míi ®· b¾t ®Çu n¨m häc nµy nhµ tr­êng chóng ta ®· nhËn ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o…………... Thay mÆt cho c¸c ®/c gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng, t«i xin ch©n träng c¶m ¬n sù chØ ®¹o s¸t sao, sù quan t©m s©u s¾c, sù ®éng viªn, cæ vò cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o……… Vµ còng xin høa víi c¸c ®ång chÝ : Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, sù ®ãng gãp søc lùc vµ trÝ tuÖ cña tËp thÓ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña tÊt c¶ c¸c em häc sinh trong nhµ tr­êng. Chóng t«i sÏ cïng nhau cè g¾ng quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc.

     Cuèi cïng, t«i xin kÝnh chóc søc kháe c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o c«ng t¸c tèt vµ chóc c¸c em häc sinh lu«n ch¨m ngoan häc giái xøng ®¸ng ch¸u ngoan B¸c Hå !                                   

                                                      Xin tr©n träng c¶m ¬n!

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010

Đăng ngày 7/25/2009 7:48:55 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 3535 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010, Giáo án khác. . nslide.com chia sẽ đến mọi người thư viện Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010 thuộc chủ đề Giáo án khác được chia sẽ bởi thành viên Nghĩa Nguyễn Thái tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Giáo án khác , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Giáo án khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Bài phát biểu cô giáo nhân ngày khai trường năm học 2009-2010 - Kính thưa những quí vị đại biểu, khách quý! - Kính thưa những đồng chí GV, CNV nhà trường! - Thưa toàn thể những em học sinh thân mến! Trong ko khí trọng thể, vui tươi hào hứng của buổi lễ khai trường năm học mới, tiếp theo là Cho phép tôi được thay mặt toàn thể hàng ngũ cô giáo, cán bộ công nhân viên trong nhà trường kính chúc những vị đại biểu, khách quý cùng những thầy, cô

https://nslide.com/giao-an/bai-phat-bieu-cua-giao-vien-khai-giang-nam-hoc-2009-2010.6r4muq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


Bài phát biểu giáo viên nhân ngày khai giảng
năm học 2009-2010
- Kính thưa các quí vị đại biểu, khách quý!
- Kính thưa các đồng chí GV, CNV nhà trường!
- Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!
Trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học mới. Cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh lời chúc đầu năm học mới: Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong công tác và học tập.
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và thưa các em học sinh!
Mùa hè đã qua, tiếng trống khai trường đã điểm hôm nay tuổi trẻ học đường cả nước lại náo nức bước vào 1 NH mới với rất nhiều niềm vui: Vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách, vui vì lại được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức mới mở ra qua từng trang sách, vui vì một NH mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón...
Hòa cùng với niềm vui ấy của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, được dìu dắt thế hệ học sinh mới. Đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi nhà giáo.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi những bông phượng cuối cùng còn lưu lại bên hàng cây và những chiếc lá vàng bắt đầu rơi trên sân trường là chúng tôi lại lặng lẽ chuẩn bị thêm cho hành trang của mình: những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới.... để rồi trong suốt một năm học, với ý thức trách nhiệm cao, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cảm yêu thương dành cho các em học sinh thân yêu. Chúng tôi đã, đang và sẽ dìu dắt các em từng bước hành trang vào đời.
Năm học 2009-2010 - Một năm học diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ giáo dục và đào tạo.
Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức rất sâu sắc rằng: mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường. Không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tư thế, tác phong, trau dồi phẩm

Sponsor Documents