Bài phát biểu của giáo viên khai giảng năm học 2009-2010

Đăng ngày 7/25/2009 7:48:55 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Nghĩa Nguyễn Thái | Lần tải: 3535 | Lần xem: 4054 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

Bµi ph¸t biÓu gi¸o viªn nh©n ngµy khai gi¶ng

n¨m häc 2009-2010

            KÝnh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý!

            -  KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ GV, CNV nhµ tr­êng!

            - Th­a toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn!

       Trong kh«ng khÝ trang träng, vui t­¬i phÊn khëi cña buæi lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi. Cho phÐp t«i ®­îc thay mÆt toµn thÓ ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý cïng c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh lêi chóc ®Çu n¨m häc míi: Lu«n m¹nh kháe, h¹nh phóc, ®¹t nhiÒu thµnh tÝch cao trong c«ng t¸c vµ häc tËp.             

  KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, c¸c thÇy c« gi¸o vµ th­a c¸c em häc sinh!

Mïa hÌ ®· qua, tiÕng trèng khai tr­êng ®· ®iÓm h«m nay tuæi trÎ häc ®­êng c¶ n­íc l¹i n¸o nøc b­íc vµo 1 NH míi víi rÊt nhiÒu niÒm vui: Vui v× ®­îc gÆp l¹i b¹n bÌ, thÇy c« vµ ng«i tr­êng th©n yªu sau nh÷ng ngµy xa c¸ch, vui v× l¹i ®­îc tiÕp tôc kh¸m ph¸ nh÷ng ch©n trêi tri thøc míi më ra qua tõng trang s¸ch, vui v×  mét NH míi víi biÕt bao ®iÒu høa hÑn ®ang chê ®ãn...

      Hßa cïng víi niÒm vui Êy cña c¸c em häc sinh. Chóng t«i, nh÷ng ng­êi thÇy gi¸o, c« gi¸o còng kh«ng khái båi håi xóc ®éng tr­íc thÒm n¨m häc míi, bëi chóng t«i l¹i ®­îc chµo ®ãn, ®­îc d×u d¾t thÕ hÖ häc sinh míi. §©y lµ mét vinh dù lín lao nh­ng còng lµ mét tr¸ch nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ ®èi víi mçi nhµ gi¸o.

       N¨m nµo còng vËy, cø mçi khi nh÷ng b«ng ph­îng cuèi cïng cßn l­u l¹i bªn hµng c©y vµ nh÷ng chiÕc l¸ vµng b¾t ®Çu r¬i trªn s©n tr­êng lµ chóng t«i l¹i lÆng lÏ chuÈn bÞ thªm cho hµnh trang cña m×nh: nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, nh÷ng ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y míi.... ®Ó råi trong suèt mét n¨m häc, víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao, víi lßng nhiÖt t×nh, sù say mª c«ng viÖc vµ b»ng tÊt c¶ t×nh c¶m yªu th­¬ng dµnh cho c¸c em häc sinh th©n yªu. Chóng t«i ®·, ®ang vµ sÏ d×u d¾t c¸c em tõng b­íc hµnh trang vµo ®êi.

       N¨m häc 2009-2010 - Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n ®ang tÝch cùc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¨m häc tiÕp tôc “§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lÝ tµi chÝnh, x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” vµ tiÕp tôc h­ëng øng cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.

       §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, mçi gi¸o viªn chóng t«i ®Òu nhËn thøc rÊt s©u s¾c r»ng: m×nh cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. Kh«ng ngõng trau dåi, häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. RÌn luyÖn vµ tu d­ìng t­ thÕ, t¸c phong, trau dåi phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ng­êi gi¸o viªn. Mçi ng­êi thÇy, ng­êi c« ph¶i lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o ®Ó häc sinh noi theo. Th«ng qua nh÷ng hµnh ®éng thËt thiÕt thùc, cô thÓ trong tõng ngµy, tõng giê lªn líp, qua tõng trang gi¸o ¸n vµ tõng bµi gi¶ng tr­íc c¸c em häc sinh th©n yªu....®Ó mçi giê häc trong nhµ tr­êng  thùc sù lµ mét giê vui, th©n thiÖn vµ bæ Ých víi häc sinh.


Ng­êi viÕt: NguyÔn Th¸i NghÜa GV Tr­êng tiÓu häc L·ng S¬n-Yªn Dòng-B¾c Giang

 

        N¨m häc míi ®· b¾t ®Çu n¨m häc nµy nhµ tr­êng chóng ta ®· nhËn ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o…………... Thay mÆt cho c¸c ®/c gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng, t«i xin ch©n träng c¶m ¬n sù chØ ®¹o s¸t sao, sù quan t©m s©u s¾c, sù ®éng viªn, cæ vò cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o……… Vµ còng xin høa víi c¸c ®ång chÝ : Víi tinh thÇn ®oµn kÕt, sù ®ãng gãp søc lùc vµ trÝ tuÖ cña tËp thÓ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña tÊt c¶ c¸c em häc sinh trong nhµ tr­êng. Chóng t«i sÏ cïng nhau cè g¾ng quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc.

     Cuèi cïng, t«i xin kÝnh chóc søc kháe c¸c vÞ ®¹i biÓu, kh¸ch quý, chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o c«ng t¸c tèt vµ chóc c¸c em häc sinh lu«n ch¨m ngoan häc giái xøng ®¸ng ch¸u ngoan B¸c Hå !                                   

                                                      Xin tr©n träng c¶m ¬n!

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc