bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009 (Thuận Bùi)

Đăng ngày 8/24/2009 10:16:46 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Thuận Bùi | Lần tải: 1435 | Lần xem: 1960 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009, Hóa học 12. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người giáo án bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , giáo án bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009 trong danh mục Hóa học 12 được giới thiệu bởi bạn Thuận Bùi đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Hóa học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu đề thi đại học , cao đẳng những năm 2007 - 2008 - 2009 chương este lipit Năm 2007: * đại học khối A Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo, ngoài ra Hai loại axit béo ấy là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A, cho biết thêm C17H33COOH và C17H35COOH, cho biết thêm B, nói thêm C17H31COOH và C17H33COOH, bên cạnh đó C, bên cạnh đó C15H31COOH và https://nslide.com/giao-an/bai-tap-este-lipit-tuyen-chon-tu-de-thi-dh-2007-2009.7o5quq.html

Nội dung

đề thi đại học , cao đẳng các năm 2007 - 2008 - 2009
chương este lipit
Năm 2007: * đại học khối A
Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C17H33COOH và C17H35COOH. B. C17H31COOH và C17H33COOH.
C. C15H31COOH và C17H35COOH. D. C17H33COOH và C15H31COOH.
Câu 41: Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
Câu 44: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là : A. 10,4 gam. B. 3,28 gam. C. 8,56 gam. D. 8,2 gam.
Câu 51: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2. C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2.
Câu 56: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) : A. 2,925. B. 0,342. C. 0,456. D. 2,412.
* đại học khối B
Câu 18: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)
A. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.
Câu 23: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là: A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 47: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là : A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic.
* cao đẳng khối A
Câu 2: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 50%. B. 75%. C. 62,5%. D. 55%.
Câu 5: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là : A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 17: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên X là : A. etyl propionat. B. etyl axetat. C. isopropyl axetat. D. metyl propionat.
Câu 21: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOCH=CH-CH3.
Câu 27: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối