Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5

Đăng ngày 7/7/2017 10:26:32 AM | Thể loại: Các CT khác | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.57 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5, Các CT khác. . Chúng tôi giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5 trong thể loại Các CT khác được chia sẽ bởi bạn Violet Hỗ Trợ Thư Viện đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào thể loại Các CT khác , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 Tiếng Anh 5 Các CT khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5 I, thêm nữa This is my daily activities, thêm nữa Name it! ……………………………………………………………, nói thêm …………………, tiếp theo là …………………, ngoài ra ……, tiếp theo là ………, bên cạnh đó ………………, kế tiếp là ……………, thêm nữa ………………, bên cạnh đó ………………, nói thêm là ………………………, ngoài ra ………………… II, nói thêm Read carefully, tiếp theo là Alfred’s daily routines Alfred is an American boy, tiếp theo là He lives in Los Angeles, California, bên cạnh đó He lives with

https://nslide.com/giao-an/bai-tap-on-he-tieng-anh-lop-5.ohtu0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Các CT khác


Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 5
I. This is my daily activities. Name it!


……………………… ……………… ……………………..
………………….. ………………….. ……..……….. ………………. ……………...


………………. ………………. ………………………. …………………
II. Read carefully. Alfred’s daily routines
Alfred is an American boy. He lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is eleven years old and he has got an older brother, David, and a younger sister, Emma.
He starts his day at about half past seven. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his teeth and get dressed. Then he has breakfast and at a quarter to eight he leaves home and catches the bus to school.
Classes begin at half past eight. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. After school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when he finishes it he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together.
Alfred is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner.
He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the most he brushes his teeth again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before he gets asleep. Alfred is a very happy boy!
A. True or False???
1. Alfred is an American boy. ______________
2. He lives in a modern flat. _______________
3. He is eleven years old. _________________
4. He has got two brothers. _______________
5. Alfred wakes up at eight o’clock. __________
6. He walks to school. ____________________
7. His classes begin at half past eight. _______
8. Alfred and his family have dinner at half past seven. ______________________________
B. Match the antonyms.
modern
●
●
enters

older
●
●
alone

starts
●
●
end

leaves
●
●
old-fasioned

begin
●
●
unhappy

together
●
●
younger

helpful
●
●
finishes

happy
●
●
unhelpful

C. Answer the following questions.
1. Where does Alfred live? …………………………………………………………………………..
2. What’s his sister’s name? ………………………………………………………………………….
3. What time does he wake up? ………………………………………………………………………….
4. Does he have breakfast at home? ……………………………………………………
5. What time does he leave home? ……………………………………………………………………
6. Where does he have lunch? ………………………………………………………………………….
7. When does he return home? ………………………………………………………………………….
8. Does he make homework at school or at home? ………………………………………………………
9. Is he a helpful boy? ………………………………………………………………………….
10. Where is Alfred from? ………………………………………………………………………….
III. Look at the picture. Answer the question.
WHAT ARE THEY DOING?


she/ skip/ in the park he/ build sandcastle/ on the beach
………………………………………………….. ……………………………………………
she/ fish/ near the river he/ read/ book
…………………………………………………… ……………………………………………
IV. Make question with HOW OFTEN and answer it.
Ex: Nam/ go to the zoo/ twice a year.
( How often does Nam go to the zoo?
( He goes to the zoo twice a year.
1. Mai and Phong/ go swimming/ once a week.
(…………………………………………………………….
(…………………………………………………………….
2. I/ visit my grandparents/ once a week
(…………………………………………………………….
(…………………………………………………………….
3. They/ skate/ twice a week.
(…………………………………………………………….
(…………………………………………………………….
4. My sister/ brush her teeth/ twice a day.
(…………………………………………………………….
(…………………………………………………………….
5. My father/ do exercise/ every morning.
(…………………………………………………………….
(…………………………………………………………….
I. Simple past with BE
A. Complete the sentences using was or were.
1. She_______ very pretty.
2. They________ at school.
3. He_____ at home last night.
4. I________ very naughty.
5. We_______ in London last week.
6. They__________ good friends.
7. It_________ sunny yesterday.
8. I__________ at the cinema yesterday.
9. Lucy and Mary______ good students.
10. We_________ single last year.
B. Fill in the blanks with the right form of the verb to be in the past simple.
1. _______Mary a singer?
2. _______ the door open?
3. ______your sister a nurse?
4._______ the boys at home?
5. _______ you at the cinema?
6. ______ the book interesting?
7.

Sponsor Documents