Bài tập phần nhôm-kẽm

giáo án điện tử Giáo dục Hướng nghiệp Giáo dục Hướng nghiệp 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2017-07-27 17:32:55 Tác giả tài Lê thanh loại .docx kích thước 0.04 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÀI TẬP PHẦN NHÔM- KẼM DẠNG 1: Cho từ từ dung dịch bazơ vào dung dịch Al3+ , Zn2+ Câu 1. Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

 
BÀI TẬP PHẦN NHÔM- KẼM
 
DẠNG 1: Cho từ từ dung dịch bazơ vào dung dịch Al3+ , Zn2+
Câu 1.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Câu 2.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3,75M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Câu 3.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm:  AlCl3 0,25M và Al(NO3)3  0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Câu 4.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3M vào 500 ml dung dịch ZnSO4 1M thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?
Câu 5.              Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2,25M ) vào 250 ml dung dịch Y ( gồm:  AlCl3 0,8M và HCl 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Câu 6.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 1M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm:  ZnCl2 0,25M và ZnSO4 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Câu 7.              Cho dung dịch X ( gồm: 0,5 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 ) tác dụng với dung dịch có chứa 0,15 mol Al2(SO4)3 thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?
Câu 8.              Cho dung dịch X ( gồm: 0,75 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 ) tác dụng với dung dịch Y (có chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,15 mol Al2(SO4)3 ) thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?
 
DẠNG 2: Tìm giá trị Vmax, Vmin
Câu 9.              Nhỏ từ từ V lít dung dịch NaOH 1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M.
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 15,6 gam?
Câu 10.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 0,5M vào 750 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M.
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị Vmin để thu được khối lượng kết tủa là 15,6 gam?
d. Tìm giá trị Vmax để thu được khối lượng kết tủa là 7,8 gam?
Câu 11.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 500 ml dung dịch X ( chứa: AlCl3 1M và HCl 1M )
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất ( biết rằng trong quá trình làm thí nghiệm thấy xuất hiên kết tủa )?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 23,4 gam?
Câu 12.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 750 ml dung dịch ZnCl2 1M.
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 24,75 gam?
Câu 13.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 500 ml dung dịch X ( chứa: ZnSO4 1M và H2SO4 1M )
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất ( biết rằng trong quá trình làm thí nghiệm thấy xuất hiên kết tủa )?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 19,8 gam?
Câu 14.          Cho 750 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với V lit dung dịch Al2(SO4)3 1M.
a. Tìm giá trị V lớn nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 19,5 gam?
 
Bài tập trắc nghiệm luyện thi Cao đẳng - Đại học
Câu 1.              ( ĐHA – 2007 ): Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:

 

 A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  B. chỉ có kết tủa keo trắng.
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.  D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 1.              ( ĐHA – 2007 ): Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:
A. 3.    B. 5.    C. 2.    D. 4.
Câu 2.              ( ĐHB – 2007 ): Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 1,2.    B. 1,8.    C. 2,4.    D. 2.
Câu 3.              ( CĐ – 2007 ): Thêm m gam kali vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là:
A. 1,59.   B. 1,95.   C. 1,17.   D. 1,71.
Câu 4.              ( CĐ – 2007 ): Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?
A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.   B. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2.   D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.
Câu 5.              ( ĐHA – 2008 ): Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:
A. 0,05.   B. 0,45.   C. 0,35.   D. 0,25.
Câu 6.              ( CĐ – 2008 ): Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:
A. 5.    B. 2.    C. 4.    D. 3.
Câu 7.              ( ĐHA – 2009 ): Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 20,125.   B. 12,375.   C. 22,540.   D. 17,710.
Câu 8.              ( CĐ – 2009 ): Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 2,568.   B. 1,560.   C. 4,128.   D. 5,064.
Câu 9.              ( CĐ – 2009 ): Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa.
Giá trị của m và a lần lượt là:
A. 8,3 và 7,2.   B. 11,3 và 7,8.  C. 13,3 và 3,9.  D. 8,2 và 7,8.
Câu 10.          ( CĐ – 2009 ): Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.   B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2.
C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.   D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.
Câu 11.          ( CĐ – 2009 ): Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua (NH4)2SO4.Al­2(SO4)3.24H2O. vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 7,8.    B. 46,6.   C. 54,4.   D. 62,2.
Câu 12.          ( Dự bị ĐH – 2009 ): Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M vào A, thu được a gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào  A, cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 21.375  B. 42.75  C. 17.1   D. 22.8
Câu 13.          ( ĐHA – 2010 ): Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 32,20.           B. 24,15.           C. 17,71.           D. 16,10.
Câu 14.          ( ĐHB – 2010 ): Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là:

 

A. 0,9.              B. 1,2.              C. 1,0.              D. 0,8.
Câu 1.              ( CĐ – 2010 ): Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là:
A. AlCl3.           B. CuSO4.          C. Fe(NO3)3.        D. Ca(HCO3)2.
Câu 2.              ( ĐHA – 2011 ): Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:
A. 4.   B. 1.   C. 3.   D. 2.
Câu 3.              ( ĐHB – 2011 ): Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol và 0,02 mol . Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là:
A. 0,020 và 0,012  B. 0,020 và 0,120 C. 0,012 và 0,096 D. 0,120 và 0,020
Câu 4.              ( ĐHB – 2011 ): Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là:
A.  4 : 3  B. 3 : 4   C. 7 : 4  D. 3 : 2
Câu 5.              ( ĐHA – 2012 ): Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A. 300.              B. 75.               C. 200.              D. 150.
Câu 6.              ( ĐHA – 2012 ): Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là:
A. 15,6 và 27,7.      B. 23,4 và 35,9.       C. 23,4 và 56,3.      D. 15,6 và 55,4.
Câu 7.              ( ĐHB – 2013 ): Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là:
A. 210 ml.   B. 60 ml.   C. 180 ml.   D. 90 ml.
Câu 8.              ( ĐHA – 2014 ): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tỉ lệ a : b là
A. 2 : 1  B. 2 : 3   C. 4 : 3  D. 1 : 1
Câu 9.              ( CĐ – 2014 ): Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:
A. 2,34.   B. 1,17.   C. 1,56.   D. 0,78.
 

Nguồn:tài Lê thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài tập phần nhôm-kẽm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngBT_nhom_kem_phan_dang.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ndzu0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-07-27 17:32:55
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử Bài tập phần nhôm-kẽm

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bài tập phần nhôm-kẽm
  GD hướng nghiệp 12
  Bài tập phần nhôm-kẽm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2017

  Xem: 29

 • BÀI TẬP VỀ NHÔM, CRÔM, KẼM
  Hóa học 12
  BÀI TẬP VỀ NHÔM, CRÔM, KẼM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2008

  Xem: 827

 • BAI TAP VE NHOM CROM KEM
  Hóa học 12
  BAI TAP VE NHOM CROM KEM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2012

  Xem: 0

 • BAI TAP VE NHOM CROM KEM
  Hóa học 12
  BAI TAP VE NHOM CROM KEM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 32

 • Bài tập về NHÔM-CROM-KẼM
  Hóa học 12
  Bài tập về NHÔM-CROM-KẼM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2009

  Xem: 881

 • nhom va kem
  Hóa học
  nhom va kem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2010

  Xem: 52

 • bài tập phần nhôm và hợp chất của nhôm
  Hóa học 12
  bài tập phần nhôm và hợp chất của nhôm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2008

  Xem: 399

 • phan dang bai tap nhom VIA
  Hóa học 10
  phan dang bai tap nhom VIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2009

  Xem: 487

 • Bai tap nhom
  Lớp 1
  Bai tap nhom

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2010

  Xem: 6

 • Bài Tập Nhóm, Nhóm con
  Toán học
  Bài Tập Nhóm, Nhóm con

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2014

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU