Bài tập phần nhôm-kẽm

Đăng ngày 7/27/2017 5:32:55 PM | Thể loại: GD hướng nghiệp 12 | Chia sẽ bởi: tài Lê thanh | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: docx

 


 

 

BÀI TẬP PHẦN NHÔM- KẼM

 

DẠNG 1: Cho từ từ dung dịch bazơ vào dung dịch Al3+ , Zn2+

Câu 1.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?

Câu 2.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3,75M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?

Câu 3.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm:  AlCl3 0,25M và Al(NO3)0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?

Câu 4.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3M vào 500 ml dung dịch ZnSO4 1M thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?

Câu 5.              Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2,25M ) vào 250 ml dung dịch Y ( gồm:  AlCl3 0,8M và HCl 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?

Câu 6.              Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 1M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm:  ZnCl2 0,25M và ZnSO4 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?

Câu 7.              Cho dung dịch X ( gồm: 0,5 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 ) tác dụng với dung dịch có chứa 0,15 mol Al2(SO4)3 thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?

Câu 8.              Cho dung dịch X ( gồm: 0,75 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 ) tác dụng với dung dịch Y (có chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,15 mol Al2(SO4)3 ) thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?

 

DẠNG 2: Tìm giá trị Vmax, Vmin

Câu 9.              Nhỏ từ từ V lít dung dịch NaOH 1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M.

a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?

b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 15,6 gam?

Câu 10.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 0,5M vào 750 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M.

a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?

b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

c. Tìm giá trị Vmin để thu được khối lượng kết tủa là 15,6 gam?

d. Tìm giá trị Vmax để thu được khối lượng kết tủa là 7,8 gam?

Câu 11.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 500 ml dung dịch X ( chứa: AlCl3 1M và HCl 1M )

a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất ( biết rằng trong quá trình làm thí nghiệm thấy xuất hiên kết tủa )?

b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 23,4 gam?

Câu 12.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 750 ml dung dịch ZnCl2 1M.

a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?

b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 24,75 gam?

Câu 13.          Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 500 ml dung dịch X ( chứa: ZnSO4 1M và H2SO4 1M )

a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất ( biết rằng trong quá trình làm thí nghiệm thấy xuất hiên kết tủa )?

b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 19,8 gam?

Câu 14.          Cho 750 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với V lit dung dịch Al2(SO4)3 1M.

a. Tìm giá trị V lớn nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?

b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?

c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 19,5 gam?

 

Bài tập trắc nghiệm luyện thi Cao đẳng - Đại học

Câu 1.              ( ĐHA – 2007 ): Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:


 

 A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.  D. không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 1.              ( ĐHA – 2007 ): Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

A. 3.    B. 5.    C. 2.    D. 4.

Câu 2.              ( ĐHB – 2007 ): Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

A. 1,2.    B. 1,8.    C. 2,4.    D. 2.

Câu 3.              ( CĐ – 2007 ): Thêm m gam kali vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là:

A. 1,59.   B. 1,95.   C. 1,17.   D. 1,71.

Câu 4.              ( CĐ – 2007 ): Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.   B. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2.   D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 5.              ( ĐHA – 2008 ): Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:

A. 0,05.   B. 0,45.   C. 0,35.   D. 0,25.

Câu 6.              ( CĐ – 2008 ): Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

A. 5.    B. 2.    C. 4.    D. 3.

Câu 7.              ( ĐHA – 2009 ): Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 20,125.   B. 12,375.   C. 22,540.   D. 17,710.

Câu 8.              ( CĐ – 2009 ): Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 2,568.   B. 1,560.   C. 4,128.   D. 5,064.

Câu 9.              ( CĐ – 2009 ): Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa.

Giá trị của m và a lần lượt là:

A. 8,3 và 7,2.   B. 11,3 và 7,8.  C. 13,3 và 3,9.  D. 8,2 và 7,8.

Câu 10.          ( CĐ – 2009 ): Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.   B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2.

C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.   D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

Câu 11.          ( CĐ – 2009 ): Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua (NH4)2SO4.Al­2(SO4)3.24H2O. vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 7,8.    B. 46,6.   C. 54,4.   D. 62,2.

Câu 12.          ( Dự bị ĐH – 2009 ): Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M vào A, thu được a gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào  A, cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 21.375  B. 42.75  C. 17.1   D. 22.8

Câu 13.          ( ĐHA – 2010 ): Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 32,20.           B. 24,15.           C. 17,71.           D. 16,10.

Câu 14.          ( ĐHB – 2010 ): Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là:


 

A. 0,9.              B. 1,2.              C. 1,0.              D. 0,8.

Câu 1.              ( CĐ – 2010 ): Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là:

A. AlCl3.           B. CuSO4.          C. Fe(NO3)3.        D. Ca(HCO3)2.

Câu 2.              ( ĐHA – 2011 ): Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

A. 4.   B. 1.   C. 3.   D. 2.

Câu 3.              ( ĐHB – 2011 ): Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol và 0,02 mol . Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là:

A. 0,020 và 0,012  B. 0,020 và 0,120 C. 0,012 và 0,096 D. 0,120 và 0,020

Câu 4.              ( ĐHB – 2011 ): Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là:

A.  4 : 3  B. 3 : 4   C. 7 : 4  D. 3 : 2

Câu 5.              ( ĐHA – 2012 ): Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 300.              B. 75.               C. 200.              D. 150.

Câu 6.              ( ĐHA – 2012 ): Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là:

A. 15,6 và 27,7.      B. 23,4 và 35,9.       C. 23,4 và 56,3.      D. 15,6 và 55,4.

Câu 7.              ( ĐHB – 2013 ): Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là:

A. 210 ml.   B. 60 ml.   C. 180 ml.   D. 90 ml.

Câu 8.              ( ĐHA – 2014 ): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tỉ lệ a : b là

A. 2 : 1  B. 2 : 3   C. 4 : 3  D. 1 : 1

Câu 9.              ( CĐ – 2014 ): Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 2,34.   B. 1,17.   C. 1,56.   D. 0,78.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Bài tập phần nhôm-kẽm, GD hướng nghiệp 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Bài tập phần nhôm-kẽm .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án Bài tập phần nhôm-kẽm trong chủ đề GD hướng nghiệp 12 được chia sẽ bởi user tài Lê thanh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục GD hướng nghiệp 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp GD hướng nghiệp 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập BÀI TẬP PHẦN NHÔM- KẼM DẠNG 1: Cho từ từ dung dịch bazơ vào dung dịch Al3+, Zn2+ Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng,còn cho biết thêm Tìm m? Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3,75M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng, thêm nữa Tìm m? Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm: AlCl3 0,25M https://nslide.com/giao-an/bai-tap-phan-nhom-kem.ndzu0q.html