TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1
1.Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Hàm số là hàm số chẵn B. Hàm số là hàm số tuần hoàn chu kì .
C.Hàm số có giá trị trong khoảng .
D. Hàm số đồng biến trong các khoảng .
2.Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. Hàm số là hàm số chẵn B. Hàm số là hàm số tuần hoàn chu kì .
C.Hàm số có đồ thị là đường hình sin. D. Hàm số đồng biến trên tập xác định.
3.Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. Hàm số là hàm số lẻ B. Hàm số là hàm số tuần hoàn chu kì .
C.Hàm số có tập giá trị là R. D. Hàm số đồng biến trên tập xác định.
4.Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Hàm số có tập xác định là B. Hàm số là hàm số tuần hoàn chu kì .
C.Giá trị của hàm số tại là 1. D. Hàm số đồng biến trên tập xác định.
5. Tập xác định của hàm số là:
A. B. 
C. D. 
6. Tập xác định của hàm số là:
A. B. 
C. D. 
7. Tập xác định của hàm số là:
A. B. 
C. D. 
8. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
9. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
10. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
11. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
12. Chu kì của hàm số là: A. B. C. D. 
13. Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. B. C. D. 
14. Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. B. C. D. 
15. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 2 B. 1 C. 5 D. 3
16. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
17. Hàm số đồng biến trong đoạn nào dưới đây:
A. B. C. D.
18. Tìm x để hàm số sau có nghĩa: 
A. B. 
C. D. 
19. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là: A. 0 B.-1 C.1 D. số khác
20. Tập xác định của hàm sốlà: A. B. C. D.
21.Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
22. Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
23. Tập xác định của hàm số là: A. B. C. D.
Câu 24. Giải phương trình .
A. B. C. D. 
Câu 25. Số nghiệm của phương trình với là?
A. 2. B. 4. C. 6. D. 7.
Câu 26. Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình trên đường tròn lượng giác là?
A. B. C. D. 
Câu 27. Với những giá trị nào của thì giá trị của các hàm số và bằng nhau?
A. B. C. D. 
Câu 28. Gọi là tập nghiệm của phương trình Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B. C. D. 
Câu 29. Tính tổng các nghiệm của phương trình trên 
A. B. C. D. 
Câu 30. Trên khoảng , phương trình có bao nhiêu nghiệm?
A. . B. . C. . D. 
Câu 31. Tổng các nghiệm của phương trình trên khoảng bằng:
A. B. C. D. 
Câu 32. Giải phương