Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

giáo án điện tử Tin học Tin học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       12      0
Ngày đăng 2019-02-10 21:34:09 Tác giả Song Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.28 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tiết 43 + 44 Ngày soạn: Chủ đề: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ môc tiªu: KiÕn thøc. - N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm vÒ hÖ CSDL quan hÖ. Kü n¨ng. - BiÕt chän kho¸ cho c¸c b¶ng d÷ liÖu trong

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Tiết 43 + 44
Ngày soạn:
Chủ đề: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
  môc tiªu:
KiÕn thøc.
- N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm vÒ hÖ CSDL quan hÖ.
Kü n¨ng.
-         BiÕt chän kho¸ cho c¸c b¶ng d÷ liÖu trong mét bµi to¸n quen thuéc;
-         BiÕt c¸ch x¸c lËp liªn kÕt gi÷a c¸c b¶ng th«ng qua kho¸ ®Ó cã thÓ t×m ®­îc th«ng tin liªn quan ®Õn mét c¸ thÓ ®­îc qu¶n lÝ.
Th¸i ®é.
- Nghiªm tóc, ch¨m chØ , khoa häc.
     4. Định hướng phát triển năng lực 
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua trao đổi, thảo luận.
- Năng lực tự hoc.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.
II. PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
1. Giáo viên: Phòng máy vi tính, máy chiếu hoặc phần mềm Net Of School đã cài sẵn.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, sách bài tập…
- Xem trước nội dung bài thực hành số 10.
3. Phương pháp: Gởi mở thông qua hoạt động tư duy.
- Dạy học theo quan điểm hoạt động.
- Sử dụng máy chiếu, máy tính….

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
A. HOẠT ĐỘNG TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP
1. Mục tiêu: 
Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc;
Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá thể đuợc quản lí.
2. Phương thức:
- Chuyển giao nhiệm vụ:  GV giao nhiệm vụ cho HS:
Nêu khái niệm CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL quan hệ?
Nêu các đặc trưng của một quan hệ trong CSDL quan hệ?
   Tr×nh bµy kh¸i niÖm kho¸, kho¸ chÝnh. Nh÷ng tiªu chÝ nµo gióp ta chän kho¸ chÝnh cho b¶ng. H·y cho vÝ dô vµ gi¶i thÝch.
   Khi nµo cã thÓ t¹o liªn kÕt gi÷a hai b¶ng. Trong hai b¶ng liªn kÕt víi nhau h·y ph©n biÖt b¶ng chÝnh, b¶ng tham chiÕu. Cho vÝ dô.
- Học sinh suy nghĩ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến hoạt động của HS
- Giáo viên nhận xét:
- 3. Gợi ý sản phẩm: Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm với các mức độ khác nhau, GV lựa chọn một câu trả lời nào đó của HS để làm tình huống kết nối vào bài thực hành.
B. HOẠT ĐỘNG KIẾN THỨC HÌNH THÀNH
1. Hoạt động 1: Chọn khóa
* Mục tiêu: Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc;
* Phương thức:
GV giao nhiệm vụ cho HS:  Bµi to¸n: Së GD cña 1 tØnh tæ chøc k× thi ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng m«n To¸n cho c¸c líp 12 cña tØnh. Trong c¬ së d÷ liÖu qu¶n lÝ k× kiÓm tra nµy cã 3 b¶ng d­íi ®©y:
                             Bảng Thí Sinh

STT
SBD
Họ tên thí sinh
Ngày sinh
Trường
1
HA10
Đỗ Hà Anh
02/01/1990
Lê Hồng Phong
2
HA11
Lê Như Bình
21/11/1990
Phan Chu Trinh
3
HA12
Trần Thị Cúc
14/05/1991
Phan Chu Trinh
4
HA13
Lê Văn Danh
12/05/1991
Trần Hưng Đạo
5
HA14
Trịnh Thị Thu Hà
03/04/1991
Trần Hưng Đạo
6
HA15
Nguyễn Văn Thân
01/06/1990
Lê Hồng Phong                            Bảng Đánh Phách
STT
SBD
Phách
    1
HA10
S28
2
HA11
S27
3
HA12
S26
4
HA13
S25
5
HA14
S24
6
HA15
S23


Bảng Điểm Thi
STT
Phách
Điểm
1
HA10
9
2
HA11
6
3
HA12
8…
? V× sao cÇn cã 3 b¶ng.
? Em hãy chọn khoá cho mỗi bảng trong CSDL trên và giải thích lí do lựa chọn đó.
- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến hoạt động của HS
- Giáo viên nhận xét.
* Gợi ý sản phẩm:
+ B¶ng thÝ sinh chän tr­êng SBD lµm kho¸ chÝnh;
+ B¶ng ®¸nh ph¸ch chän tr­êng SBD hoÆc tr­êng Ph¸ch lµm kho¸ chÝnh;
+ B¶ng ®iÓm thi chän tr­êng Ph¸ch lµm kho¸ chÝnh
Chó ý: Trong c¶ 3 b¶ng, tr­êng STT ®Òu cã thÓ lµm kho¸ cho mçi b¶ng bëi v× trong mçi b¶ng kh«ng cã hai b¶n ghi (hµng) nµo gièng hÖt nhau.
Trªn thùc tÕ tr­êng STT còng lµ kho¸ nh­ng kh«ng nªn chän lµm kho¸ chÝnh v×
®èi víi thÝ sinh hay ®èi víi mét cuéc thi, SBD míi cã ý nghÜa x¸c ®Þnh thÝ sinh, kh«ng phô thuéc vµo danh s¸ch ®­îc s¾p xÕp ra sao.
     Ngoµi ra cã thÓ chän nhiÒu h¬n 1 tr­êng lµm kho¸ cho mçi b¶ng.
2. Hoạt động 2: Xác lập liên kết giữa các bảng.

* Mục tiêu: Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá thể đuợc quản lí.
* Phương thức:
GV giao nhiệm vụ cho HS: 
? H·y chØ ra mèi liªn kÕt cÇn thiÕt ®Ó kÕt xuÊt ®­îc kÕt qu¶ thi nh­ trªn.
? X¸c ®Þnh b¶ng chÝnh vµ b¶ng tham chiÕu trong mçi liªn kÕt.
- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến hoạt động của HS
- Giáo viên nhận xét.
* Gợi ý sản phẩm:
- Liªn kÕt b¶ng ThÝ sinh vµ ®¸nh ph¸ch th«ng qua tr­êng SBD.
- Liªn kÕt b¶ng ®iÓm thi vµ b¶ng ®¸nh ph¸ch th«ng qua tr­êng ph¸ch.

 
- ViÖc x¸c ®inh b¶ng chÝnh vµ b¶ng tham chiÕu ë ®©y x¸c ®Þnh th«ng qua tr­êng ®ã lµ kho¸ ë b¶ng nµo?
VÝ dô:   Ở liªn kÕt gi÷a hai b¶ng ThÝ sinh vµ ®¸nh ph¸ch th× SBD lµ kho¸ ë c¶ hai b¶ng nªn cã thÓ chän b¶ng bÊt kú lµm b¶ng chÝnh vµ b¶ng kia lµ b¶ng tham chiÕu. ë hai b¶ng cßn l¹i còng vËy.
Ho¹t ®éng 3. Cñng cè kü n¨ng lµm viÖc víi  M.Access_ minh ho¹ kiÕn thøc.

* Mục tiêu: Cñng cè kü n¨ng lµm viÖc víi  M.Access.
* Phương thức:
GV giao nhiệm vụ cho HS: 
H·y dïng hÖ QTCSDL Access ®Ó lµm c¸c viÖc sau:
T¹o lËp CSDL nãi trªn: gåm 3 b¶ng(Mçi b¶ng víi kho¸ ®· chän), thiÕt ®Æt liªn kÕt cÇn thiÕt, nhËp d÷ liÖu gi¶ ®Þnh (Kho¶ng trªn 10 thÝ sinh).
§­a ra kÕt qu¶ thi ®Ó th«ng b¸o cho thÝ sinh;
§­a ra kÕt qu¶ thi theo tr­êng;
§­a ra kÕt qu¶ thi cña toµn tØnh theo thø tù gi¶m dÇn cña ®iÓm thi.
 
- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thực hiện theo yêu cầu.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến hoạt động của HS
- Giáo viên nhận xét.
* Gợi ý sản phẩm:
-   ý (3) ë ®©y cã thÓ hiÓu theo hai ý:
         + Thø nhÊt lµ ®­a ra kÕt qu¶ thi chung nh­ng nhãm c¸c thÝ sinh theo tr­êng.
         + Thø hai lµ ®­a ra kÕt qña thi theo tõng tr­êng_ ý nµy hay h¬n.
            Ký n¨ng thùc hiÖn c©u nµy: ta nªn t¹o truy vÊn trªn DL nguån lµ Query KÕt qu¶ thi. V× c¸c tr­êng lµ hoµn toµn gièng nhau.
            Trong cöa sæ Show Table ta chän thÎ Queris vµ chän KÕt qu¶ thi sau ®ã chän hiÓn thÞ c¸c tr­êng, ë ®iÒu kiÖn läc chän läc theo tõng “Tªn tr­êng”.


D. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
1. Mục tiêu:  Giúp hoc sinh tự vận dung, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
2. Phương thức:
-   GV giao nhiệm vụ cho HS:
Cho cơ sở dữ liệu quản lý Ngân hàng gồm các bảng sau:
Bảng Khách hàng:
 
MaKH
(Mã khách hàng)
TenKH
(Tên khách hàng)
DiaChi
(Địa chỉ)
SoTK
(Số tài khoản)
NgayDK
(Ngày đăng kí)
A101
Nguyễn Văn An
Hà Nội
NH100002
1/1/2016
A102
Lý Thị Bình
Lạng Sơn
NH100003
1/2/2016
A103
Đinh Văn Chương
Hòa Bình
NH100004
1/3/2016
 
Bảng Thanh toán:
 
SoPhieu
MaKH
MaDV
NgayDK
MaNV
Thanhtoan

(Số phiếu)
(Mã khách hàng)
(Mã Dịch vụ)
(Ngày đăng kí)
(Mã nhân viên)
(Thanh toán)
1
A101
1
4/1/2016
1
20000000
2
A102
2
4/2/2016
2
30000000
3
A103
3
4/3/2016
3
40000000
 
 
 
Bảng Dịch vụ:
 
MaDV
(Mã dịch vụ)
TenDV
(Tên dịch vụ)
1
Chuyển khoản
2
Gửi tiền vào tài khoản
3
Rút tiền trong tài khoản
 
Bảng Nhân viên:
 
MaNV
(Mã nhân viên)
TenNV
(Tên nhân viên)
DiaChi
(Địa chỉ)
NgaySinh
(Ngày sinh)
NgayLam
(Ngày làm)
1
Nguyễn Văn Hoàn
Hà Nội
21/1/1970
1/1/2016
2
Lý Thị Tâm
Lạng Sơn
14/2/1988
1/2/2016

3
Đinh Văn Lực
Hòa Bình
31/3/1989
1/3/2016
 
a. Hãy chọn khóa chính cho các bảng và giải thích lựa chọn đó.
b. Xác định mối liên kết giữa các bảng và giải thích.
 
3. Gợi ý sản phẩm: Phần hướng dẫn hs trả lời các câu hỏi (Đáp án và các tình huống trả lời câu hỏi phần vận dụng của hs)
 

Nguồn:Song Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBTTH_10.doc[0.28 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
umb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 21:34:09
Loại file
doc
Dung lượng
0.28 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
12
giáo án điện tử Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan