Bài tập Word 2 giáo án Tin học

  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
d609vq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/20/2010 9:51:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
1

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-Word-2.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


NHÓM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
SINH VIÊN-HỌC SINH
----------SSDG----------
BÀI TẬP CƠ BẢN 10
TRÌNH BÀY ĐOẠN VĂN BẢN– ĐƯỜNG VIỀN BÓNG ĐỔ – DROP CAP – BULLET VÀ NUMBERING
Yêu cầu của bài: Nhập thô văn bản bên dưới và thực hiện các định dạng
VESALIUS (1514-1564)
NGƯỜI KHAI SINH MÔN GIẢI PHẪU HỌC
V
esalius ra đời vào cuối tháng 12 năm 1514 trong một gia đình đã ba đời làm thầy thuốc. Dòng họ có nguồn gốc từ vùng Vesale (Bỉ) nên gia đình đặc tên cậu bé là Vesalius. Phải chăng chính truyền thống của dòng họ đã tạo nên những năng khiếu bẩm sinh nơi cậu bé? Suốt ngày cậu có những ham mê đặc biệt: tìm bắt những con chuột, ếch, đôi khi cả chó, mèo để quan sát. Khi may mắn vớ được một con vật chết, cậu bé sung sướng không sao kiềm chế nổi: đó là dịp rạch nó ra để xem cơ thể con vật cấu tạo ra sao.

Cậu tò mò ham muốn tìm hiểu mọi sinh thể, mọi vật trong tự nhiên, không chỉ hình thái dáng vẻ bên ngoài mà còn ở cấu tạo bên trong nữa. Thật đáng tiếc và cũng hơi buồn cho những đứa trẻ (và cả người lớn nữa) nếu không có chút mê say nào trong đời sống hàng ngày. Bởi vì chính niềm đam mê của cậu bé Andreus sau này đã giúp sản sinh ra nhà y học lớn của thế kỷ 16, người cha sinh ra môn giải phẫu học.
S
au thời gian học ở Lauven (Bỉ), chàng thanh niên Andreus mười chín tuổi rời quê hương đến Paris để học y khoa. Lúc ấy cũng như suốt những năm dài của thời Trung đại, người ta ích phẫu tích xác người để tìm biết cấu trúc cơ thể.
Các thầy dựa vào tài liệu của Galen, trong đó nêu rằng mọi sinh vật đều do Thượng đế sinh ra.
Vì vậy nên cơ thể chúng đều được cấu tạo giống nhau.
Ai cũng nói như thế, dạy học như thế và cũng hoàn toàn tin như thế.
C
hàng thanh niên Vesalius đến trường Y khoa Paris với niềm say mê tìm hiểu cấu trúc cơ thể người, cậu hăm hở đến dự các buổi giảng giải phẫu học dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư danh tiếng như Sylvius (Jacques Dubois, 1478-1555, Dubois là học trò của Galen). Vị giáo sư ngồi bên một chiếc bàn thật cao, chung quanh xúm xít những sinh viên đến học. Dưới chân vị giáo sư đặt một cái xác người dùng để phẫu tích, bên cạnh là một người phụ tá làm nghề thợ cạo phẫu thuật viên. Giáo sư rất cao giọng đọc những dòng chữ ghi trong cuốn sách của Galen, đọc đến đâu thì người phụ tá lại vừa cắt rạch vừa chỉ dẫn trên xác đến đó. Suốt buổi học vị giáo sư cứ lẩm bẩm những câu cú và những người phụ tá cứ uể oải cắt rạch. Đó là một buổi dạy phẫu học ư? Hay chỉ là một trò chơi chán nản biết bao người đến dự, trong đó có Vesalius? Chàng thanh niên ham học này bèn rủ bạn bè đến các nghĩa địa tìm kiếm hoặc mua những mảnh xương cẳng tay, cẳng chân, đôi khi với được cả một hộp sọ người. Cứ như thế, anh học kỹ đến mức mắt chẳng cần nhìn, tay chỉ sờ mó cũng đã biết rõ loại xương gì.

 


 

NHOÙM PHAÙT TRIEÅN PHAÀN MEÀM    

      SINH VIEÂN-HOÏC SINH     

       ----------SSDG----------

 

BAØI TAÄP CÔ BAÛN 10

TRÌNH BAØY ÑOAÏN VAÊN BAÛN– ÑÖÔØNG VIEÀN BOÙNG ÑOÅ – DROP CAP – BULLET VAØ NUMBERING

 

Yeâu caàu cuûa baøi: Nhaäp thoâ vaên baûn beân döôùi vaø thöïc hieän caùc ñònh daïng

 

VESALIUS (1514-1564)

NGÖÔØI KHAI SINH MOÂN GIAÛI PHAÃU HOÏC

V

 

esalius ra ñôøi vaøo cuoái thaùng 12 naêm 1514 trong moät gia ñình ñaõ ba ñôøi laøm thaày thuoác. Doøng hoï coù nguoàn goác töø vuøng Vesale (Bæ) neân gia ñình ñaëc teân caäu beù laø Vesalius. Phaûi chaêng chính truyeàn thoáng cuûa doøng hoï ñaõ taïo neân nhöõng naêng khieáu baåm sinh nôi caäu beù? Suoát ngaøy caäu coù nhöõng ham meâ ñaëc bieät: tìm baét nhöõng con chuoät, eách, ñoâi khi caû choù, meøo ñeå quan saùt. Khi may maén vôù ñöôïc moät con vaät cheát, caäu beù sung söôùng khoâng sao kieàm cheá noåi: ñoù laø dòp raïch noù ra ñeå xem cô theå con vaät caáu taïo ra sao.


 

NHOÙM PHAÙT TRIEÅN PHAÀN MEÀM    

      SINH VIEÂN-HOÏC SINH     

       ----------SSDG----------

 

BAØI TAÄP CÔ BAÛN 10

TRÌNH BAØY ÑOAÏN VAÊN BAÛN– ÑÖÔØNG VIEÀN BOÙNG ÑOÅ – DROP CAP – BULLET VAØ NUMBERING

 

Yeâu caàu cuûa baøi: Nhaäp thoâ vaên baûn beân döôùi vaø thöïc hieän caùc ñònh daïng

 

VESALIUS (1514-1564)

NGÖÔØI KHAI SINH MOÂN GIAÛI PHAÃU HOÏC

V

 

esalius ra ñôøi vaøo cuoái thaùng 12 naêm 1514 trong moät gia ñình ñaõ ba ñôøi laøm thaày thuoác. Doøng hoï coù nguoàn goác töø vuøng Vesale (Bæ) neân gia ñình ñaëc teân caäu beù laø Vesalius. Phaûi chaêng chính truyeàn thoáng cuûa doøng hoï ñaõ taïo neân nhöõng naêng khieáu baåm sinh nôi caäu beù? Suoát ngaøy caäu coù nhöõng ham meâ ñaëc bieät: tìm baét nhöõng con chuoät, eách, ñoâi khi caû choù, meøo ñeå quan saùt. Khi may maén vôù ñöôïc moät con vaät cheát, caäu beù sung söôùng khoâng sao kieàm cheá noåi: ñoù laø dòp raïch noù ra ñeå xem cô theå con vaät caáu taïo ra sao.


 

Caäu toø moø ham muoán tìm hieåu moïi sinh theå, moïi vaät trong töï nhieân, khoâng chæ hình thaùi daùng veû beân ngoaøi maø coøn ôû caáu taïo beân trong nöõa. Thaät ñaùng tieác vaø cuõng hôi buoàn cho nhöõng ñöùa treû (vaø caû ngöôøi lôùn nöõa) neáu khoâng coù chuùt meâ say naøo trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Bôûi vì chính nieàm ñam meâ cuûa caäu beù Andreus sau naøy ñaõ giuùp saûn sinh ra nhaø y hoïc lôùn cuûa theá kyû 16, ngöôøi cha sinh ra moân giaûi phaãu hoïc.

 

S

au thôøi gian hoïc ôû Lauven (Bæ), chaøng thanh nieân Andreus möôøi chín tuoåi rôøi queâ höông ñeán Paris ñeå hoïc y khoa. Luùc aáy cuõng nhö suoát nhöõng naêm daøi cuûa thôøi Trung ñaïi, ngöôøi ta ích phaãu tích xaùc ngöôøi ñeå tìm bieát caáu truùc cô theå.

 

  • Caùc thaày döïa vaøo taøi lieäu cuûa Galen, trong ñoù neâu raèng moïi sinh vaät ñeàu do Thöôïng ñeá sinh ra.
  • Vì vaäy neân cô theå chuùng ñeàu ñöôïc caáu taïo gioáng nhau.
  • Ai cuõng noùi nhö theá, daïy hoïc nhö theá vaø cuõng hoaøn toaøn tin nhö theá.

 

C

haøng thanh nieân Vesalius ñeán tröôøng Y khoa Paris vôùi nieàm say meâ tìm hieåu caáu truùc cô theå ngöôøi, caäu haêm hôû ñeán döï caùc buoåi giaûng giaûi phaãu hoïc döôùi söï höôùng daãn cuûa vò giaùo sö danh tieáng nhö  Sylvius (Jacques Dubois, 1478-1555, Dubois laø hoïc troø cuûa Galen). Vò giaùo sö ngoài beân moät chieác baøn thaät cao, chung quanh xuùm xít nhöõng sinh vieân ñeán hoïc. Döôùi chaân vò giaùo sö ñaët moät caùi xaùc ngöôøi duøng ñeå phaãu tích, beân caïnh laø moät ngöôøi phuï taù laøm ngheà thôï caïo phaãu thuaät vieân. Giaùo sö raát cao gioïng ñoïc nhöõng doøng chöõ ghi trong cuoán saùch cuûa Galen, ñoïc ñeán ñaâu thì ngöôøi phuï taù laïi vöøa caét raïch vöøa chæ daãn treân xaùc ñeán ñoù. Suoát buoåi hoïc vò giaùo sö cöù laåm baåm nhöõng caâu cuù vaø nhöõng ngöôøi phuï taù cöù ueå oaûi caét raïch. Ñoù laø moät buoåi daïy phaãu hoïc ö? Hay chæ laø moät troø chôi chaùn naûn bieát bao ngöôøi ñeán döï, trong ñoù coù Vesalius? Chaøng thanh nieân ham hoïc naøy beøn ruû baïn beø ñeán caùc nghóa ñòa tìm kieám hoaëc mua nhöõng maûnh xöông caúng tay, caúng chaân, ñoâi khi vôùi ñöôïc caû moät hoäp soï ngöôøi. Cöù nhö theá, anh hoïc kyõ ñeán möùc maét chaúng caàn nhìn, tay chæ sôø moù cuõng ñaõ bieát roõ loaïi xöông gì.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: