BÀI THU HOẠCH BDTX THPT VIẾT TAY HOÀN CHỈNH 2017

giáo án Tiếng Anh 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 27       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vacu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:52:56 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
0
Lần tải
27
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 Họ và tên giá,xem chi tiết và tải về giáo án BÀI THU HOẠCH BDTX THPT VIẾT TAY HOÀN CHỈNH 2017, Giáo Án Tiếng Anh 9 , Giáo án điện tử BÀI THU HOẠCH BDTX THPT VIẾT TAY HOÀN CHỈNH 2017, docx, 1 trang, 0.02 M, Tiếng Anh 9 chia sẽ bởi Rươn Lý đã có 27 download

LINK DOWNLOAD

BAI-THU-HOACH-BDTX-THPT-VIET-TAY-HOAN-CHINH-2017.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2016 - 2017
Họ và tên giáo viên: Lý Rươn
Ngày tháng năm sinh: 1/1/1986 Năm vào ngành: 2011
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Tổ chuyên môn: Sinh – KTNN – TD Môn dạy: Thể dục
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 2224/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017;
Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-NK ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Trường THPT Nguyễn Khuyến về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016 – 2017;
Căn cứ Kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017 của cá nhân qua các Môđun THPT 16, Môđun THPT 19, Môđun THPT 23, Môđun THPT 35, Môđun THPT 41. Qua thời gian học tập, tự bồi dưỡng bản thân thu nhận được kết quả như sau:
A. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1. Nội dung bồi dưỡng 1:
a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
. Nội dung:
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2016-2017.
Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.
Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Nội dung bồi dưỡng 2:
a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
. Nội dung:
Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với địa phương.
II. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3):
1. Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
2. Nội dung:
- Môđun THPT 16 (15 tiết).
- Môđun THPT 20 (15 tiết).
- Môđun THPT 30 (15 tiết).
- Môđun THPT 35 (15 tiết).
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BDTX 
I. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1: (30 TIẾT)
1. Tên nội dung bồi dưỡng
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2016-2017.
Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.
Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính

 


SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Họ và tên giáo viên: Lý Rươn

Ngày tháng năm sinh: 1/1/1986    Năm vào ngành: 2011

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Tổ chuyên môn: Sinh – KTNN – TD   Môn dạy: Thể dục

Chức vụ: Giáo viên

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 2224/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch số 306/KH-NK ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Trường THPT Nguyễn Khuyến về công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016 2017;

Căn cứ Kế hoạch BDTX năm học 2016 2017 của cá nhân qua các Môđun THPT 16, Môđun THPT 19, Môđun THPT 23, Môđun THPT 35, Môđun THPT 41. Qua thời gian học tập, tự bồi dưỡng bản thân thu nhận được kết quả như sau:

A. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BDTX

I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.

1. Nội dung bồi dưỡng 1:


a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.

b. Nội dung:

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2016-2017.

Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Nội dung bồi dưỡng 2:

a. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.

b. Nội dung:

Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

II. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3):  

1. Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.

2. Nội dung:

- Môđun THPT 16 (15 tiết).

- Môđun THPT 20 (15 tiết).

- Môđun THPT 30 (15 tiết).

- Môđun THPT 35 (15 tiết).

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BDTX 

I. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1: (30 TIẾT)

1. Tên nội dung bồi dưỡng

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học


2016-2017.

Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thời gian bồi dưỡng: trong suốt năm học 2016 2017.

3. Hình thức bồi dưỡng

Tham khảo các tài liệu BDTX kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn và các đợt tập huấn, giao lưu với các trường; theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).

4. Kết quả đạt được

Bản thân thường xuyên theo dõi các tin tức về đời sống, chính trị, xã hội, giáo dục trên các chương trình thời sự từ VTV1, trên các báo tuổi trẻ, giáo dục, báo địa phương, Nội san của Ban tuyên, trên các trang web online chính thống như http://tuoitre.vn/, https://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/, http://dangcongsan.vn/, https://thuvienphapluat.vn/...

Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, bản thân cũng đã tham gia học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể: ngày 20/10/2016 tham gia học trực tuyến tại Thị ủy về Học tập đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh; Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” và đã làm cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.


 II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2: (30 TIẾT)

1. Tên nội dung bồi dưỡng

Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

2. Thời gian bồi dưỡng: trong suốt năm học 2016 2017.

3. Hình thức bồi dưỡng

Tham khảo các tài liệu BDTX kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn và các đợt tập huấn, giao lưu với các trường; theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).

4. Kết quả đạt được

Thực hiện việc dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với địa phương:

- Thực hiện việc dạy học và ôn tập trên lớp theo các chủ đề, chuyên đề.

- Dự các buổi sinh hoạt chuyên đề đầy đủ ở tổ để rút kinh nghiệm và bản thân thực hiện trên các lớp.

- Dạy học lấy học sinh làm trung tâm, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động cho học sinh trong các tiết dạy. Cho các lớp giảng dạy báo cáo.

- Tăng cường công tác dự giờ các giáo viên trong tổ giờ để học hỏi, trao đổi rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh.

- Lồng ghép tích hợp những nội dung phù hợp với địa phương: Tổ chức hội thao.

- Đưa một số bài giảng lên trang web trường học kết nối để các em học sinh có thể tham khảo.

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3: (60 TIẾT)

1. Tên nội dung bồi dưỡng

+ Hồ sơ dạy học (Môđun THPT16): Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THPT; Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học (15 tiết).

+ Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT (Môđun THPT20): Muc tiêu sử dụng; cách sử dung; cách bảo quản; hiệu qủa sau khi sử dụng (15 tiết).


+ Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT (Môđun THPT30): Mục tiêu đánh giá; Nguyên tắc đánh giá; Nội dung đánh giá; Phương pháp và kĩ thuật đánh giá (15 tiết).

+ Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT (Môđun THPT35): Quan niệm và phân loại kỹ năng sống; Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT; Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT; Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục (15 tiết).

2. Thời gian bồi dưỡng: Trong suốt năm học 2016 2017.

3. Hình thức bồi dưỡng

Tham khảo các tài liệu BDTX kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn và các đợt tập huấn, giao lưu với các trường; theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).

4. Kết quả đạt được

Hồ sơ dạy học (Môđun THPT 16): Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THPT; Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học (15 tiết).

- Sổ dự giờ: ghi các đánh giá của GV về tiết dạy của đồng nghiệp theo các tiêu chí tiết dạy nhằm rút kinh nghiệm học hỏi trau rồi chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình công tác.

- Giáo án: Soạn đầy đủ, đúng với phân phối chương trình của tổ. Thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Sổ báo giảng: ghi phù hợp với thời khóa biểu của nhà trường. Nội dung ghi chi tiết cho từng tiết dạy: lớp dạy, tiết, tên bài dạy, sử dụng thiết bị dạy học.

- Sổ điểm cá nhân: sử dụng phần mềm SMAS và nhập đầy đủ các cột điểm kiểm tra thường xuyên và định kì sau khi các em kiểm tra xong trong thời gian 1 tuần.

- Sổ mượn thiết bị dạy học: khai báo đầy đủ vào phiếu theo dõi cho cán bộ quản lý thiết bị khi có tiết giảng dạy thực hành.

- Sổ Hội họp cá nhân: ghi chép đầy đủ nội dung trong các cuộc họp và trong các đợt tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn.


 + Các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực bộ môn Tham các cuộc thi do Bộ GDĐT phát động như: Dạy học chủ đề tích hợp; Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống; Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật.

 + Các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học; Soạn bài giảng điện tử tham gia giảng dạy trên lớp.

  Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT (Môđun THPT20): Muc tiêu sử dụng; cách sử dung; cách bảo quản; hiệu qủa sau khi sử dụng (15 tiết).

1. Mục tiêu bồi dưỡng của mô đun:

- Bản thân tìm tòi, học hỏi cách sử dụng từng loại thiết bị dạy học ở trường THPT.

- Sử dụng sáng tạo một số loại hình thiết bị dạy học mới ở trường THPT

- Góp phần nâng cao tính trực quan của quá trình dạy học, giúp học sinh nhận ra những sự việc, hiện tượng, khái niệm một cách cụ thể hơn, dễ dàng hơn. Thiết bị dạy học là nguồn tri thức với tư cách là phương tiện chứa đựng và chuyển tải thông tin hiệu quả đến học sinh.

- Hướng dẫn hoạt động nhận thức của học sinh thông qua việc đặt các câu hỏi gợi mở.

2. Sử dụng thiết bị dạy học:

- Kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học.

- Một số loại hình thiết bị dạy học bộ môn

+ Tranh ảnh giáo khoa phóng to

+ Vật thật: Quả tạ, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, vợt cầu lông, trái cầu lông, cầu đá...

+ Đoạn phim của kỹ thuật nhảy cao, nhảy xa, đánh cầu, đánh bóng….

+ Phần mềm dạy học: Power point, word, excel, Violet, thiết kế bài giảng e-learning…


- Sử dụng được các thiết bị dạy học dùng chung: máy tính, máy chiếu đa năng, máy chiếu tương tác, máy chiếu vật thể trong dạy học.

- Có kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học hàng tuần và sử dụng từng loại thiết bị dạy học ở trường THPT một cách có hiệu quả.

3. Cách bảo quản thiết bị dạy học:

- Trước khi đem ra sử dụng phải kiểm tra về chất lượng lẫn số lượng.

- Sau khi GV giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng cho hs xong, GV nhắc nhở hs cách bảo quản thiết bị trong suốt quá trình thực hành.

- Kết thúc tiết học GV kiểm tra lại về chất lượng lẫn số lượng, vệ sinh cho sạch trước khi đem vô phòng cất giữ.

4. Kết quả đạt được:

- Thấy được tầm quan trọng của đồ dụng dạy học trong tiết học

- Hiệu quả cao hơn khi cho hs từ khám phá

- Biết sử dụng đúng đối tượng và đúng nội dung môn học 

- Biết cách bảo quản và vệ sinh tốt hơn mỗi khi sự dung

        Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT (Môđun THPT30): Mục tiêu đánh giá; Nguyên tắc đánh giá; Nội dung đánh giá; Phương pháp và kĩ thuật đánh giá (15 tiết).

1. Mục tiêu đánh giá:

- Phân tích ý nghĩa của việc xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

Thứ nhất, nó giúp quá trình đánh giá vận hành có chất lượng và hiệu quả, không đi chệch hướng;

Thứ hai, nó là chuẩn để đánh giá sản phẩm con ngưởi mà quá trình giáo dục mang lại, xem sản phẩm này đạt được chuẩn ở mức nào.

- Tìm hiểu những căn cứ để xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT


- Xác định mục tiêu đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

2. Nguyên tắc đánh giá:

- Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện.

- Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, công bằng.

- Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển và tính nhân văn.

- Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, công khai, đúng chất lương.

- Nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp các phương pháp, kĩ thuật đánh giá.

- Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp kết hợp các lực lượng giáo dục trong quá trình đánh giá.

3. Nội dung đánh giá:

- Về thái độ và hành vi đạo đức: Giáo viên chủ nhiệm ghi rõ những phẩm chất nổi trội của học sinh: trung thực, lễ độ, giản dị, khiêm tốn, khoan dung, nhân ái...

- Ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, với bạn bè và quan hệ xã hội.

- Ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập

- Kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trưởng và hoạt động xã hội

- Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trưởng.

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ KẼT QUÀ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

- Xác định các nội dung đánh giá

- Xây dụng phiếu đánh giá

- Đánh giá tại lớp

- Lấy ý kiến của các giáo viên bộ môn và các thành viên khác trong Hội đồng


- Giáo vĩên chú nhiệm tiếp thu và điều chỉnh việc xếp loại hanh kiểm của một sổ học sinh mà các giáo vĩên bộ môn và các thành vĩên khác trong trưởng cỏ ý kiến góp ý thêm

- Trình Hiệu trưởng nhà trưởng duyệt kết quả đánh giá.

- Ghi nhận xét vào học bạ của từng học sinh

Thông báo kết quả xếp loại hanh kiểm đã được duyệt cho học sinh và gia đình học sinh biết trong giở sinh hoạt lớp và trong cuộc họp cuối học kì, cuối năm.

 

  Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT (Môđun THPT 35): Quan niệm và phân loại kỹ năng sống; Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT; Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT; Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục (15 tiết).

- Đem lại thành công, hạnh phúc cho con người và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Ứng xử hiệu quả và có trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày.

- Tạo mối quan hệ tích cực trong hợp tác lành mạnh đem lại niềm vui, xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa học sinh với học sinh và học sinh với giáo viên.

- Thay đổi thói quen xấu, tạo thói quen tốt tăng cường năng lực tâm lý xã hội.

- Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền trong sinh hoạt dưới cờ cho học sinh về 3 biết: Chào hỏi, cám ơn và xin lỗi.

- Trong quá trình giảng dạy thường xuyên tổ chức cho các em tham gia các trò chơi củng cố kiến thức như: Giải từ khóa ô chữ, tam sao thất bản và ghép hình.

 IV. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

 

Người đánh giá

Điểm

ND1

Điểm

ND2

Điểm ND3

Điểm TB BDTX

Xếp loại

Modun

16

Modun

20

Modun

30

Modun

35

 

Tự đánh giá

9

9

9

8

9

8

 

8.7

Giỏi

Tổ bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là bài thu hoạch BDTX của bản thân đã thực hiện trong suốt năm học 2016 2017.

    

Vĩnh Châu, ngày 22 tháng 5 năm 2017

NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

Lý Rươn

 

 Nhận xét của tổ chuyên môn:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Vĩnh Châu, ngày.... tháng 5 năm 2017

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

Nhận xét của Ban giám hiệu:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Vĩnh Châu, ngày. ... tháng 5 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về BÀI THU HOẠCH BDTX THPT VIẾT TAY HOÀN CHỈNH 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU