Bài Thu Hoach Chính Trị Hè 2016

giáo án điện tử Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 37       53      0
Ngày đăng 2016-08-08 14:28:25 Tác giả Hoa Phạm Hồng loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2016 Họ và tên: Phạm Thị Hồng Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: trường Tiểu học Nguyễn Trãi. CÂU HỎI 1. Qua nghiên cứu các chuyên đề đã được học tập, đồng chí hãy phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản trong 02 chuyên đề đã..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2016
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: trường Tiểu học Nguyễn Trãi.
 
CÂU HỎI
 
1. Qua nghiên cứu các chuyên đề đã được học tập, đồng chí hãy phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản trong 02 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị.
2. Từ những nội dung trên liên hệ với thực tiễn công việc của bản thân.
3. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng trong thời gian đến (nếu có).
 BÀI LÀM
 
Sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIIcủa Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, cụ thể như sau:
Câu 1: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới  trong  02 chuyên đề đã được giới thiệu tại hội nghị
Qua nội dung học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tiếp thu được những nội dung sau:
Về kết cấu, Nghị quyết Đại hội XII gồm 6 phần: (1) Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 nêu trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội; (2) thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội XII; (3) thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; (4) thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; (5) thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; (6) trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. (Nghị quyết Đại hội XI của Đảng có thêm 2 phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020).
Về nội dung, nhìn tổng quát thì Nghị quyết Đại hội XII kế thừa và tiếp tục khẳng định những tư tưởng cơ bản mà Đảng ta đã xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
Nghị quyết Đại hội XII nhận định “tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt”. Nước ta đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nên sẽ “hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn”. Đây là những điểm mới (so với Nghị quyết Đại hội XI) khi nhận định về tình hình những năm tới.
Từ đó, Nghị quyết Đại hội XII xác định mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.
So với Nghị quyết Đại hội XI, mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết Đại hội XII bổ sung, nhấn mạnh các thành tố, nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Điểm mới nữa là Nghị quyết Đại hội XII tuy vẫn kiên trì mục tiêu “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, nhưng không xác định mốc thời gian “đến năm 2020” như Nghị quyết Đại hội XI xác định.
Nghị quyết Đại hội XII cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong nhiệm kỳ như Nghị quyết các đại hội trước. Đáng chú ý là các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm tới đạt 6,5 đến 7%/năm (Nghị quyết Đại hội XI là từ 7,0-7,5%/năm); đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD (Nghị quyết Đại hội XI: Đến năm 2015 đạt 2.000 USD).
Về nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội XII yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo kinh tế xã hội, trong đó cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm (Nghị quyết Đại hội XI có 7 nhiệm vụ trọng tâm). So với Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong phát triển kinh tế xã hội: “Cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công”. Trong đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Câu 2. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra, bản thân cần phải:
1. Về tư tưởng chính trị 
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các qui định của địa phương nơi cư trú.
- Có thái độ và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng của bản thân và cán bộ, Đảng viên trong đơn vị công tác.
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống 
- Có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị; thực hiện “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; đấu tranh chống mọi biểu hiện về quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.
- Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của mọi người để có những đề xuất kịp thời với lãnh đạo cấp trên.
3. Về nhiệm vụ được giao.
Trong công tác chuyên môn, bản thân thực hiện tốt mọi quy chế của đơn vị và của ngành. Luôn luôn rèn luyện đạo đức để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.             
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật 
Thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; luôn lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm.
Câu 3.Những đề xuất, kiến nghị :
Để tổ chức, thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:
- Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, phong cách, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến đời sống của mọi người dân.
- Hai là, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; thực hiện nghiêm túc  Quy định về những điều Đảng viên không được làm; việc kiểm điểm phân loại đảng viên và đánh giá cán bộ công chức hàng năm phải thực sự, không hình thức, trên cơ sở đó làm căn cứ cho xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Ba là, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Bốn là, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không hình thức; thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
Với truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng được nhân dân,cán bộ, công chức, viên chức đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết này tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày một trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập và phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, dân chủ, văn minh”  ./.
                                                                                                    Người viết
 
 
 
                                                                                                         Phạm Thị Hồng
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Hoa Phạm Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử bài thu hoach chính trị hè 2016
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBAI_THU_HOACH_CHINH_TRI_HE_2016_GV.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
0kvm0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-08-08 14:28:25
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
37
Lần xem
53
giáo án điện tử bài thu hoach chính trị hè 2016

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan