Bài thu hoạch Đảng- giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 11147       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
7joguq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/19/2009 5:45:21 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
1
Lần tải
11147

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Câu hỏi: Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?.
Trả lời: Để trả lời câu hỏi này tôi xin được phép đề cập đến một số điểm cơ bản sau:
Trước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới; Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin; Phong trào công nhân và Phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ XX. Đây là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến và có truyền thống yêu nước từ ngàn năm.
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng cộng sản Việt Nam không những là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn là đại biểu chân chính cho lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân mà còn là lực lượng dẫn dắt phong trào dân tộc chân chính, một Đảng cách mạng vì nước vì dân.
Chặng đường vẻ vang hơn bảy thập kỷ qua của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã đạt được những thành tựu kỳ diệu. Tuy nhiên, Đảng cũng còn có những yếu kém, có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm của mình nhưng đã đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời. Đảng đã công khai tự phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản không lực lượng nào có thể lãnh đạo cách mạng.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng không ngừng tôi luyện và trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng ta. Trong những truyền thống đó nổi bật nhất là 6 truyền thống cơ bản sau:
Thứ nhất là; Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.
Hai là;

NguyÔn ThÞ L©m H¶i  - Chi bé tr­êng THCS Yªn Th­êng                                     

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam? Nh÷ng truyÒn thèng ®ã ®ang ®­îc §¶ng ta gi÷ g×n vµ ph¸t huy ra sao ?.

Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®­îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau:

Tr­íc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam d­íi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu n­íc ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. §©y lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét n­íc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu n­íc tõ ngµn n¨m.

Ngay tõ khi míi thµnh lËp, §¶ng ®· thËt sù lµ ®éi tiªn phong l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña c¶ d©n téc ViÖt Nam. Sù kiÖn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp chøng tá giai cÊp v« s¶n ViÖt Nam ®· tr­ëng thµnh vµ ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh«ng nh÷ng lµ ®éi tiªn phong l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam mµ cßn lµ ®¹i biÓu ch©n chÝnh cho lîi Ých cña toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh«ng chØ mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n mµ cßn lµ lùc l­îng dÉn d¾t phong trµo d©n téc ch©n chÝnh, mét §¶ng c¸ch m¹ng v× n­íc v× d©n.

ChÆng ®­êng vÎ vang h¬n b¶y thËp kû qua cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: Sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ngµy nay, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng nh©n d©n ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu kú diÖu. Tuy nhiªn, §¶ng còng cßn cã nh÷ng yÕu kÐm, cã lóc ph¹m sai lÇm, khuyÕt ®iÓm cña m×nh nh­ng ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p söa ch÷a ®óng ®¾n, kÞp thêi. §¶ng ®· c«ng khai tù phª b×nh, nhËn khuyÕt ®iÓm tr­íc nh©n d©n, quyÕt t©m söa ch÷a vµ söa ch÷a cã kÕt qu¶. V× vËy, §¶ng vÉn ®­îc nh©n d©n tin cËy, thõa nhËn §¶ng lµ ®éi tiªn phong chÝnh trÞ, ng­êi l·nh ®¹o ch©n chÝnh duy nhÊt cña c¶ d©n téc. ë n­íc ta, ngoµi §¶ng Céng s¶n kh«ng lùc l­îng nµo cã thÓ l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.

Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, §¶ng kh«ng ngõng t«i luyÖn vµ tr­ëng thµnh vµ ®· x©y dùng nªn nhiÒu truyÒn thèng quý b¸u, thÓ hiÖn b¶n chÊt tèt ®Ñp cña §¶ng ta. Trong nh÷ng truyÒn thèng ®ã næi bËt nhÊt lµ 6 truyÒn thèng c¬ b¶n sau:

Thø nhÊt lµ; B¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh môc tiªu lý t­ëng c¸ch m¹ng.

Hai lµ; Nªu cao tinh thÇn ®éc lËp tù chñ vµ s¸ng t¹o.

Ba lµ; Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.

Bèn lµ; Trung thµnh víi lîi Ých giai cÊp, lîi Ých d©n téc, ph¶i g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n.

N¨m lµ; Kiªn ®Þnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña §¶ng.

S¸u lµ; Gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, ®oµn kÕt quèc tÕ…

§Ó thÊy râ nh÷ng ®iÓm næi bËt cña s¸u truyÒn thèng trªn ta thÊy r»ng: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c, th¾ng lîi mµ nh©n d©n, d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x­¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång.

§ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng, tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh, cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. Nh­ ba cuéc tæng diÔn tËp, víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng, n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö, víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh, §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn, ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë n­íc ta, më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi.

§ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc, b¶o vÖ Tæ quèc, ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc, ®­a c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.

§ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng b­íc ®­a ®Êt n­íc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi n­íc nhµ thèng nhÊt, tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n, §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi.

Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong n­íc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr­¬ng ®­êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. §¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ­¬ng ®Õn ®¹i ph­¬ng, thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng d­íi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng míi, ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng.

Nh÷ng n¨m 1936 – 1939, t×nh h×nh trong n­íc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi, c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng n¨m 1936, 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn h­íng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp, dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn t­îng hiÕm cã x¶y ra ë mét n­íc thuéc ®Þa. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939), thùc d©n Ph¸p t¨ng c­êng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng, ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D­¬ng, NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta, loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr­¬ng ®ã. Th¸ng 1/1941, sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ n­íc cïng víi Trung ­¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú, c¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng, Héi nghÞ Ban th­êng vô Trung ­¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 5/1941. Héi nghÞ Ban Th­êng vô Trung ­¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”. Trªn c­¬ng vÞ lµ Ng­êi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ, Hå ChÝ Minh ®· cïng Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi, giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nh­ng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n, phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. C¸c Héi nghÞ Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc. Héi nghÞ Ban th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”; Héi nghÞ BCH TW §¶ng më réng 3/1946 víi chñ tr­¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”; Héi nghÞ Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”.

Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c; Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng, cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc; Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph­¬ng h­íng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø M­êi (1964) tËp trung bµn vÒ th­¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. C¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø m­êi chÝn (1971), lÇn thø Hai m­¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m­¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c.

®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu n­íc, Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tr­íc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®­êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”. C¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø m­êi mét (3/1965) vµ lÇn thø m­êi hai (12/1965); Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. Chñ tr­¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®­îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 14; Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr­¬ng “§¸nh b¹i chiÕn l­îc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc”. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari, ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh, vi ph¹m HiÖp ®Þnh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®­êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®­êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”, ph¸t triÓn lùc l­îng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®­îc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®­a ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc.

Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc ®Êt n­íc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi. §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. §¹i héi ®Ò ra ®­êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®­êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ n­íc. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. Nh©n d©n c¶ n­íc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn l­îc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi, c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®­êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam, x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi, ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. T×nh h×nh kinh tÕ, x· héi, ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ, kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc, c¬ chÕ qu¶n lý míi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi, ®æi míi chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc l­îng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. C¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th­ ®· h­íng vµo sù t×m tßi, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc tr­êng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp, tù do cho d©n téc, ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. §¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n míi, §¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc, v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1)

C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n, c«ng t¸c t­ t­ëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh tÕ, x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ, x©y dùng vµ t¨ng c­êng cÊp huyÖn, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi l­u th«ng…

Tr¶i qua m­êi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi; gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, cñng cè quèc phßng an ninh; thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh n­íc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi; ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®­êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸, ®Êt n­íc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸; con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta ngµy cµng ®­îc x¸c ®Þnh râ h¬n.

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”, nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm, v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ c¸c n­íc trong khu vùc. Héi nghÞ Trung ­¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 1-2/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng…

Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nh­ng vÉn gi÷ v÷ng ®­îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C­¬ng lÜnh, ®­êng lèi ®óng ®¾n, b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh môc tiªu lý t­ëng c¸ch m¹ng; Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú cña d©n téc, nh©n d©n ta. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ, vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt, t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng; ThÓ hiÖn trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, nhÊt lµ trong nh÷ng b­íc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®­¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo t­ëng kh«ng thÓ v­ît qua, §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®­a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Ng­êi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh­ con ng­¬i cña m¾t m×nh”. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §ång thêi, §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, tr×nh ®é trÝ tuÖ ngµy cµng ®­îc n©ng cao cña §¶ng ta. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng b­íc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t­ t­ëng v« s¶n ®èi víi ®­êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t­ s¶n…

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc, biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng n­íc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi, kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong n­íc, kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn, ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö, lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ, vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp, víi d©n téc ®­îc nh©n d©n giao phã”(2). C¬ së, nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t­ t­ëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i, ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam, §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh:

“... §¶ng ta vÜ ®¹i nh­ biÓn réng nói cao,

Ba m­¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh.

§¶ng ta lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh,

Lµ thèng nhÊt, ®éc lËp, lµ hoµ b×nh Êm no.

C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to,

Ba m­¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”.

ThËt vËy, kÓ tõ ngµy thµnh lËp, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n, cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi, trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng, mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam  lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc./.

 

 

 

(1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV

 (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 7 kho¸ VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, C­¬ng lÜnh 1991 ®· ®­îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh­ thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta).

Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c­¬ng lÜnh hay mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n, lµm cho nh©n d©n ®i theo. V× c­¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt.

C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n, chØ râ môc tiªu, ®­êng lèi, nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. Theo quan niÖm cña §¶ng ta, C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu, ®­êng lèi, nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng, lµ ngän cê tËp hîp, cæ vò c¸c lùc l­îng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu, lý t­ëng cña §¶ng.

C­¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi, nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp, thÊm ®­îm tinh thÇn d©n téc, ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t­ t­ëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c­¬ng lÜnh cña §¶ng. Nh­ng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c­¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi, phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c­¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong n­íc vµ quèc tÕ, §¶ng ta ®· ®Ò ra C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.

C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm:

Mét lµ, n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng n­íc ta. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc.

Hai lµ, sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ChÝnh nh©n d©n lµ ng­êi lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n.

Ba lµ, kh«ng ngõng cñng cè, t¨ng c­êng ®oµn kÕt, ®oµn kÕt toµn §¶ng, ®oµn kÕt toµn d©n, ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ.

Bèn lµ, kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, søc m¹nh trong n­íc vµ søc m¹nh quèc tÕ.

N¨m lµ, sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

C­¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc tr­ng c¬ b¶n:

-                            X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ.

-                            Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu.

-                            Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.

-                            Con ng­êi ph¶i ®­îc gi¶i phãng khái ¸p bøc, bãc lét, bÊt c«ng, lµm theo n¨ng lùc h­ëng theo lao ®éng, cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc, cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n.

-                            C¸c d©n téc trong n­íc b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.

-                            Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi.

Nh÷ng ®Æc tr­ng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t­ b¶n.

§i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®­êng tÊt yÕu cña n­íc ta, lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå, cña §¶ng ta. X©y dùng n­íc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu, lµ lý t­ëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH, nh÷ng h×nh thøc, b­íc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp.

Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t­ t­ëng cña §¶ng ta, chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. §æi míi t­ duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng, lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i, vÒ CNXH, vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin.

Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh h­íng phñ nhËn hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®ång thêi l¾ng nghe, tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng.

Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. §ã lµ d©n chñ XHCN, kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t­ s¶n. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung, víi kû luËt, ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o, l·nh ®¹o ®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng h­íng vµ l·nh ®¹o b»ng ph­¬ng ph¸p d©n chñ. D©n chñ víi nh©n d©n nh­ng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, an ninh trËt tù, an toµn x· héi. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm ­u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr­¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn, gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm, bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI, VII, VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín, nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau:

Mét lµ, trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh.

Hai lµ, ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n, v× lîi Ých cña nh©n d©n, phï hîp víi thùc tiÔn, lu«n lu«n s¸ng t¹o.

Ba lµ, ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i.

Bèn lµ, ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi.

X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa, t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n, phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®­êng, nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò.

M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN.

§Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o, kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n, tËp thÓ vµ x· héi, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, cña toµn x· héi. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ë tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ng­êi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ b­íc sang thÕ kû XXI, trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tr­íc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín.

Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh, æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c, chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c, phøc t¹p cã thÓ x¶y ra.

C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc, tiÕp tôc cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät, ngµy cµng trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin, tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn, ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc rót ng¾n; c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh­ doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t, thÝch nghi. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã n­íc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn, c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh; ®ång thêi còng ®øng tr­íc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®­îc c¬ héi, kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v­¬n lªn.

Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c n­íc, bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc, võa thóc ®Èy hîp t¸c, võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. Quan hÖ song ph­¬ng ®a ph­¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ, b¶o vÖ m«i tr­êng, phßng chèng téi ph¹m, thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch... MÆt kh¸c, toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tr­íc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng, chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c c­êng quèc kinh tÕ, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia.

T×nh h×nh n­íc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®­îc t¨ng c­êng. ®Êt n­íc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn, lao ®éng. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. M«i tr­êng hoµ b×nh, sù hîp t¸c, liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh, tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc, tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc, chÖnh h­íng XHCN, n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu, “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®­îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nh­ng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau, t¸c ®éng lÉn nhau. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n; N­íc ta vÉn lµ n­íc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt, nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v­¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”.

N¾m b¾t c¬ héi, v­ît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã.

§­êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®­îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ®­a n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp; ­u tiªn ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh, cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng; KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng – an ninh. §­êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m; Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n; TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ tr­êng, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi.

Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ, §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®­êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ, x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”; “T¨ng c­êng quèc phßng an ninh”; “Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”; “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”; “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ n­íc, ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng ph¸p chÕ”; “X©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”. §¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta, lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta.

Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt n­íc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”, §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng an ninh ®­îc t¨ng c­êng; thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n; VÞ thÕ cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ®­îc n©ng cao.

Môc tiªu cô thÓ lµ ®­a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000; n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI) cña n­íc ta; n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc; KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, quèc phßng vµ an ninh cã b­íc ®i tr­íc; Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc ®­îc t¨ng c­êng, chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng, t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng; Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m, x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét n­íc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt; §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi, t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc; G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi quèc phßng – an ninh.

§Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”; “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ”; “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi”; “§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ n­íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh”.

§¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ, d©n chñ, ®oµn kÕt, ®æi míi”, nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®­êng cho ®Êt n­íc ta n¾m lÊy c¬ héi, v­ît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi, thiªn niªn kû míi, thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét n­íc ViÖt Nam d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh­ thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh­ thÕ nµo ?.

Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?, Môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng ta lµ g× ?.

Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan, ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !... Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng, hÕt søc phôc vô giai cÊp, phôc vô nh©n d©n, lµm trän nhiÖm vô cña ng­êi ®¶ng viªn”. Còng trong Di chóc cña m×nh, Ng­êi viÕt “... Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch, ph¶i xøng ®¸ng lµ ng­êi l·nh ®¹o, lµ ng­êi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n...”. Nh÷ng ng­êi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®­îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn, nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng, viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau:

Mét lµ, kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®­îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu, lý t­ëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng, gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu, trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng, víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc, suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n, thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n... Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. KhÝ tiÕt cña ng­êi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò, nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay, uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ng­êi ®¶ng viªn.

Hai lµ, Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, th­êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Lµ mét ng­êi ®¶ng viªn ch©n chÝnh, mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g­¬ng mÉu hoµn thµnh tèt, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc còng nh­ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ng­êi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn, kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng.

Ba lµ, ng­êi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ, víi nh©n d©n, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh­ c¸c c«ng t¸c x· héi. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë, n¬i lµm viÖc còng nh­ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c, biÕt l¾ng nghe, hiÓu ®­îc t©m t­ nguyÖn väng cña quÇn chóng, biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé, tr­ëng thµnh vÒ chÝnh trÞ, t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn.

Bèn lµ, tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. §Ó ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn, t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng, gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t­ c¸ch ®¹o ®øc, ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng, chèng tham nhòng trong §¶ng...

N¨m lµ, mçi ng­êi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, ®i ng­îc víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh...

§éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ng­êi cïng chung mét chÝ h­íng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, v÷ng b­íc ®i lªn CNXH. Mçi ng­êi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý t­ëng c¸ch m¹ng, chÊp nhËn hy sinh, kh«ng sî khã, sî khæ, quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®­êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh; ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng, b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch, v÷ng m¹nh, tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi.

C¸i ®­îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®­îc phôc vô c¸ch m¹ng, phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi.

§éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. Bëi, chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ng­êi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých, lý t­ëng c¸ch m¹ng, quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ng­êi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng, lÖch l¹c, cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt, môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh, ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu, nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra, th­êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n, kiªu c¨ng, thùc dông, vô lîi, xa l¹ víi b¶n chÊt cña ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “... NÕu kh«ng phôc vô ®­îc nh©n d©n, phôc vô ®­îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng, ®Þa vÞ, thu h¸i lîi léc...”. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin, lÏ sèng, lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta.

T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn cña ®¶ng viªn nh­ sau:

1. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých, lý t­ëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n; chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; cã lao ®éng, kh«ng bãc lét, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh; g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n; phôc tïng tæ chøc, kû luËt cña §¶ng, gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng.

2. C«ng d©n ViÖt Nam tõ m­êi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn, ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng; qua thùc tiÔn chøng tá lµ ng­êi ­u tó, ®­îc nh©n d©n tÝn nhiÖm, ®Òu cã thÓ ®­îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng.

T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn:

1. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lý t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.

2. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh; ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.

3. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n; tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë; tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc.

4. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng; phôc tõng kû luËt, gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng; th­êng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng; lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn; sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh.

T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh­ sau:

1. §­îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng; biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng.

2. øng cö, ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng.

3. Phª b×nh, chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc; b¸o c¸o, kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®­îc tr¶ lêi.

4. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt, quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh.

§¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y, trõ quyÒn biÓu quyÕt, øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng.

Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc l­îng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. Trong thêi ®¹i ngµy nay, víi môc tiªu vµ lý t­ëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi. TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng, víi lý t­ëng c¸ch m¹ng, nguyÖn ®i theo con ®­êng mµ §¶ng, B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. Mong r»ng, Chi uû, §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng./.

 

 

                                                Hµ Néi, ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2007

                                                        NguyÔn ThÞ l©m h¶i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-thu-hoach-Dang.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)