Bài thu hoạch Đảng-

Đăng ngày 4/19/2009 5:45:21 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Hải Nguyễn Thị Lâm | Lần tải: 11147 | Lần xem: 4136 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

NguyÔn ThÞ L©m H¶i  - Chi bé tr­êng THCS Yªn Th­êng                                     

C©u hái: §ång chÝ h·y ph©n tÝch nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam? Nh÷ng truyÒn thèng ®ã ®ang ®­îc §¶ng ta gi÷ g×n vµ ph¸t huy ra sao ?.

Tr¶ lêi: §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy t«i xin ®­îc phÐp ®Ò cËp ®Õn mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau:

Tr­íc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®ã lµ s¶n phÈm sµng läc nghiªm kh¾c cña lÞch sö ®Êu tranh d©n téc vµ ®Êu tranh giai cÊp ë ViÖt Nam d­íi ¸nh s¸ng cña thêi ®¹i míi; Lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin; Phong trµo c«ng nh©n vµ Phong trµo yªu n­íc ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX. §©y lµ sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c-Lªnin vÒ sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ë mét n­íc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn vµ cã truyÒn thèng yªu n­íc tõ ngµn n¨m.

Ngay tõ khi míi thµnh lËp, §¶ng ®· thËt sù lµ ®éi tiªn phong l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña c¶ d©n téc ViÖt Nam. Sù kiÖn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp chøng tá giai cÊp v« s¶n ViÖt Nam ®· tr­ëng thµnh vµ ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh«ng nh÷ng lµ ®éi tiªn phong l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam mµ cßn lµ ®¹i biÓu ch©n chÝnh cho lîi Ých cña toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh«ng chØ mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n mµ cßn lµ lùc l­îng dÉn d¾t phong trµo d©n téc ch©n chÝnh, mét §¶ng c¸ch m¹ng v× n­íc v× d©n.

ChÆng ®­êng vÎ vang h¬n b¶y thËp kû qua cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: Sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ngµy nay, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng nh©n d©n ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu kú diÖu. Tuy nhiªn, §¶ng còng cßn cã nh÷ng yÕu kÐm, cã lóc ph¹m sai lÇm, khuyÕt ®iÓm cña m×nh nh­ng ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p söa ch÷a ®óng ®¾n, kÞp thêi. §¶ng ®· c«ng khai tù phª b×nh, nhËn khuyÕt ®iÓm tr­íc nh©n d©n, quyÕt t©m söa ch÷a vµ söa ch÷a cã kÕt qu¶. V× vËy, §¶ng vÉn ®­îc nh©n d©n tin cËy, thõa nhËn §¶ng lµ ®éi tiªn phong chÝnh trÞ, ng­êi l·nh ®¹o ch©n chÝnh duy nhÊt cña c¶ d©n téc. ë n­íc ta, ngoµi §¶ng Céng s¶n kh«ng lùc l­îng nµo cã thÓ l·nh ®¹o c¸ch m¹ng.

Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, §¶ng kh«ng ngõng t«i luyÖn vµ tr­ëng thµnh vµ ®· x©y dùng nªn nhiÒu truyÒn thèng quý b¸u, thÓ hiÖn b¶n chÊt tèt ®Ñp cña §¶ng ta. Trong nh÷ng truyÒn thèng ®ã næi bËt nhÊt lµ 6 truyÒn thèng c¬ b¶n sau:

Thø nhÊt lµ; B¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh môc tiªu lý t­ëng c¸ch m¹ng.

Hai lµ; Nªu cao tinh thÇn ®éc lËp tù chñ vµ s¸ng t¹o.

Ba lµ; Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.

Bèn lµ; Trung thµnh víi lîi Ých giai cÊp, lîi Ých d©n téc, ph¶i g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n.

N¨m lµ; Kiªn ®Þnh nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña §¶ng.

S¸u lµ; Gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, ®oµn kÕt quèc tÕ…

§Ó thÊy râ nh÷ng ®iÓm næi bËt cña s¸u truyÒn thèng trªn ta thÊy r»ng: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÜ ®¹i s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c, th¾ng lîi mµ nh©n d©n, d©n téc ta ®¸nh ®æi b»ng c¶ x­¬ng m¸u cña c¸c líp thÕ hÖ con L¹c ch¸u Hång.

§ã lµ th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 vµ viÖc thµnh lËp Nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. §©y lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng liªn tôc diÔn ra trong 15 n¨m sau ngµy thµnh lËp §¶ng, tõ cao trµo c¸ch m¹ng 1930 – 1931. §Æc biÖt lµ phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh, cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 – 1939 ®Õn phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 – 1945. Nh­ ba cuéc tæng diÔn tËp, víi khÝ thÕ c¸ch m¹ng vÜ ®¹i cña quÇn chóng, n¾m ch¾c thêi c¬ lÞch sö, víi mét nghÖ thuËt l·nh ®¹o vµ tæ chøc khëi nghÜa tµi t×nh, §¶ng ta ®· l·nh ®¹o cuéc tæng khëi nghÜa C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng trän vÑn, ®· xo¸ bá chÕ ®é thuéc ®Þa nöa phong kiÕn ë n­íc ta, më ra kû nguyªn ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi.

§ã lµ th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng d©n téc, b¶o vÖ Tæ quèc, ®¸nh th¾ng chñ nghÜa thùc d©n cò vµ míi, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n thùc hiÖn thèng nhÊt Tæ quèc, ®­a c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi, gãp phÇn quan träng vµo cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n thÕ giíi v× hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi.

§ã lµ th¾ng lîi cña sù nghiÖp ®æi míi vµ tõng b­íc ®­a ®Êt n­íc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. KÕ thõa nh÷ng thµnh tùu vµ kinh nghiÖm x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c khi cßn chiÕn tranh vµ trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi n­íc nhµ thèng nhÊt, tr¶i qua nhiÒu t×m tßi kh¶o nghiÖm s¸ng kiÕn cña nh©n d©n, §¶ng ®· ®Ò ra vµ l·nh ®¹o thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc phï hîp víi thùc tiÔn ViÖt Nam vµ bèi c¶nh quèc tÕ míi.

Víi sù cè g¾ng cña c¸c tæ chøc §¶ng ë trong n­íc vµ cña c¸c ®ång chÝ ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø NhÊt (3/1935) ®Ò ra chñ tr­¬ng ®­êng lèi vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña §¶ng. §¹i héi ®· ®¸nh dÊu sù kh«i phôc cña tæ chøc §¶ng tõ Trung ­¬ng ®Õn ®¹i ph­¬ng, thèng nhÊt phong trµo c¸ch m¹ng d­íi sù l·nh ®¹o cña Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng míi, ®em l¹i niÒm tin cho ®¶ng viªn vµ quÇn chóng.

Nh÷ng n¨m 1936 – 1939, t×nh h×nh trong n­íc vµ thÕ giíi cã nhiÒu thay ®æi, c¸c Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng n¨m 1936, 1937 vµ 1939 ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vÒ chuyÓn h­íng h×nh thøc tæ chøc vµ sö dông nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh phï hîp, dÊy lªn cuéc vËn ®éng d©n chñ réng lín – mét hiÖn t­îng hiÕm cã x¶y ra ë mét n­íc thuéc ®Þa. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai bïng næ (1/9/1939), thùc d©n Ph¸p t¨ng c­êng ®µn ¸p phong trµo c¸ch m¹ng, ph¸t xÝt NhËt ®¸nh chiÕm ViÖt Nam vµ §«ng D­¬ng, NhËt – Ph¸p c©u kÕt thèng trÞ d©n téc ta, loµm cho m©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt ph¸t triÓn gay g¾t. Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (11/1939) ®· nªu cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng (11/1940) tiÕp tôc chñ tr­¬ng ®ã. Th¸ng 1/1941, sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ n­íc cïng víi Trung ­¬ng §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo gi¶i phãng d©n téc. Trong l·nh ®¹o sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, ho¹t ®éng bÝ mËt kh«ng cã ®iÒu kiÖn häp §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc ®Þnh kú, c¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng, Héi nghÞ Ban th­êng vô Trung ­¬ng vµ Héi nghÞ c¸n bé §¶ng cã vai trß quan träng. Cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 5/1941. Héi nghÞ Ban Th­êng vô Trung ­¬ng më réng 3/1945 vµ b¶n ChØ thÞ “NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta”. Trªn c­¬ng vÞ lµ Ng­êi ®øng ®Çu §¶ng vµ ChÝnh phñ, Hå ChÝ Minh ®· cïng Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng ®· chÌo l¸i con thuyÒn c¸ch m¹ng chiÕn th¾ng giÆc ®ãi, giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m. Sau th¸ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 §¶ng ®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc nh­ng do hoµn c¶nh lÞch sö khã kh¨n, phøc t¹p §¶ng ph¶i rót vµo bÝ mËt ®Ó thùc hiÖn sù l·nh ®¹o kÝn ®¸o vµ kh«n khÐo. C¸c Héi nghÞ Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng ®· trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc c¸ch m¹ng vÒ x©y dùng chÕ ®é míi vµ kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc. Héi nghÞ Ban th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng 11/1945 víi b¶n chØ thÞ “Kh¸ng chiÕn kiÕn quèc”; Héi nghÞ BCH TW §¶ng më réng 3/1946 víi chñ tr­¬ng “Hoµ ®Ó tiÕn”; Héi nghÞ Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng më réng 12/1946 víi b¶n chØ thÞ “Toµn d©n kh¸ng chiÕn”.

Trong l·nh ®¹o x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c; Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ III ®· cã nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng NghÞ quyÕt quan träng, cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc; Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (1961) bµn vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø b¶y (1962) bµn vÒ ph­¬ng h­íng, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Héi nghÞ lÇn thø T¸m (1963) bµn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø M­êi (1964) tËp trung bµn vÒ th­¬ng nghiÖp vµ gi¸ c¶. C¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø m­êi chÝn (1971), lÇn thø Hai m­¬i (1972) vµ lÇn thø Hai m­¬i hai (1973) vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ë miÒn B¾c.

®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ chèng MÜ cøu n­íc, Bé ChÝnh trÞ vµ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®· giµnh nhiÒu Héi nghÞ víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng ®Ó l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o kÞp thêi. Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ (1/1961) ra ChØ thÞ “VÒ ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô c«ng t¸c tr­íc m¾t cña c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Th¸ng 2/1962 Bé ChÝnh trÞ ra NghÞ quyÕt “VÒ c«ng t¸c c¸ch m¹ng miÒn Nam”. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø chÝn (12/1963) bµn vÒ “Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng miÒn Nam vµ ®­êng lèi quèc tÕ cña §¶ng trong t×nh h×nh míi”. C¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø m­êi mét (3/1965) vµ lÇn thø m­êi hai (12/1965); Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 13 (1967) vÒ ®Èy m¹nh ®Êu tranh c«ng t¸c ngo¹i giao. Chñ tr­¬ng më cuéc tÊn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n n¨m 1968 ®­îc ®Ò ra t¹i Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 14; Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng lÇn thø 18 (1970) víi chñ tr­¬ng “§¸nh b¹i chiÕn l­îc ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü”. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 19 (1971) lµ “Kiªn tr× ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc”. Sau khi ký HiÖp ®Þnh Pari, ®Õ quèc Mü vµ chÝnh quyÒn tay sai vÉn ngoan cè tiÕp tôc chiÕn tranh, vi ph¹m HiÖp ®Þnh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Héi ghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®¶ng lÇn thø 21 (1973) ®· cã NghÞ quyÕt quan träng kh¼ng ®Þnh “Con ®­êng c¸ch m¹ng miÒn Nam vÉn lµ con ®­êng b¹o lùc c¸ch m¹ng”, ph¸t triÓn lùc l­îng vÒ mäi mÆt ®Ó giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ph­¬ng ¸n gi¶i phãng miÒn Nam ®· ®­îc Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ häp ngµy 30/9 ®Õn 8/10/1974 vµ tõ 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 th«ng qua trùc tiÕp ®­a ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn cña §¹i th¾ng mïa Xu©n 1975, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc.

Sau th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc ®Êt n­íc thèng nhÊt vµ ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV cña §¶ng ®· häp th¸ng 12/1976 t¹i Hµ Néi. §¹i héi ®· tæng kÕt th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc vµ cña c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ViÖt Nam. §¹i héi ®Ò ra ®­êng lèi c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ ®­êng lèi x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ n­íc. §¹i héi quyÕt ®Þnh ®æi tªn §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. Nh©n d©n c¶ n­íc võa x©y dùng chñ nghÜa x· héi võa ph¶i tiÕn hµnh chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc ë biªn giíi T©y Nam vµ biªn giíi phÝa B¾c. §ã lµ khã kh¨n vµ còng lµ th¸ch thøc míi. C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng ®· ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ®Ó kÕt hîp chÆt chÏ hai nhiÖm vô chiÕn l­îc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

VÒ x©y dùng chñ nghÜa x· héi, c¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng ®· cô thÓ ho¸ ®­êng lèi cña §¹i héi IV thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam, x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi, ®Èy m¹nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi theo nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu mµ §¹i héi ®· ®Ò ra. T×nh h×nh kinh tÕ, x· héi, ®êi sèng cña nh©n d©n cã nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh vµ còng do sù tr× trÖ, kÐm hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ qu¶n lý cò… Tõ trong khã kh¨n ®ã §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng kh¶o nghiÖm thùc tÕ vµ t×m tßi c¸ch thøc, c¬ chÕ qu¶n lý míi. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø s¸u kho¸ IV (9/1979) ®· më ®Çu cho qu¸ tr×nh t×m tßi, ®æi míi chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch mäi lùc l­îng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt lµm cho s¶n xuÊt bung ra lµm ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. C¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng tiÕp theo vµ nh÷ng quyÕt dÞnh cña Bé ChÝnh trÞ, Ban BÝ th­ ®· h­íng vµo sù t×m tßi, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý… “Trong cuéc tr­êng chinh ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp, tù do cho d©n téc, ë ®©u vµ lóc nµo còng cã §¶ng. §¶ng ®i ®Çu trong chiÕn ®Êu. §¶ng x«ng pha n¬i khã kh¨n. §¶ng g¾n bã víi nh©n d©n b»ng nh÷ng g× §¶ng ®· lµm cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n míi, §¶ng quyÕt lµm tÊt c¶ v× phån vinh cña Tæ quèc, v× h¹nh phóc cña nh©n d©n” (1)

C¸c Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ V ®· tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hµng n¨m vµ dµi h¹n, c«ng t¸c t­ t­ëng vµ tæ chøc b¶o ®¶m nhiÖm vô kinh tÕ, x· héi vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ, x©y dùng vµ t¨ng c­êng cÊp huyÖn, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph©n phèi l­u th«ng…

Tr¶i qua m­êi n¨m l·nh ®¹o thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam häp ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (6/1996) ®· nªu bËt nh÷ng thµnh tùu cña 10 n¨m ®æi míi vÒ nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi; gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, cñng cè quèc phßng an ninh; thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i. §¹i héi ®Æc biÖt nhÊn m¹nh n­íc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi; ®· c¬ b¶n hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®­êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸, ®Êt n­íc chuyÓn sang thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸; con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta ngµy cµng ®­îc x¸c ®Þnh râ h¬n.

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø N¨m (7/1998) ®· th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ “X©y dùng vµ ph¸t triÓn nªn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”, nªu râ 5 quan ®iÓm chØ ®¹o. Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø s¸u (10/1998) th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ – x· héi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n yÕu kÐm, v­ît qua nh÷ng th¸ch thøc do ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ c¸c n­íc trong khu vùc. Héi nghÞ Trung ­¬ng s¸u (lÇn 2) häp th¸ng 1-2/1999 ®· th¶o luËn vµ ra NghÞ quyÕt “VÒ mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch trong x©y dùng §¶ng hiÖn nay” më cuéc vËn ®éng x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh nh©n kû niÖm 30 n¨m thùc hiÖn Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ kû niÖm 70 n¨m thµnh lËp §¶ng…

Cã thÓ thÊy r»ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõ khi míi ra ®êi cho dï cßn non trÎ qua c¸c kú §¹i héi nh­ng vÉn gi÷ v÷ng ®­îc nh÷ng truyÒn thèng quý b¸u cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ã lµ gi÷ v÷ng C­¬ng lÜnh, ®­êng lèi ®óng ®¾n, b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, kiªn ®Þnh môc tiªu lý t­ëng c¸ch m¹ng; Kiªn ®Þnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh suyªn suèt cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú cña d©n téc, nh©n d©n ta. Tinh thÇn ®éc lËp tù chñ, vËn dông s¸ng t¹o vµ vÊn ®Ò ®oµn kÕt, t¹o sù thèng nhÊt trong toµn §¶ng vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng; ThÓ hiÖn trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, nhÊt lµ trong nh÷ng b­íc ngoÆt lÞch sö ph¶i ®­¬ng ®Çu víi mäi thö th¸ch dï hiÓm nghÌo t­ëng kh«ng thÓ v­ît qua, §¶ng ®· kÞp thêi cã nh÷ng quyÕt s¸ch s¸ng suèt ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña thùc tiÔn nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng ®· ®­a con thuyÒn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c. Trong Di chóc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Ng­êi viÕt: “§oµn kÕt lµ mét truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña §¶ng vµ cña d©n téc. C¸c ®ång chÝ tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c chi bé cÇn ph¶i gi÷ g×n sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña §¶ng nh­ con ng­¬i cña m¾t m×nh”. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §ång thêi, §¶ng ta kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Vµ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña c¸c thÕ hÖ ®¶ng viªn cña §¶ng. Nh÷ng truyÒn thèng ®ã cã ý nghÜa d©n téc vµ quèc tÕ s©u s¾c thÓ hiÖn tinh thÇn c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, tr×nh ®é trÝ tuÖ ngµy cµng ®­îc n©ng cao cña §¶ng ta. §©y lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuÈn bÞ c«ng phu, gian khæ víi nh÷ng b­íc ®i phï hîp thÓ hiÖn n¨ng lùc tæ chøc tµi t×nh cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc; Lµ sù th¾ng thÕ cña t­ t­ëng v« s¶n ®èi víi ®­êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t­ s¶n…

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú ®¬n ®éc, biÖt lËp cña phong trµo d©n téc ViÖt Nam. Tõ ®©y g¾n chÆt phong trµo c¸ch m¹ng n­íc ta g¾n kÕt chÆt chÏ víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi, kÕt hîp søc m¹nh thêi ®¹i vµ søc m¹nh trong n­íc, kÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n. “Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. §¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc quyÒn, ®Æc lîi mµ lµ sø mÖnh lÞch sö, lµ tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ, vÎ vang cña §¶ng víi giai cÊp, víi d©n téc ®­îc nh©n d©n giao phã”(2). C¬ së, nguån gèc søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña §¶ng lµ ë chç: §¶ng ®øng v÷ng trªn nÒn t¶ng t­ t­ëng tiªn tiÕn cña thêi ®¹i, ®ã lµ chñ nghÜa M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. §¶ng ta kh«ng chØ n¾m b¾t nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin mµ cßn biÕt vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn c¸ch m¹ng ViÖt Nam, §¶ng kh«ng ngõng ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta mµ cßn tiÕp thu nh÷ng tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i. Trong bµi nãi t¹i LÔ kû niÖm 30 n¨m thµnh lËp §¶ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· kh¼ng ®Þnh:

“... §¶ng ta vÜ ®¹i nh­ biÓn réng nói cao,

Ba m­¬i n¨m phÊn ®Êu vµ th¾ng lîi biÕt bao nhiªu t×nh.

§¶ng ta lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh,

Lµ thèng nhÊt, ®éc lËp, lµ hoµ b×nh Êm no.

C«ng ¬n §¶ng thËt lµ to,

Ba m­¬i n¨m lÞch sö §¶ng lµ c¶ mét pho lÞch sö b»ng vµng”.

ThËt vËy, kÓ tõ ngµy thµnh lËp, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· l·nh ®¹o nh©n d©n, cïng nh©n d©n m×nh viÕt nªn nh÷ng trang sö chãi läi, trong ®ã mçi kú §¹i héi §¶ng, mçi thêi ®o¹n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam  lµ mét dÊu son kh«ng thÓ phai mê trong lÞch sö d©n téc./.

 

 

 

(1) TrÝch B¸o c¸o ChÝnh trÞ BCHTW §¶ng t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IV

 (2) TrÝch NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 7 kho¸ VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 2: Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, C­¬ng lÜnh 1991 ®· ®­îc cô thÓ ho¸ vµ ph¸t triÓn trong cuéc sèng nh­ thÕ nµo ? (§i s©u vµo nh÷ng vÊn ®Ò §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng nãi râ h¬n vÒ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta).

Tr¶ lêi: Trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh giai cÊp yªu cÇu ph¶i cã mét tæ chøc §¶ng ra ®êi ®ßi hái ph¶i x©y dùng mét c­¬ng lÜnh hay mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cho chÝnh §¶ng cña m×nh ®Ó thu phôc nh©n d©n, lµm cho nh©n d©n ®i theo. V× c­¬ng lÜnh chÝnh lµ sù thèng nhÊt.

C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n kiÖn lý luËn vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n, chØ râ môc tiªu, ®­êng lèi, nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña mét chÝnh ®¶ng hoÆc mét tæ chøc chÝnh trÞ. Theo quan niÖm cña §¶ng ta, C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ lµ v¨n b¶n tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ môc tiªu, ®­êng lèi, nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. Nã mang mét ý nghÜa v« cïng to lín lµ c¬ së thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cña toµn §¶ng, lµ ngän cê tËp hîp, cæ vò c¸c lùc l­îng x· héi phÊn ®Êu cho môc tiªu, lý t­ëng cña §¶ng.

C­¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng (1930) lµ mét c­¬ng lÜnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i míi, nhuËn nhuyÔn vÒ quan ®iÓm giai cÊp, thÊm ®­îm tinh thÇn d©n téc, ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö vµ nguyÖn väng ®éc lËp cña quÇn chóng nh©n d©n. §éc lËp tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t­ t­ëng cèt lâi cña Hå ChÝ Minh ®· ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c­¬ng lÜnh cña §¶ng. Nh­ng do yªu cÇu thùc tÕ cña cuéc c¸ch m¹ng trong thêi kú míi ®ßi hái ph¶i cã mét c­¬ng lÜnh míi ra ®êi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi, phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng (th¸ng 6/1991) trªn c¬ së tæng kÕt qu¸ tr×nh h¬n 60 n¨m thùc hiÖn c­¬ng lÜnh ®Çu tiªn (1930) ph©n tÝch s©u s¾c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh trong n­íc vµ quèc tÕ, §¶ng ta ®· ®Ò ra C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi.

C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®· tæng kÕt c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ n¨m 1930 ®Õn 1991 vµ nªu lªn nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm:

Mét lµ, n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §ã alf bµi häc xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng n­íc ta. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc.

Hai lµ, sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ChÝnh nh©n d©n lµ ng­êi lµm nªn th¾ng lîi lÞch sö. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ nguyÖn väng ch©n chÝnh cña nh©n d©n. Søc m¹nh cña §¶ng lµ ë sù g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n.

Ba lµ, kh«ng ngõng cñng cè, t¨ng c­êng ®oµn kÕt, ®oµn kÕt toµn §¶ng, ®oµn kÕt toµn d©n, ®oµn kÕt d©n téc, ®oµn kÕt quèc tÕ.

Bèn lµ, kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, søc m¹nh trong n­íc vµ søc m¹nh quèc tÕ.

N¨m lµ, sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tã hµng ®Çu b¶o ®¶m th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

C­¬ng lÜnh x¸c ®Þnh x· héi x· héi chñ nghÜa mµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi mang 6 ®Æc tr­ng c¬ b¶n:

-                            X· héi nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ x· héi do nh©n d©n lao ®éng lµm chñ.

-                            Cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ chÕ ®é c«ng h÷u vÒ c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu.

-                            Cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.

-                            Con ng­êi ph¶i ®­îc gi¶i phãng khái ¸p bøc, bãc lét, bÊt c«ng, lµm theo n¨ng lùc h­ëng theo lao ®éng, cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc, cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n.

-                            C¸c d©n téc trong n­íc b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.

-                            Cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi nh©n d©n tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi.

Nh÷ng ®Æc tr­ng ®ã thÓ hiÖn b¶n chÊt cña chñ nghÜa x· héi vµ còng lµ tiªu chÝ ®Ó ph©n biÖt kh¸c víi b¶n chÊt cña chÕ ®é chñ nghÜa t­ b¶n.

§i lªn chñ nghÜa x· héi lµ con ®­êng tÊt yÕu cña n­íc ta, lµ sù lùa chän s¸ng suèt cña B¸c Hå, cña §¶ng ta. X©y dùng n­íc ViÖt Nam XHCN lµ môc tiªu, lµ lý t­ëng cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. §æi míi kh«ng ph¶i lµ thay ®æi môc tiªu XHCN mµ lµ lµm cho môc tiªu Êy ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ b»ng nh÷ng quan niÖm ®óng ®¾n vÒ CNXH, nh÷ng h×nh thøc, b­íc ®i vµ biÖn ph¸p thÝch hîp.

Chñ nghÜa M¸c-Lªnin lu«n lu«n lµ nÒn t¶ng t­ t­ëng cña §¶ng ta, chØ ®¹o toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. §æi míi t­ duy lµ nh»m kh¾c phôc nh÷ng quan niÖm kh«ng ®óng, lµm phong phó nh÷ng quan niÖm ®óng vÒ thêi ®¹i, vÒ CNXH, vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chø kh«ng ph¶i xa rêi nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin.

Sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc XHCN cña nh©n d©n ta. Ph¶i phª ph¸n nh÷ng khuynh h­íng phñ nhËn hoÆc h¹ thÊp sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ®ång thêi l¾ng nghe, tiÕp nhËn nh÷ng ý kiÕn trung thùc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng.

Më réng d©n chñ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng CNXH. §ã lµ d©n chñ XHCN, kh«ng ph¶i lµ d©n chñ t­ s¶n. D©n chñ ph¶i ®i ®«i víi tËp trung, víi kû luËt, ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n vµ t«n träng ph¸p luËt. D©n chñ ph¶i cã l·nh ®¹o, l·nh ®¹o ®Ó ph¸t huy d©n chñ ®óng h­íng vµ l·nh ®¹o b»ng ph­¬ng ph¸p d©n chñ. D©n chñ víi nh©n d©n nh­ng ph¶i nghiªm trÞ nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i thµnh qu¶ c¸ch m¹ng, an ninh trËt tù, an toµn x· héi. TiÕn tíi mét x· héi x· héi chñ nghÜa c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Héi nghÞ TW 7 còng nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®Þnh môc tiªu XHCN cña chóng ta: §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu XHCN vÒ l©u dµi chóng ta ph¶i lµm cho quan hÖ së h÷u XHCN chiÕm ­u thÕ tuyÖt ®èi trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong thêi gian dµi §¶ng ta chñ tr­¬ng “thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn, gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt”. §Õn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng kinh nghiÖm, bµi häc ®æi míi mµ c¸c §¹i héi VI, VII, VIII cña §¶ng ®· ®óc rót vÉn cã gi¸ trÞ lín, nhÊt lµ nh÷ng bµi häc chñ yÕu sau:

Mét lµ, trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph¶i kiªn tr× môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh.

Hai lµ, ®æi míi ph¶i dùc vµo nh©n d©n, v× lîi Ých cña nh©n d©n, phï hîp víi thùc tiÔn, lu«n lu«n s¸ng t¹o.

Ba lµ, ®æi míi ph¶i kÕt hîp søc m¹ng d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i.

Bèn lµ, ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña sù nghiÖp ®æi míi.

X©y dùng CNXH bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa, t¹o ra sù biÕn ®æi vÒ chÊt cña x· héi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc lµ sù nghiÖp khã kh¨n, phøc t¹p cho nªn ph¶i tr¶i qua mét thêi kú qu¸ ®é l©u dµi víi nhiÒu chÆng ®­êng, nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, x· héi cã tÝnh chÊt qu¸ ®é. Trong c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi diÔn ra sù ®an xen vµ ®Êu tranh gi÷a c¸i míi vµ c¸i cò.

M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta lµ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. §ã còng chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN.

§Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®éng lùc chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc lµ ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n trªn c¬ së liªn minh gi÷a c«ng nh©n víi n«ng d©n vµ trÝ thøc do §¶ng l·nh ®¹o, kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých c¸ nh©n, tËp thÓ vµ x· héi, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, cña toµn x· héi. Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n g¾n víi viÖc ph¸t huy d©n chñ trªn c¸c lÜnh vùc hcÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi ë tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, thu hót trÝ tuÖ vµ søc lùc cña toµn d©n vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. §¹i héi diÔn ra trong bèi c¶nh loµi ng­êi ®· kÕt thøc thÕ kû XX vµ b­íc sang thÕ kû XXI, trong bèi c¶nh d©n téc ta ®øng tr­íc nh÷ng thêi c¬ lín ®an xen víi nhiÒu th¸ch thøc lín.

Kh¶ n¨ng duy tr× hoµ b×nh, æn ®Þnh trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho phÐp chóng ta tËp trung vµo nhiÖm vô trung t©m lµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ®ång thêi ®ßi hái ph¶i ®Ò cao c¶nh gi¸c, chñ ®éng ®èi phã víi c¸c t×nh huèng bÊt tr¾c, phøc t¹p cã thÓ x¶y ra.

C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc, tiÕp tôc cã b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät, ngµy cµng trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, lµm chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu kinh tÕ vµ biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Tri thøc vµ së h÷ trÝ tuÖ cã vai trß ngµy cµng quan träng. Tr×nh ®é lµm chñ th«ng tin, tri thøc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn. Chu tr×nh lu©n chuyÓn vèn, ®æi míi c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc rót ng¾n; c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lu«n thay ®æi ®ßi hái c¸c quèc gia còng nh­ doanh nghiÖp ph¶i rÊt nhanh nh¹y n¾m b¾t, thÝch nghi. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã n­íc ta cã c¬ héi thu hÑp kho¶ng c¸ch so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn, c¶i thiÖn vÞ thÕ cña m×nh; ®ång thêi còng ®øng tr­íc nguy c¬ tôt hËu x· h¬n nÕu kh«ng tranh thñ ®­îc c¬ héi, kh¾c phôc yÕu kÐm ®Ó v­¬n lªn.

Toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ. §©y lµ xu thÕ kh¸ch quan l«i cuèn c¸c n­íc, bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc, võa thóc ®Èy hîp t¸c, võa t¨ng søc Ðp c¹nh tranh vµ tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ. Quan hÖ song ph­¬ng ®a ph­¬ng gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u réng c¶ trong kinh tÕ, b¶o vÖ m«i tr­êng, phßng chèng téi ph¹m, thiªn tai vµ c¸c ®¹i dÞch... MÆt kh¸c, toµn cÇu ho¸ còng ®Æt ViÖt Nam ®øng tr­íc th¸ch thøc ph¶i ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh v× mét trËt tù kinh tÕ quèc tÕ c«ng b»ng, chèng nh÷ng ¸p ®Æt phi lý cña c¸c c­êng quèc kinh tÕ, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia.

T×nh h×nh n­íc ta sau 15 n¨m ®æi míi ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, t¹o thÕ vµ lùc ®Ó thóc ®Èy c«ng cuéc ®æi míi ®i vµo chiÒu s©u. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®­îc t¨ng c­êng. ®Êt n­íc cßn nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ tµi nguyªn, lao ®éng. Nh©n d©n ta cã phÈm chÊt tèt ®Ñp. M«i tr­êng hoµ b×nh, sù hîp t¸c, liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc cña thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta tiÕp tôc ph¸t huy néi lùc vµ lîi thÕ so s¸nh, tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc, tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi nhiÒu n­íc trong khu vùc, chÖnh h­íng XHCN, n¹n tham nh÷ng vµ tÖ quan liªu, “diÔn biÕn hoµ b×nh” do c¸c thÕ lùc thï ®Þch g©y ra. Nh÷ng nguy c¬ ®ã ®· ®­îc §¶ng chØ ra tõ Héi nghÞ ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII (1994) nh­ng vÉn tån t¹i vµ diÔn biÕn phóc t¹p ®an xen nhau, t¸c ®éng lÉn nhau. Trong ®ã ®¸ng chó ý lµ “T×nh tr¹ng tham nhòng vµ sù suy tho¸i vÒ t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng cña mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn ®ang c¶n trë viÖc thùuc hiÖn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, g©y bÊt b×nh vµ lµm gi¶m lßng tin trong nh©n d©n; N­íc ta vÉn lµ n­íc kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, møc sèng nh©n d©n cßn thÊp trong khi ®ã cuéc c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng quyÕt liÖt, nÕu chóng ta kh«ng nhanh chãng v­¬n lªn th× sÏ cµng tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ”.

N¾m b¾t c¬ héi, v­ît qua th¸ch thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong thêi kú míi lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn cña §¶ng vµ nh©n d©n ta. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX diÔn ra trong hoµn c¶nh ®ã.

§­êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ®­îc §¹i héi th«ng qua lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ®­a n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp; ­u tiªn ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh, cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi, b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng; KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi víi t¨ng c­êng quèc phßng – an ninh. §­êng lèi kinh tÕ ®ã ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m; Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n; TiÕp tôc t¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ tr­êng, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi.

Cïng víi lÜnh vùc kinh tÕ, §¹i héi IX ®· x¸c ®Þnh ®­êng lèi l·nh ®¹o ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c: “Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ, x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc”; “T¨ng c­êng quèc phßng an ninh”; “Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ”; “Ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n”; “§Èy m¹nh c¶i c¸ch tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ n­íc, ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng ph¸p chÕ”; “X©y dùng, chØnh ®èn §¶ng, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña §¶ng”. §¹i héi kh¼ng ®Þnh ph¶i coi x©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh lµ nhiÖm vô then chèt, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng ta, lµ nh©n tè b¶o ®¶m th¾ng lîi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ta.

Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kh¸ch quan “T×nh h×nh ®Êt n­íc vµ bèi c¶nh quèc tÕ”, §¹i héi IX ®· ho¹ch ®Þnh “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2001 – 2010” víi môc tiªu tæng qu¸t lµ: §­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng an ninh ®­îc t¨ng c­êng; thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n; VÞ thÕ cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ®­îc n©ng cao.

Môc tiªu cô thÓ lµ ®­a GDP n¨m 2010 lªn Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000; n©ng lªn ®¸ng kÓ chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi (HDI) cña n­íc ta; n¨ng lùc néi sinh vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ñ kh¶ n¨ng øng dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiÕp cËn tr×nh ®é thÕ giíi vµ tù ph¸t triÓn trªn mét sè lÜnh vùc; KÕt cÊu h¹ tÇng ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, quèc phßng vµ an ninh cã b­íc ®i tr­íc; Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc ®­îc t¨ng c­êng, chi phèi c¸c lÜnh vùc then chèt cña nÒn kinh tÕ. Víi quan ®iÓm ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng, t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi thùc hiÖn tiÕn bé c«ng b»ng x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng; Coi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m, x©y dùng ®ång bé nÒn t¶ng cho mét n­íc c«ng nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt; §Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi, t¹o ®éng lùc gi¶i phãng vµ ph¸t huy mäi nguån lùc; G¾n chÆt viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi quèc phßng – an ninh.

§Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2010 – 2010” ®· ®Ò ra “§Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ vµ c¸c vïng”; “Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ”; “Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi”; “§Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh x©y dùng bé m¸y nhµ n­íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh”.

§¹i héi IX cña §¶ng lµ “§¹i héi cña trÝ tuÖ, d©n chñ, ®oµn kÕt, ®æi míi”, nã cã ý nghÜa träng ®¹i më ®­êng cho ®Êt n­íc ta n¾m lÊy c¬ héi, v­ît qua th¸ch thøc tiÕn vµo thÕ kû míi, thiªn niªn kû míi, thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng mét n­íc ViÖt Nam d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 3: §ång chÝ cÇn lµm g× vµ phÊn ®Êu nh­ thÕ nµo ®Ó trë thµnh ®¶ng viªn ? V× sao vÊn ®Ò x©y dùng ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mét ®¶ng viªn ? §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn cña ®¶ng viªn nh­ thÕ nµo ?.

Tr¶ lêi: §èi víi mçi c¸ nh©n muèn trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam cÇn ph¶i tù m×nh tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: T¹i sao ta vµo §¶ng ? Vµo §¶ng ®Ó lµm g× ?, Môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng ta lµ g× ?.

Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· d¹y: “V× sao chóng ta vµo §¶ng ? Ph¶i ch¨ng ®Ó th¨ng quan, ph¸t tµi ? Kh«ng ph¶i !... Chóng ta vµo §¶ng lµ ®Ó hÕt lßng, hÕt søc phôc vô giai cÊp, phôc vô nh©n d©n, lµm trän nhiÖm vô cña ng­êi ®¶ng viªn”. Còng trong Di chóc cña m×nh, Ng­êi viÕt “... Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch, ph¶i xøng ®¸ng lµ ng­êi l·nh ®¹o, lµ ng­êi ®Çy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n...”. Nh÷ng ng­êi muèn vµo §¶ng ph¶i x©y dùng cho m×nh ®­îc ®éng c¬ ®óng ®¾n bëi nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn, nã sÏ lµ ®éng lùc lín thóc ®Èy mäi hµnh ®éng, viÖc lµm cña chóng ta sau nµy. §Ó trë thµnh mét ®¶ng viªn mçi chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau:

Mét lµ, kh«ng ngõng rÌn luyÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. B¶n lÜnh chÝnh trÞ ®­îc thÓ hiÖn ë tÝnh kiªn ®Þnh môc tiªu, lý t­ëng ®· lùa chän trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng, gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu, trung thµnh víi lîi Ých cña §¶ng, víi lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc, suèt ®êi tËn t©m trung thµnh phôc vô cho Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n, thÊy sai ph¶i biÕt phª ph¸n... Trong bÊt kú t×nh huèng khã kh¨n nµo còng kh«ng dao ®éng gi¶m sót niÒm tin vµ ý chÝ chiÕn ®Êu. KhÝ tiÕt cña ng­êi c¸ch m¹ng lµ “giµu sang kh«ng quyÕn rò, nghÌo khã kh«ng thÓ chuyÓn lay, uy vò kh«ng thÓ khuÊt phôc”. §©y chÝnh lµ nÐt næi bËt cña ng­êi ®¶ng viªn.

Hai lµ, Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, th­êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Lµ mét ng­êi ®¶ng viªn ch©n chÝnh, mÉu mùc kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô mµ ph¶i g­¬ng mÉu hoµn thµnh tèt, ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng viÖc còng nh­ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ®ßi hái ng­êi ®¶ng viªn kh«ng chØ n©ng cao vÒ n¨ng lùc mµ cßn c¶ n¨ng lùc vÒ trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc thùc tiÔn, kh«ng ngõng häc hái trau dåi ®Ó ®ñ kiÕn thøc ®¸p øng yªu cÇu cña cuéc sèng.

Ba lµ, ng­êi ®¶ng viªn ph¶i g¾n bã víi tËp thÓ, víi nh©n d©n, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng ®oµn thÓ còng nh­ c¸c c«ng t¸c x· héi. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn ë ngay chÝnh n¬i ë, n¬i lµm viÖc còng nh­ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c quÇn chóng kh¸c, biÕt l¾ng nghe, hiÓu ®­îc t©m t­ nguyÖn väng cña quÇn chóng, biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. VËn ®éng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh lµ c¬ héi tèt gióp cho chóng ta tiÕn bé, tr­ëng thµnh vÒ chÝnh trÞ, t¹o dùng sù tÝn nhiÖm cña nh©n d©n t¹o ®µ cho mçi quÇn chóng phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn.

Bèn lµ, tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng c¬ së. §Ó ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng chóng ta kh«ng nh÷ng tù gi¸c thõa nhËn, t«n träng sù l·nh ®¹o cña §¶ng mµ cßn cÇn tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng, gióp §¶ng ph¸t hiÖn nh÷ng quÇn chóng mÊt t­ c¸ch ®¹o ®øc, ph¸t hiÖn nh÷ng ®¶ng viªn tha ho¸ vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng, chèng tham nhòng trong §¶ng...

N¨m lµ, mçi ng­êi chóng ta kh«ng ngõng ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, ®i ng­îc víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh...

§éng c¬ th«i thóc chóng ta phÊn ®Êu vµo §¶ng lµ ®Ó ®øng trong mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ng­êi cïng chung mét chÝ h­íng ®Êu tranh x©y dùng mét x· héi míi tèt ®Ñp d©n giµu, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, v÷ng b­íc ®i lªn CNXH. Mçi ng­êi chóng ta nguyÖn phÊn ®Êu vµo §¶ng chÝnh lµ tù nguyÖn dÊn th©n theo lý t­ëng c¸ch m¹ng, chÊp nhËn hy sinh, kh«ng sî khã, sî khæ, quyÕt t©m theo ®uæi ®Õn cïng con ®­êng dÉn ®Õn môc tiªu CNXH. Mçi ®¶ng viªn ph¶i hiÓu râ c¬ héi lín cña c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, ra søc n¾m b¾t ®Ó vËn dông vµo nhiÖm vô cña m×nh; ph¶i tÝch cùc tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ §¶ng, b¶o vÖ ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, chèng l¹i sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. Thùc hiÖn nghiªm tóc tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t §¶ng, b¶o ®¶m toµn thÓ thèng nhÊt trong néi bé lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch, v÷ng m¹nh, tÝch cùc lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi.

C¸i ®­îc lín nhÊt khi vµo §¶ng lµ cã c¬ héi ®­îc phôc vô c¸ch m¹ng, phôc vô nh©n d©n trong cuéc ®Êu tranh cho th¾ng lîi cña chñ nghÜa x· héi.

§éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n lµ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa tiªn quyÕt quyÕt ®Þnh. Bëi, chØ cã ®éng c¬ ®óng ®¾n míi cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña §¶ng vµ §¶ng còng chØ kÕt n¹p nh÷ng ng­êi gi¸c ngé vÒ môc ®Ých, lý t­ëng c¸ch m¹ng, quyÕt kh«ng thu nhËn vµo hµng ngò m×nh nh÷ng ng­êi cã ®éng c¬ thiÕu trong s¸ng, lÖch l¹c, cµng kh«ng ®Ó cho c¸c phÇn tö c¬ héi lät vµo §¶ng. §Ó cã ®éng c¬ vµo §¶ng ®óng ®¾n chóng ta ta cÇn hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt, môc ®Ých cña §¶ng b»ng chÝnh viÖc lµm hµng ngµy cña m×nh, ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu, nhiÖm vô do §¶ng ®Ò ra, th­êng xuyªn trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ®Êu tranh kh¾c phôc mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n, kiªu c¨ng, thùc dông, vô lîi, xa l¹ víi b¶n chÊt cña ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. Lóc sinh thêi B¸c Hå ®· c¨n dÆn “... NÕu kh«ng phôc vô ®­îc nh©n d©n, phôc vô ®­îc c¸ch m¹ng th× ®õng vµo §¶ng. Bëi §¶ng lµ tæ chøc c¸ch m¹ng cã sø mÖnh cao c¶ ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh cho ®éc lËp vµ chñ nghÜa x· héi chø kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó t×m kiÕm danh väng, ®Þa vÞ, thu h¸i lîi léc...”. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi chÝnh lµ niÒm tin, lÏ sèng, lµ ®éng lùc tinh thÇn to lín cña mçi chóng ta.

T¹i §iÒu 1 §iÒu lÖ §¶ng quy ®Þnh tiªu chuÈn cña ®¶ng viªn nh­ sau:

1. §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ chiÕn sÜ c¸ch m¹ng trong ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, suèt ®êi phÊn ®Êu cho môc ®Ých, lý t­ëng cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n; chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; cã lao ®éng, kh«ng bãc lét, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; cã ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh; g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n; phôc tïng tæ chøc, kû luËt cña §¶ng, gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng.

2. C«ng d©n ViÖt Nam tõ m­êi t¸m tuæi trë lªn thõa nhËn vµ tù nguyÖn: thùc hiÖn C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, tiªu chuÈn vµ nhiÖm vô ®¶ng viªn, ho¹t ®éng trong mét tæ chøc c¬ së ®¶ng; qua thùc tiÔn chøng tá lµ ng­êi ­u tó, ®­îc nh©n d©n tÝn nhiÖm, ®Òu cã thÓ ®­îc xÐt ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng.

T¹i §iÒu 2 §iÒu lÖ §¶ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh nhiÖm vô cña ®¶ng viªn:

1. TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lý t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao; phôc tõng tuyÖt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng.

2. Kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh; ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.

3. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n; tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë; tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùuc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc.

4. Tham gia x©y dùng b¶o vÖ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng; phôc tõng kû luËt, gi÷ g×n ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng; th­êng xuyÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng; lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn; sinh ho¹t ®¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ ®óng quy ®Þnh.

T¹i §iÒu 3 §iÒu lÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy ®Þnh quyÒn cña ®¶ng viªn nh­ sau:

1. §­îc th«ng tin vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ, §iÒu lÖ §¶ng, ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng; biÓu quyÕt c«ng viÖc cña §¶ng.

2. øng cö, ®Ò cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o c¸c cÊp cña §¶ng theo quy ®Þnh cña Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng.

3. Phª b×nh, chÊt vÊn vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ë mäi cÊp trong ph¹m vi tæ chøc; b¸o c¸o, kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu ®­îc tr¶ lêi.

4. Tr×nh bµy ý kiÕn khi tæ chøc ®¶ng nhËn xÐt, quyÕt ®Þnh c«ng t¸c hoÆc thi hµnh kû luËt ®èi víi m×nh.

§¶ng viªn dù bÞ cã c¸c quyÒn trªn ®©y, trõ quyÒn biÓu quyÕt, øng cö vµ bÇu cö c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng.

Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ häc tËp vÒ §¶ng t«i nhËn thÊy r»ng chØ cã §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ lùc l­îng duy nhÊt l·nh ®¹o nh©n d©n ViÖt Nam giµnh th¾ng lîi. Trong thêi ®¹i ngµy nay, víi môc tiªu vµ lý t­ëng cao ®Ñp mµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· lùa chän vµ x©y dùng. T«i tha thiÕt vµ mong muèn ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng ®Ó gãp søc nhá bÐ cña m×nh cho sù nghiÖp chung cña d©n téc vµ x©y dùng §¶ng ta ngµy cµng trong s¹ch, v÷ng m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i míi. TuyÖt ®èi trung thµnh víi §¶ng, víi lý t­ëng c¸ch m¹ng, nguyÖn ®i theo con ®­êng mµ §¶ng, B¸c cïng toµn thÓ nh©n d©n ®· lùa chän. Mong r»ng, Chi uû, §¶ng uû gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng./.

 

 

                                                Hµ Néi, ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2007

                                                        NguyÔn ThÞ l©m h¶i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc