Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giáo án Giáo dục Công dân

Đăng ngày 11/12/2008 11:11:59 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Lần tải: 729 | Lần xem: 3305 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
3305 lần xem

Bình luận

Nội dung

Đảng bộ huyện Đông Hòa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ Trường THPT Lê Trung Kiên Hòa Vinh, ngày 01 tháng 07 năm 2008


BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU
RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC
Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, năm 2008
-----@@@-----
Họ và tên: Huỳnh Vũ Chương
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:
Đảng bộ:
Cơ quan: Trường THPT Lê Trung Kiên
Qua học tập, nghiên cứu “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”. Tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau :
1. Về nhận thức :
a. Vì sao Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là tấm gương của Bác là nội dung quan trọng thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008. Đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2008. Đối với tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” đây cũng là một tác phẩm lí luậnq uan trọng về xây dựng Đảng, là một tài liệu học tập rất bổ ích thiết thực của cán bộ Đảng viên để tu dưỡng đạo đức, rèn luỵân phong cách công tác.
Chính vì vậy mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008
b- Những nội dung cơ bản “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và làm theo:
* Những nội dung cơ bản “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ”:
Trong tác phẩm này, Người đã đề cập nhiều đến tiết kiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Người cũng luận giải kĩ về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Qua đó nhắc nhở cán bộ đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Tác phẩm cũng đề cập đến những biện pháp để chống tham ô, lãng phí. Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để xây dựng chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc cho nhân dân
* Những nội dung cơ bản của tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”
Đây là tác phẩm lí luận quan trọng về xây dựng Đảng với nội dung cơ bản sau:sửa đổi lối làm việc; vai trò của lí luận và tổ chức thực tiễn; vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng; vấn đề đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương pháp tuyên truyền, vận động quân chúng.
2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm gì qua đợt học tập Chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”
a. Về thực hành tiết kiệm:
- Ưu điểm: biết sắp xếp công việc của mình một cách khoa học và hiệu quả. sử dụng tiền của một cách đúng đắn. không gây lãng phí thất thoát.
- Khuyết điểm: Không
b. Về chống tham ô, lãng phí, quan liêu :
- Ưu điểm: Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lãng phí, tham ô của các đơn vị hay những các nhân nhất là đơn vị và các nhân đang công tác trong cùng đơn vị của bản

Sponsor Documents