Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

Đăng ngày 11/22/2017 3:56:44 PM | Thể loại: Tin học 6 | Chia sẽ bởi: Thu Dương Mộng | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


Giáo án tin học 6                                                                                                Trường THCS Lê Thị Trung

 

Tuaàn

Tieát PPCT

Ngaøy daïy

Lôùp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên bài học :

Bài thực hành 2. Làm Quen Với Windows (tiếp)

A. MUÏC TIEÂU

 1. Kieán thöùc

 Nhaän bieát caùc bieåu töôïng chính treân giao dieän khôûi ñoäng cuûa heä ñieàu haønh windows.

               Bieát maøn hình neàn (desktop), nuùt start, caùc bieåu töôïng cuûa chöông trình öùng duïng vaø khaùi nieäm cöûa soå windows trong heä ñieàu haønh.

 1.   Kyõ naêng

Thöïc hieän caùc thao taùc vaøo/ra heä thoáng;

Laøm quen vôùi baûng choïn start;

Laøm quen vôùi bieåu töôïng vaø cöûa soå;

 1. Thaùi ñoä

Nghieâm tuùc trong giôø  hoïc, coù tinh thaàn hoïc hoûi, saùng taïo.

Tích cöïc tham gia xaây döïng baøi.

B. CHUAÅN BÒ

 1. Giaùo vieân :

Giaùo aùn, saùch giaùo khoa, phoøng maùy vi tính thöïc haønh

 1. Hoïc sinh :

Saùch giaùo khoa, vôû vieát

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 1.   Kieåm tra kiến thức cuõ 

       Kết hợp quá trình thực hành 

 1.   Giaûng kiến thức môùi :

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn nhận biết các thành phần chính của cửa sổ

d) Cöûa soå:

Gồm các thành phần chính như:

-  Thanh tiêu đề

-  Thanh bảng chọn

-  Thanh công cụ

-  Các thanh cuốn

-  Các nút điều khiển

Giới thiệu một số thành phần chính của cửa sổ làm việc

? Yêu cầu hs tìm các nút tương ứng để thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ưng.

? Yêu cầu hs nêu cách di chuyển cửa sổ

Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV

Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao tác kết thúc phiên làm việc

e) Kết thúc phiên làm việc

Giáo Viên: Nguyễn Vũ Bích Vân Trang 1

 


Giáo án tin học 6                                                                                                Trường THCS Lê Thị Trung

 

 

-Nháy chuột tại nút Start Log off Log off

* Khi làm việc xong, em có thể thực hiện

Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV

sau: (hướng dẫn thực hành trên máy)

-Nháy chuột tại nút Start Log off Log off

 

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn thao tác ra khỏi hệ thống

g) Ra khỏi hệ thống

- Nháy nút Start.

- Chọn Turn Off Computer

- Chọn Turn Off

Vừa thực hành trên máy cho hs quan sát, vừa giới thiệu các bước ra khỏi hệ thống:

- Nháy nút Start.

- Chọn Turn Off Computer

- Chọn Turn Off

Quan sát và lên máy GV thực hiện lại thao tác

 1.   Củng cố bài giảng :

 Chốt nội dung chính của bài học

 1.   Hướng dẫn học tập ở nhà:

 - Veà nhaø hoïc baøi cuõ. Xem tröôùc baøi chuaån bò thöïc haønh.

- Laøm baøi taäp SGK.

D. RUÙT KINH NGHIEÄM

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

———»«———

Giáo Viên: Nguyễn Vũ Bích Vân Trang 1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục, Tin học 6. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả giáo án Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , giáo án Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục trong thể loại Tin học 6 được giới thiệu bởi user Thu Dương Mộng tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Tin học 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tin học Tin học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Tuần Tiết PPCT Ngày dạy Lớp              Tên bài học : Bài thực hiện 2, thêm nữa Làm Quen Với Windows (tiếp) A, nói thêm MỤC TIÊU Kiến thức Nhận biết những tượng trưng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành windows, tiếp theo là Biết màn hình nền (desktop), nút start, những tượng trưng của chương trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ https://nslide.com/giao-an/bai-thuc-hanh-3-cac-thao-tac-voi-thu-muc.wl7w0q.html