Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

giáo án Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
xl7w0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/22/2017 3:56:44 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
10
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần Tiết PPCT Ngày dạy Lớp              Tên bài học : Bài thực hành 2. Làm Quen Với Windows (tiếp) A. MỤC TIÊU Kiến thức Nhận biết các biểu tượng chính trên,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục, Giáo Án Tin Học 6 , Giáo án điện tử Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục, doc, 1 trang, 0.05 M, Tin học 6 chia sẽ bởi Thu Dương Mộng đã có 10 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-thuc-hanh-3.-Cac-thao-tac-voi-thu-muc.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần
Tiết PPCT
Ngày dạy
Lớp


Tên bài học :
Bài thực hành 2. Làm Quen Với Windows (tiếp)
A. MỤC TIÊU
Kiến thức
Nhận biết các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành windows.
Biết màn hình nền (desktop), nút start, các biểu tượng của chương trình ứng dụng và khái niệm cửa sổ windows trong hệ điều hành.
Kỹ năng
Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;
Làm quen với bảng chọn start;
Làm quen với biểu tượng và cửa sổ;
Thái độ
Nghiêm túc trong giờ học, có tinh thần học hỏi, sáng tạo.
Tích cực tham gia xây dựng bài.
B. CHUẨN BỊ
Giáo viên :
Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành
Học sinh :
Sách giáo khoa, vở viết
C. CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
Kiểm tra thức cũ
hợp quá trình thực hành
Giảng thức mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động1: Hướng dẫn biết các thành phần chính của cửa sổ
d) Cửa sổ:
Gồm các thành phần chính như:
Thanh tiêu đề
Thanh bảng chọn
Thanh công cụ
Các thanh cuốn
Các nút điều khiển

thiệu một số thành phần chính của cửa sổ làm việc
? Yêu cầu hs tìm các nút tương ứng để thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ưng.
? Yêu cầu hs nêu cách di chuyển cửa sổ
Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV


Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kết thúc phiên làm việc
e) thúc phiên làm việc
-Nháy chuột tại nút Start ( Log off ( Log off

* Khi làm xong, em có thể thực hiện sau: (hướng dẫn thực hành trên máy)
-Nháy chuột tại nút Start ( Log off ( Log off
Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV


Hoạt động 3: Hướng dẫn thao tác ra khỏi hệ thống
g) Ra hệ thống
- Nháy nút Start.
- Chọn Turn Off Compute
- Chọn Turn Off

hành trên máy cho hs quan sát, vừa giới thiệu các bước ra khỏi hệ thống:
- Nháy nút Start.
- Chọn Turn Off Compute
- Chọn Turn Off
Quan sát và lên máy GV thực hiện lại thao tác


Củng cố bài giảng :
Chốt nội dung chính của bài học
Hướng dẫn học tập ở nhà:
- Về nhà học bài cũ. Xem trước bài chuẩn bị thực hành.
- Làm bài tập SGK.
D. RÚT KINH NGHIỆM
———»(((((«———

 


Giáo án tin học 6                                                                                                Trường THCS Lê Thị Trung

 

Tuaàn

Tieát PPCT

Ngaøy daïy

Lôùp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên bài học :

Bài thực hành 2. Làm Quen Với Windows (tiếp)

A. MUÏC TIEÂU

 1. Kieán thöùc

 Nhaän bieát caùc bieåu töôïng chính treân giao dieän khôûi ñoäng cuûa heä ñieàu haønh windows.

               Bieát maøn hình neàn (desktop), nuùt start, caùc bieåu töôïng cuûa chöông trình öùng duïng vaø khaùi nieäm cöûa soå windows trong heä ñieàu haønh.

 1.   Kyõ naêng

Thöïc hieän caùc thao taùc vaøo/ra heä thoáng;

Laøm quen vôùi baûng choïn start;

Laøm quen vôùi bieåu töôïng vaø cöûa soå;

 1. Thaùi ñoä

Nghieâm tuùc trong giôø  hoïc, coù tinh thaàn hoïc hoûi, saùng taïo.

Tích cöïc tham gia xaây döïng baøi.

B. CHUAÅN BÒ

 1. Giaùo vieân :

Giaùo aùn, saùch giaùo khoa, phoøng maùy vi tính thöïc haønh

 1. Hoïc sinh :

Saùch giaùo khoa, vôû vieát

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 1.   Kieåm tra kiến thức cuõ 

       Kết hợp quá trình thực hành 

 1.   Giaûng kiến thức môùi :

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn nhận biết các thành phần chính của cửa sổ

d) Cöûa soå:

Gồm các thành phần chính như:

-  Thanh tiêu đề

-  Thanh bảng chọn

-  Thanh công cụ

-  Các thanh cuốn

-  Các nút điều khiển

Giới thiệu một số thành phần chính của cửa sổ làm việc

? Yêu cầu hs tìm các nút tương ứng để thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ưng.

? Yêu cầu hs nêu cách di chuyển cửa sổ

Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV

Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao tác kết thúc phiên làm việc

e) Kết thúc phiên làm việc

Giáo Viên: Nguyễn Vũ Bích Vân Trang 1

 


Giáo án tin học 6                                                                                                Trường THCS Lê Thị Trung

 

 

-Nháy chuột tại nút Start Log off Log off

* Khi làm việc xong, em có thể thực hiện

Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV

sau: (hướng dẫn thực hành trên máy)

-Nháy chuột tại nút Start Log off Log off

 

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn thao tác ra khỏi hệ thống

g) Ra khỏi hệ thống

- Nháy nút Start.

- Chọn Turn Off Computer

- Chọn Turn Off

Vừa thực hành trên máy cho hs quan sát, vừa giới thiệu các bước ra khỏi hệ thống:

- Nháy nút Start.

- Chọn Turn Off Computer

- Chọn Turn Off

Quan sát và lên máy GV thực hiện lại thao tác

 1.   Củng cố bài giảng :

 Chốt nội dung chính của bài học

 1.   Hướng dẫn học tập ở nhà:

 - Veà nhaø hoïc baøi cuõ. Xem tröôùc baøi chuaån bò thöïc haønh.

- Laøm baøi taäp SGK.

D. RUÙT KINH NGHIEÄM

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

———»«———

Giáo Viên: Nguyễn Vũ Bích Vân Trang 1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU