Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục

giáo án Tin học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xl7w0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/22/2017 3:56:44 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
10
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần Tiết PPCT Ngày dạy Lớp              Tên bài học : Bài thực hành 2. Làm Quen Với Windows (tiếp) A. MỤC TIÊU Kiến thức Nhận biết các biểu tượng chính trên,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục, Giáo Án Tin Học 6 , Giáo án điện tử Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục, doc, 1 trang, 0.05 M, Tin học 6 chia sẽ bởi Thu Dương Mộng đã có 10 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án tin học 6                                                                                                Trường THCS Lê Thị Trung
 

Tuaàn
Tieát PPCT
Ngaøy daïy
Lôùp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên bài học :
Bài thực hành 2. Làm Quen Với Windows (tiếp)
A. MUÏC TIEÂU
Kieán thöùc
 Nhaän bieát caùc bieåu töôïng chính treân giao dieän khôûi ñoäng cuûa heä ñieàu haønh windows.
               Bieát maøn hình neàn (desktop), nuùt start, caùc bieåu töôïng cuûa chöông trình öùng duïng vaø khaùi nieäm cöûa soå windows trong heä ñieàu haønh.
  Kyõ naêng
Thöïc hieän caùc thao taùc vaøo/ra heä thoáng;
Laøm quen vôùi baûng choïn start;
Laøm quen vôùi bieåu töôïng vaø cöûa soå;
Thaùi ñoä
Nghieâm tuùc trong giôø  hoïc, coù tinh thaàn hoïc hoûi, saùng taïo.
Tích cöïc tham gia xaây döïng baøi.
B. CHUAÅN BÒ
Giaùo vieân :
Giaùo aùn, saùch giaùo khoa, phoøng maùy vi tính thöïc haønh
Hoïc sinh :
Saùch giaùo khoa, vôû vieát
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
  Kieåm tra kiến thức cuõ 
       Kết hợp quá trình thực hành 
  Giaûng kiến thức môùi :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn nhận biết các thành phần chính của cửa sổ
d) Cöûa soå:
Gồm các thành phần chính như:
-  Thanh tiêu đề
-  Thanh bảng chọn
-  Thanh công cụ
-  Các thanh cuốn
-  Các nút điều khiển
Giới thiệu một số thành phần chính của cửa sổ làm việc
? Yêu cầu hs tìm các nút tương ứng để thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ưng.
? Yêu cầu hs nêu cách di chuyển cửa sổ
Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao tác kết thúc phiên làm việc
e) Kết thúc phiên làm việc

Giáo Viên: Nguyễn Vũ Bích Vân Trang 1
 


Giáo án tin học 6                                                                                                Trường THCS Lê Thị Trung
 

 
-Nháy chuột tại nút Start  Log off  Log off
* Khi làm việc xong, em có thể thực hiện
Yêu cầu hs lên thực hành trên máy GV
sau: (hướng dẫn thực hành trên máy)
-Nháy chuột tại nút Start  Log off  Log off
 
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn thao tác ra khỏi hệ thống
g) Ra khỏi hệ thống
- Nháy nút Start.
- Chọn Turn Off Computer
- Chọn Turn Off
Vừa thực hành trên máy cho hs quan sát, vừa giới thiệu các bước ra khỏi hệ thống:
- Nháy nút Start.
- Chọn Turn Off Computer
- Chọn Turn Off
Quan sát và lên máy GV thực hiện lại thao tác

  Củng cố bài giảng :
 Chốt nội dung chính của bài học
  Hướng dẫn học tập ở nhà:
 - Veà nhaø hoïc baøi cuõ. Xem tröôùc baøi chuaån bò thöïc haønh.
- Laøm baøi taäp SGK.
D. RUÙT KINH NGHIEÄM
 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
———»«———
Giáo Viên: Nguyễn Vũ Bích Vân Trang 1
 


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBai-thuc-hanh-3.-Cac-thao-tac-voi-thu-muc.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU