Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÑEÀ: Vieát veà meï cuûa em

Baøi laøm:

“Ñi khaép theá gian khoâng ai toát baèng meï

Gaùnh naëng cuoäc ñôøi khoâng ai khoå baèng cha…”

 Moãi laàn ngöôùc nhìn hai caâu ca dao noùi veà chöõ hieáu loøng em laïi hieän leân khuoân maët thaân thöông cuûa ba vaø meï. Ai cuõng coù moät ngöôøi thaân ñeå daønh nhieàu tình caûm thöông yeâu cho ngöôøi ñoù. Ñoái vôùi em, ba, meï laø hai ngöôøi em daønh nhieàu tình caûm nhaát. Nhöng trong hai ñaáng sinh thaønh em vaãn yeâu meï hôn ba. Coù leõ moät phaàn do meï gaàn guõi em hôn ba vaø cuõng coù moät phaàn hoài naøy meï em maéc phaûi moät caên beänh kì laï khoù chöõa laønh ñöôïc.

 Meï em naêm nay môùi ngoaøi ba möôi tuoåi. Caùi tuoåi maø nhieàu ngöôøi khaùc soáng khoûe maïnh vaø laøm ñöôïc nhieàu coâng vieäc nhaát, thì meï em boãng hay ñau ôû coå, ôû ñaàu. Thöông meï nhieàu laém, nhöng em laø con trai neân cuõng chaúng giuùp ñöôïc gì cho meï. Nhieàu luùc nhìn meï phaûi duøng giaù ñôõ ôû coå ñeå ñôõ ñau, em ñaõ öùa nöôùc maét. Nhöõng luùc nhö vaäy, em öôùc gì mình coù pheùp laï, mình seõ laøm cho meï bôùt ñau ngay laäp töùc. Tuy ñau nhöng ñoâi maét meï vaãn traøn ngaäp tình yeâu thöông daønh cho em vaø ba. Baùc só khoâng cho pheùp meï noùi nhieàu, meï laïi duøng aùnh maét ñeå trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi. Thöôøng ngaøy, em ít ñeå yù ñeán ñoâi maét cuûa meï. Maëc duø coù ñoâi khi em cuõng nghe moïi ngöôøi noùi meï coù ñoâi maét ñeïp nhöng baây giôø em chôït phaùt hieän ra moät ñieàu: Chaúng nhöõng maét cuûa meï em ñeïp maø ñoù coøn laø ñoâi maét bieát noùi muoân ngaøn ñieàu yeâu thöông aám aùp. Moãi laàn bieát em hoïc haønh tieán boä, aùnh maét cuûa meï chan chöùa nieàm vui. Coøn nhöõng hoâm em troùt maéc khuyeát ñieåm, ñoâi maét meï aån chöùa noåi buoàn. Nhöõng laàn nhö vaäy, meï thöôøng nheï nhaøng khuyeân lôn em: “ Con phaûi coá gaéng leân, naêm nay con ñaõ laø hoïc sinh lôùp baûy roài...”. Gioïng  noùi aám aùp vaø ñoâi maét buoàn buoàn cuûa meï ñaõ khieán em hoái haän raát nhieàu. Töï ñaùy loøng mình, em thaàm höùa seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi ñeå luùc naøo ñoâi maét cuûa meï cuõng traøn ngaäp nieàm vui.

 Nhaø em ôû taän laàu hai chung cö A_ chôï Ñaàm. Do ñoù haèng ngaøy, meï phaûi thöùc daäy töø raát sôùm vaø phaûi leo leân, leo xuoáng nhöõng hai laàn caàu thang ñeå chuaån bò caùc böõa aên cho gia ñình. Thöông meï quaù, coù hoâm em cuõng xung phong ñi mua caùc thöù laët vaët ñôõ cho meï. Nhöng meï moät möïc khoâng chòu. Meï khuyeân em neân daønh thôøi gian ñeå laøm baøi, hoïc baøi cho toát hôn. Meï noùi : “Meï coù theå laøm taát caû vì con vaø gia ñình...” Nghe meï noùi, em caøng thöông meï hôn. Ñuùng laø “Nöôùc bieån meânh moâng cuõng khoâng ñong ñaày tình meï...”

 Baây giôø tuy meï cuõng ñaõ ñôõ beänh roài, nhöng thænh thoaûng meï cuõng phaûi vaøo taän Saøi Goøn ñeå taùi khaùm vaø phaûi uoáng thuoác haèng ngaøy. Nhöõng hoâm meï ñi vaéng, em caûm thaáy nhaø em troáng traûi vaø laïnh leõo quaù. Nhöõng luùc aáy, em öôùc ao meï mau choùng veà beân em ñeå nhaø em luùc naøo cuõng aám aùp vaø roän tieáng cöôøi vui cuûa meï.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN

Đăng ngày 11/25/2008 6:04:43 PM | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 2517 | Lần xem: 1507 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
1507 lần xem

giáo án BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN, Ngữ văn 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN thuộc chủ đề Ngữ văn 7 được chia sẽ bởi thành viên Nam Nguyễn Đình tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Ngữ văn 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập ĐỀ: Viết về mẹ của em Bài làm: “Đi khắp thiên hạ ko ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời ko ai khổ bằng cha…” Mỗi lần ngẩng nhìn hai câu ca dao nói về chữ hiếu lòng em lại hiện lên khuôn mặt thân thương của ba và mẹ, nói thêm Ai cũng có một người nhà để dành đa dạng tình thương cảm yêu cho người ấy, nói thêm Đối với em, ba, mẹ là hai người em dành đa dạng tình cảm nhất, tiếp theo là

https://nslide.com/giao-an/bai-viet-so-3-van-bieu-cam-ve-nguoi-than.izqvtq.html

Sponsor Documents