Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

ÑEÀ: Vieát veà meï cuûa em

Baøi laøm:

“Ñi khaép theá gian khoâng ai toát baèng meï

Gaùnh naëng cuoäc ñôøi khoâng ai khoå baèng cha…”

 Moãi laàn ngöôùc nhìn hai caâu ca dao noùi veà chöõ hieáu loøng em laïi hieän leân khuoân maët thaân thöông cuûa ba vaø meï. Ai cuõng coù moät ngöôøi thaân ñeå daønh nhieàu tình caûm thöông yeâu cho ngöôøi ñoù. Ñoái vôùi em, ba, meï laø hai ngöôøi em daønh nhieàu tình caûm nhaát. Nhöng trong hai ñaáng sinh thaønh em vaãn yeâu meï hôn ba. Coù leõ moät phaàn do meï gaàn guõi em hôn ba vaø cuõng coù moät phaàn hoài naøy meï em maéc phaûi moät caên beänh kì laï khoù chöõa laønh ñöôïc.

 Meï em naêm nay môùi ngoaøi ba möôi tuoåi. Caùi tuoåi maø nhieàu ngöôøi khaùc soáng khoûe maïnh vaø laøm ñöôïc nhieàu coâng vieäc nhaát, thì meï em boãng hay ñau ôû coå, ôû ñaàu. Thöông meï nhieàu laém, nhöng em laø con trai neân cuõng chaúng giuùp ñöôïc gì cho meï. Nhieàu luùc nhìn meï phaûi duøng giaù ñôõ ôû coå ñeå ñôõ ñau, em ñaõ öùa nöôùc maét. Nhöõng luùc nhö vaäy, em öôùc gì mình coù pheùp laï, mình seõ laøm cho meï bôùt ñau ngay laäp töùc. Tuy ñau nhöng ñoâi maét meï vaãn traøn ngaäp tình yeâu thöông daønh cho em vaø ba. Baùc só khoâng cho pheùp meï noùi nhieàu, meï laïi duøng aùnh maét ñeå trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi. Thöôøng ngaøy, em ít ñeå yù ñeán ñoâi maét cuûa meï. Maëc duø coù ñoâi khi em cuõng nghe moïi ngöôøi noùi meï coù ñoâi maét ñeïp nhöng baây giôø em chôït phaùt hieän ra moät ñieàu: Chaúng nhöõng maét cuûa meï em ñeïp maø ñoù coøn laø ñoâi maét bieát noùi muoân ngaøn ñieàu yeâu thöông aám aùp. Moãi laàn bieát em hoïc haønh tieán boä, aùnh maét cuûa meï chan chöùa nieàm vui. Coøn nhöõng hoâm em troùt maéc khuyeát ñieåm, ñoâi maét meï aån chöùa noåi buoàn. Nhöõng laàn nhö vaäy, meï thöôøng nheï nhaøng khuyeân lôn em: “ Con phaûi coá gaéng leân, naêm nay con ñaõ laø hoïc sinh lôùp baûy roài...”. Gioïng  noùi aám aùp vaø ñoâi maét buoàn buoàn cuûa meï ñaõ khieán em hoái haän raát nhieàu. Töï ñaùy loøng mình, em thaàm höùa seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi ñeå luùc naøo ñoâi maét cuûa meï cuõng traøn ngaäp nieàm vui.

 Nhaø em ôû taän laàu hai chung cö A_ chôï Ñaàm. Do ñoù haèng ngaøy, meï phaûi thöùc daäy töø raát sôùm vaø phaûi leo leân, leo xuoáng nhöõng hai laàn caàu thang ñeå chuaån bò caùc böõa aên cho gia ñình. Thöông meï quaù, coù hoâm em cuõng xung phong ñi mua caùc thöù laët vaët ñôõ cho meï. Nhöng meï moät möïc khoâng chòu. Meï khuyeân em neân daønh thôøi gian ñeå laøm baøi, hoïc baøi cho toát hôn. Meï noùi : “Meï coù theå laøm taát caû vì con vaø gia ñình...” Nghe meï noùi, em caøng thöông meï hôn. Ñuùng laø “Nöôùc bieån meânh moâng cuõng khoâng ñong ñaày tình meï...”

 Baây giôø tuy meï cuõng ñaõ ñôõ beänh roài, nhöng thænh thoaûng meï cuõng phaûi vaøo taän Saøi Goøn ñeå taùi khaùm vaø phaûi uoáng thuoác haèng ngaøy. Nhöõng hoâm meï ñi vaéng, em caûm thaáy nhaø em troáng traûi vaø laïnh leõo quaù. Nhöõng luùc aáy, em öôùc ao meï mau choùng veà beân em ñeå nhaø em luùc naøo cuõng aám aùp vaø roän tieáng cöôøi vui cuûa meï.

 

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN giáo án Ngữ văn 7

Đăng ngày 11/25/2008 6:04:43 PM | Thể loại: Ngữ văn 7 | Lần tải: 2517 | Lần xem: 1507 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
1507 lần xem


nslide chia sẽ tới bạn đọc giáo án BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , giáo án BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN thuộc chủ đề Ngữ văn 7 được giới thiệu bởi user Nam Nguyễn Đình tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Ngữ văn 7 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem

ĐỀ: Viết về mẹ của em Bài làm: “Đi khắp người đời ko ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời ko ai khổ bằng cha…” Mỗi lần ngẩng nhìn hai câu ca dao nói về chữ hiếu lòng em lại hiện lên khuôn mặt thân thương của ba và mẹ,còn cho biết thêm Ai cũng có một người nhà để dành đa dạng tình thương cảm yêu cho người ấy, bên cạnh đó Đối với em, ba, mẹ là hai người em dành đa dạng tình cảm nhất, bên cạnh đó Nhưng trong hai đấng sinh thành em vẫn yêu mẹ hơn ba, cho biết thêm Có lẽ một phần do mẹ gần gũi em hơn ba và cũng có một phần hồi này mẹ em mắc phải một căn bệnh kì lạ khó chữa lành được, thêm nữa Mẹ em năm nay mới ngoài ba mươi tuổi,còn cho biết thêm Cái tuổi mà đa dạng người khác sốn
https://nslide.com/giao-an/bai-viet-so-3-van-bieu-cam-ve-nguoi-than.izqvtq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Ngữ văn 7


ĐỀ: Viết về mẹ của em
Bài làm:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…”
Mỗi lần ngước nhìn hai câu ca dao nói về chữ hiếu lòng em lại hiện lên khuôn mặt thân thương của ba và mẹ. Ai cũng có một người thân để dành nhiều tình cảm thương yêu cho người đó. Đối với em, ba, mẹ là hai người em dành nhiều tình cảm nhất. Nhưng trong hai đấng sinh thành em vẫn yêu mẹ hơn ba. Có lẽ một phần do mẹ gần gũi em hơn ba và cũng có một phần hồi này mẹ em mắc phải một căn bệnh kì lạ khó chữa lành được.
Mẹ em năm nay mới ngoài ba mươi tuổi. Cái tuổi mà nhiều người khác sống khỏe mạnh và làm được nhiều công việc nhất, thì mẹ em bỗng hay đau ở cổ, ở đầu. Thương mẹ nhiều lắm, nhưng em là con trai nên cũng chẳng giúp được gì cho mẹ. Nhiều lúc nhìn mẹ phải dùng giá đỡ ở cổ để đỡ đau, em đã ứa nước mắt. Những lúc như vậy, em ước gì mình có phép lạ, mình sẽ làm cho mẹ bớt đau ngay lập tức. Tuy đau nhưng đôi mắt mẹ vẫn tràn ngập tình yêu thương dành cho em và ba. Bác sĩ không cho phép mẹ nói nhiều, mẹ lại dùng ánh mắt để trao đổi với mọi người. Thường ngày, em ít để ý đến đôi mắt của mẹ. Mặc dù có đôi khi em cũng nghe mọi người nói mẹ có đôi mắt đẹp nhưng bây giờ em chợt phát hiện ra một điều: Chẳng những mắt của mẹ em đẹp mà đó còn là đôi mắt biết nói muôn ngàn điều yêu thương ấm áp. Mỗi lần biết em học hành tiến bộ, ánh mắt của mẹ chan chứa niềm vui. Còn những hôm em trót mắc khuyết điểm, đôi mắt mẹ ẩn chứa nổi buồn. Những lần như vậy, mẹ thường nhẹ nhàng khuyên lơn em: “ Con phải cố gắng lên, năm nay con đã là học sinh lớp bảy rồi...”. Giọng nói ấm áp và đôi mắt buồn buồn của mẹ đã khiến em hối hận rất nhiều. Tự đáy lòng mình, em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để lúc nào đôi mắt của mẹ cũng tràn ngập niềm vui.
Nhà em ở tận lầu hai chung cư A_ chợ Đầm. Do đó hằng ngày, mẹ phải thức dậy từ rất sớm và phải leo lên, leo xuống những hai lần cầu thang để chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình. Thương mẹ quá, có hôm em cũng xung phong đi mua các thứ lặt vặt đỡ cho mẹ. Nhưng mẹ một mực không chịu. Mẹ khuyên em nên dành thời gian để làm bài, học bài cho tốt hơn. Mẹ nói : “Mẹ có thể làm tất cả vì con và gia đình...” Nghe mẹ nói, em càng thương mẹ hơn. Đúng là “Nước biển mênh mông cũng không đong đầy tình mẹ...”
Bây giờ tuy mẹ cũng đã đỡ bệnh rồi, nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng phải vào tận Sài Gòn để tái khám và phải uống thuốc hằng ngày. Những hôm mẹ đi vắng, em cảm thấy nhà em trống trải và lạnh lẽo quá. Những lúc ấy, em ước ao mẹ mau chóng về bên em để nhà em lúc nào cũng ấm áp và rộn tiếng cười vui của mẹ.

Sponsor Documents