BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN giáo án Ngữ văn 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 2517       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
izqvtq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/25/2008 6:04:43 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
2517
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ĐỀ: Viết về mẹ của em
Bài làm:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…”
Mỗi lần ngước nhìn hai câu ca dao nói về chữ hiếu lòng em lại hiện lên khuôn mặt thân thương của ba và mẹ. Ai cũng có một người thân để dành nhiều tình cảm thương yêu cho người đó. Đối với em, ba, mẹ là hai người em dành nhiều tình cảm nhất. Nhưng trong hai đấng sinh thành em vẫn yêu mẹ hơn ba. Có lẽ một phần do mẹ gần gũi em hơn ba và cũng có một phần hồi này mẹ em mắc phải một căn bệnh kì lạ khó chữa lành được.
Mẹ em năm nay mới ngoài ba mươi tuổi. Cái tuổi mà nhiều người khác sống khỏe mạnh và làm được nhiều công việc nhất, thì mẹ em bỗng hay đau ở cổ, ở đầu. Thương mẹ nhiều lắm, nhưng em là con trai nên cũng chẳng giúp được gì cho mẹ. Nhiều lúc nhìn mẹ phải dùng giá đỡ ở cổ để đỡ đau, em đã ứa nước mắt. Những lúc như vậy, em ước gì mình có phép lạ, mình sẽ làm cho mẹ bớt đau ngay lập tức. Tuy đau nhưng đôi mắt mẹ vẫn tràn ngập tình yêu thương dành cho em và ba. Bác sĩ không cho phép mẹ nói nhiều, mẹ lại dùng ánh mắt để trao đổi với mọi người. Thường ngày, em ít để ý đến đôi mắt của mẹ. Mặc dù có đôi khi em cũng nghe mọi người nói mẹ có đôi mắt đẹp nhưng bây giờ em chợt phát hiện ra một điều: Chẳng những mắt của mẹ em đẹp mà đó còn là đôi mắt biết nói muôn ngàn điều yêu thương ấm áp. Mỗi lần biết em học hành tiến bộ, ánh mắt của mẹ chan chứa niềm vui. Còn những hôm em trót mắc khuyết điểm, đôi mắt mẹ ẩn chứa nổi buồn. Những lần như vậy, mẹ thường nhẹ nhàng khuyên lơn em: “ Con phải cố gắng lên, năm nay con đã là học sinh lớp bảy rồi...”. Giọng nói ấm áp và đôi mắt buồn buồn của mẹ đã khiến em hối hận rất nhiều. Tự đáy lòng mình, em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để lúc nào đôi mắt của mẹ cũng tràn ngập niềm vui.
Nhà em ở tận lầu hai chung cư A_ chợ Đầm. Do đó hằng ngày, mẹ phải thức dậy từ rất sớm và phải leo lên, leo xuống những hai lần cầu thang để chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình. Thương mẹ quá, có hôm em cũng xung phong đi mua các thứ lặt vặt đỡ cho mẹ. Nhưng mẹ một mực không chịu. Mẹ khuyên em nên dành thời gian để làm bài, học bài cho tốt hơn. Mẹ nói : “Mẹ có thể làm tất cả vì con và gia đình...” Nghe mẹ nói, em càng thương mẹ hơn. Đúng là “Nước biển mênh mông cũng không đong đầy tình mẹ...”
Bây giờ tuy mẹ cũng đã đỡ bệnh rồi, nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng phải vào tận Sài Gòn để tái khám và phải uống thuốc hằng ngày. Những hôm mẹ đi vắng, em cảm thấy nhà em trống trải và lạnh lẽo quá. Những lúc ấy, em ước ao mẹ mau chóng về bên em để nhà em lúc nào cũng ấm áp và rộn tiếng cười vui của mẹ.

 


ÑEÀ: Vieát veà meï cuûa em

Baøi laøm:

“Ñi khaép theá gian khoâng ai toát baèng meï

Gaùnh naëng cuoäc ñôøi khoâng ai khoå baèng cha…”

 Moãi laàn ngöôùc nhìn hai caâu ca dao noùi veà chöõ hieáu loøng em laïi hieän leân khuoân maët thaân thöông cuûa ba vaø meï. Ai cuõng coù moät ngöôøi thaân ñeå daønh nhieàu tình caûm thöông yeâu cho ngöôøi ñoù. Ñoái vôùi em, ba, meï laø hai ngöôøi em daønh nhieàu tình caûm nhaát. Nhöng trong hai ñaáng sinh thaønh em vaãn yeâu meï hôn ba. Coù leõ moät phaàn do meï gaàn guõi em hôn ba vaø cuõng coù moät phaàn hoài naøy meï em maéc phaûi moät caên beänh kì laï khoù chöõa laønh ñöôïc.

 Meï em naêm nay môùi ngoaøi ba möôi tuoåi. Caùi tuoåi maø nhieàu ngöôøi khaùc soáng khoûe maïnh vaø laøm ñöôïc nhieàu coâng vieäc nhaát, thì meï em boãng hay ñau ôû coå, ôû ñaàu. Thöông meï nhieàu laém, nhöng em laø con trai neân cuõng chaúng giuùp ñöôïc gì cho meï. Nhieàu luùc nhìn meï phaûi duøng giaù ñôõ ôû coå ñeå ñôõ ñau, em ñaõ öùa nöôùc maét. Nhöõng luùc nhö vaäy, em öôùc gì mình coù pheùp laï, mình seõ laøm cho meï bôùt ñau ngay laäp töùc. Tuy ñau nhöng ñoâi maét meï vaãn traøn ngaäp tình yeâu thöông daønh cho em vaø ba. Baùc só khoâng cho pheùp meï noùi nhieàu, meï laïi duøng aùnh maét ñeå trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi. Thöôøng ngaøy, em ít ñeå yù ñeán ñoâi maét cuûa meï. Maëc duø coù ñoâi khi em cuõng nghe moïi ngöôøi noùi meï coù ñoâi maét ñeïp nhöng baây giôø em chôït phaùt hieän ra moät ñieàu: Chaúng nhöõng maét cuûa meï em ñeïp maø ñoù coøn laø ñoâi maét bieát noùi muoân ngaøn ñieàu yeâu thöông aám aùp. Moãi laàn bieát em hoïc haønh tieán boä, aùnh maét cuûa meï chan chöùa nieàm vui. Coøn nhöõng hoâm em troùt maéc khuyeát ñieåm, ñoâi maét meï aån chöùa noåi buoàn. Nhöõng laàn nhö vaäy, meï thöôøng nheï nhaøng khuyeân lôn em: “ Con phaûi coá gaéng leân, naêm nay con ñaõ laø hoïc sinh lôùp baûy roài...”. Gioïng  noùi aám aùp vaø ñoâi maét buoàn buoàn cuûa meï ñaõ khieán em hoái haän raát nhieàu. Töï ñaùy loøng mình, em thaàm höùa seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi ñeå luùc naøo ñoâi maét cuûa meï cuõng traøn ngaäp nieàm vui.

 Nhaø em ôû taän laàu hai chung cö A_ chôï Ñaàm. Do ñoù haèng ngaøy, meï phaûi thöùc daäy töø raát sôùm vaø phaûi leo leân, leo xuoáng nhöõng hai laàn caàu thang ñeå chuaån bò caùc böõa aên cho gia ñình. Thöông meï quaù, coù hoâm em cuõng xung phong ñi mua caùc thöù laët vaët ñôõ cho meï. Nhöng meï moät möïc khoâng chòu. Meï khuyeân em neân daønh thôøi gian ñeå laøm baøi, hoïc baøi cho toát hôn. Meï noùi : “Meï coù theå laøm taát caû vì con vaø gia ñình...” Nghe meï noùi, em caøng thöông meï hôn. Ñuùng laø “Nöôùc bieån meânh moâng cuõng khoâng ñong ñaày tình meï...”

 Baây giôø tuy meï cuõng ñaõ ñôõ beänh roài, nhöng thænh thoaûng meï cuõng phaûi vaøo taän Saøi Goøn ñeå taùi khaùm vaø phaûi uoáng thuoác haèng ngaøy. Nhöõng hoâm meï ñi vaéng, em caûm thaáy nhaø em troáng traûi vaø laïnh leõo quaù. Nhöõng luùc aáy, em öôùc ao meï mau choùng veà beân em ñeå nhaø em luùc naøo cuõng aám aùp vaø roän tieáng cöôøi vui cuûa meï.

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

BAI-VIET-So-3-VAN-BIEU-CAM-VE-NGUoI-THAN.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)