BÀI VIẾT SỐ 3 VĂN BIỂU CẢM VỀ NGƯỜI THÂN

Đăng ngày 11/25/2008 6:04:43 PM | Thể loại: Ngữ văn 7 | Chia sẽ bởi: Nam Nguyễn Đình | Lần tải: 2517 | Lần xem: 4243 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


ÑEÀ: Vieát veà meï cuûa em

Baøi laøm:

“Ñi khaép theá gian khoâng ai toát baèng meï

Gaùnh naëng cuoäc ñôøi khoâng ai khoå baèng cha…”

 Moãi laàn ngöôùc nhìn hai caâu ca dao noùi veà chöõ hieáu loøng em laïi hieän leân khuoân maët thaân thöông cuûa ba vaø meï. Ai cuõng coù moät ngöôøi thaân ñeå daønh nhieàu tình caûm thöông yeâu cho ngöôøi ñoù. Ñoái vôùi em, ba, meï laø hai ngöôøi em daønh nhieàu tình caûm nhaát. Nhöng trong hai ñaáng sinh thaønh em vaãn yeâu meï hôn ba. Coù leõ moät phaàn do meï gaàn guõi em hôn ba vaø cuõng coù moät phaàn hoài naøy meï em maéc phaûi moät caên beänh kì laï khoù chöõa laønh ñöôïc.

 Meï em naêm nay môùi ngoaøi ba möôi tuoåi. Caùi tuoåi maø nhieàu ngöôøi khaùc soáng khoûe maïnh vaø laøm ñöôïc nhieàu coâng vieäc nhaát, thì meï em boãng hay ñau ôû coå, ôû ñaàu. Thöông meï nhieàu laém, nhöng em laø con trai neân cuõng chaúng giuùp ñöôïc gì cho meï. Nhieàu luùc nhìn meï phaûi duøng giaù ñôõ ôû coå ñeå ñôõ ñau, em ñaõ öùa nöôùc maét. Nhöõng luùc nhö vaäy, em öôùc gì mình coù pheùp laï, mình seõ laøm cho meï bôùt ñau ngay laäp töùc. Tuy ñau nhöng ñoâi maét meï vaãn traøn ngaäp tình yeâu thöông daønh cho em vaø ba. Baùc só khoâng cho pheùp meï noùi nhieàu, meï laïi duøng aùnh maét ñeå trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi. Thöôøng ngaøy, em ít ñeå yù ñeán ñoâi maét cuûa meï. Maëc duø coù ñoâi khi em cuõng nghe moïi ngöôøi noùi meï coù ñoâi maét ñeïp nhöng baây giôø em chôït phaùt hieän ra moät ñieàu: Chaúng nhöõng maét cuûa meï em ñeïp maø ñoù coøn laø ñoâi maét bieát noùi muoân ngaøn ñieàu yeâu thöông aám aùp. Moãi laàn bieát em hoïc haønh tieán boä, aùnh maét cuûa meï chan chöùa nieàm vui. Coøn nhöõng hoâm em troùt maéc khuyeát ñieåm, ñoâi maét meï aån chöùa noåi buoàn. Nhöõng laàn nhö vaäy, meï thöôøng nheï nhaøng khuyeân lôn em: “ Con phaûi coá gaéng leân, naêm nay con ñaõ laø hoïc sinh lôùp baûy roài...”. Gioïng  noùi aám aùp vaø ñoâi maét buoàn buoàn cuûa meï ñaõ khieán em hoái haän raát nhieàu. Töï ñaùy loøng mình, em thaàm höùa seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi ñeå luùc naøo ñoâi maét cuûa meï cuõng traøn ngaäp nieàm vui.

 Nhaø em ôû taän laàu hai chung cö A_ chôï Ñaàm. Do ñoù haèng ngaøy, meï phaûi thöùc daäy töø raát sôùm vaø phaûi leo leân, leo xuoáng nhöõng hai laàn caàu thang ñeå chuaån bò caùc böõa aên cho gia ñình. Thöông meï quaù, coù hoâm em cuõng xung phong ñi mua caùc thöù laët vaët ñôõ cho meï. Nhöng meï moät möïc khoâng chòu. Meï khuyeân em neân daønh thôøi gian ñeå laøm baøi, hoïc baøi cho toát hôn. Meï noùi : “Meï coù theå laøm taát caû vì con vaø gia ñình...” Nghe meï noùi, em caøng thöông meï hôn. Ñuùng laø “Nöôùc bieån meânh moâng cuõng khoâng ñong ñaày tình meï...”

 Baây giôø tuy meï cuõng ñaõ ñôõ beänh roài, nhöng thænh thoaûng meï cuõng phaûi vaøo taän Saøi Goøn ñeå taùi khaùm vaø phaûi uoáng thuoác haèng ngaøy. Nhöõng hoâm meï ñi vaéng, em caûm thaáy nhaø em troáng traûi vaø laïnh leõo quaù. Nhöõng luùc aáy, em öôùc ao meï mau choùng veà beân em ñeå nhaø em luùc naøo cuõng aám aùp vaø roän tieáng cöôøi vui cuûa meï.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc