CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Pleiku, ngày 17 tháng 9 năm 2021
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên: ...................................
Ngày tháng năm sinh : ................ Giới tính: ......
Quốc tịch : Việt Nam
Nơi cư trú/lưu trú: ..................................
Điện thoại: ....................
Vị trí công tác: .......................................
Phòng/Ban: ........................................
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác.
Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.
Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI VIẾT CAM KẾT


nguon VI OLET