Báo cáo kết quả tự phê bình và phê bình

Đăng ngày 1/30/2015 3:39:35 PM | Thể loại: Đạo đức 1 | Chia sẽ bởi: Suý Cao Thống | Lần tải: 15 | Lần xem: 14 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

       ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1         

                             *                                          Đồng Kho, ngày 08 tháng 12 năm 2014

        Số 54-BC/CB

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo

Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 28/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Thực hiện Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ,  công chức và phân loại đảng viên năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Kho 1 báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Triển khai của tập thể lãnh đạo

- Chi bộ đã xây dựng về kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ,  công chức và phân loại đảng viên năm 2014 (số 20-BC/CB ngày 29/11/2014).

- Lãnh đạo Chi bộ đã chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 gửi cho Đảng uỷ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ trước khi họp kiểm điểm tại Chi bộ 3 ngày.

- Việc gợi ý kiểm điểm sâu (nếu có): Không

2. Việc triển khai thực hiện của Chi bộ:

(Tương tự điểm 1, nêu khái quát về thực hiện kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, tiến độ).

Thực hiện kế hoạch số 92-KH/ĐU, Chi bộ đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ,  công chức và phân loại đảng viên năm 2014 (số 20-BC/CB ngày 29/11/2014). Theo đó Chi bộ đã phân công các đồng chí lãnh đạo Chi bộ soạn thảo nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 gửi cho Đảng uỷ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ trước khi họp kiểm điểm tại Chi bộ 3 ngày.

II. KẾT QUẢ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2014:

1.Tập thể:

- Thời gian tiến hành và hoàn thành  kiểm điểm: Ngày 08/12/2014, Chi bộ đã tiến hành tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân theo đúng các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ.

 

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện cấp trên: Đ/c Nguyễn Thị Mai, Đảng uỷ viên

+ Toàn thể 10/10 đảng viên trong chi bộ

- Ưu điểm, khuyết điểm cơ bản của tập thể năm 2014:

* Ưu điểm: Chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên; Lãnh đạo nhà trường hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2014 và duy trì danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Khuyết điểm: Có lúc thực hiện chưa thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; chưa có biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên trong nhà trường.

- Nội dung được gợi ý kiểm điểm: Không

- Số lượt phát biểu ý kiến: 8 lượt; cá đảng viên tham gia tích cực trong việc kiểm điểm tập thể. Một số ý kiến đã liên hệ chỉ rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tham gia lãnh đạo nhà trường.

- Những vấn đề rút ra sau kiểm điểm: Cần phát huy tính tích cực, thẳng thắng của mỗi đảng viên trong quá trình kiểm điểm tập thể

2.Cá nhân

- Số thành viên thực hiện kiểm điểm: 10/10 đảng viên; chưa kiểm điểm: Không

- Cá nhân được gợi ý kiểm điểm: Không

- Tham gia, đóng góp ý kiến của tập thể: 10 người; số lượt góp ý: 30 lượt; nội dung tập trung góp ý: tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ và trong công tác của các đảng viên.

- Trong quá trình tiếp thu góp ý của tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo luôn thể hiện tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và tiếp thu một cách tự giác, chân thành; sẵn sàng nhận trách nhiệm trong việc để xảy ra sai sót trong lĩnh vực mình phụ trách.

- Kết quả xếp loại, công chức lãnh đạo:

+ Tự nhận loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Kết luận đánh giá, xếp loại của  tập thể lãnh đạo: Các đồng chí lãnh đạo đều được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Bằng với mức mà bản thân tự nhận loại)

III. ĐÁNG GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Trong quá trình tổ chức chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ,  công chức và phân loại đảng viên năm 2014 Chi bộ đã Bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy để đánh giá tập thể và cá nhân. Quá trình đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân đã được chi bộ thực hiện nghiêm túc với tinh thần khách quan, thẳng thắng. Vì vậy kết quả phân loại đã phản ánh đúng thực tế chất lượng tập thể và cá nhân trong năm 2014

2. Những hạn chế và khuyết điểm:

Phần khuyết điểm trong bản dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể có vài chỗ trình bày chưa đầy đủ

IV. MỘT SỐ VIỆC CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN SAU KIỂM ĐIỂM:

- Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2014 để nộp cho Đảng uỷ.

 

 

Nơi nhận:           T/M CHI BỘ

- Thường trực Đảng ủy (Báo cáo);         BÍ THƯ

- Ban Tổ chức Đảng ủy;

- Ùy ban Kiểm tra Đảng ủy;

- Lưu Chi bộ

 

                  Cao Thống Suý

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc