BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đăng ngày 5/17/2009 4:33:36 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Chính Nguyễn Minh | Lần tải: 2425 | Lần xem: 4253 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Baùo caùo thaønh tích caù nhaân                                                                  Naêm hoïc 2008 – 2009

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

---------- ----------

 

Hoaø Hieäp Baéc, Ngaøy 11 thaùng 05 naêm 2009

 

BAÙO CAÙO THAØNH TÍCH CAÙ NHAÂN

ÑEÀ NGHÒ UYÛ BAN NHAÂN TÆNH PHUÙ YEÂN TAËNG BAÈNG KHEN

NAÊM HOÏC 2008 – 2009

 

 

I. SÔ LÖÔÏC LYÙ LÒCH:

1/ Ñaëc ñieåm tình hình:

-         Hoï vaø teân:      NGUYN MINH CHÍNH      - Nam (nöõ): Nam

-         Ngaøy sinh: 10 – 01 – 1974

-         Daân toäc: Kinh             

-         Toân giaùo: Khoâng

-         Queâ quaùn: La Hai, Ñoàng Xuaân, Phuù Yeân

-         Trình ñoä vaên hoaù: 12 /12

-         Trình ñoä chuyeân moân: ÑHSP chuyeân ngaønh Anh vaên 

-         Heä ñaøo taïo: Chính qui

-         Nhieäm vuï vaø coâng taùc ñöôïc giao: Giaùo vieân giaûng daïy

-         Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng THCS Tröôøng Chinh

-         Ñaêng kyù danh hieäu thi ñua: UBND Tænh taëng baèng khen

-         Ngaøy baét ñaàu tham gia coâng taùc: 10/ 10/ 1999

* Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï:

  • Thuaän lôïi:

-         Giaùo vieân toát nghieäp ÑHSP chuyeân ngaønh Anh vaên, coù chuyeân moân vöõng vaøng neân raát thuaän lôïi trong vieäc truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh treân lôùp, nhaát laø ñoái vôùi chöông trình SGK môùi nhö hieän nay.

-         Nhieàu kinh nghieäm thöïc teá qua quaù trình coâng taùc laâu naêm.

-         Luoân yeâu ngheà meán treû, taâm huyeát vôùi ngheà, luoân soâi noåi hoaït baùt trong moïi hoaït ñoäng vaø thöïc hieän toát moïi coâng vieäc ñöôïc giao, khoâng ngaïi khoù khaên.

-         Luoân ñöôïc hoïc troø tin yeâu vaø ñoàng nghieäp tín nhieäm.

-         Luoân ñöôïc BGH nhaø truôøng, Phoøng GD & ÑT, caùc caáp, caùc ngaønh ôû ñòa phöông quan taâm, taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ giaùo vieân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï cuûa naêm hoïc.

  • Khoù khaên:

-         Giaùo vieân ôû xa tröôøng neân vieäc ñi laïi gaëp nhieàu khoù khaên, nhaát laø vaøo muøa möa.

Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Chính                                                  Tröôøng THCS Tröôøng Chinh                                                        


Baùo caùo thaønh tích caù nhaân                                                                  Naêm hoïc 2008 – 2009

-         Cô sôû vaät chaát trang thieát bò phuïc vuï cho giaûng daïy coøn thieáu, chöa ñöôïc trang bò ñaày ñuû.

-         Hoïc sinh maát caên baûn töø lôùp döôùi neân raát khoù khaên trong vieäc tieáp thu kieán thöùc môùi.

-         Hoïc sinh chöa ñöôïc phuï huynh quan taâm vaø ñaàu tö ñuùng möùc, ñoà duøng hoïc taäp cuûa caùc em coøn thieáu neân vieäc hoïc taäp cuûa caùc em coøn haïn cheá.

2/ Chöùc naêng nhieäm vuï:

-         Giaùo vieân giaûng daïy moân tieáng Anh

-         Coäng taùc vieân thanh tra Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø

 

II. THAØNH TÍCH ÑAÏT ÑÖÔÏC:

 

1/ Sô löôïc thaønh tích cuûa ñôn vò:

Nhieàu naêm lieàn nhaø tröôøng ñöôïc coâng nhaän laø tröôøng tieân tieán vaø tröôøng tieân tieán xuaát saéc.

* Naêm hoïc 2003 – 2004:

- Tröôøng tieán tieán xuaát saéc ñöïôc UBND tænh taëng baèng khen

* Naêm hoïc 2004 – 2005:

- Tröôøng tieán tieán xuaát saéc ñöïôc UBND tænh taëng baèng khen

- Toå LÑXS: 2

- Toå LÑTT: 1

- Giaùo vieân gioûi cô soû: 7

- Giaùo vieân daïy gioûi caáp tænh: 1

* Naêm hoïc 2005 – 2006:

- Tröôøng tieán tieán ñöïôc UBND Huyeän taëng baèng khen

- Toå LÑXS: 1

- Toå LÑTT: 2

- Giaùo vieân gioûi cô sôû: 7

* Naêm hoïc 2006 – 2007:

- Tröôøng Lao ñoâïng khaù

- Toå LÑTT: 1

- Chieán só thi ñua cô sôû: 6

* Naêm hoïc 2007 – 2008:

- Tröôøng LÑTT ñöôïc UBND Huyeän taëng baèng khen

- Toå LÑXS: 1

- Toå LÑTT: 3

- Chieán só thi ñua cô sôû: 11

- Giaùo vieân daïy gioûi caáp tænh: 1

* Naêm hoïc 2008 – 2009:

Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Chính                                                  Tröôøng THCS Tröôøng Chinh                                                        


Baùo caùo thaønh tích caù nhaân                                                                  Naêm hoïc 2008 – 2009

- Vôùi nhöõng thaønh tích ñaït ñöôïc trong naêm hoïc 2008 – 2009 nhaø tröôøng ñaõ ñeà nghò UBND Tænh taëng baèng khen laø tröôøng TTXS.

2/ Thaønh tích caù nhaân:

a/ Quyeàn haïn vaø nhieäm vuï ñöôïc giao:

-         Giaùo vieân giaûng daïy moân tieáng Anh lôùp 9

-         Coäng taùc vieân thanh tra Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø

 

b/ Thaønh tích ñaït ñöôïc:

-         Lieân tieáp ñaït ñöôïc lao ñoäng tieân tieán töø naêm 1999 ñeán nay.

-         Lieân tieáp maáy naêm lieàn ñaït ñöôïc danh hieäu chieán só thi ñua cô sôû töøø naêm hoïc 2005 – 2006 cho ñeán nay. 

* Naêm hoïc:   2004 – 2005   ñaït danh hieäu Giaùo vieân daïy gioûi caáp Huyeän

* Naêm hoïc:   2005 – 2006   ñaït danh hieäu Giaùo vieân daïy gioûi caáp Huyeän.

 2005 – 2006   ñaït danh hieäu Nghieäp vuï sö phaïm gioûi caáp Huyeän

 2005 – 2006   ñaït Giaûi nhaát Baùo caùo khoa hoïc moân tieáng Anh caáp Tænh 

                         Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû.

* Naêm hoïc:  2006 – 2007   ñaït danh hieäu Giaùo vieân daïy gioûi caáp Huyeän

                         Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû

* Naêm hoïc:  2007 – 2008   ñaït danh hieäu Giaùo vieân daïy gioûi Huyeän

 2007 – 2008   ñaït Giaûi xuaát saéc Hoäi giaûng chuyeân ñeà caáp Huyeän

 2007 – 2008  ñaït Giaûi xuaát saéc Hoäi giaûng chuyeân ñeà caáp Tænh 

 2007 - 2008 ñaït danh hieäu Giaùo vieân daïy gioûi Tænh                       

  Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû.

                         UBND Huyeän Ñoâng Hoaø taëng baèng khen

* Naêm hoïc:  2008 – 2009   ñaït tieát daïy gioûi Hoäi giaûng caáp Huyeän

                                             (Hoäi thi nhaø giaùo öùng duïng coâng ngheä thoâng tin)

  Ñaït danh hieäu Giaùo vieân daïy gioûi caáp Huyeän

-         Chaát löôïng giaûng daïy treân lôùp: Ñöôïc nhaø tröôøng ñaùnh giaù cao, naêng löïc chuyeân moân caáp tröôøng, caáp huyeän, caáp tænh ñöôïc xeáp loaïi gioûi. Trong quaù trình giaûng daïy baûn thaân luoân noå löïc, coá gaéng, trau doài chuyeân moân, aùp duïng nhieàu phöông phaùp, bieän phaùp toái öu nhaát ñeå ñem laïi keát quaû toát nhaát cho moãi tieát daïy. Keát quaû caùc tieát giaûng daïy ñeàu ñöôïc nhaø tröôøng, Ban kieåm tra noäi boä tröôøng hoïc, Phoøng Giaùo duïc, Sôû giaùo duïc, ... xeáp loaïi gioûi.

-         Chaát löôïng giaùo duïc:

* Veà haïnh kieåm: Baûn thaân luoân nhaéc nhôû, giaùo duïc hoïc sinh thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa hoïc sinh, noäi quy neàn neáp cuûa nhaø tröôøng, ñaïo ñöùc taùc phong cuûa ngöôøi hoïc sinh, khoâng vi phaïm phaùp luaät, thöïc hieän toát an toaøn giao thoâng, an ninh traät töï; luoân phoái hôïp vôùi caùc giaùo vieân boä moân, GVCN cuûa caùc lôùp ñöôïc phaân coâng giaûng daïy, nhaø tröôøng vaø caùc ñoaøn theå

Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Chính                                                  Tröôøng THCS Tröôøng Chinh                                                        


Baùo caùo thaønh tích caù nhaân                                                                  Naêm hoïc 2008 – 2009

ôû ñòa phöông, phuï huynh hoïc sinh ñeå giaùo duïc caùc em.

* Veà vaên hoaù: Chaát löôïng ñöôïc naâng cao. Caùc lôùp ñöôïc phaân coâng giaûng daïy coù söï tieán boä raát roõ reät: loaïi khaù, gioûi taêng cao so vôùi ñaàu naêm, khoâng coù loaïi keùm, loaïi yeáu giaûm ñaùng keå.

-         Baûn thaân ñaõ tích cöïc tham gia boài döôõng hoïc sinh gioûi anh vaên lôùp 9 ñeå caùc em tham gia toát kyø thi hoïc sinh gioûi caáp huyeän. Keát quaû: caû 3/3 em ñaït hoïc sinh gioûi caáp huyeän vaø caû 3 em ñeàu ñaït ñöôïc giaûi ba.

-         Keát quaû giaûng daïy:

 

Toång soá lôùp daïy

Lôùp

Moâân

TS HS

Chaát löôïng ñaêng kyù

Chaát löôïng ñaït

HS gioûi huyeän

HS

gioûi

tænh

Gioûi

Khaù

TB

Yeáu

Keùm

Gioûi

Khaù

TB

Yeáu

Keùm

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2

9D,E

Anh

Vaên

71

6

8,4

19

26,7

28

39,4

18

25,3

 

 

9

12,7

19

26,7

34

47,9

9

12,7

 

3

100

 

MAËT BAÈNG CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA TRÖÔØNG

CUØNG MOÂN - CUØNG KHOÁI

18

12,6

37

25,9

68

47,5

20

14,0

 

3

100

 

 

-         Trong naêm ñaõ coù 1 ñeà taøi khoa hoïc (SKKN), ñöôïc Hoäi ñoàng khoa hoïc nhaø tröôøng, Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø vaø ñoàng nghieäp ñaùnh giaù cao. Teân ñeà taøi: Soaïn troø chôi oâ chöõ vôùi phaàn meàm töï bieân soaïn treân Microsoft Access 2003”. Ñeà taøi naøy nhaèm giuùp cho giaùo vieân coù theå soaïn toát phaàn troø chôi oâ chöõ treân giaùo aùn ñieän töû vôùi thao taùc deã daøng, ít maát thôøi gian maø hieäu quaû ñem laïi laø raát lôùn. Ñeà taøi ñaõ ñöôïc phoå bieán nhaân roäng vaø aùp duïng bôûi nhieàu giaùo vieân trong tröôøng, cuûa caùc tröôøng baïn trong toaøn huyeän vaø caùc huyeän khaùc trong tænh Phuù Yeân.

-         Ñaït giaùo vieân daïy gioûi trong Hoäi thi nhaø giaùo öùng duïng coâng ngheä thoâng tin naêm hoïc 2008 – 2009, do Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø toå chöùc. 

-         Giaùo vieân coù nhieàu ñoùng goùp vaø thaønh tích cao trong 5 naêm thöïc hieän chöông trình SGK môùi ñöôïc Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø ñeà nghò Sôû GD & ÑT Phuù Yeân taëng baèng khen.   

-         Tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, TDTT caùc caáp toå chöùc ñaït giaûi cao nhö:

  • Tham gia Hoäi dieãn vaên ngheä Tieáng haùt CNVC-LÑ huyeän Ñoâng Hoaø ñaït giaûi nhaát.
  • Tham gia tích cöïc vaø hoaøn thaønh toát moïi hoaït ñoäng, phong traøo maø nhaø tröôøng phaân coâng.
  • Tham gia taäp luyeän vaø bieåu dieãn phuïc vuï nhaân daân ñeâm thô nhaïc Xuaân Kyû söûu 2009 taïi trung taâm vaên hoaù Huyeän do Phoøng vaên hoaù thoâng tin Huyeän Ñoâng Hoaø toå chöùc.

Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Chính                                                  Tröôøng THCS Tröôøng Chinh                                                        


Baùo caùo thaønh tích caù nhaân                                                                  Naêm hoïc 2008 – 2009

 

III. CAÙC HÌNH THÖÙC KHEN THÖÔÛNG ÑAÕ ÑÖÔÏC GHI NHAÄN:

 

* Naêm hoïc 2005 – 2006:

-         Giaûi nhaát Baùo caùo khoa hoïc caáp Tænh ( Giaáy khen cuûa Giaùm ñoác Sôû GD&ÑT Phuù Yeân soá: 171/ QÑ-KT ngaøy 6/4/2006)

-         Ñaït danh hieäu: Giaùo vieân gioûi Hoäi thi nghieäp vuï sö phaïm caáp huyeän naêm hoïc: 2005-2006. (Quyeát ñònh soá: 66/QÑ-GD ngaøy3/3/2006 PGD&ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø vaøo soå khen thöôûng soá: 42/2006)

-         Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû naêm hoïc 2005 – 2006  theo Quyeát ñònh soá: 472/ QÑCT-UBND ngaøy 8/8/2006 cuûa Chuû tòch UBND Huyeän Ñoâng Hoaø, vaøo soå soá: 124/CSTÑCS 

* Naêm hoïc 2006 – 2007:

-         Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû naêm hoïc 2006 – 2007 theo Quyeát ñònh soá: 501/QÑ – UBND ngaøy 14/8/2007 cuûa Chuû tòch UBND Huyeän Ñoâng Hoaø, vaøo soå vaøng soá 124.  

* Naêm hoïc 2007 – 2008:

-         Giaûi xuaát saéc Hoäi thi giaùo vieân daïy gioûi caáp huyeän naêm hoïc: 2007 – 2008 ( Giaáy khen cuûa BCH Coâng Ñoaøn Giaùo duïc Huyeän Ñoâng Hoaø ngaøy 6/3/2008)

-         Giaûi xuaát saéc Hoäi giaûng caáp tænh veà chuyeân ñeà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng caáp THCS naêm hoïc 2007 – 2008 ( Giaáy khen cuûa Giaùm ñoác Sôû GD&ÑT Phuù Yeân soá: 29/QÑ-KT ngaøy 20/3/2008 vaø Giaáy khen cuûa Chuû tòch BCH Coâng Ñoaøn Giaùo duïc Phuù Yeân soá: 29/ KT-LÑ ngaøy 20/3/2008)

-         Giaùo vieân coù nhieàu ñoùng goùp vaø thaønh tích cao trong 5 naêm thöïc hieän chöông trình SGK môùi ñöôïc Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø ñeà nghò Sôû GD & ÑT Phuù Yeân taëng baèng khen.   

-         Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû naêm hoïc 2007 – 2008 theo Quyeát ñònh soá: 515/QÑ - UBND ngaøy 12/9/2008 cuûa Chuû tòch UBND Huyeän Ñoâng Hoaø, vaøo soå vaøng soá 125.

-         Ñaõ ñöôïc Chuû tòch UBND Huyeän Ñoâng Hoaø taëng baèng khen vôùi thaønh tích hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï, coâng taùc trong naêm hoïc 2007 – 2008 theo Quyeát ñònh soá 515/ QÑ-CT.UBND ngaøy 12/9/2008, vaøo soå vaøng soá 156.  

* Naêm hoïc 2008 – 2009:

-         Ñaït tieát daïy gioûi Hoäi giaûng caáp Huyeän - Hoäi thi nhaø giaùo öùng duïng coâng ngheä thoâng tin naêm hoïc 2008 – 2009, ñöôïc Phoøng GD & ÑT Huyeän Ñoâng Hoaø coâng nhaän.

-         Ñaït danh hieäu: Chieán só thi ñua cô sôû.

 

Treân ñaây laø baûng thaønh tích caù nhaân cuûa caù nhaân toâi trong naêm naêm qua. Vaäy toâi xin ñ nghò UBND Tænh Phuù Yeân xem xeùt vaø taëng baèng khen.

Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Chính                                                  Tröôøng THCS Tröôøng Chinh                                                        


Baùo caùo thaønh tích caù nhaân                                                                  Naêm hoïc 2008 – 2009

 

  Hoaø Hieäp Baéc, ngaøy 11 thaùng 05 naêm 2009

 XAÙC NHAÄN CUÛA THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ  Ngöôøi baùo caùo thaønh tích

 

 

 

  Nguyeãn Minh Chính

Giaùo vieân: Nguyeãn Minh Chính                                                  Tröôøng THCS Tröôøng Chinh                                                        

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN, Giáo án khác. . nslide giới thiệu đến các bạn tài liệu BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN thuộc thể loại Giáo án khác được chia sẽ bởi bạn Chính Nguyễn Minh đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh) ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- (( ---------- Hoà Hiệp Bắc, Ngày 11 tháng 05 năm 2009 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UỶ BAN NHÂN TỈNH PHÚ YÊN TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2008 – 2009 I,còn cho biết thêm SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: 1/ Đặc điểm tình hình: Họ và tên: NGUYỄN MINH CHÍNH - Nam (nữ): Nam Ngày sinh: 10 – 01 – 1974 Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không Quê quán: La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên Trình độ văn hoá: 12 /12 Trình độ chuyên môn: ĐHSP chuyên ngành https://nslide.com/giao-an/bao-cao-thanh-tich-ca-nhan.fxtduq.html