báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn-THCS xã Song Pe-Bắc Yên

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       9      0
Ngày đăng 2013-05-29 10:36:11 Tác giả Lệ Cầm Thị Thanh loại .doc kích thước 0.29 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

CÔNG ĐOÀN GD BẮC YÊN CĐCS TRƯỜNG THCS XÃ SONG PE SỐ: ….. BC/CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Song Pe, ngày 20 tháng 5 năm 2013 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN N

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CÔNG ĐOÀN GD BẮC YÊN
CĐCS TRƯỜNG THCS XÃ SONG PE
SỐ: ….. BC/CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Song Pe, ngày 20  tháng 5  năm 2013
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013
Thực hiện công văn số  / HD- CĐGD ngày  15  tháng 05  năm 2013 của Công đoàn giáo dục huyện Bắc Yên về việc hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn năm học 2012 - 2013, Ban chấp hành công đoàn trường THCS xã Song Pe  báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2012 – 2013 như sau:
PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013
I. Đánh giá phong trào cán bộ, nhà giáo trong năm học 2012-2013.
1. Đặc điểm tình hình chung:
          1.1  Những nhiệm vụ được phân công
 Năm học 2012– 2013 Công đoàn trường THCS Song Pe  dưới  sự  chỉ đạo của Chi bộ, BGH trường THCS Song Pe thực hiện một số công việc hoạt động giáo dục của nhà trường như :
  Công đoàn tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường.
            Kêt hợp cùng với BGH  giám sát việc thực hiện ngày giờ công của cán bộ công nhân viên trong  toàn trường.  
 Kết hợp với BGH cùng các khối đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn trong năm học như triển khai và thực hiện cuộc vận động “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các hoạt động phong trào chào mừng các ngày lễ  lớn trong năm như: Phát động phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt” chào mừng các ngày lễ: 20/10, 20/11, 22/12, 8/3, 26/3…
           Kết hợp tham gia với tổ chuyên môn xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyên môn của toàn trường.
           Chăm lo bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong  toàn trường. Động viên thăm hỏi những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp ốm đau hoạn nạn.
1.2  Thuận lợi:
Công đoàn trường THCS Song Pe luôn nhận được sự giúp đỡ của Công đoàn ngành giáo dục huyện Bắc Yên. Sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, BGH trường THCS Song Pe. Các đồng chí đoàn viên công đoàn đa số đều trẻ, khoẻ, nhiệt tình và năng động trong công tác, các đoàn viên công đoàn đều có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn.
1.3  Khó khăn:
          Đội ngũ đoàn viên công đoàn trường THCS Song pe còn trẻ về tuổi đời và tuổi nghề nên việc  học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau còn hạn chế. Một số ít đoàn viên công đoàn còn chưa thực sự cố gắng, gương mẫu trong một số hoạt động của công đoàn và nhà trường.
 Thay đổi mới nhân sự BCH nhiệm kỳ 2011-2013 nên bản thân đồng chí Chủ tịch công đoàn còn nhiều lúng túng trong việc chỉ đạo, đôn đốc và thực hiện các hoạt động do chưa có kinh nghiệm. Các đồng chí trong BCH CĐ đều không có chuyên môn nghiệp vụ công đoàn nên việc thực hiện các công việc còn nhiều hạn chế.
2.Tình hình cán bộ, công chức: đời sống, thu nhập, việc thực hiện chế độ chính sách, tư tưởng, tâm trạng trước tình hình của đất nước, của ngành.
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 24 Nữ: 12
  + Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ II: 01 Đ/c   Nữ: 01
 - Tổng số Đảng viên: 12  Nữ: 6
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức chuyên tâm với nghề nghiệp, yêu nghề, mến trẻ. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đời sống thu nhập của cán bộ, công chức đã được cải thiện, các chế độ chính sách của CB- GV-CNV được hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của Nhà nước, được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Cán bộ, công chức trong toàn trường rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có lối sống trong sáng lành mạnh, lập trường tư tưởng vững vàng, không giao động trước những biến động của xã hội. Có ý thức đấu tranh chống các thế lực thù địch, luôn đề cao ý thức đấu tranh bảo vệ cương lĩnh của Đảng Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nội quy, quy chế của ngành. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao thực hiện nghiêm túc cuộc vận động 2 không với 4 nội dung .
- Đoàn kết thống nhất trong quan hệ cuộc sống và công việc, luôn phấn đấu “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
II. Đánh giá chung các hoạt động công đoàn năm học 2012-2013.
Chương trình I: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
 - Ngay từ đầu năm học Công đoàn kết hợp với BGH triển khai chương trình và nhiệm vụ năm học. Triển khai quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
 - Chú trọng công tác nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức trong đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị, chỉ đạo hoạt động của công đoàn cấp trên.
 - Thông qua các cuộc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt tọa đàm lồng ghép  quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, nội quy, quy chế của ngành.
 - Công đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ và có nội dung chỉ đạo sát chương trình chỉ thị của công đoàn cấp trên và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
- Tổ chức cho toàn thể CBCCVC, lao động học tập nghị quyết đầu năm học, tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật, triển khai thường xuyên trong các cuộc họp hội đồng.
* Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành.
- Vào đầu năm học nhà trường đã tổ chức hội nghị CB,CC đồng thời thực hiện cam kết phối hợp giữa BGH với chủ tịch CĐ, tổ chức quán triệt, giám sát và thực hiện tốt quy chế dân chủ.
-  Các khối đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ năm học, không có biểu hiện vi phạm, làm sai hoặc đơn thư khiếu nại tố cáo.
- Tham gia thực hiện và giám sát chế độ chính sách, công tác khen thưởng, nâng lương đúng kỳ. Giám sát việc thực hiện các chế độ của HS kịp thời theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với BGH cùng UBKT, TTND thực hiện việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động, chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên qua các hình thức phát động  tăng gia cải thiện đời sống, tổ chức thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác áp dụng vào các hình thức khen thưởng cụ thể trên thành tích lao động, chú trọng công tác động viên, bồi dưỡng đoàn viên vào các ngày lễ lớn như 20/10; 20/11; 8/3; 26/3.
- Công tác kiểm tra Bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động luôn được chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chỉ đạo công tác chung của trường.
* Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối cới cán bộ, giáo viên công nhân viên một cách thường xuyên, liên tục nhằm củng cố lập trường, quan điểm của công đoàn viên.
- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, gắn công tác công đoàn với hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.
- Xây dựng trách nhiệm cho đoàn viên trong việc xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.
- Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tạo không khí cho đoàn viên gắn bó, đồng thuận, đoàn kết trong công tác, sinh hoạt thường ngày.
- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn với công đoàn.
- Tạo điều kiện cho đoàn viên được đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được tham gia các hoạt động phong trào VHVN, TDTT
 Chương trình II: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm thực hiện nhiệm vụ; Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng GD&ĐT của ngành.
 * Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ  CB-GV.
 - Kết hợp với BGH, tổ chuyên môn tổ chức cho CBGV học tập Chỉ thi, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013; Trao đổi, thảo luận, hiểu sâu sắc chủ đề năm học để thực hiện đạt kết quả tốt.
 -  Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chỉ thị số 04 về việc “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
   Phong trào thực hiện hai không với bốn nội dung; được triển khai thực hiện tốt, mỗi CBCC đều tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện thi đua qua công tác thường xuyên. BCH công đoàn phối hợp cùng các đoàn thể trong trường và lãnh đạo chính quyền kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở kịp thời  nếu có biểu hiện không theo chủ trương của ngành.
 - Tham mưu với chi bộ và kết hợp với nhà trường tổ chức cho CBGV học tập kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước mới ban hành.
 - Các đoàn viên công đoàn đều chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
  *Bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
 - Kết hợp với chuyên môn tổ chức vận động CBGV học tập chuyên đề, tổ chức hội thảo, dự giờ đồng nghiệp sao cho có tác dụng thiết thực.
 - Tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm với giáo viên trường bạn, sinh hoạt chuyên môn theo cụm.
 - 100% CBVG sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
- Triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.
- Tham gia xây dựng đổi mới công tác hành chính, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tốt.
 Chương trình III: Vận động, tổ chức đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.
- Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã đưa nội dung thi đua của phong trào vào nội quy và tập trung triển khai bằng nhiều hoạt động như: Đưa các trò chơi và các loại hình văn nghệ dân gian vào trường học, tổ chức giao lưu VHVN-TDTT giữa thầy và trò, đồng thời lồng ghép các phong trào với cuộc vận động “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cuộc vận động “Hai không” “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...Không khí thân thiện được thể hiện rõ rệt trong mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương.
- Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc triển khai, giám sát việc thực hiện các cuộc vận động của CBGV. Tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi. Các phong trào đó đã có tác dụng giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng đội ngũ tận tâm với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, xây dựng lối sống trong sạch lành mạnh. Các phong trào thi đua luôn gắn với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương–Tình thương–Trách nhiệm”, kết hợp cuộc vận động này với các cuộc vận động khác như: Gia đình văn hoá, phong trào thi đua “hai tốt” Giỏi việc trường, đảm việc nhà, chống bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tổ chức Công đoàn luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động đồng thời tăng cường thể chế hoá mọi hoạt động của nhà trường.
- Công tác nữ công. Ban nữ công cùng với chính quyền đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về Đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; Luật công đoàn, luật lao đông, luật bảo hiểm y tế, luật BHXH; luật bình đẳng giới. Tổ chức tốt các hoạt động chủ điểm ngày 8/3, 20/10, ...kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em trực tiếp đề xuất với chính quyền những vướng mắc của chị em để điều chỉnh thi đua được hợp lý hơn với các trường hợp nuôi con mọn, con đau ốm thường xuyên, chăm sóc cha mẹ già.
- Công tác xã hội hóa giáo dục. Các UVBCH CĐ là thành viên tích cực trong công tác xã hội hóa GD trong nhà trường. Cán bộ giáo viên, công nhân viên đã góp nhiều công sức cho công việc vận động học sinh trở lại lớp.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.              
- Tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ mái ấm Công đoàn: 550.000đ. Ủng hộ xây dựng nhà bán trú xã Háng Đồng: 1. 220.000đ. Các ủng hộ khác: 6.275.000đ
Chương trình IV: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
- Hoạt động của công đoàn luôn ổn định, có hệ thống, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt theo hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn.
- Làm tốt công tác kiểm tra học kỳ II và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn và Ban thanh tra nhân dân.
- Công đoàn tham gia giám sát phối hợp chỉ đạo hoạt động chuyên môn và các hoạt đông khác trong trường định kỳ theo kế hoạch năm học
- Phát huy được tính chủ động sáng tạo của CBGV trong thi đua thực hiện phong trào Dạy tốt, học tốt. Các hoạt động lao động công đoàn được triển khai định kỳ.
- Phát huy quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị của những người lao động.
- Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý ngành, đơn vị, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học.
- Xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn.
- Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm và toàn khóa.
III. Đánh giá chung:
Năm học 2012 -2013 Công đoàn trường THCS xã Song Pe đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". Góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó công đoàn tích cực việc thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ công đoàn viên và người lao động. BCH CĐ phối hợp với BGH các khối đoàn thể  trong nhà trường đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ cơ bản của năm học và các chương trình hành động của công đoàn đã đề ra cho hoạt động công đoàn năm học 2012– 2013.
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn tồn tại những hạn chế và vướng mắc như: Chất lượng hoạt động của Công đoàn nhìn chung còn chưa cao. Một số ít các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thờ ơ với công tác công đoàn. Sự quan tâm của Chi bộ; sự phối kết hợp với cơ quan đồng cấp còn nhiều hạn chế. BCH CĐ năng lực còn hạn chế, chưa tự tin trong công tác công đoàn. Kinh phí hoạt động công đoàn quá hạn hẹp, cơ sở vật chất còn thiếu nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phong trào của Công đoàn
- Những kiến nghị với: Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên.
 Quan tâm hỗ trợ về công tác tổ chức công đoàn, sinh hoạt chuyên đề và hướng khả quan trong chăm lo cải thiện đời sống CBGV-CNV.
Công đoàn ngành nên tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở.
- Bài học rút ra kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện.
+ Tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường.
+ Bám sát các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước và sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn cấp trên.
+ Tăng cường khối đại đoàn kết và phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần tự phê bình và phê bình trong cơ quan đơn vị.
IV. Tự nhận xét đánh giá xếp loại:
-         Tổng số đoàn viên xếp loại:
+ Tích cực: 24 ĐV =100%
+ Trung bình: 0
+ Yếu: 0
Xếp loại CĐCS: Công đoàn vững mạnh.
Xếp loại UBKT:  ; Ban Thanh tra nhân dân: Khá
V. Những kiến nghị, đề xuất (nếu có):
Quan tâm hỗ trợ về công tác tổ chức công đoàn, sinh hoạt chuyên đề và hướng khả quan trong chăm lo cải thiện đời sống CBGV-CNV.
Công đoàn ngành nên tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở .
VI. Đề nghị khen thưởng:
Sau một năm  phấn đấu giảng dạy và học tập, tập thể CBGV trường THCS xã Song Pe đã tự khẳng định và đề nghị các cấp công nhận:
- Tập thể nhà trường: Trường  Lao động tiên tiến đề nghị UBND tỉnh tặng giấy khen.
- Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở vững mạnh đề nghị Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen
- Tổ xã hội: Tổ Lao động tiên tiến đề nghị UBND huyện tặng giấy khen
- Tổ tự nhiên: Tổ Lao động tiên tiến đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.
 - Chi Đoàn: vững mạnh
- Liên đội: Liên đội vững mạnh
- CSTĐ cấp cơ sở: 02 đồng chí đề nghị UBND huyện tặng giấy khen.
- Đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen: 01 đồng chí
- Đề nghị Sở GD&ĐT khen: 01 đồng chí
- Đề nghị cấp UBND huyện khen: 04 đồng chí.
- Đề nghị LĐLĐ huyện khen: 04 đồng chí
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 24 đồng chí.
  Phần II. Phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2013-2014
Để công tác công đoàn năm học 2013-2014 của CĐCS trường THCS  xã Song Pe đạt được những mục tiêu đề ra trong nghị quyết BCH CĐ trường xác định nhiệm vụ trong tâm trong năm học 2013- 2014 có các nội dung sau:
1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBGVNV nâng cao giác ngộ chính trị, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành và đơn vị, bồi dưỡng nhận thức về mối liện hệ đoàn kết nhất trí giữa các thành viên trong nhà trường xây dựng trường thành một khối thống nhất ý chí và hành động để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học coi trọng chất lượng và xem đó là mục tiêu hàng đầu. Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới.
2. Tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản về chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích  của nhà giáo và người lao động. Tổ chức và thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên góp xã hội, từ thiện . Chăm lo đời sống cho nhà giáo và người lao động trong cơ quan.
3. Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “ Hai tốt” và các cuộc vận động của ngành. Chú trọng  việc xây dựng , phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng..
4. Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức công đoàn vững mạnh , hoạt động có hiệu quả. Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa Công đoàn và Chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Tích cực giới thiệu CĐV xuất sắc cho Đảng phát triển.
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phương hướng hoạt động của BCH CĐCS trường THCS xã Song Pe. Kính mong Công đoàn giáo dục Bắc Yên đóng góp ý kiến chỉ đạo sát sao để hoạt động công đoàn cơ sở hoạt động ngày một hiệu quả./.
Nơi nhận:
- CĐ GD huyện
- Chi bộ
- Lưu
TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
 
 
Cầm Thị Thanh Lệ
 
CÔNG ĐOÀN GD BẮC YÊN
CĐCS TRƯỜNG THCS XÃ SONG PE
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Bắc yên, ngày 20  tháng 5 năm 2013
 
BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2012 – 2013  
 
TT
Nội dung tiêu chuẩn
Điểm tối đa
Điểm tự chấm
1
Tiêu chuẩn 1: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ), tham gia quản lý cơ quan, đơn vị.
60 đ
 
55
1.1
BCH CĐCS tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng nội quy, quy chế nội bộ đơn vị; giám sát thực hiện Điều lệ, Quy chế của đơn vị và các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CC,VC,NLĐ.
15đ
 
 
14
1.2
Có quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia vào các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật.
10đ
 
10
1.3
Tham gia cùng với thủ trưởng cơ quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của CC, VC, NLĐ.
10đ
 
9
1.4
Phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động. Vận động CC, VC, NLĐ tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; Đơn vị đạt tiêu chuẩn 4 không về công tác phòng, chống ma tuý; đạt chuẩn đơn vị văn hoá và được Ban chỉ đạo cấp huyện công nhận.

 
 
8
1.5
Vận động CC, VC, NLĐ tham gia các hoạt động xã hội tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

 
8
1.6
Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, người lao động.

7
2
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, CC, VC, NLĐ tham gia các hoạt động công đoàn.
40 đ
 
38
2.1
Kịp thời tuyên truyền, phổ biến vận động đoàn viên, CC, VC, NLĐ thực hiện và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CC, VC, NLĐ

 
 
8
2.2
Triển khai đầy đủ các nội dung công tác Công đoàn, có quy chế hoạt động, chương trình công tác hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

 
5
2.3
Phát triển đoàn viên đạt từ 100% trở lên trong CC, VC, NLĐ có đủ điều kiện gia nhập công đoàn, xây dựng được 85% trở lên tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên vững mạnh

 
7
2.4
Tổ chức tập huấn, hoặc cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

 
5
2.5
Vận động 100% CBCCVC-LĐ trong đơn vị tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bồi dưỡng giúp đỡ, giới thiệu được đoàn viên công đoàn ưu tú để cấp ủy đảng xét kết nạp đảng

 
5
2.6
Thu, chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn

4
2.7
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên.

4
 
Điểm đạt được của hai tiêu chuẩn
 
Bằng số
Bằng chữ
93
Chín mươi ba điểm
 
                                                  
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Tuyến
CHỦ TỊCH CĐCS
 
 
 
 
 
 
 
Cầm Thị Thanh Lệ
 
 
 
 
 
CÔNG ĐOÀN GD BẮC YÊN
CĐCS TRƯỜNG THCS XÃ SONG PE
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Bắc yên, ngày 20  tháng 5 năm 2013
 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM
VÀ XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 – 2013
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
Điểm đạt được
Xếp loại
Ghi chú
1
Nguyễn Quang Tuyến
HT
94
Tích cực
 
2
Đậu Ngọc Sinh
HP
92
Tích cực
 
3
Cầm Thị Thanh Lệ
CTCĐ
94
Tích cực
 
4
Phạm Thị Nhung
GV
94
Tích cực
 
5
Lê Thị Kim Nhung
GV
92
Tích cực
 
6
Đào T Minh Hải
GV
94
Tích cực
 
7
Đinh Văn Dũng
GV
94
Tích cực
 
8
Phạm Thị Châm
GV
94
Tích cực
 
9
Đào Thị Huyền
GV
94
Tích cực
 
10
Lương Trung Thành
GV
92
Tích cực
 
11
Nguyễn Thanh Hương
GV
92
Tích cực
 
12
Bùi Ngọc Bẩy
GV
92
Tích cực
 
13
Nguyễn Trọng Toàn
GV
94
Tích cực
 
14
Lò Thị Thơi
GV
94
Tích cực
 
15
Cầm Hùng Thắng
GV
94
Tích cực
 
16
Trần Văn Thiết
GV
94
Tích cực
 
17
Nguyễn Văn Tú
GV
94
Tích cực
 
18
Phạm Hùng Quảng
GV
94
Tích cực
 
19
Trần Trung Kiên
GV
92
Tích cực
 
20
Lường Thị Sương
TB
94
Tích cực
 
21
Lò Văn Chín
BV
93
Tích cực
 
22
Lường Thị Tiềm
PV
93
Tích cực
 
23
Nguyễn T Ngọc Lan
TV
93
Tích cực
 
24
Hà Thị Ngọc Huế
KT
93
Tích cực
Hợp đồng
              
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Tuyến
CHỦ TỊCH CĐCS
 
 
 
 
 
 
Cầm Thị Thanh Lệ
 
CÔNG ĐOÀN GD BẮC YÊN
CĐCS TRƯỜNG THCS XÃ SONG PE
SỐ: …….BC/CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Song Pe, ngày 20 tháng 5 năm 2013
BÁO CÁO
SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012-2013
Số liệu tính đến ngày: 25/5/2013
STT
Nội dung
Đơn vị tính
Số lượng
Ghi chú
                          I. Về tổ chức, cán bộ
 
1.Về số lượng nhà giáo và lao động (NG - LĐ)
 
 
 
1
-  Số lượng NG- LĐ
người
24
 
2
              Trong đó: Nữ          
người
12
 
3
2. Về tổ chức công đoàn
 
 
 
4
- Tổng số đoàn viên CĐ 
người
24
 
5
          Trong đó: Nữ
người
 12  12
 
6
- Số ủy viên BCH CĐCS
người
02
 
7
          Trong đó: Nữ
người
01
 
8
- Số tổ trưởng CĐ                         
người
 
 
9
          Trong đó: Nữ
người
 
 
10
- Số đoàn viên mới được kết nạp
người
01
 
11
- Số Đảng viên mới được kết nạp
người
0
 
12
          + Tỉ lệ % đảng viên so với tổng số NG-LĐ
%
50%
 
13
- Tự xếp loại CĐCS
người
 
 
                   II. Tình hình việc làm, tiền lương, quan hệ lao động
 
1. Về việc làm
 
 
 
14
- Số NG- LĐ thiếu (hoặc không có việc làm)
người
 
 
15
             Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ
%
 
 
 
2. Về tiền lương
16
- Tiền lương bình quân tháng
1000đ/th
1.47.000.000
 
17
              Số người được tính
người
24
 
18
- Mức lương cao nhất
1000đ/th
14.900.000
 
19
- Mức lương thấp nhất
1000đ/th
2.000.000
 
 
3. Kí hợp đồng lao động
20
- Số NG- LĐ ký HĐLĐ không xác định thời hạn
người
23
 
21
- Số NG- LĐ được ký HĐLĐ thời hạn từ 1- 3 năm
người
01
 
 
4. Đóng BHXH, BHYT, BHTN
22
- Số người đã đóng BHXH
người
24
 
23
         Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ
%
100%
 
24
- Số người đã đóng BHYT
người
24
 
25
        Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ
%
100%
 
26
- Số người đã đóng BH thất nghiệp
người
24
 
27
    Tỉ lệ % so với tổng số NG- LĐ
%
100%
 
 
5. Ký TƯLĐTT
28
- Đã ký LĐTT
lần thứ
 
 
 
6. Thực hiện quy chế dân chủ
29
- Mở HN CBCC, HN người LĐ
 
01
 
                        III. Công tác thi đua
 
1. Đề tài khoa học và sáng kiến kinh nghiệm
 
 
 
30
- Đăng ký thực hiện
NCKH
02
 
31
- Đã hoàn thành
NCKH
 
 
32
- Giá trị làm lợi
1000đ
 
 
33
- Tiền thưởng
1000đ
 
 
 
2. Danh hiệu thi đua
 
 
 
34
- Tỉ lệ % đạt lao động tiên tiến so với số NG-LĐ
%
100%
 
35
- Chiến sĩ thi đua
người
02
 
36
      + Cấp cơ sở
người
02
 
37
      + Cấp Ngành
người
 
 
38
      + Cấp Nhà nước
người
 
 
 
3. Công tác nữ
39
- Số người đạt danh hiệu “GVT-ĐVN”
người
 
 
40
     + Tỉ lệ so với nữ NG- LĐ
%
 
 
41
- Số người sinh con thứ 3
người
 
 
 
4. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
42
- Đơn vị tự đánh giá xếp loại
loại
 
 
43
- Số cá nhân đạt loại Tốt
người
 
 
                       IV. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
44
- Số người được đào tạo chuyên môn
người
 
 
45
- Số người được đào tạo lý luận chính trị
người
03
 
46
- Số người được đào tạo nghiệp vụ CĐ
người
 
 
                       V. Công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo
47
- Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH
người
 
 
48
- KQ quyên góp ủng hộ "Mái ấm công đoàn", "Mái ấm tình thương".
1000đ
550.000
 
49
- KQ quyên góp ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa
1000đ
1.220.000
 
50
- KQ quyên góp, ủng hộ Miền Trung bị bão lụt
 
 
 
51
    + Tổng số tiền ủng hộ
1000đ
 
 
52
    + Quần áo (bộ, thùng...)
 
 
 
53
    + Sách vở/bộ
 
 
 
54
    + Đồ dùng học tập
 
 
 
55
- KQ ủng hộ xây dựng nhà công vụ trong năm học
 
 
 
57
    + Tổng số tiền ủng hộ
1000đ
 
 
58
    + Số m2 nhà được xây mới
 
 
 
59
- Số quỹ do công đoàn quản lý
loại
 
 
60
    + Tổng số tiền
1000đ
 
 
61
    + Số người được giúp đỡ
người
 
 
                       VI. Công tác kiểm tra
62
- Số lần kiểm tra đồng cấp
lần
 
 
63
- Số lần kiểm tra cấp dưới
lần
 
 
64
- Số lần kiểm tra về công tác BHLĐ
lần
 
 
65
- Tự đánh giá xếp loại về công tác BHLĐ
xếp loại
 
 
                      VII. Kinh phí hoạt động công đoàn
66
- Số kinh phí được cấp
 
 
 
67
- Tổng số quỹ do công đoàn quản lý
 
 
 
 
 
Song Pe, ngày 20  tháng 5 năm 2013
 
TM/BAN CHẤP HÀNH
 
 
 
 
 
 
Cầm Thị Thanh Lệ
 
                                     
 
 

Nguồn:Lệ Cầm Thị Thanh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn-THCS xã Song Pe-Bắc Yên
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBC_TONG_KET_HD_CD_20122013.DOC[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
mos7yq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-05-29 10:36:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần tải
6
Lần xem
9
giáo án điện tử báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn-THCS xã Song
Pe-Bắc Yên

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan