Báo cáo tổng kết năm học 07-08

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2009-05-13 09:02:12 Tác giả Thừa Nguyễn Văn Ba - Thủ loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHOØNG GD &ÑT THUÛ THÖØA COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH MYÕ THAÏNH B Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Soá /BC.MTB Myõ Thaïnh, ngaøy 5 thaùng 9 naêm 2008 BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT NAÊM

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHOØNG GD &ÑT THUÛ THÖØA COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TH MYÕ THAÏNH B Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
 
Soá       /BC.MTB Myõ Thaïnh, ngaøy 5 thaùng 9 naêm 2008
 
BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT NAÊM HOÏC 2007-2008
VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ NAÊM HOÏC 2008-2009
 
Phaàn I. Môû ñaàu:
Caên cöù chæ thò soá 39/2007/CT-BGD ngaøy 31-7-2007 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà nhieäm vuï troïng taâm cuûa Giaùo duïc maàn non, Giaùo duïc phoå thoâng, Giaùo duïc thöôøng xuyeân, vaø caùc tröôøng, khoa Sö phaïm trong naêm hoïc 2007-2008.
Caên cöù theo coâng vaên soá 1380/SGDÑ-GDTH ngaøy 20-8-2007 cuûa Sôû GD-ÑT Long An veà höôùng daãn thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2007-2008 caáp Tieåu hoïc.
Caên cöù theo coâng vaên höôùng daãn soá 165/HD-PGD&ÑT ngaøy 6-9-2007 V/v höôùng daãn thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2007-2008 cuûa Phoøng GD-ÑT Thuû Thöøa.
Thöïc hieän ñuùng theo qui ñònh cuûa boä GD-ÑT, höôùng daãn keá hoaïch thôøi gian naêm hoïc cuûa Sôû GD-ÑT Long An vaø theo tinh thaàn CV soá 165/HD-PGD&ÑT Thuû Thöøa V/v höôùng daãn thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2007-2008 ngaøy 6-9-2007.
Taäp theå sö phaïm tröôøng tieåu hoïc Myõ Thaïnh B ñaõ xaây döïng keá hoaïch vaø toå chöùc thöïc hieän ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau ñaây :
a/ Thuaän Lôïi :
 - Coù ñöôïc söï quan taâm, chæ ñaïo cuûa caáp uyû, UBND xaõ Myõ Thaïnh, caùc ñoaøn theå ñòa phöông vaø Phoøng GD ÑT Thuû Thöøa.
 - BGH nhaø tröôøng trieån khai ñaày ñuû  caùc coâng vaên höôùng daãn thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc cuûa ngaønh ñeán toaøn theå CBGV-CNVC trong ñôn vò. Quaùn trieät thöïchieän toát caùc chuû tröông nghò quyeát cuûa Ñaûng vaø phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc trong ñôn vò.
 - Hoäi cha meï hoïc sinh toå chöùc toát coâng taùc truyeân truyeàn caùc chuû tröông, ñöôøng loái giaùo duïc cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ñeán töøng thaønh vieân. Hoã trôï tích cöïc trong xaây döïng, tu boå nhöõng coâng trình phuï phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa nhaø tröôøng.
 - Ñoäi nguõ giaùo vieân coù tinh thaàn vöôït khoù vaø yeâu ngheà , luoân quyeát taâm ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï.
b/ Khoù Khaên :
 - Coù 02 phaân hieäu naèm rôøi raïc ôû hai aáp. Tuy ñöôøng saù ñaõ ñöôïc beâ toâng hoùa nhöng coøn nhoû heïp neân vieäc ñi laïi cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh coøn gaëp khoâng ít khoù khaên.
 - Cô sôû vaät chaát môùi ñöôïc xaây döïng vaø ñöa vaøo söû duïng töø naêm 2004 ñeán nay, trong ñoù saân chôi coøn laày loäi, chöa coù haøng raøo baûo veä khuoân vieân tröôøng hoïc neân vieäc baûo veä taøi saûn cuõng nhö xaây döïng neàn neáp sinh hoaït vaø hoïc taäp cuûa hoïc sinh coøn nhieàu baát caäp.
 - Moät boä phaän gia ñình hoïc sinh ngheøo gaëp khoù khaên trong cuoäc soáng, chæ taäp trung vaøo vieäc laøm aên sinh soáng, khoâng quan ñeán vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
Phaàn II. Keát quaû thöïc hieän caùc nhieäm vuï naêm hoïc 2007-2008:
I-                  Veà maïng löôùi tröôøng lôùp:
1.      Veà maïng löôùi tröôøng lôùp:
Tröôøng Tieåu hoïc Myõ Thaïnh B coù  9 lôùp hoïc. Chia ra 2 ñieåm tröôøng nhö sau:
 + AÁp 1: Coù 02 lôùp ( töø lôùp 1 ñeán lôùp 2 ) coù 02 GV tröïc tieáp giaûng daïy.
 + AÁp 2: coù 07 lôùp ( Töø lôùp 1 ñeán lôùp 5) coù 07 GV tröïc tieáp giaûng daïy vaø 02 GV daïy chuyeân moân Haùt-Nhaïc, Myõ thuaät vaø theå duïc.
+ Toång soá lôùp: giaûm 1 ( ñieåm chính )
 + Toång soá hoïc sinh  ñaàu naêm hoïc 2007 - 2008: 198 HS / 97HS nöõ so vôùi naêm hoïc tröôùc  giaûm 13 HS.
 + Toång soá CB.GV.CNVC: 17 ( BGH: 02 ; GV: 13 ; CNV: 02 )
So vôùi naêm hoïc tröôùc: Chuyeån ñi 02 GV, veà 02 GV.
2.      Chaát löôïng giaùo duïc cuûa hoïc sinh: ( so vôùi naêm hoïc tröôùc oån ñònh )
3.      Soá lieäu HS leân lôùp vaø löu ban: ( so vôùi naêm hoïc tröôùc)
_ Toång soá HS leân lôùp thaúng toaøn tröôøng: 178 HS, ñaït 96,74% ( töông ñöông vôùi naêm hoïc tröôùc )trong ñoù coù 39 HS ñöôïc xeùt coâng nhaän hoaøn thaønh chöông trình caáp Tieåu hoïc, ñaït tæ leä 100%. Hoïc löïc toaøn tröôøng: Xeáp loaïi Gioûi: 43 HS, ñaït 23,36%. Xeáp loaïi khaù: 51 HS, ñaït 27,7%. Xeáp loaïi TB: 84 HS, tæ leä 45,65%. Reøn luyeän trong heø 06 HS, tæ leä 3,37% giaûm 2,5% so vôùi naêm hoïc tröôùc ( 12/204 HS naêm 2006-2007 ).
  Soá lieäu HS boû hoïc trong caû naêm hoïc: 04 HS boû hoïc baèng vôùi soá HS boû hoïc naêm hoïc tröôùc.
- Veà thaønh tích cuûa CBGV trong naêm hoïc 2007-2008 coù 3 CBGV ñöôïc coâng nhaän chieán só thi ñua caáp cô sôû vaø 9 GV ñöôïc coâng nhaän LÑTT.
II-               Tình hình thöïc hieän keá hoaïch thôøi gian naêm hoïc 2007-2008:
Nhaø tröôøng thöïc hieän ñuùng theo khung keá hoaïch naêm hoïc 2007-2008 do UBND huyeän ban haønh.
III-           Keát quaû thöïc hieän caùc nhieäm vuï troïng taâm naêm hoïc 2007-2008:
1.                   Tieáp tuïc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “ Hai khoâng” vôùi 4 noäi dung do Boä GD&ÑT phaùt ñoäng cuøng vôùi vieäc trieån khai  thöïc hieän toát cuoäc vaän ñoäng “ Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” gaén vôùi cuoäc vaän ñoäng “ Moãi thaày coâ laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo” trong ñoäi nguõ CBGV-CNVC, ñònh kyø sô toång keát, ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm trong quaù trình thöïc hieän.
Coâng taùc ñoåi môùi thi ñua - khen thöôûng trong ñôn vò ngaøy caøng ñöôïc chuù troïng, töøng böôùc ñoåi môùi trong quaù trình thöïc hieän.
2.                   Thöïc hieän ñoåi môùi chöông trình , noäi dung, phöông phaùp giaùo duïc. Ñaåy maïnh giaùo duïc toaøn dieän.
3.                   Tröôøng toå chöùc toát vaø tham gia toát caùc phong traøo: Vôõ saïch chöõ ñeïp ( ñaït giaûi nhaát ôû khoái lôùp 1, giaûi II boùng ñaù mini caáp huyeän, tham gia thi veõ tranh , tìm hieåu ATGT, vaên ngheä ,Thi ñoá em theo ñuùng chuû ñieåm,….
4.                   Coi troïng vieäc xaây döïng vaø naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø naêng löïc quaûn lyù cuûa ñôn vò .
5.                   Thöôøng xuyeân cuûng coá vaø taêng cöôøng cô sôû vaät chaát, thieát bò giaùo duïc:
6.                   Cuûng coá keát quaû phoå caäp GDTH-CMC, thöïc hieän phoå caäp GDTHCS baûo ñaûm vöõng chaéc; ñaåy maïnh coâng taùc xaõ hoäi hoaù giaùo duïc, thöïc hieän giaùo duïc cho moïi ngöôøi, xaây döïng xaõ hoäi hoïc taäp, ñaùp öùng nhu caàu hoïc taäp cuûa nhaân daân thoâng qua trung taâm hoïc taäp coäng ñoàng cuûa xaõ theo ñeà aùn “ Xaây döïng xaõ hoäi hoïc taäp giai ñoaïn 2005-2010” theo quyeát ñònh soá 112/20058/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
Phaàn III. Ñaùnh giaù chung:
-  Chaát löôïng giaùo duïc hoïc sinh ngaøy ñöôïc naâng leân roõ reät. Coù nhieàu hoïc sinh hoïc taäp toát thoâng qua caùc phong traøo thi ñua Daïy toát hoïc toát do ñôn vò toå chöùc. Tuy nhieân , beân caïnh ñoù coøn moät vaøi hoïc sinh chöa chuù taâm cho vieäc hoïc. Daïng hoïc sinh naøy thuoäc dieän PHHS thieáu quan taâm , phoù maëc cho nhaø tröôøng.
    - Ñoäi nguõ giaùo vieân tích cöïc ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy, thöïc hieän toát caùc buoåi môû chuyeân ñeà ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy haøng thaùng treân lôùp .
- Phong traøo Ñoäi TNTP HCM hoaït ñoäng töông ñoái toát, thieát thöïc nhaèm ñònh höôùng nhieäm vuï hoïc taäp cho hoïc sinh. Keát hôïp vôùi  chuyeân moân nhaø tröôøng thöôøng xuyeân toå chöùc caùc phong traøo thi ñua hoïc taäp thoâng qua caùc ngaøy chuû ñieåm, ngaøy leã lôùn, toå chöùc toát caùc phong traøo giuùp baïn vöôït khoù, giuùp ñôõ caùc baïn hoïc sinh ngheøo , coù hoaøn caûnh khoù khaên, tham gia toát caùc phong traøo do Hoäi ñoàng ñoäi, ngaønh Giaùo duïc toå chöùc…
Treân ñaây laø baûn baùo caùo toång keát quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2007-2008 vaø xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån giaùo duïc cuûa ñôn vò tröôøng Tieåu hoïc Myõ Thaïnh B trong naêm hoïc 2008-2009 nhö sau:
PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ TROÏNG TAÂM
Thöïc hieän Chæ thò soá . . . . . . /2008/CT-BGDÑT ngaøy . . . . . cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà nhieäm vuï troïng taâm cuûa giaùo duïc maàm non, giaùo duïc phoå thoâng, giaùo duïc thöôøng xuyeân vaø caùc tröôøng, khoa sö phaïm trong naêm hoïc 2008 – 2009, Sôû GD & ÑT höôùng saãn caùc phoøng GD&ÑT vaø tröôøng nuoâi daïy treû khuyeát taät tænh (NDTEKT) thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2008 – 2009 ñoái vôùi caáp tieåu hoïc nhö sau:
            NHIEÄM VUÏ CHUNG
Naêm hoïc 2008 – 2009, giaùo duïc tieåu hoïc taäp trung thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï sau:
Tieáp tuïc trieån khai cuoäc vaän ñoäng hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh loàng gheùp vôùi cuoäc vaän ñoäng: “ Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc”. Chuù troïng reøn luyeän phaåm chaát, ñaïo ñöùc nhaø giaùo, naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï cho giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc.
Taäp trung chæ ñaïo daïy hoïc theo chuaån kieán thöùc, kyõ naêng cuûa chöông trình; ñaåy maïnh ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, ñoåi môùi quaûn lyù chæ ñaïo oån ñònh chaát löôïng giaùo duïc.
Cuûng coá thaønh töïu phoå caäp giaùo duïc Tieåu hoïc-Choáng muø chöõ, thöïc hieän phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc ñuùng ñoä tuoåi moät caùch vöõng chaéc, xaây döïng tröôøng chuaån quoác gia ñaùp öùng nhu caàu giaùo duïc chaát löôïng cao.
            NHIEÄM VUÏ CUÏ THEÅ
-                     Tieáp tuïc trieån khai thöïc hieän Chæ thò soá 06/CT/TW ngaøy 07/11/2006 cuûa Boä Chính trò veà cuoäc vaän ñoäng hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, Chæ thò soá 33/2006/CT-TTg ngaøy 08/09/2006 cuûa Thuû Töôùng Chính phuû veà choáng tieâu cöïc vaø khaéc phuïc beänh thaønh tích trong giaùo duïc.
-                     Tieáp tuïc thöïc hieän saâu roäng cuoäc vaän ñoâng “Hai khoâng” vôùi 4 noäi dung: noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc, noùi khoâng vôùi vi phaïm ñaïo ñöùc nhaø giaùo vaø tình traïng hoïc sinh ngoài nhaàm lôùp; trieån khai noäi dung caùc cuoäc vaän ñoäng gaén vôùi giaùo duïc ñaïo ñöùc ngheå nghieäp, nhaân caùch nhaø giaùo, choáng caùc haønh vi xuùc phaïm danh döï vaø thaân theå hoïc sinh. Ñaëc bieät coi troïng vieäc giaùo duïc phaåm chaát, ñaïo ñöùc, loái soáng, löông taâm ngheà nghieäp.
THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH GIAÙO DUÏC
Naêm hoïc 2008 – 2009, giaùo duïc Tieåu hoïc tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình giaùo duïc phoå thoâng ñöôïc ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 16/2006/QÑ-BGD-ÑT ngaøy 05/05/2006 cuûa Boä tröôûng Boä GD&ÑT. Keá hoaïch daïy hoïc ôû giaùo duïc tieåu hoïc: thôøi löôïng toái ña 35 tieát/tuaàn, 5 tieát/buoåi.
Keá hoaïch thôøi gian daïy hoïc
-   Ngaøy töïu tröôøng: 11/08/2008
-   Ngaøy baét ñaàu thöïc hoïc: 25/08/2008
-   Ngaøy khai giaûng naêm hoïc: 05/09/2008
-   Thôøi löôïng thöïc hoïc ít nhaát 35 tuaàn
-   Ngaøy keát thuùc naêm hoïc: 30/05/2009.
-   Thôøi gian nghæ giöõa hoïc kyø vaø giöõa naêm hoïc taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh nghæ ngôi, vui chôi; boài döôõng kòp thôøi hoïc sinh yeáu, keùm; toå chöùc sinh hoaït chuyeân moân vôùi troïng taâm laø ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, boài döôõng naêng löïc söû duïng ñoà duøng daïy hoïc,trao ñoåi ruùt kinh nghieäm veø coâng taùc daïy hoïc, quaûn lyù hoïc sinh cho giaùo vieân ( thôøi gian cuï theå coù höôùng daãn rieâng).
Chöông trình, saùch, thieát bò daïy hoïc.
1-    Chöông trình:
Thöïc hieän chöông trình caùc moân hoïc moät caùch linh hoaït, baûo ñaûm tính vöøa söùc, phuø hôïp vôùi thöïc tieãn giaùo duïc ñòa phöông theo ñuùng tinh thaàn coâng vaên 896/BGDÑT-GDTH ngaøy 13/2/2006.
2-    Thieát bò daïy hoïc:
Toå chöùc kieåm tra, raø soaùt thöïc traïng cô sôû vaät chaát, thieát bò daïy hoïc hieän coù ñeå coù keá hoaïch söûa chöõa vaø xaùc ñònh soá löôïng thieát bò daïy hoïc toái thieåu caàn mua ñeå boå sung. Ñoàng thôøi, toå chöùc ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng thieát bò, töø ñoù coù giaûi phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, phaùt huy hôn nöõa hieäu quaû söû duïng thieát bò daïy hoïc ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc.
Khuyeán khích phaùt ñoäng phong traøo vaø toå chöùc hoäi thi söû duïng thieát bò daïy hoïc vaø ñoà duøng daïy hoïc töï laøm nhaèm naâng cao chaát löôïng daïy va hoïc moät caùch thieát thöïc.
                     Ñoåi môùi coâng taùc chæ ñaïo daïy hoïc
1-    Daïy hoïc theo chuaån kieán thöùc, kyõ naêng cuûa chöông trình vaø ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc:
Quaùn trieät vaø thöïc hieän tinh thaàn coâng vaên soá 896/BGDÑT-GDTH ngaøy 13/02/2006 veà ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù, phaân quyeàn töï chuû vaø taêng cöôøng traùch nhieäm cho hieäu tröôûng vaø giaùo vieân; chæ ñaïo daïy hoïc cho phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh treân cô sôû ñaûm baûo chuaån kieán thöùc, kyõ naêng theo quy ñònh.
2- Ñaùnh giaù xeáp loaïi hoïc sinh:
Vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi hoïc sinh ñöôïc thöïc hieän theo quyeát ñònh soá 30/2005/QÑ-BGDÑT ngaøy 30/9/2005. Ñoái vôùi hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên ñaùnh giaù theo höôùng daãn cuûa coâng vaên 9890/BGDÑT-GDTH ngaøy 17/9/2007 cuûa Boä GD&ÑT.
Tieáp tuïc thöïc hieän quy ñònh veà Giaùo duïc hoaø nhaäp daønh cho ngöôøi taøn taät, khuyeát taät ban haønh theo quyeát ñònh soá 23/2006/QÑ-BGDÑT ngaøy 22/05/2006 cuûa Boä GD&ÑT.
                      Naâng cao chaát löôïng Phoå caäp Giaùo duïc vaø xaây döïng tröôøng chuaån quoác gia:
1-    Cuûng coá duy trì thaønh töïu PCGDTH-CMC:
2-    Thöïc hieän PCGDTH-ÑÑT:
3-    Xaây döïng vaø ñaùnh giaù tröôøng tieåu hoïc theo tieâu chuaån quoác gia.
        Naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo, caùn boä quaûn lyù giaùo duïc
  Taêng cöôøng coâng taùc chæ ñaïo, thanh tra, kieåm tra, kieän toaøn toå chöùc, xaây döïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc.
-         Trieån khai Nghò ñònh 43/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû nhaèm taêng quyeàn chuû ñoäng cho cô sôû cho vieäc xaây döïng, toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc. Thöïc hieän ñaùnh giaù giaùo vieân theo Quyeát ñònh soá 14/2007/QÑ-BGDÑT ngaay4/05/2007 cuûa Boä tröôûng Boä GD&ÑT.
  Chuù troïng coâng taùc boài döôõng giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc
                     Ñaåy maïnh öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong quaûn lyù vaø daïy hoïc.
                  Phaùt ñoäng, chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän thi ñua phong traøo Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc.
3-                TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
Caên cöù vaøo höôùng daãn treân, caùc phoøng GD&ÑT vaø tröôøng NDTEKT tính chuû ñoäng xaây döïng keá hoaïch giaùo duïc tieåu hoïc naêm hoïc vaø trieån khai tôùi caùc tröôøng tieåu hoïc ôû ñòa phöông. Thöïc hieän baùo caùo ñònh kyø ñuùng thôøi gian, ñuùng quy ñònh; caùc thoâng tin, soá lieäu caàn ñaày ñuû, chính xaùc.
   HIEÄU TRÖÔÛNG
 
1

 


Nguồn:Thừa Nguyễn Văn Ba - Thủ

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Báo cáo tổng kết năm học 07-08
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBCaotongket0708vaphuonghuongnhiemvunamhoc0809.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ee1cuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-05-13 09:02:12
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử Báo cáo tổng kết năm học 07-08

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Bao cao tong ket nam hoc 07-08.doc
  Tiểu học
  Bao cao tong ket nam hoc 07-08.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2009

  Xem: 12

 • Báo cáo tổng kết năm học 07-08
  Kể chuyện 3
  Báo cáo tổng kết năm học 07-08

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2009

  Xem: 298

 • Báo cáo tổng kêt cuối năm học 07-08
  Giáo án khác
  Báo cáo tổng kêt cuối năm học 07-08

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2008

  Xem: 57

 • Báo cáo tổng kết Hội Khuyến học 07-08
  Văn bản quản lý
  Báo cáo tổng kết Hội Khuyến học 07-08

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản quản lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2009

  Xem: 166

 • Bao cao tong ket 07-08.doc
  Năm học 2007 - 2008
  Bao cao tong ket 07-08.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Năm học 2007 - 2008

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2011

  Xem: 3

 • bao cao tong ket cong tac doan 07-08
  Sinh học
  bao cao tong ket cong tac doan 07-08

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2009

  Xem: 11

 • BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 07-08
  Văn bản phòng và trường
  BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 07-08

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản phòng và trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2009

  Xem: 25

 • Báo cáo tổng kết công tác Đội (07-08)
  Tư liệu tham khảo
  Báo cáo tổng kết công tác Đội (07-08)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2009

  Xem: 156

 • Báo cáo tổng kết công tác Đội (07-08)
  Đoàn - Đội
  Báo cáo tổng kết công tác Đội (07-08)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2009

  Xem: 36

 • Báo cáo tổng kết năm học 08-09
  Quyết định - Công văn - Biểu mẫu
  Báo cáo tổng kết năm học 08-09

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Quyết định - Công văn - Biểu mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2009

  Xem: 15