UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 13 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM LỚP …….
Năm học: 2021 - 2022

Hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2021, tại phòng họp Zoom lớp …… trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp phụ huynh của lớp đợt đầu năm học 2021 - 2022.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Giáo viên: Tổng số:……. đ/c; Có mặt … đ/c; Vắng: ….. đ/c ( Có lý do ….. đ/c).
2. Phụ huynh: Tổng số phụ huynh có mặt: ….. người; vắng:.......(Có lý do…….)
3. Chủ tọa: Đ/c: ……………………………- Giáo viên chủ nhiệm.
4. Thư ký: Bà: ……………………………. - Đại diện phụ huynh.
II. NỘI DUNG:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp với PH trong công tác CS&GD trẻ ở nhà do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ không đến trường học được và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Thông qua các khoản dự kiến thu trong năm học 2021 - 2022:
TT
Các khoản thu
Mức thu
Lưu ý

I
Thu theo quy định:
- Học phí

-Trẻ 5T:75.000đ/tháng
Trẻ NT,3,4T:75.000đ/tháng

Thu 9 tháng

II
Thu thỏa thuận với phụ huynh1
Tiền Học phẩm
150.000đ/năm
Thu cả năm

2
Trang thiết bị phục vụ bán trú
150.000đ/năm
Thu cả năm

3
Chăm sóc bán trú
150.000đ/tháng
Thu theo tháng

4
Tiền nước
12.000đ/tháng
Thu theo tháng

6
Tiền ăn của trẻ
20.000đ/ngày
Bán phiếu

III
Quỹ phụ huynh
Phụ huynh tự nguyện đóng góp

IV
Bảo hiểm toàn diện học sinh
150.000đ/năm (Thu hộ phòng bảo hiểm)


3. Ý kiến của phụ huynh trong hội nghị:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Bầu Ban đại điện phụ huynh của lớp:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................
5. Kết luận của chủ tọa:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Cuộc họp kết thúc vào hồi …..h …. cùng ngày và ...........................................................
............................................................................................................................................

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký,ghi rõ họ tên)


5. Chữ ký của PH có mặt đồng ý, không đồng ý với các khoản thu trong buổi họp:
Đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Không đồng ý

1


262


273


284


295


306


317


328


339


3410


3511


3612


3713


3814


3915


4016


4117


4218


4319


4420


4521


4622


4723


4824


4925


50
5. Chữ ký của PH vắng mặt trong buổi họp đồng ý và không đồng ý với các khoản thu:
Đồng ý
Không đồng ý
Đồng ý
Không đồng ý

1


132


143


154


165


176


187


198


209


2110


2211


2312


24
nguon VI OLET