UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM LỚP …….
Năm học: 2021 - 2022

Hôm nay ngày … tháng 5 năm 2022, tại phòng họp Zoom lớp …… trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp phụ huynh của lớp đợt 3 cuối năm học 2021 - 2022.
I. THỜI GIAN HỌP: Từ 20h đến 21h ngày …/5/2022
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Giáo viên: Tổng số:……. đ/c; Có mặt …… đ/c; Vắng: ….. đ/c ( Có lý do ….. đ/c).
2. Phụ huynh: Tống số phụ huynh có mặt: …. người; vắng: …. (Có lý do………….)
3. Chủ tọa: Đ/c: ……………………………- Giáo viên chủ nhiệm.
4. Thư ký: Bà: ……………………………. - Đại diện phụ huynh.
II. NỘI DUNG:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo kết quả thực hiện việc CS&GD trẻ trong năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................……………
2. Thông qua các khoản thu-chi các loại quỹ trong năm học 2021 - 2022:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................…………….……
3. Ý kiến của phụ huynh trong hội nghị:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Kết luận của chủ tọa hội nghị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuộc họp kết thúc vào hồi …..h …. Cùng ngày và không ai có ý kiến nào khác.

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)5. Chữ ký của phụ huynh trong lớp:
1

21

41


2

22

42


3

23

43


4

24

44


5

25

45


6

26

46


7

27

47


8

28

48


9

29

49


10

30

50


11

31

51


12

32

52


13

33

53


14

34

54


15

35

55


16

36

56


17

37

57


18

38

58


19

39

59


20

40

60nguon VI OLET