TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 03 tháng 8 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 03 tháng 8 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Thông qua bản dự thảo kế hoạch hoạt động của tổ Văn phòng năm học 2015 2016

Bà Nguyễn Thị Huệ – Chủ tọa triển khai bản dự thảo Kế hoạch

2. Ý kiến của các thành viên trong tổ

- 100% thành viên trong tổ nhất trí với nội dung bản dự thảo Kế hoạch;

- Tổ đăng ký phấn đấu đạt 03 SKKN cấp trường để gửi cấp trên xét duyệt và 03 Lao động tiên tiến;

- Các thành viên trong tổ nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 đã được đề ra tại dự thảo Kế hoạch.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 27 tháng 8 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 8 năm 2015

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 8 năm 2015, cụ thể:

- Kế toán: Hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị đầu năm học giúp lãnh đạo, báo đầy đủ các công tác thu chi;

- Văn thư – Thủ quỹ: Hoàn thành tốt các hồ sơ, cập nhật đầy đủ các văn bản trình lãnh đạo giải quyết; Lập sổ sách quản lý thu chi các quỹ theo quy định năm học 2015 – 2016;

- Y tế: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ, thẽo dõi vệ sinh môi trường toàn trường;

- Bảo vệ: Đảm bảo tốt an ninh trật tự tại trường, bảo vệ an toàn tài sản cơ quan.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2015

- Nhiệm vụ chung: Chuẩn bị một số công tác cho lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 và Tết trung thu, chuẩn bị các tài liệu liên quan để đón đoàn kiểm tra đột xuất;

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Rà soát sĩ số trẻ và cập nhật vào sổ theo dõi, làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Lên kế hoạch cân đo trẻ và đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ các tủ thuốc cá nhân cho các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

1

 


TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 29 tháng 9 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 9 năm 2015

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 9 năm 2015, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị một số công tác cho lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 và Tết trung thu, chuẩn bị các tài liệu liên quan để đón đoàn kiểm tra đột xuất.

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 9 năm 2015.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2015

- Nhiệm vụ chung: Chuẩn bị một số công tác cho hội nghị cán bộ công chức đầu năm học 2015 – 2016, ngày 20 tháng 10 năm 2015, làm công tác phổ cập giúp lãnh đạo;

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

1

 


TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 29 tháng 10 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 10 năm 2015

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 10 năm 2015, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị một số công việc cho hội nghị cán bộ công chức đầu năm học 2015 – 2016, ngày 20 tháng 10 năm 2015, làm tốt công tác phổ cập giúp lãnh đạo;

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 10 năm 2015.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2015

- Nhiệm vụ chung: Chuẩn bị một số công tác cho ngày 20 tháng 11 năm 2015;

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến, thu thập tài liệu chuẩn bị lập hồ sơ lưu trữ; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

1

 


TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 27 tháng 11 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 11 năm 2015

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 11 năm 2015, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị một số công tác cho ngày 20 tháng 11 năm 2015;

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 11 năm 2015;

- Ra Kế hoạch hoạt động chính thức của tổ văn phòng.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2015

- Nhiệm vụ chung: Chuẩn bị một số công tác cho ngày 22 tháng 12 năm 2015;

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến, thu thập tài liệu lập hồ sơ lưu trữ; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

1

 


TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 29 tháng 12 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 12 năm 2015

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 12 năm 2015, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị một số công tác cho ngày 22 tháng 12 năm 2015;

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 12 năm 2015.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2015

- Nhiệm vụ chung: Chuẩn bị một số công tác cho việc sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 giúp lãnh đạo;

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

1

 


TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 29 tháng 01 năm 2016

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 01 năm 2016

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 01 năm 2016, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị một số công tác cho việc sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 giúp lãnh đạo;

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 01 năm 2016.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2016

- Nhiệm vụ chung: Chuẩn bị một số công tác cho việc tặng quà Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

1

 


TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 26 tháng 02 năm 2016

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 02 năm 2016

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 02 năm 2016, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị một số công tác cho việc tặng quà Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 02 năm 2016.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2016

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN ƯỚC

TỔ VĂN PHÒNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Ước, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

BIÊN BẢN

Họp Tổ Văn phòng

 

I. THỜI GIAN: Vào lúc 16h00’ ngày 26 tháng 02 năm 2016

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại văn phòng trường Mầm non Tân Ước

III. THÀNH PHẦN:

1. Chủ tọa: Nguyễn Thị Huệ – Kế toán – Tổ trưởng

2. Thư ký: Nguyễn Hồng Gấm – Văn thư – Thủ quỹ – Tổ phó

3. Thành viên:

- Trần Thị Huệ – Nhân viên Y tế

- Nguyễn Như Đăng – Nhân viên Bảo vệ

IV. NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của tổ tháng 02 năm 2016

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tọa đánh giá hoạt động của tổ: Các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 02 năm 2016, cụ thể:

- Tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị một số công tác cho việc tặng quà Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong tháng 02 năm 2016.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2016

- Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán: Làm và nộp các loại báo cáo liên quan, thực hiện nhiệm vụ của kế toán;

+ Văn thư – Thủ quỹ: Trực hộp thư điện tử, cập nhật các văn bản đi đến, chuyển giao văn bản đi đến; Làm sổ sách theo dõi thu chi các quỹ theo quy định;

+ Y tế: Đi cân đo trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, bổ sung thường xuyên các tủ thuốc cá nhân các lớp và tại phòng y tế;

+ Bảo vệ: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

3. Kết thúc cuộc họp

Bà Nguyễn Hồng Gấm – Thư ký tổ thông qua biên bản, 100% các thành viên trong tổ nhất trí với nội dung biên bản trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày./.

Thư ký

 

 

Nguyễn Hồng Gấm

Chủ tọa

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

1