UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 204/BB-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 9 năm 2021


BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU
Năm học 2021 - 2022

Căn cứ Công văn số 114/TCKH của Phòng tài chính-kế hoạch Huyện Thanh Oai ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021 - 2022.
Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-MNMH ngày 29/9/2021 kế hoạch thu-chi các khoản đóng góp năm học 2021-2022 của Nhà trường, Biên bản thống nhất của các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh họp tối ngày 12/9/2021 và các biên bản họp toàn thể phụ huynh các lớp tối ngày 13/9/2021, Tờ trình số 202/TTr-MNMH ngày 28/9/2021 của trường MN Mỹ Hưng gửi về UBND huyện Thanh Oai, Phòng Tài chính và PGD&ĐT Thanh Oai về việc cho phép thu các khoản đóng góp trong năm học 2021-2021 và yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2021 - 2022 của nhà trường.
Được sự nhất trí của UBND huyện Thanh Oai, Phòng Tài chính và Phòng GD&ĐT Thanh Oai cho phép thu.
Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28/9/2021, tại phòng họp Zoom của trường MN Mỹ Hưng, Ban giám hiệu trường MN Mỹ Hưng và Ban Thường trực hội phụ huynh học sinh của trường tổ chức họp thống nhất để niêm yết các khoản thu ngoài học phí năm học 2021-2022 đã được thống nhất trong các hội nghị họp.
I. Thành phần lập biên bản:
1. Đồng chí: Nhữ Thị Thuỷ - Hiệu trưởng - Chủ toạ.
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Tâm - Thủ quỹ - Thư ký.
3. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - CTCĐ - Thành viên
4. Đồng chí: Đào Thị Thuỷ - Phó Hiệu trưởng - Thành viên.
5. Đồng chí: Hoàng Thị Thi - Trưởng ban thanh tra nhân dân - Thành viên.
6. Đồng chí: Đào Thị Hằng - Nhân viên Kế toán - Thành viên.
7. Ông: Nguyễn Tiến Hiệp - Hội trưởng Hội phụ huynh - Thành viên.
II. Nội dung:
Trường mầm non Mỹ Hưng tiến hành thực hiện việc niêm yết công khai các khoản thu đã được thống nhất, thoả thuận với phụ huynh và khoản thu tự nguyện của phụ huynh trong năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

Khoản thu
Mức thu: Nhà trẻ và MG
Thời gian thu

1.Khoản thu theo quy địnhHọc phí
75.000đ/tháng (Trẻ 5 tuổi)
95.000đ/tháng (NT,3 và 4T)
Tháng 10;11 và tháng 2
(Thu 2 kỳ: HK1 và HK2)

2.Khoản thu thỏa thuận+ Học phẩm
150.000đ/năm
Tháng 9, tháng 10

+ Trang thiết bị bán trú
150.000đ/năm
Tháng 9, tháng 10

+ Chăm sóc bán trú
150.000đ/tháng
Theo tháng

+ Tiền ăn
18.000đ/ngày
Theo tháng

+ Tiền nước
12.000đ/tháng
Theo tháng

+ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Ước tổng thu được: 64.800.000 đồng/năm
PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi

Các khoản thu và kế hoạch dự toán thu-chi đã được Ban giám hiệu nhà trường thông qua tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong Hội đồng nhà trường. Ban thường trực Hội phụ huynh của trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp có trách nhiệm thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh trong trường.
Biên bản được niêm iết công khai tại Hội nghị họp Hội đồng SP nhà trường, trên trang Webissite của nhà trường, các nhóm Zalo của các lớp trong toàn trường và dán tại Bảng tin hai điểm trường của trường MN Mỹ Hưng kể từ ngày 28/9/2021 đến hết ngày 05/10/2021 và được lập thành 5 bản như nhau./.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Nguyễn Thị Tâm
T/M HỘI PHỤ HUYNH
HỘI TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Hiệp
T/M BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy


TRƯỞNG BAN TTND
Hoàng Thị Thi

BCH CÔNG ĐOÀN
Nguyễn Thị Mai

KẾ TOÁN
nguon VI OLET