bộ câu hỏi sinh lớp 8 giáo án Bồi dưỡng nghiệp vụ

Đăng ngày 8/8/2014 5:28:16 PM | Thể loại: Bồi dưỡng nghiệp vụ | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.58 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

CÂU HỎI
Sinh học 8
Mức độ
Chủ đề
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng

Tên
Chuẩn cần đánh giá
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Cộng

2
4
4
2
2
2
16


Chương 1
A. Thông tin chung
* Khối: 8 Học kỳ: 1
* Chủ đề:  Khái quát cơ thể người
* Chuẩn cần đánh giá:
- Nêu được đặc điểm cơ thể người
- Xác định được vị trí các cơ quan và hệ cơ quan của cơ thể trên mô hình. Nêu rõ được tính thống nhất trong hoạt động của các hệ cơ quan dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết
- Mô tả được các thành phần cấu tạo của tế bào phù hợp với chức năng của chúng. Đồng thời xác định rõ tế bào là đơn vị cấu tạo và đơn vị chức năng của cơ thể
- Nêu được định nghĩa mô, kể được các loại mô chính và chức năng của chúng.
*  Trang số (trong chuẩn): trang 17( trang 18
B. Câu hỏi và bài tập
I. Trắc nghiệm
Câu

Những hệ cơ quan đảm nhận vai trò điều khiển, phối hợp và điều hoà hoạt động của các hệ cơ quan là:
a. Hệ thần kinh và hệ nội tiết.
b. Hệ tuần hoàn và hệ thần kinh.
c. Hệ vận động và hệ thần kinh.
d. Hệ nội tiết và hệ hô hấp.

Câu

Những chất hữu cơ chính có trong tế bào là :
a, Prôtêin, lipit, gluxit, axit nuclêic.
b, Prôtêin, lipit, ribôxôm, axit nuclêic.
c, Lipit, gluxit, axit nuclêic, mêzôxôm.
d, Xenlulô, lipit, prôtêin, axit nuclêic

Câu

Màng tế bào có chức năng:
a, điều khiển hoạt động sống của tế bào
b, thực hiện trao đổi chất
c, thực hiện các hoạt động sống của tế bào
d, thực hiện quá trình sinh sản tế bào

Câu

Mô là :
a, Một tập hợp các tế bào có cấu tạo giống nhau, đảm nhận các chức năng khác nhau trong cơ thể.
b, Một tập hợp các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận các chức năng khác nhau trong cơ thể.
c, Một tập hợp các tế bào có cấu trúc, hình dạng, kích thước khác nhau, đảm nhận chức năng nhất định trong cơ thể.
d, Một tập hợp các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định trong cơ thể.

Câu

Xác định câu đúng.
a, Mô cơ tim có cấu tạo và hoạt động giống cơ vân.
b, Mô cơ tim có cấu tạo tương tự cơ vân nhưng hoạt động giống cơ trơn.
c, Mô cơ tim có cấu tạo giống cơ trơn và hoạt động giống cơ trơn.
d, Mô cơ tim có cấu tạo giống cơ trơn nhưng hoạt động giống cơ vân.

Câu

Có chức năng tạo ra cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm là:
a, mô biểu bì.
b, mô liên kết.
c, mô cơ.
d, mô thần kinh.

Câu

Có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều hoà hoạt động các cơ quan đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan và giúp cơ thể thích ứng với môi trường là:
a, mô biểu bì.
b, mô liên kết.
c, mô cơ.
d, mô thần kinh.

Câu

Có chức năng dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương đến cơ quan phản ứng là:
a, nơron trung gian
b, noron li tâm
c, nơron hướng tâm
d, nơron hướng tâm và nơron li tâm


II. Tự luận
Câu

Kể một vài cơ quan tham gia vào hoạt động viết.

Câu

Em hãy rút ra nhận xét chung về cấu tạo cơ thể người?

Câu

Chức năng các thành phần cấu tạo tế bào có liên quan như thế nào tới hoạt động của cơ thể?

Câu

Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

Câu

Cho một ví dụ về phản xạ, phân tích và chỉ rõ các thành phần của cung phản xạ đó ?

Câu

Vòng phản xạ là gì? Ý nghĩa?

Câu

Cho ví dụ về vòng phản xạ và phân tích các thành phần của cung phản xạ?

Câu

So sánh cung phản

Sponsor Documents