BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM (có đáp án) giáo án Tiếng Anh 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 4208       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
jzef0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/11/2016 4:15:00 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
4208
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình
LINK DOWNLOAD

Bo-DE-KIEM-TRA-TIENG-ANH-LoP-7-CA-NAM-co-dap-an.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm là tài liệu tổng hợp bài kiểm tra một tiết và học kì tiếng Anh lớp 7 có đáp án, xin được gửi đến các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị ôn tập tốt chương trình tiếng Anh lớp 7. Mời các tham khảo.
…………..Secondary School ONE PERIOD TEST(Unit1-3)
Class: 7... Subject : ENGLISH (Time allowed:45’)
Full name :.....................................
Mark
Teacher’s comment

 I. Choose the co
ect word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)
1. Her parents still live there .......... her grandparents.
A. for B. at C. with D. on
2. Lan is ............ than Hoa
A. tallest B. tall C. taller D. more tall
3. ............... do you live?
A. Who B. What C. Which D. Where
4. .................. are you talking to?
A. Who B. What C. Which D. Where
5. What ................. your telephone number?
A. is B. are C. does D. do
6. Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.
A. on B. in C. at D. unde
7. ............... does your father do?
A. When B. Where C. What D. Which
8. Tomo
ow my family ...................... to Ho Chi Minh City.
A. is B. is going to go C.is going D. goes
9. My mother takes care ............... sick children.
A. about B. in C. at D. of
10. He works ................ the farm.
A. on B. in C. about D.at
11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.
A. any B. some C. much D. a
12. ........................ a beautiful day!
A. It B. Which C. Where D. What
II. Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks).
My birthday is....................June eighth.
I live..............Gio Quang.
I get up................6 o’clock every day.
My house is.............................a lake.
II. Supply the co
ect form of the ve
s in
ackets (2,5 mark ).
My aunt Thuy (live) ................ (1) in Ha Dong. She (work) .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ..................(3) a bus to her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children (be) ............(7) very lovely. Now she (do) ........................(8) her job with great pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)..................(10)very unhappy
III. Answer the questions (2,5 marks).
1. What `s your family name?
.......................................................................................
2. How do you get to school?
.......................................................................................
3. How far is it from your house to school?
.......................................................................................
4. What will you be on your next birthday?
........................................................................................
5. Where are you going to go next Sunday?
........................................................................................
CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS)
(Unit 1- Unit 3)
I/. 3 marks: each sentence is 0,25 m
1/. C 7/. C
2/. C 8/. B
3/. D 9/. D
4/. A 10/. A
5/. A 11/. A
6/. C 12/. D
II/. 2 marks: each sentence is 0,5 m
1/. On
2/. In
3/. At
4/. In front of
III/. 2,5 marks: each sentence is 0,25 m
1/. Lives
2/. Works
3/. Catches
4/. Taking
5/. Loves

 Bộ đề kiểm tra tiếng Anh cả năm lớp 7 có đáp án

             

Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 cả năm là tài liệu tổng hợp bài kiểm tra một tiết và học kì tiếng Anh lớp 7 có đáp án, xin được gửi đến các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị ôn tập tốt chương trình tiếng Anh lớp 7. Mời các tham khảo.

…………..Secondary School              ONE PERIOD TEST(Unit1-3)

Class:   7...                                             Subject : ENGLISH (Time allowed:45’)

Full name :.....................................

 

Mark

 

 

Teacher’s comment

 

 

 

  I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)

 1. Her parents still live there .......... her grandparents.

  A. for   B. at   C. with  D. on

 2. Lan is ............ than Hoa

  A. tallest  B. tall   C. taller  D. more tall

 3. ...............  do you live?

  A. Who  B. What  C. Which  D. Where

 4.  .................. are you talking to?

  A. Who  B. What  C. Which  D. Where

 5. What ................. your telephone number?

  A. is   B. are   C. does  D. do

 6.  Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.

  A. on   B. in   C. at   D. under

 7. ............... does your father do?

  A. When  B. Where  C. What  D. Which

 8. Tomorrow my family ...................... to Ho Chi Minh City.

  A. is   B. is going to go C.is going  D. goes

 9. My mother takes care ............... sick children.

  A. about  B. in    C. at   D. of

 10. He works ................ the farm.

  A. on   B. in   C. about  D.at

 11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.

  A. any  B. some  C. much  D. a

 12. ........................ a beautiful day!

  A. It   B. Which  C. Where  D. What

II. Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks).

 1. My birthday is....................June eighth.
 2. I live..............Gio Quang.
 3. I get up................6 o’clock every day.
 4. My house is.............................a lake.

II. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark ).

 My aunt Thuy (live) ................ (1) in Ha Dong. She (work) .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ..................(3) a bus to her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children (be) ............(7) very lovely. Now she (do) ........................(8) her job with great pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with  her husband . She (be)..................(10)very unhappy             

III. Answer the questions (2,5 marks).

 1. What 's your family name?

    .......................................................................................

 2. How do you get to school?

    .......................................................................................

 3. How far is it from your house to school?

    .......................................................................................

 4. What will you be on your next birthday?

    ........................................................................................

 5. Where are you going to go next Sunday?

    ........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS)

(Unit 1- Unit 3)

I/. 3 marks: each sentence is 0,25 m

1/. C                       7/. C

2/. C                       8/. B

3/. D                       9/. D

4/. A                      10/. A

5/. A                      11/. A

6/. C                      12/. D

II/. 2 marks: each sentence is 0,5 m

1/. On

2/. In

3/. At

4/. In front of

III/. 2,5 marks: each sentence is 0,25 m

1/. Lives

2/. Works

3/. Catches

4/. Taking

5/. Loves

6/. Says

7/. Is

8/. Is doing

9/. Will go

10/. Is

IV/. 2,5 marks: each sentence is 0,5 m

1/. My family name is................

2/. I go to school by bike.

3/. It is about 2 kilometers.

4/. I will be 14 on my next birthday.

5/. I am going to to go to the zoo next Sunday.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ....................................                ONE PERIOD TEST

 Class: 7...                                          Subject:  English (Unit4-Unit6)

                                                                                 Time allowed: 45'

Mark:

 

 

Teacher's remark:

 

 

 

 

 I. Choose the word which is pronounced differently  from the others: (1mark):

 1. a. took  b. school  c. food  d. choose

 2. a. please  b. pleasure  c. easy  d. teacher

 3. a. what  b. who  c. where  d. when

 4. a. hat  b. house  c. hour  d. hang

II. Choose the best answer : ( 3marks)

 1. ....................... does Lan have science class?

   a. When  b. What time  c. How long

 2. History is ............. interesting and important subject

   a. a    b. an    c. the

          3. Children should ........ to bed early.

   a. to go   b. go     c. going

          4. Lan ............... reading books

   a. are  b. is     c. am

 5. ................ don't you come to my house? OK. Let's go

   a. What  b. How about  c. Why

 6. Blindman's bluff is a ..........................

   a. exercise  b. game   c. example

 7. .............. are you doing?

   a. What  b. Who    c. When

 8. Would you like ..................... badminton?

   a. play  b. playing   c. to play

 9. Does Nam play marbles .................... recess?

   a. on   b. at     c. in

 10. Mai learns ............. to use computer

   a. how  b. when    c. what

 11. I am .............. my Math homework

   a. do   b. doing   c. to do

 12. Jane is ..... beautiful than Hoa

   a. more  b. the most   c. fewer

III. Put the verb in correct tense: (2marks)

 1. He ( travel) to work by car.

   .............................................................................................................

 2. The children ( play ) soccer at the moment.

   ...............................................................................................................

 3. She ( not do ) her housework every afternoon.

   ...............................................................................................................

 4. He ( buy ) a new hat tomorrow?

  ................................................................................................................

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B (2marks)

                      A                                                                            B

 

1- What time is it ?                                                      a - I’d love to.

2- Would you like to play basketball ?                        b - It ‘s one o’clock.

3- Let’s play some computer games.                           c -We sometimes play marbles.

4- What do you usually do ?                                        d - Good idea.

 

V. Read and answer the questions: ( 2 marks)

  Hello, my name 's Lan. I'm a student in grade 7 . I go to school 6 days a week. I often walk to school. My classes start at 6:45 and finish at 11: 15. At school I learn about many things. My favorite subject is English. But I don't like Math because it's difficult. At recess, I usually chat with my friends, sometimes I play skipping rope or eat some snacks. I like to go fishing with my father after school.              

          1. What grade is Lan in?

    ....................................................................................

 2. How does she often go to school?

   .....................................................................................

 3. Does Lan never eat at recess?

   ......................................................................................

 4. What does Lan do after school?

            ......................................................................................

 

**********  The end  **********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION

(UNIT 4- UNIT 6)

I. Choose the word which is pronounced differently  from the others: (1marks):

 1. a

 2. b

 3. b

 4. c

II. Choose the best answer : ( 5marks)

 1. a   

 2. b   

 3. b   

 4. b   

 5. c   

 6. b   

 7. a  

 8. c   

 9. b   

 10. a   

            11.b

            12.a

III. Put the verb in correct tense: (2marks)

 1. He travels to work by car.

 2. The children are playing soccer at the moment.

 3. She doesn't do her housework every afternoon.

 4. Will he buy a new hat tomorrow?

IV. Match the sentences in column A with the sentences in column B (2marks)

            1 - b ; 2 - a ; 3 - d ; 4 - c

V. Read and answer the questions: ( 2 marks)

 1. Lan is in grade 7

 2. She walks to school.

 3. No, she doesn't.

 4. Lan goes fishing with her father.

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

                                                            Môn: Tiếng Anh7  Thời gian: 45 phút 

I. Reading (3m)

 My uncle, Mr. Tien, is a teacher of English at a Secondary school in Ha Noi. He goes to work  every working day.  He has two days off a week : Saturday and Sunday. He walks to work. He never goes to work by motorbike because his house is next to his school. The school starts  at 7 a: m and finishes at 5 p : m. After work, he usually plays  table tennis. He comes back home at 6 :30 p : m, and has dinner with his family. After dinner he prepare his lecture and helps his children do homework. He sometimes watches TV. He often reads book until midnight. He is busy but he feels happy with his job.

 • Answer the questions :
 1. What does Mr. Tien do ? ……………………………………………………………………………
 2. How many days does he go to work ? ………………………………………………………………
 3. How does he go to work ? …………………………………………………………………………..
 4. After work, What does he do ? ……………………………………………………………………...
 5. Does his school end at 4 : 30 ? ………………………………………………………………………
 6. How does he feel with his job ? ……………………………………………………………………..

II. Writing (3m)

 • Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (1,5m)
 1. Why don’t we go to the cafeteria ?

=> Let’s…………………………………………………………………………………….?

 1. When is your birthday ?

=>What……………………………………………………………………………………?

3. She is a beautiful girl !

=>………………………………………………………………………………………….!

 • Viết thành câu hoàn chỉnh (2m):

1. Nam / play/ the guitar now ? =>…………………………………………………………………………

2. We / usually / chat / our friends / recess .

=> …………………………………………………………….

3. The bank/ opposite / restaurant/ =>……………………………………………………………

III. Language focus (4m)

 • Làm theo yêu cầu trong ngoặc

1. My father (read)……………..a newspaper at present . (Chia động từ trong ngoặc)

…………………………………………………………………………………………………

2. He  goes swimming on the weekend.(Đặt trạng từ “ never “vào đúng vị trí trong câu)

…………………………………………………………………………………………………

3. This book is 30.000 dong. ( Đặt câu hỏi cho từ gạch dưới)

…………………………………………………………………………………………………

4. Hai enjoys (play) ………..soccer. ( Chia động từ trong ngoặc)

…………………………………………………………………………………………………

5. Nga is (intelligent)……………than Hoa . ( Cho dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc)

…………………………………………………………………………………………………

6. There is a market ………..front of the house.( Điền giới từ )

…………………………………………………………………………………………………

7. is/far/from/how/it/Hue/Ha Noi/ to? ( sắp xếp thành câu hoàn chỉnh )

…………………………………………………………………………………………………

8. What do you do in your free time ? ( Trả lời câu hỏi)

……………………………………………….............................................................................                         

     THE END

CORRECTION FIRST SEMESTER

I. Reading(3M)

1. He is a teacher.

2. he has two days off.

3. He walks to school.

4. After work, he usually plays  table tennis

5. No. It isn’t

6. he feels happy with his job

II. Writing (3m)

 • Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (1,5m)
 1. Let’s go to the cafeteria.
 2. what your date of birth ?
 3. What a beautiful girl !

* Viết thành câu hoàn chỉnh (2m):

1. Nam is  playing the guitar now ?

2. We  usually  chat / with our friends at recess .

3. The bank is oppsite the restaurant.

 III. Languege focus (4m)

* Làm theo yêu cầu trong ngoặc

1. is reading

2. He never goes swimming on the weekend

3.How much is this book ?

4. playing

5. more expensive

6. How far is it from Hue to Ha noi ?

7. I watch TV

 

 

Name: .............................   ONE PERIOD TEST (Unit 9-11 – English 7)

Classe: 7......................               Time allowed: 45'

 

Mark:

 

 

 

Teacher's remarks:

   I. Pronuncition: (1,0mark)

Group into  sound columns according to final "ED":

   raised, rowed, visited, sailed, looked, watched, opened, listened

/t/

/d/

/id/

 

 

 

 

 

 II. Choose the correct words to complete the sentences: (2,5 marks)

1. Lan .............. a new pairs of shoes yesterday.

 A. buys  B. bought  C. buying

2. I have to take care of ........ when I am away from home.

 A. I  B. myself  C. myselves

3. The dentist ..... a cavity in his tooth.

 A. did  B. made  C. filled

4.Children are ........ of going to see the doctor

 A. afraid  B. enjoyable  C. favorite

5. Every year, millions of people catch the ............

 A. headache  B. stomachache  C. common cold

6. Clean teeth are ........ teeth.

 A. pretty  B. healthy  C. beautiful

7. How ...... are you?  - 1,5 meter

 A. heigh  B. tall   C. long

8. Children should wash their hands ............ meals

 A. after  B. before  C. during

9. ....... do you brush your teeth? - Twice a day

 A. How often  B. How  C. How long.

10. I hate the ....... of the drill.

 A. music  C. noise  B. sound

 III. Fill in blanks with : (2,5 marks)

Would, disappear, wrong, common, cough, fell, slight, symptoms,  take,       headache

  Lan: Good morning!

  Doctor: Good morning! Take a seat, please! What's ................(1) with you?

  Lan: Yes, I have a .................(2) and a stomachache. I .......... (3) very tired.

  Doctor: Well, I need to ......................(4) your temperature first.

  Lan: OK

  Doctor: ................(5) you open your mouth, please? Thanks! That's is 39 C. You have a ...................(6) fever. Do you have a runny nose, coughing, and sneezing ?

  Lan: yes, I ................. (7) very much.

  Doctor: All right. You catch the ................. (8) cold. Don't worry. Your cold will last for a few days and then ...................(9) itself. I will you some medicines to relieve the .................... (10)

  Lan: Thank you!

III. Supply the correct form of the verbs in brackets: (4marks)

  1.Ba (make) this cake for his sister yesterday.

 ...................................................................................................

 2. Nam (not do) his homework at the moment.

 ...............................................................................................................

 3. Lan (buy) some new clothes tomorrow?

 .....................................................................................................

 4. They ( do) morning exercise every day.

  .................................................................................................

 IV. Rewrite (2marks)

 1. Hoa was absent from class yesterday beacause she had a bad cold  ( Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới)

 ........................................................................................

 2. My mother wrote sick note for me ( Chuyển sang câu phủ định)

 ....................................................................

 3. My sister is 45 kilos (Đặt câu hỏi với What )

 ........................................................................................

 4. The students had a medical check - up yesterday morning ( Đặt câu hỏi cho từ được gạch chân)

 ...................................................................................

 

----------------The end---------------


       CORRECTIONS (Unit 9-11 -English7)

 

 I. Pronuncition: (1,0 mark)

Group into  sound columns according to final "ED":

  /t/:raised, looked, watched

  /d/ :rowed, rowed,opened,listened,sailed

  /id/: visited

 II. Choose the correct words to complete the sentences: (2,5 marks)

   1. B

   2. C

   3.C

   4. A

   5. C

   6. B

   7. B

   8.B

   9. A

   10.C

  III. Fill in blanks with: (2,5 marks)

1. wrong

2.headache

   3.fell

   4.take

   5.Would

6.slight

   7.cough

   8.common

   9.disappear

   10.symtoms

 III. Supply the correct form of the verbs in brackets: (4 marks)

   1. made

2.isn't doing

   3. Will .... buy

   4. do

 IV. Rewrite: (2 marks)

  1.Why was Hoa absent from class yesterda?

  2. My mother didn't write sick note for me

  3.What is your sister's weight? What is she weight?

  4.When did the students have medical check - up?

 

 

 

Name: ......................................      ONE PERIOD TEST(Unit 12-14)

Classe: 7.....                                               Subject:   English                          

                                                                            Time allowed: 45'

 

Mark:

 

 

 

Teacher's remarks:

I. Choose the word which has underlined letter pronouned differently from the others.(1mark)

  1. a. exciting  b. spring   c. tradition   d. swimming

  2. looked   b. preferred   c. played   d. joined

  3. a. here   b. spend   c. well   d. very

  4. a. wh  b. what   c. when   d. who

 II. Choose the right words  to fill in the blanks: (2marks)

  1. ..................... you like to go to the theater with us?    (Will/Are/Could/Would)

  2. Don't play soccer in the street. It's very ...................... (dangerous/safe/important/careful)

 3. He is a famous  ......... (invention/inventor/inventive/inventory)

 4. We .......... table tennis to badminton (like/would like/prefer/love)

 5. My sister likes ......... the piano. (playing/plays/play/played)

 6.What's ........ television tonight? (in/on/of/at)

 7. You ....... watch TV so much. It's not good for your eyes.(must/should/shouldn't/can't)

 8. Where ............ he born ? (is/does/were/was)

 III. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets (2marks)

 1. Many people prefer (fly) .............. to (go) ........... by sea.

 2. He (move)........ to Paris in 1917 and (spend) ............ six years in Paris.

 3. What ........ you (do) ........... tomorrow morning? I (play) .......... video games.

 4. Children shouldn't (drink) ........... coffee. It (not be) ........... good for their health.

 IV. Read the passage carefully, then dicide if the statements are True (T) or Flase (F). (3marks)

  Lewis Carrol was the pen name of Charles Dogson, the writer who wrote a famous book for children, " Alice's Adventures in Wonderland". Charles Dodgson was born in Engliand in 1832. When Charles finished school, he became a student at Oxford University. He studied mathematics and latre he began to teach this subject at the university. Charles had no family, but he loved children very much. he often visited his friend, Henry George Liddell. Henry had three little girls and Charles liked Alice most. He often told her interesting stories about the adventures of a little girl in Wonderland. Alice likes these stories very much. When Alice Liddell was ten years old, she asked Charles to write down these stories for her. The name of the little girl in the stories was Alice, too. Then Charles decided to publish the book and took the pen name of Lewis Carroll.

 

          1.  Lewis Carroll was the real name of Charles Dodgson.

          2. He was born in England in 1835. 

 

         3. Charles Dodgson taught mathematics at Oxford University.

        4. Dogson had no children

       5. Alice Liddell was the main character in the stories.

6. " Alice Adventures in Wonderland" is a famous children 's book

V. Complete the following sentences in such a way that it means nearly the same as the one above (2marks)

1. You should wash your hands before meals.

  You ought ......................................................................

2. Children like picture books very much.

 Children are interested  ..................................................

3. Why don't we go to the beach?

 Let's .................................................................................

4. The sailors like the sea better than the land.

 The sailors prefer ..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTIONS(Unit 12-14.English 7)

I. Choose the word which has underlined letter pronouned differently from the others.(1mark)

1.a;   2a;  3a;  4d

 II. Choose the right words  to fill the blanks: (2marks)

1.Would   3. inventor   5. playing   7. shouldn't

2. dangerous  4. prefer   6. on    8.was

III. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets (2marks)

1.flying - going  3.will ..... do - will play

          2. moved - spent  4. drink - isn't

  IV. Read the passage carefully, then dicide if the statements are True (T) or Flase (F). (3marks)

 1. F 3.T 5.F

 2.F 4.T 6.T

 V. Complete the following sentences in such a way that it means nearly the same as the one above (2marks)

 1. You ought to wash your hands before meals.

 2.Children are interested in picture books.

3. Let's go to the beach.

4. The sailors prefer the sea to the land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SECOND TERM TEST OF ENGLISH 7

                                                                                    Time limit: 45 minutes

I/ Choose the best option to complete the following sentences: (2,5pts)

1. My sister is good ………………..physics.

   A. at   B. on   C. in   D. for

2. Students can borrow books from the ……………………...

   A. canteen  B. toystore  C. library  D. hotel

3. Spinach is very good …………….you, but you must wash it ……………….

  A. at / careful   B. at / carefully C. for / careful D. for / carefully

4. …………….did she go to the dentist last week? – Because she had a  toothache.

  A. When  B. What  C. Why  D. Who

5. To stay healthy, you should ……………………...everyday.

   A. play games B. play sports  C. playing games D. playing sports

6. Lan’s mother asked her to add…………………..salt to the soup .

   A. too much  B. many  C. lots of  D. a little

7. I won’t go to school tomorrow, Lan won’t ……………………..

   A. too   B. so   C. either  D. neither

8. The dentist tells them how to look ………………….their teeth.

   A. at    B. after  C. into   D. for

9. We need some apples, oranges, bananas. Let’s go to the ……………………...

   A. meat stall  B. food stall  C. fruit stall  D. vegetables stall

10. My father likes tea ………………coffee.

   A. better  B. better than  C. to   D. B and C are correct.

II/ Supply the correct verbs form in brackets. (2,0pts)

1. My aunt ( buy )…………………………………me a new dress last week.

2. Would you like ( play ) ………………………table  tennis, Nam? – I’d like to, but I can’t.

3. You should  ( do)………………………………your homework everyday.

4. Hoa likes (spend) ……………………………..time with her aunt and uncle at night.

III/ Match the questions in column A with suitable ones in column B. (1,5pts)

                           A

                              B

Answers

1.Which program do you prefer?

2.What’s wrong with you, Chi?

3.Who helps your parents on the farm?

4.What about the people in Hanoi, Hoa?

5.Which meat do you like for dinner?

6.How often do you play video games, Minh?

a. - They were very friendly.

b. - About once a week.

c. -  It’s beef.

d. - Oh, the news.

e. - My elder sister.

f. - I have a headache

1. ……..

2. ……..

3. ……..

4. ……..

5. ……..

6. ……..

 

IV/Read.Then decide if the statements are true (T) or false (F). (1,0 pt).

          Mr.Minh is worried about his health. He always fells tired, and he doesn’t know why. Last week, he went to see doctor Thanh. The doctor thinks Mr.Minh feels tired because he is too fat. According to the doctor, Mr.Minh  must eat less cheese, and less meat. He must eat more fresh vegetables, fruit and fish. He must drink less beer and more boiled water.Mr.Minh is trying doctor Thanh’s diet, he hopes he is well soon.

                                            Statements

       T

  F

1. Mr.Minh is worried about his health.

2. He thinks that he feels tired because he is too fat.

3. He shouldn’t eat more fresh vegetables, fruit and fish.

4. He is trying doctor Thanh’s diet.

1. ………………

2. ………………

3. ………………

4. ………………

………

………

………

………

V/ Do as direction in brackets. (2,0 pts)

   1. Lan cooked dinner for her family yesterday. ( change into negative form)

       --> ……………………………………………………………………………………………

   2. We were at our uncle’s house last Sunday. (change into question form)

      --> ……………………………………………………………………………………………

   3. I  / buy / car / few / week / ago. ( make sentence with the words given .)

      --> …………………………………………………………………………………………….

   4. My parents will return from Hanoi by train. (change into negative form)

      --> …………………………………………………………………………………………….

VI/ Rewrite the sentences, beginning with the given words: (1,0 pt).

   1. Mai forgot to do the homework, and I did , too

       --> Mai didn’t……………..…………………………………………………………………

   2. When my mother was ill, I looked after her..

       --> I took ………………………………………………………………………………….

 

- END -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II

MÔN: Tiếng Anh - Lớp 7

 

I/ (2,5 điểm): Học sinh chọn câu trả lời đúng theo hướng dẩn, thì GK cho 0,25đ / câu.

                                             (0,25đ x 10 = 2,5 đ )

   1

   2

    3

    4

    5

   6

    7

    8

    9

  10

  A

  C

   D

   C

   B

   D

   C

    B

    C

   B

 

II/ (2,0 điểm):Học sinh chia động từ có dạng đúng theo hướng dẫn, thì GK cho 0,5đ/câu.

                                               (0,5đ x 4 = 2,0 đ)

1. bought       2. to play   3. do         4. spending

III/ (1,5 điểm):Học sinh kết hợp đúng theo hướng dẫn, thì GK cho 0,25đ / câu.

                                                ( 0,25đ x 6 = 1,5 đ)

1. d  2. f  3. e  4. a  5. c  6. b

IV/ ( 1,0 điểm):Học sinh xác định câu trả lời đúng theo hướng dẫn, thì GK cho 0,25đ/ câu.                                                                                                                              ( 0,25đ x 4 = 1,0 đ)

1. T   2. F   3. F   4. T

 

V/ (2,0 điểm): Học sinh viết câu đúng theo hướng dẫn, thì GK cho 0,5 đ/ câu.

                                                  ( 0,5đ x 4 = 2,0 đ)

1. Lan didn’t cook dinner /for her family yesterday.

               (0,25đ)                                 (0,25đ)

2. Were you / at your uncle’s house last Sunday.

      (0,25đ)                            (0,25đ)

3. I bought a car / a few weeks ago.

        (0,25đ)                 (0,25đ)

4. My parents will not (won’t) return / from Hanoi by train.

                  (0,25đ)                                           (0,25đ)

VI/ (1,0 điểm): Học sinh viết câu có dạng đúng theo hướng dẫn, thì GK cho 0,5đ / câu.

                                                    ( 0,5 x 2 = 1,0đ)

1. Mai didn’t remember to do the homework  / and neither did I.

                           (0,25đ)                                            (0,25đ)

2. I took care of my mother / when she was ill.

              (0,25đ)                           (0,25đ)

Chú ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn chấm bài thi HK, do đó giám khảo có thể linh động, điều chỉnh và cho điểm thích hợp với cách làm bài của học sinh.                                                               

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn: