bo de olympic tieng anh lop 4 (vong 1-10)

giáo án Các CT khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 14       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j41u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/7/2017 11:27:30 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
1
Lần tải
14
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1 Bài 1: Choose the correct answer 1. What ……..his name ? a. is b. are c. this d. bye 2. May I ………..out ? a. open b. go c. come d. say 3. What colour is this ? – It’s……,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử bo de olympic tieng anh lop 4 (vong 1-10), Giáo Án Các Ct Khác , Giáo án điện tử bo de olympic tieng anh lop 4 (vong 1-10), doc, 1 trang, 0.07 M, Các CT khác chia sẽ bởi Liệt Nguyễn Hoàng đã có 14 download

 
LINK DOWNLOAD

bo-de-olympic-tieng-anh-lop-4-vong-1-10.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1
Bài 1: Choose the co
ect answer
1. What ……..his name ?
a. is b. are c. this d. bye
2. May I ………..out ?
a. open b. go c. come d. say
3. What colour is this ? – It’s………book.
a. a green b. green c. pencil d. rule
4. I’m in ……….4 A.
a. grade b. class c. classes d. grades
5. They …………from France.
a. is b. am c. is d. are
6. Where …………you from ? –I’m from Laos.
a. is b. are c. am d. do
7. ……….is Tom from ? – England.
a. What b. When c. Where d. How
8. Is ………..school big ?
a. you b. your c. yous d. yours
9. Tom is my ……….., too.
a. he b. she c. friend d. be
10. Your book …………..small.
a. it b. is c. it’s d. are
Bài 2: Fill in the blank
1. Good mo _ _ ing, Peter.
2. I like orange jui _ e.
3. This _ _ a ruler.
4. Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.
5. _ esk
6. f _ ower
7. _ m
8. b _ _ k
9. This is my r _ om.
10. chi _ ken
Bài 3: Matching
1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange
a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút
f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi
1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2
Bài 1: Matching
1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow
6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. sta
a. ngôi sao b. bạn c. đàn vi ô lông d. bò cái e. mẹ
f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay
1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. How / old / is / she ?
________________________________________________________________
2. is / name / His / Long.
________________________________________________________________
3. Miss / is / my / teacher. / Lien
________________________________________________________________
4. This / an / is / apple
________________________________________________________________
5. many / There / are / rooms / in the house.
________________________________________________________________
6. is / your / old / sister ? / How
________________________________________________________________
7. How / you / now ? / are
________________________________________________________________
8. teacher / mother / a / My / is
________________________________________________________________
9. My / Nga. / name / is
________________________________________________________________
10. Nice / to / you, / meet / Tommy.
________________________________________________________________
Bài 3: Fill in the blank
1. I’m seven years o _ _ .
2. H _ _ name is Mary.
3. Your scho_ _ is big.
4. St _ _ d up, please.
5. This _ _ my teacher.
6. How _ _ e you ?
7. I’m fine, th _ _ _ you.
8. I’m se _ en years old.
9. Where are you f _ _ _ ?
10. What s _ bject do you like ?
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3
Bài 1: Choose the co
ect answe
1. This gift is ……you.
a. on b. in c. for d. at
2. A: Tony, Where are you ……….? B: I’m from America.
a. at b. from c. on d. to
3.

 


ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 1

Bài 1: Choose the correct answer

1.  What ……..his name ?

a. is   b. are   c. this  d. bye

2. May I ………..out ?

a. open  b. go   c. come   d. say

3. What colour is this ? – It’s………book.

a. a green  b. green  c. pencil  d. ruler

4. I’m in ……….4 A.

a. grade  b. class  c. classes  d. grades

5. They …………from France.

a. is   b. am   c. is   d. are

6. Where …………you from ? –I’m from Laos.

a. is   b. are   c. am   d. do

7. ……….is Tom from ? – England.

a. What  b. When  c. Where  d. How

8. Is ………..school big ?

a. you  b. your  c. yous  d. yours

9. Tom is my ……….., too.

a. he   b. she  c. friend  d. be

10. Your book …………..small.

a. it   b. is   c. it’s   d. are

 

Bài 2: Fill in the blank

1.  Good mo _ _ ing, Peter.

2.  I like orange jui _ e.

3.  This _ _ a ruler.

4.  Where is Minh from ? - _ _ is from Paris.

5.  _ esk

6.  f _ ower

7.  _ m

8.  b _ _ k

9.  This is my r _ om.

1

 


10.   chi _ ken

 

Bài 3: Matching

1. Notebook  2. book  3. question   4. kite  5. pen

6. sofa   7. teacher  8. window   9. house  10. orange

 

a. giáo viên   b. cửa sổ   c. con diều   d. quyển sách  e. cây bút

f. ngôi nhà   g. quyển tập  h. trái cam   i. ghế đệm   j. câu hỏi

1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2

Bài 1: Matching

1. friend   2. violin   3. butterfly   4. plane   5. cow

6. fish   7. mother   8. ice cream   9. family   10. star

 

a. ngôi sao   b. bạn     c. đàn vi ô lông   d. bò cái   e. mẹ

f. cá    g. kem   h. gia đình    i. bướm   j. máy bay

 

1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……

 

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. How  / old / is / she ?

________________________________________________________________

2. is / name His / Long.

________________________________________________________________

3. Miss / is / my / teacher. / Lien

________________________________________________________________

4. This / an / is / apple

________________________________________________________________

5. many / There / are / rooms  / in the house.

________________________________________________________________

6. is / your / old / sister ? / How

________________________________________________________________

1

 


7. How / you  /  now ? / are

________________________________________________________________

8. teacher / mother / a / My / is

________________________________________________________________

9. My / Nga. / name / is

________________________________________________________________

10. Nice / to / you, / meet / Tommy.

________________________________________________________________

 

Bài 3: Fill in the blank

1.  I’m seven years o _ _ .

2.  H _ _ name is Mary.

3.  Your scho_ _ is big.

4.  St _ _ d up, please.

5.  This _ _ my teacher.

6.  How _ _ e you ?

7.  I’m fine, th _ _ _ you.

8.  I’m se _ en years old.

9.  Where are you f _ _ _ ?

10.   What s _ bject do you like ?

 

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 3

Bài 1: Choose the correct answer

1.  This gift is ……you.

a. on   b. in   c. for   d. at

2. A: Tony, Where are you ……….? B: I’m from America.

a. at   b. from  c. on     d. to

3. ……….birthday to you!

a. Nice  b. Fine  c. Happy  d. Happily

4. Are they students ? Yes, ……………..

a. they are  b. they do  c. are they  d. are their

 

Bài 2: Matching

1

 


1. write   2. Teddy bear  3. lion  4. chicken  5. house

6. girl  7. drink   8. yo-yo  9. lamp  10. ice cream

 

a. con gái  b. uống   c. sư tử  d. đèn bàn  e. gà

f. gấu   g. con lăn   h. kem  i. viết   j. ngôi nhà

1……….2……….3……….4……….5……….6…………7………..8……..9……10……

 

Bài 3: Fill in the blank

1. numb_ r

2. mornin _

3. augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. cak _

 

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 4

Bài 1: Choose the correct answer

1.  There ………..two boys in my class.

a. is   b. many  c. are   d. isn’t

2. My brother is ………… worker.

a. an   b. an’s  c. a      d. a’s

3. What ………is it ? It’s white.

a. colours  b. colour  c. colour’s  d. colourn’t

4. I ……….watching TV.

a. is   b. are   c. am   d. aren’t

5. This……….my friend, Nga.

a. am     b. is   c. are   d. name

6. Let’s ………..hello to the teacher.

a. go   b. say  c. know  d. to

1

 


7. How………..desks are there in your classroom ?

a. any  b. many’s    c. any’s  d. many

8. August is the eighth …………the year.

a. by   b. on   c. of   d. from

9. Give……….a pen, please.

a. my   b. me   c. my’s  d. I

10. Look at the ………, please.

a. say   b. tell   c. board  d. board’s

 

Bài 2 : Fill in the blank

1.  How old _ _ your sister ? She is eleven years old.

2.  _ _ _ old are you ? I’m eleven years old.

3.  Thank you very much, Lan Anh. You _ _ _ welcome.

4.  My school is _ _ _ big. It’s small.

 

Bài 3: Matching

1. dance   2. pencil box  3. drink  4. kite  5. candle

6. soft drink   7. greet   8. sit   9. butterfly  10. eat

 

a. chào   b. nước uống có ga  c. hộp bút chì  d. nước uống  e. ăn

f. khiêu vũ   g. ngồi    h. con diều   i. nến    j. bướm

1……2………3……….4……….5………6……….7……….8……….9………10…….

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 5

Bài 1: Matching

1. bedroom   2. garden   3. kitchen   4. bus  5. desk

6. lion   7. greet   8. smile   9. listen  10. duck

 

a. nghe   b. chào   c. phòng ngủ  d. nhà bếp   e. xe buýt

f. sư tử   g. khu vườn   h. cái bàn   i. mỉm cười   j. con vịt

1……….2………3……….4……….5………6……….7……….8……….9………10……

 

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1

 


1. you ? / are / How / old

________________________________________________________________

2. cat. / like / My / brother / doesn’t

________________________________________________________________

3. is / Lina. / name / My

________________________________________________________________

4. is / job ? / What / her

________________________________________________________________

5. book / read / the / Let’s

________________________________________________________________

6. Coppy / words. / down / the

________________________________________________________________

7. am / hungry / I / now.

________________________________________________________________

8. What’s / /name ? / your

________________________________________________________________

9. kite / for / That / is / you

________________________________________________________________

10. Her / Mary. / is / name

________________________________________________________________

 

Bài 3: Leave me out

1. aunswer   2. pqink   3. numbwer   4. remembper  5. tosy

6. stutdent   7. candey   8. reaqd   9. broewn   10. caike

 

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 6

Bài 1: Fill in the blank

1.  Thang can play football _ _ _ dance.

2.  Tom can ride _ bicycle.

3.  Reode _ the sentences.

4.  Would you like s _ _ _ milk ?

 

Bài 2: Matching

1

 


1. flag   2. cake   3. doctor   4. monkey   5. hand

6. wash hand  7. get up   8. bowl   9. orange   10. bee

 

a. bánh ngọt  b. thức dậy   c. cái tô   d. cam   e. con ong

f. bác sĩ   g. rửa tay   h. bàn tay   i. con khỉ   j. lá cờ

1………2……….3……….4……….5……….6………7………8………9……….10……

 

Bài 3: Leave me out

1. classruoom  2. liuke  3. heappy   4. sieng  5. baanana

6. calengder   7. tabole  8. priymary   9. schooll  10. mornieng

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7

Bài 1: Matching

1. play chess  2. swim       3. pizza  4. water  5. parrot

6. eyes      7. dance  8. mouth  9. wash  10. gal

11. noisy    12. tiger     13. grass   14. jump

 

a. ồn ào  b. bơi   c. nước uống  d. nhảy  e. con két   f. màu xám

g. chơi cờ  h. con hổ  i. rửa    j. miệng  k. khiêu vũ   l. bánh piza m. cỏ                  n. mắt

1………2……….3……….4……….5……….6………7………8………9……….10……

11............12..............13..............14.....................

 

Bài 2: Fill in the blank

1.  That is _ _ bicycle.

2.  Tommy can sp_ _ k English.

3.  This gift is for you. Thank you very m _ _ h.

4.  He was bor _ in May.

5.  My father can s _ im.

6.  Mary is in the cl _ _ _ _ _ _ _ now.

7.  My brother can play f _ _ tball.

8.  Is it a r _ _ nd box ? No, it is a square box.

9.  _ _ _ _ is it ? It is a chair.

10.   H _ r _ you are. Thank you.

1

 


 

Bài 3: Choose the correct answer

1.  ………are you from ? I’m from New Zealand.

a. Who   b. When      c. Where   d. How

2. ………..you like some milk ? Yes, plesse.

a. can   b. Are   c. Is    d. Would

3. Are these your books ? No,……………

a. this isn’t   b. they aren’t  c. ther aren’t  d. these are

4. Can you swim ? ………………..

a. No, I can   b. No, thanks  c. Yes, I can  d. Yes, I can

5. My sister is happy ………..today is her birthday.

a. but    b. end   c. and      d. because

6. Where is she today ?

a. She’s at shool    b. She’s fine   c. She’s from Australia  d. She’s seven years old

7. I’m ………Vietnam.

a. down   b. up    c. from   d. under

8. This ruler is ………….

a. book   b. pen   c. small   d. bag

9. can you speak English ?

a. Yes, I can’t  b. No, I can   c. No, I can’t  d. Yes, I do

10. Choose the odd one out

a. May   b. April   c. June   d. Peter

 

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 8

Bài 1: Reoder the words to make sentences

1. I / from / England. / am

________________________________________________________________

2. old / How / is / your  /  brother ?

________________________________________________________________

3. my / This / is / family.

________________________________________________________________

4. Oxford Primary School / John  / a / student / is / at

________________________________________________________________

1

 


5. like / you / a / Would / candy ?

________________________________________________________________

6. chocolate / very / I / like / much.

________________________________________________________________

7. sing / and / I / dance / can

________________________________________________________________

8. for / you / are / Here / flowers / some

________________________________________________________________

9. Happy / to / birthday / you !

________________________________________________________________

10. fly. / A / bird / can

________________________________________________________________

Bài 2: Matching

1. sad  2. penguin   3. glass  4. heart  5. gift

6. dance  7. policeman  8. sick  9. cheese  10. map

 

a. buồn  b. cảnh sát   c. bệnh  d. pho mat   e. trái tim 

f. khiêu vũ  g. cái ly   h. bản đồ  i. chim cánh cụt  j. quà

1……...2………3………4………5………6……..7……..8………9……10…......

 

Bài 3: Choose the correct answer

1.  Would you like ………….milk ? No, thanks.

a. a   b. an   c. the   d. some

2. This banana is ………you, Tim.

a. on   b. for   c. in   d. under

3. Where is she today ?

a. She’s at school     b. She’s from Australia  c. She’s nine years old  d. She’s fine

4. Is this a notebook ? No, …………..

a. it isn’t  b. it is  c. it does  d. it doesn’t

5. What’s …………name ? He’s Tommy.

a. her   b. his   c. she   d. he

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 9

Bài 1: Matching

1

 


1. school bag   2. pony  3. do morning exercises  4. candle 5. baby

6. play the piano   7. engineer  8. orange juice   9. number  10. zero

 

a. em bé    b. cái cặp    c. nước ép cam   d. con số  e. nến

f. kỹ sư  g. chơi đàn piano   h. tập thể dục buổi sáng  i. số 0  j. ngựa

1……..2……….3………4……….5……….6……….7……….8………9………10……

 

Bài 2: Fill in the blank

1.  My brother lik _ s toys very much.

2.  I am _ _ om England.

3.  I was _ _ _ n in April.

4.  Can she p _ _ y football ? No, she can’t.

5.  John is ten y_ _ rs old.

6.  Tommy is happy bec _ _ se today is he birthday.

7.  _ _ _ you swim ? No, I can’t.

8.  My books are o _ the table.

9.  My b _ droom is small.

10.  What ab _ _ t an apple ? No, thanks.

 

Bài 3: Choose the correct answer

1.  I can ………..a tree.

a. fly b. write c. read d. climb

2. Where’s she today ?

a. She’s at school b. Yes, she from America c. She’s nine d. She can swim

3. Can you swim, Mary ? Yes, I …………

a. are b. am c. can d. can’t

4. What can …………….do ? I can dance and sing.

a. I b. he c. you d. me

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 10

Bài 1: Choose the correct answer

1.  How old ………Peter ? He’s twelve years old.

a. is   b. are    c. isn’t    d. am

2. How …………books on your bookshelf ? There are ten books.

1

 


a. when  b. very   c. many    d. old

3. I’m thirsty. I’d like …………..

a. a banana  b. a hamburger  c. a packet of milk   d. a bread

4. Sam can …………a horse.

a. ride  b. play    c. stay    d. drink

5. Choose the odd one out

a. father  b. mother   c. teacher    d. sister

6. What’s …………name ? She’s Mary.

a. her   b. his    c. this     d. the

7. Choose the odd one out

a. on   b. to    c. in     d. read

8. My books are …………..the table.

a. at   b. to    c. under    d. on

9. Mary ………..like to sing .

a. do   b. can   c. don’t    d. can’t

10. Would you like …………ice cream ? Yes, please.

a. a   b. an    c. some    d. any

 

Bài 2: Matching

1. flag  2. wash hands  3. spoon  4. shirt  5. nose

6. sick  7. play chess  8. yo-yo  9. drink  10. butter

 

a. rửa tay  b. cái muỗng  c. áo sơ mi   d. lá cờ  e. cái mũi

f. bệnh  g. chơi cờ   h. con lăn   i. bơ   j. uống

1………2……...3……….4……….5……….6………7……….8………9……..10………

 

Bài 3: Fill in the blank

1. _ ngland

2. frie _ d

3. the map is on the wa _ _ .

4. Peter ha_ many dolls.

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về bo de olympic tieng anh lop 4 (vong 1-10)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN