bo de olympic tieng anh lop4 (vong11-15) giáo án Các CT khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 15       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
k41u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/7/2017 11:28:43 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
0
Lần tải
15
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 11
Bài 1: Leave me out
1. pictugure 2. windowq 3. sherep 4. roboqt 5. fehet
6. mothqer 7. shxip 8. stagnd 9. ruoler 10. cahke
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. Mary / Oxford Primary School. Is / a student / at
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. books / My / are / bookshelf. / on the
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. in /
own box. My / toys / the / are
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. a car. / can / My / drive / fathe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Would you / like / milk ? / some
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. your / is / When / birthday ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. student. / primary / a / am / I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. is / years / she / ten / old.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. sing / She / and / dance. / Can
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Is / classrooom / the / small ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 3: Matching
1. scissors 2. kangaroos 3. numbers 4. um
ella 5. three glasses
6. three pens 7. grapes 8. two windows 9. elephant 10. three telephones
a. nho b

 


ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 11

Bài 1: Leave me out

1. pictugure   2. windowq   3. sherep   4. roboqt   5. fehet

6. mothqer   7. shxip   8. stagnd   9. ruoler   10. cahke

 

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. Mary / Oxford Primary School. Is / a student / at

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. books / My / are / bookshelf. / on the

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. in / brown box. My / toys / the / are

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. a car. / can / My / drive / father

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Would you / like / milk ? / some

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. your / is / When / birthday ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. student. / primary / a / am / I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. is / years / she / ten / old.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. sing / She / and / dance. / Can

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Is / classrooom / the / small ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Bài 3: Matching

1. scissors   2. kangaroos  3. numbers   4. umbrella  5. three glasses

6. three pens  7. grapes      8. two windows     9. elephant  10. three telephones

 

a. nho      b. 3 cây bút  c. cái kéo    d. con số  e. cây dù

f. 3 cửa sổ g. con voi   h. 3 cái điện thoại   i. 3 cái ly  j. thú túi

 

1……2……..3……….4……….5……….6……….7………8……..9………10………

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 12

Bài 1: Fill in the blank

1. Do you h_ _ _ Maths today ?

2. Wh _ _ do you have Maths ? I have it on Monday.

3. Do you have toys ? Yes, I _ _ _ _ a doll.

 

Bài 2: Leave me out

1. snoywy   2. swimn   3. rahin  4. cpold   5. dwraw

6. Septemxber  7. anigmal   8. danlce  9. subjecsct   10. cloqck

Bài 3: Matching

1

 


1. sheep  2. four eggs   3. hands  4. four computers  5. sunglasses

6. cheese  7. climb a tree  8. pizza  9. paper   10. three glasses

 

a. 4 cái trứng  b. 4 máy vi tính  c. giấy   d. bánh piza   e. bàn tay

f. pho mat   g. leo cây   h. con cừu   i. kính đeo mắt  j. 3 cái ly

 

1….....2……..3……….4……….5……….6……..7……….8………9…….10……..

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 13

Bài 1: Choose the correct answer

1.  Come and ………….badminton, George!

a. do   b. play   c. make   d. take

2. Mary and Kate …………..coming to class today.

a. isn’t  b. don’t   c. aren’t   d. doesn’t

3. Children ………….play football in the street.

a. can’t  b. have to    c. don’t have  d. are to

4. Mrs and Mr. Pike …………….dinner at the moment.

a. is having   b. are having  c. b & c are correct  d. are eating

5. Rebeca is English but she isn’t…….England. She comes to Vietnam ……..Thailand.

a. from – in   b. from – for   c. for – from   d. from – from

6. Choose a word which has different part of pronunciation:

a. want   b. game    c. same    d. name

7. It’s usually ………in the winter.

a. cool   b. cold    c. hot     d. snow

8. I’m cleaning the floor. Can you help …………?

a. I    b. me     c. my     d. you

9. Everyone in the class…………these exercises.

a. have to do  b. has to do    c. has to    d. has do

10. Where …………you usually ………the the evening ?

a. do – go   b. are – go    c. are – going   d. do- going

 

Bài 2: Leave me out

1. visite   2. yestierday  3. yarod  4. houlse   5. papeer

6. pantient   7. matach   8. rospe  9. homme   10. canke

 

Bài 3: Reoder the words to make sentences

1. a / busy / after  / I am  / very / tired / working / week.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. a / holiday / for / going / on / three weeks. / I’m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. are / waiting / outside the door. / Their children / them / for

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Which / after “I” ? / letter / comes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. held / a day / yesterday. / Nam’s school / sports

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 


6. like / have / to / a dog. / I’d

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. is / the boy / Who / that photo ? / in

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. some milk / Can / ,please ? I / have / in / my coffee

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Did / the party ? / they / invite to / you

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. no / tonight. / in / the sky / There are / stars

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 14

Bài 1: Put the words in right order

1. you / milk ? / Would/ / like / some

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. There / are / two / my house. / bedrooms / in

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. beautiful. / kites / These / are

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. during / What / do / Music lessons ? / you / do

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. to / play / very / much. / Tom / game / likes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. the / most ? / like / subject / do / you / What

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. today. / The weather / hot / is

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. are / /notebooks / My / green.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. tree. / climb / I / can / a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. is / on / the / map / wall. / The

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Bài 2: Choose the correct answer

1. What colour is this ?

a. There are two   b. No, it isn’t   c. It’s pink   d. Yes, they are

2. Hi, ……………are you from ? I’m from Canada.

a. Who    b. How    c. Where   d. When

3. How……………..robots are there ? There are three robots.

a. many    b. much    c. any   d. very

4. What ………………do you go to school ? I go to school at 7 o’clock.

a. name    b. time    c. subjects   d. many

 

Bài  3: Matching

1

 


1. Three round boxes  2. green gift   3. four spiders  4. sunglasses 5. sick

6. Three bears       7. bookshelf    8. six blue ballons  9. three cows      10. five rabbits

 

a. kệ sách  b. 3 cái hộp tròn  c. 3 con bò cái   d. 5 con thỏ  e. món quà xanh lá

f. 3 con gấu g. 4 con nhện  h. 6 cái bong bóng   i. bệnh  j. kính đeo mắt

 

1……….2………3………4………5………6………7……..8……..9…….10………

 

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 15

Bài 1: Choose the correct answer

1.  Choose a word which has different part of pronunciation:

a. seat   b. head   c. cheap   d. meat

2. What color is this ? It’s ………..

a. black      b. wine   c. purple   d. read

3. Choose the odd one out

a. tired   b. sad   c. cold   d. snow

4. Tim is good ………..all sports.

a. at    b. in    c. into     d. with

5. Choose the odd one out

a. bird   b. frog   c. dog   d. fan

6. Whose watch is it ? It’s sunny………..

a. sister   b. sisters  c. sister’s   d. sister watch

7. What does your brother do ? He’s a …………..

a. cooker   b. shoppkeeper  c. play   d. office

8. Do teacher said “ Don’t………..in calss”

a. speak   b. talk   c. tell    d. say

 

Bài 2: Fill in the blank

1. se _ tion   2. cor _ ect   3. ti _ k   4. pre _ ty   5. ne _ k

6. p _ esent   7. era _ er   8. natio _ ality  9. au _ ust   10. cof _ ee

 

Bài 3: Matching

1. dancer  2. beer        3. glasses   4. hot dogs      5. play with a yo-yo

6. doll     7. an ice cream   8. sick       9. drink fruit juice   10. paint the wall

 

a. kem  b. vũ công    c. bia      d. chơi với con lăn  e. bệnh

f. búp bê   g. cái ly      h. sơn tường    i. bánh      j. uống nước trái cây

 

1……2…….3………4……….5……….6………7………8……….9………..10…….

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

bo-de-olympic-tieng-anh-lop4-vong11-15.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN