Gi¸o ¸n - Líp 3 tuæi                                            NguyÔn ThÞ MiÕn

 

Chñ ®Ò: Quª h­¬ng- §Êt n­íc- B¸c Hå

Thêi gian: 3 tuÇn ( 03/5- 21/5/2010)

 

I. Môc tiªu

1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt.

- H×nh thµnh vµ ph¸t  triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c vËn ®éng 1 c¸ch phï hîp, tù tin.

- TrÎ biÕt phèi hîp vËn ®éng cïng trÎ kh¸c. Høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc.

2. Ph¸t triÓn nhËn thøc.

- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt , thÝch kh¸m ph¸, t×m tßi m«i tr­êng xung quanh.

- TrÎ biÕt tªn, ®Þa chØ khu phè m×nh ®ang sinh sèng.

- TrÎ biÕt 1 sè di tÝch lÞch sö, 1 sè danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng cña VÜnh Phóc: Tam §¶o, T©y Thiªn, §Çm V¹c, §Òn Hai Bµ Tr­ng…..

- TrÎ biÕt Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam.

- TrÎ biÕt B¸c Hå lµ chñ tÞch n­íc ViÖt Nam, nay B¸c ®· mÊt vµ ®ang n»m nghØ trong l¨ng t¹i thñ ®« Hµ Néi.

3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷.

- TrÎ nghe hiÓu ng­êi kh¸c nãi, biÕt thÓ hiÖn ng÷ ®iÖu, giäng nãi 1 c¸ch phï hîp.

- TrÎ hiÓu néi dung th¬, truyÖn, b­íc ®Çu liªn hÖ víi b¶n th©n.

- TrÎ m¹nh d¹n, tù tin trong giao tiÕp.

- TrÎ nhËn biÕt ®­îc h­íng cña viÖc ®äc, viÕt.

4. Ph¸t triÓn thÈm mü.

- TrÎ yªu thÝch tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ thÓ hiÖn ®­îc sù s¸ng t¹o.

- TrÎ c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc qua tranh ¶nh thùc tÕ.

5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m, kü n¨ng x· héi.

- TrÎ biÓu lé ®­îc niÒm tù hµo, niÒm vui tr­íc vÎ ®Ñp cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc.

- TrÎ tù hµo vµ yªu quÝ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, phè ph­êng, l¸ cê tæ quèc.

- TrÎ yªu kÝnh, nhí ¬n B¸c.

II. M¹ng néi dung.

- Nh¸nh 1: Quª h­¬ng, ®Êt n­íc, phè ph­êng.

- Nh¸nh 2: Thñ ®« Hµ Néi.

- Nh¸nh 3: B¸c Hå.

III. M¹ng ho¹t ®éng.

GV tù x©y dùng theo 5 lÜnh vùc ph¸t triÓn vµ dùa vµo ®iÒu kiÖn cña líp.

IV. C¸c ho¹t ®éng.

1. §ãn trÎ, trß chuyÖn, thÓ dôc s¸ng.

- Cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch lÞch sö cña VÜnh Phóc, cña ®Êt n­íc ViÖt Nam.

- Xem tranh ¶nh vµ trß chuyÖn vÒ c¸c vïng miÒn kh¸c nhau cña ®Êt n­íc: MiÒn BiÓn, miÒn nói, ®ång b»ng, s«ng suèi….

- Xem tranh ¶nh, trß chuyÖn vÒ B¸c Hå, vÒ ngµy sinh nhËt B¸c, vÒ thñ ®« Hµ Néi.

- Cho trÎ kÓ vÒ n¬i trÎ ®ang sinh sèng.

- Cho trÎ nghe h¸t, h¸t, vËn ®éng c¸c bµi vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam.

- §äc th¬ vÒ chñ ®Ò.

- Ch¬i ë gãc ch¬i.

* ThÓ dôc s¸ng:

TËp bµi “ TËp thÓ thao”.

2. Ho¹t ®éng gãc.

Tªn gãc

Néi dung ho¹t ®éng t¹i gãc

Gãc ph©n vai

- Trß ch¬i gia ®×nh, trß ch¬i c« gi¸o

- Trß ch¬i b¸n hµng

Gãc x©y dùng

- L¾p ghÐp c©y, nhµ, hµng rµo….

- X©y l¨ng B¸c Hå.

Gãc s¸ch truyÖn

- Xem tranh ¶nh, kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò.

- Lµm s¸ch vÒ c¸c danh  th¾ng c¶nh, vÒ thñ ®« Hµ Néi, vÒ con  ng­êi VÜnh Phóc.

- ¤n sè l­îng b»ng nhau, kh¸c nhau, h×nh ph¼ng.

Gãc nghÖ thuËt, t¹o h×nh.

- T« mµu, in h×nh, vÏ c¸c c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, Thñ ®« Hµ Néi.

- Lµm ®å ch¬i tÆng b¹n, tÆng c«  trang trÝ líp.

- Nghe nh¹c, nghe h¸t, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò.

Gãc thiªn nhiªn

- Ch¬i víi c¸t n­íc.

- Thö nghiÖm vËt ch×m, næi.

3. Ho¹t ®éng ngoµi trêi.

- Tham quan c¸c khu d©n c­ quanh tr­êng.

- H¸t vËn ®éng, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò.

- Trß chuyÖn vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng.

- Ch¬i c¸c trß ch¬i vËn ®éng phï hîp.

- Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.

4. Ho¹t ®éng chiÒu.

- ¤n c¸c néi dung ®· häc.

- Lµm quen néi dung míi.

- Thùc hiÖn lÞch sinh ho¹t.

- VÖ sinh- NhËn xÐt, nªu g­¬ng tr¶ trÎ.

 

Nh¸nh 1: Quª h­¬ng - §Êt n­íc – Phè ph­êng.

Thêi gian: 1 tuÇn ( 03/5- 07/5/2010)

 

I. Yªu cÇu.

- TrÎ biÕt tªn phè, ph­êng…..n¬i m×nh ®ang sinh sèng.

- TrÎ biÕt VÜnh Phóc quª m×nh cã nhiÒu th¾ng c¶nh ®Ñp

- TrÎ biÕt n­íc ViÖt Nam cã rõng, biÓn, cã nói, cã ®ång b»ng, cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp, næi tiÕng.

- TrÎ biÕt d©n c­ sèng gÇn gòi, cã nhiÒu anh em hä hµng ruét thÞt.

- TrÎ biÕt yªu quÝ lµng xãm, n¬i m×nh ®· sinh ra vµ lín lªn.

II. Néi dung.

- Tªn phè

- Quª h­¬ng- ®Êt n­íc

- C¸c danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp.

III. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.

Thø, ngµy

Néi dung ho¹t ®éng

T2/03/5/2010

Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

Th¬ “ Lµng em buæi s¸ng”     (NguyÔn §øc HËu)

T3/04/5/2010

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: H¸t “ Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”.

NDKH: Nghe h¸t “ Em lµ chim c©u tr¾ng”.

Trß ch¬i: Ai ®o¸n giái

T4/05/5/2010

Ph¸t triÓn nhËn thøc:

D¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ “ Réng h¬n - hÑp h¬n”.

T5/06/5/2010

Ph¸t triÓn thÈm mü:

D¸n nh÷ng chÊm trßn trªn b¨ng giÊy  ( M).

T6/07/5/2010

Kh¸m ph¸ x· héi:

Trß chuyÖn víi trÎ vÒ lµng, phè n¬i trÎ ®ang sinh sèng.

 

------------------------------

Thø 2 ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010

Néi dung ho¹t ®éng

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

Th¬ “Lµng em buæi s¸ng”

I/Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt tªn bµi th¬, thuéc th¬ vµ ®äc th¬ diÔn c¶m.

- TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬ vµ tr¶ lêi ®­îc mét sè c©u hái cña c«.

- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn, c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng.

II/ChuÈn bÞ:

- Tranh minh häa cho c©u truyÖn.

- M« h×nh v­ên c©y, ao c¸.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó, giíi thiÖu bµi:

- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”.

- Hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ g×?( quª h­¬ng)

- Cho trÎ kÓ vÒ quª h­¬ng cña trÎ.

- C« nãi: Ai còng cã 1 quª h­¬ng, cã b¹n quª ë thµnh phè, còng cã b¹n quª ë n«ng th«n, nh÷ng b¹n quª ë n«ng th«n n¬i th«n quª, ë ®ã rÊt yªn b×nh cã v­ên c©y, ao c¸, cã tiÕng chim, cã nhiÒu qu¶ ngät...Cã 1 bµi th¬ rÊt hay nãi vÒ lµng quª ®Êy chóng m×nh cïng nghe c« ®äc bµi th¬ “Lµng em buæi s¸ng”, s¸ng t¸c cña nhµ th¬ NguyÔn §øc HËu.

2/Néi dung:

2.1.C« ®äc th¬:

- C« ®äc th¬ lÇn 1 kh«ng tranh.B»ng lêi ®äc truyÒn c¶m.

+C« võa ®äc bµi th¬ g×?

- §äc lÇn 2: kÕt hîp tranh minh häa.

2.2.§µm tho¹i vµ trÝch dÉn:

- C« võa ®äc bµi th¬ g×?

- S¸ng t¸c cña ai?

- Trong bµi th¬ tiÕng chim hãt ë ®©u? ( ë trong v­ên, ë bê ao)

- Khi tiÕng chim hãt trong v­ên, v­ên c©y ntn?

TrÝch ®äc tõ ®Çu...cïng táa h­¬ng.

- Khi tiÕng chim hãt ë bê ao lµm cho ao ra sao?

TrÝch ®äc tiÕp...hÕt.

C« nãi: khi cã tiÕng chim hãt lµm cho c¶nh  vËt trong v­ên sèng ®éng, t­¬i vui.Chóng m×nh nhí kh«ng ®­îc s¨n b¾t chim, ph¶i biÕt ch¨m v­ên c©y, ®Ó cho thiªn nhiªn mçi ngµy t­¬i ®Ñp h¬n.

2.3.D¹y trÎ häc thuéc th¬:

- C« vµ trÎ ®äc bµi th¬ 3- 4 lÇn.

- Cho ®äc theo nhãm, tæ, c¸ nh©n.

- Cho  c¶ líp ®äc l¹i 1 lÇn.

3.KT:

- Cho trÎ ®i th¨m quan m« h×nh v­ên c©y, ao c¸.

- §äc l¹i bµi th¬ 1 lÇn.

 

 

- TrÎ h¸t.

- TrÎ tr¶ lêi.

- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt.

- TrÎ l¾ng nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ nghe c« ®äc th¬.

- TrÎ tr¶ lêi.

- TrÎ nghe c« ®äc th¬

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ ®äc th¬.

 

 

 

- TrÎ ®i th¨m m« h×nh

- TrÎ ®äc th¬.

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng.

- TCV§: MÌo ®uæi chuét.

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- Ho¹t ®éng lÔ gi¸o: RÌn  trÎ c¸ch th­a göi chµo hái.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶  trÎ.

 

 

Thø 3 ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: H¸t “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”

NDKH: Nghe h¸t “Em lµ chim c©u tr¾ng”

Trß ch¬i “Ai ®o¸n giái”

I/Yªu cÇu:

- TrÎ thuéc lêi bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca vµ nhí tªn bµi h¸t.

- TrÎ hµo høng nghe c« h¸t vµ  biÕt h­ëng øng cïng c«.

- TrÎ ch¬i trß ch¬i høng thó.

- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, yªu c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.

II/ChuÈn bÞ:

- Tranh ¶nh vÒ quª h­¬ng vµ mét sè tranh phong c¶nh VÜnh Phóc.

- §µn, mò chãp.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/æn ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi:

- C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn vÒ n¬i trÎ ®ang sèng: Nhµ con ë phè nµo, ph­êng nµo?

- Quª h­¬ng VÜnh Phóc cã danh lam th¾ng c¶nh g×?

- Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ nh÷ng c¶nh ®Ñp cña VÜnh Phóc vµ cïng ®µm tho¹i.

C« nãi: cã 1 bµi h¸t rÊt hay nãi  vÒ c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng ®Êy, ®ã lµ bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp” chóng m×nh cïng nghe c« h¸t nhÐ

2/Néi dung:

2.1.H¸t “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”

- C« h¸t 1 lÇn cho trÎ nghe kÕt hîp ®µn.

- Cho c¶ líp h¸t 3- 4 lÇn.

- Thi ®ua tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t.

2/Nghe h¸t “Em lµ chim c©u tr¾ng”

- C« h¸t lÇn 1, h¸t xong giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶, giíi thiÖu néi dung vµ ý nghÜa cña bµi h¸t.

- C« h¸t lÇn 2, kÕt hîp móa minh häa.

3/Trß ch¬i “Ai ®o¸n giái”

- C« nªu tªn trß ch¬i vµ h­íng dÉn trÎ c¸ch ch¬i.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn. C« nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.

*KT: Cho trÎ h¸t bµi “Quª  h­¬ng t­¬i ®Ñp”

 

- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt cña trÎ.

 

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe.

- C¶ líp h¸t.

- Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t.

- TrÎ nghe c« h¸t.

 

 

 

 

- TrÎ ch¬i trß ch¬i.

 

- TrÎ h¸t.

 

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: Tham quan khu d©n c­ quanh tr­êng.

- TCV§: MÌo ®uæi chuét.

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- H­íng dÉn trß ch¬i míi.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, tr¶ trÎ.

 

 

 

Thø 4 ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010

Néi dung ho¹t ®éng

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Ph¸t triÓn nhËn thøc:

D¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ “Réng h¬n- hÑp h¬n”

I/Yªu cÇu:

- TrÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng.

- TrÎ biÕt sö dông gäi tªn ®óng tö réng h¬n, hÑp h¬n.

II/ChuÈn bÞ:

- Mçi trÎ 2 b¨ng giÊy mµu ( b¨ng mµu xanh hÑp h¬n b¨ng mµu ®á)

- Cña c« gièng cña trÎ kÝch th­íc lín h¬n.

- M« h×nh khu sinh th¸i §µm V¹c cã ao c¸ h×nh ch÷ nhËt, v­ên hoa h×nh vu«ng, khu vui ch¬i h×nh trßn.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó:

- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”. C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ bµi h¸t. Bµi h¸t nãi vÒ c¸i g×? Quª h­¬ng cña m×nh cã nh÷ng g×?

- C« gîi ý cho trÎ kÓ mét sè c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng: Khu nghØ m¸t Tam §¶o, T©y Thiªn, §Çm V¹c...

- C« cho chóng m×nh ®i th¨m khu du lÞch sinh th¸i §Çm V¹c cña quª h­¬ng m×nh nhÐ. Nµo chóng m×nh h·y lªn tµu ®Ó ®Õn n¬i ®ã nhÐ.

2/Néi dung:

2.1.¤n nhËn biÕt c¸c h×nh:

- Cho trÎ ®øng xung quanh m« h×nh. C« nãi: §· ®Õn n¬i råi, c¸c con quan s¸t thËt kü nhÐ.

- C« chØ vµo tõng khu hái trÎ: §©y lµ g×? (ao c¸). Ao c¸ cã d¹ng h×nh g×? ( ch÷ nhËt) .TiÕp c« chØ vµo v­ên hoa vµ khu vui ch¬i hái trÎ ®©y lµ g×? Cã d¹ng h×nh g×?

2.2.NhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ “Réng h¬n- hÑp h¬n”:

- C« thÊy c¸c con häc rÊt giái, b©y gi¬ c« th­ëng cho ®å ch¬i, c¸c con nãi xem trong ræ cña c¸c con cã g× nµo? (b¨ng giÊy xanh, b¨ng giÊy ®á)

- C¸c con h·y so s¸nh vµ nãi xem b¨ng giÊy xanh vµ b¨ng giÊy ®á nh­ thÕ nµo víi nhau?

- B¨ng giÊy réng h¬n b¨ng giÊy nµo? (b¨ng giÊy ®á)

- B¨ng giÊy nµo hÑp h¬n b¨ng giÊy nµo? (b¨ng giÊy xanh)

- V× sao con biÕt? (B¨ng giÊy ®á thõa ra mét ®o¹n)

C« chÝnh x¸c l¹i b»ng thao t¸c so s¸nh vµ chØ cho trÎ thÊy :

- B¨ng giÊy ®á réng h¬n b¨ng giÊy xanh v× khi c« chång b¨ng giÊy xanh lªn b¨ng giÊy ®á (chó ý 1 c¹nh trïng khÝt) th× c¹nh kia cña b¨ng giÊy ®á thõa ra.

- §©y lµ phÇn thõa cña b¨ng giÊy ®á.

- B¨ng giÊy xanh hÑp h¬n b¨ng giÊy ®á v× khi c« chång b¨ng giÊy xanh lªn b¨ng giÊy ®á ( chó ý 1 c¹nh trïng khÝt) th× b¨ng giÊy ®á thiÕu.

- VËy b¨ng giÊy nµo réng h¬n, b¨ng giÊy nµo hÑp h¬n? V× sao?

- C« nãi b¨ng giÊy nµo th× trÎ gi¬ b¨ng giÊy ®ã lªn vµ nãi réng h¬n hoÆc hÑp h¬n. Ch¬i 4- 5 lÇn.

2.3.LuyÖn tËp nhËn biÕt réng h¬n, hÑp h¬n:

- Cho trÎ ch¬i t/c “T×m nhµ”. Mçi trÎ cÇm 1 b¨ng giÊy réng hÑp bÊt k×, khi cã hiÖu lÖnh trÎ vÒ ng«i nhµ réng h¬n hoÆc nhµ hÑp h¬n.

3/KÕt thóc: Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Lµng em buæi s¸ng” 

 

- TrÎ h¸t vµ tr¶ lêi.

 

 

- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt.

- TrÎ lµm ®oµn tµu võa ®i võa h¸t bµi “§oµn tµu nhá xÝu”

 

- TrÎ quan s¸t.

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

- TrÎ kiÓm tra trong ræ vµ tr¶ lêi.

 

- TrÎ so s¸nh.

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

- TrÎ so s¸nh cïng c«.

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

- TrÎ gi¬ theo y/c cña c«.

 

- TrÎ ch¬i t/c

 

 

- TrÎ ®äc th¬.

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CMM§: Trß chuyÖn vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng.

- TCV§: KÐo co.

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- D¹y trÎ ®äc ®ång dao.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.

 

 

Thø 5 ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010

Néi dung ho¹t ®éng

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Ph¸t triÓn thÈm mü:

D¸n nh÷ng chÊm trßn trªn b¨ng giÊy ( mÉu)

I/Yªu cÇu:

- TrÎ d¸n ®­îc nh÷ng chÊm trßn trªn b¨ng giÊy theo mÉu cña c«.

- RÌn kü n¨ng d¸n vµ chÊm hå theo y/c cña c«.

- TrÎ mong muèn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp.

II/ChuÈn bÞ:

- GiÊy mµu, hå d¸n.

- Tranh mÉu cña c«.

- Tranh 1 sè c¶nh ®Ñp cña VÜnh Phóc.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó:

Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ c¶nh ®Ñp VÜnh Phóc vµ cïng ®µm tho¹i:

- §©y lµ ë ®©u? ë ®ã cã g× ®Ñp?

2/Néi dung:

2.1.Quan s¸t tranh mÉu:

- Hái trÎ c« d¸n ®­îc tranh g× ®©y? (nh÷ng chÊm trßn)

- Nh÷ng h×nh nµy gièng h×nh g×?

Mµu g×?

- C¸c con cã thÝch d¸n h×nh nµy kh«ng?

2.2.C« d¸n mÉu:

- C« võa d¸n võa nãi c¸ch d¸n sao cho ®Ñp vµ c¸ch phÕt hå.

2.3.TrÎ thùc hiÖn:

- TrÎ d¸n, c« ®i bao qu¸t, h­íng dÉn, nh¾c nhë trÎ c¸ch phÕt hå vµ d¸n sao cho ®Ñp.

- KhuyÕn khÝch trÎ d¸n xen kÏ c¸c mµu.

2.4.Tr­ng bµy s¶n phÈm:

- Cho trÎ mang bµi lªn tr­ng bµy.

- Cho trÎ nhËn xÐt bµi cña  b¹n.

- C« nhËn xÐt chung c¶ líp.

3/KÕt thóc:

- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”

 

TrÎ quan s¸t.

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

- TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt.

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t c« d¸n mÉu.

 

- TrÎ thùc hiÖn.

 

 

 

- TrÎ tr­ng bµy s¶n phÈm.

- TrÎ nhËn xÐt.

 

- TrÎ h¸t

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: H¸t móa vÒ chñ ®Ò.

- TCV§: C¸o ¬i ngñ µ?

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- H­íng dÉn t/c häc tËp.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.

 

 

Thø 6 ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

Kh¸m ph¸ x· héi:

Trß chuyÖn víi trÎ vÒ lµng, phè n¬i trÎ ®ang sinh sèng.

I/Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt tªn phè, ph­êng, thµnh phè n¬i trÎ ®ang sinh sèng.

- TrÎ biÕt d©n c­ sèng cã nhiÒu anh em, hä hµng.

- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ quª h­¬ng,n¬i m×nh sinh ra vµ lín lªn.

- TrÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cho quª h­¬ng m×nh xanh, s¹ch, ®Ñp.

II/ChuÈn bÞ:

- Tranh ¶nh vÒ phè ph­êng, lµng, xãm.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éngcña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó:

- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”

- Hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ g×? ( Quª h­¬ng)

- Hái trÎ vÒ khu phè n¬i trÎ ®ang sèng? Nhµ con ë ®©u? Thuéc khu nµo, ph­êng nµo? Nhµ ë gÇn nhµ ai?

2/Néi dung:

2.1.Quan s¸t vµ ®µm tho¹i vÒ c¸c ®Þa danh trong tranh:

*Quan s¸t vÒ ®×nh, chïa:

- C« cho trÎ xem tranh cã h×nh ¶nh vÒ ®×nh, chïa vµ hái trÎ: §©y lµ ®©u? Con ®­îc ®Õn ®©y ch­a? Ai trong gia ®×nh con th­êng ®Õn ®©y? Hä ®Õn ®Ó lµm g×?

- C« kh¸i qu¸t l¹i: C¸c con ¹, ®©y lµ c¶nh ®×nh, chïa cña quª h­¬ng m×nh ®Êy, ë ®©y cã phong c¶nh rÊt ®Ñp,m¸t vµ cæ kÝnh, cø vµo c¸c ngµy r»m, mång 1 h»ng th¸ng hoÆc c¸c dÞp lÔ tÕt, héi lµng th× mäi  ng­êi l¹i ra ®×nh, chïa ®Ó lÔ  chïa, tham quan tÕ lÔ vµ dù héi rÊt ®«ng.

*Quan sat vÒ tr­êng häc:

- Cho trÎ xem tranh vÒ tr­êng mÇm non vµ hái trÎ:§©y lµ ®©u? phÝa tr­íc cæng cã g×?( ®­êng ®i, hµng c©y). C¸c con ®Õn tr­êng MN ®­îc häc nh÷ng g×? §­îc häc ë tr­êng MN, c¸c con cã thÝch kh«ng?

C« kh¸i qu¸t l¹i: Tr­êng MN cña chóng ta lµ 1 trong nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng m×nh ®Êy, tr­êng ®· ®­îc c«ng nhËn lµ tr­êng chuÈn quèc gia víi nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ s©n ch¬i víi nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp, cã v­ên cæ tÝch, tr­êng cã nhiÒu phßng häc réng r·i, khang trang.

2.2.Më réng:

- Ngoµi nh÷ng ®Þa danh trªn, c¸c con cã biÕt nh÷ng n¬i nµo kh¸c cã c¶nh ®Ñp kh«ng? ( cho 3- 4 trÎ kÓ, nÕu trÎ kh«ng kÓ ®­îc c« gîi ý cho trÎ nh­: tr­êng tiÓu häc, tr­êng trung häc, trô së UBND x·,...)

*g¸o dôc trÎ: Quª h­¬ng m×nh cã rÊt nhieuf ®Þa danh c«ng céng, di tÝch lÞch sö, nh÷ng c¶nh ®Ñp nh­: §×nh, chïa, c¸c tr­êng häc, tr¹m y tÕ,...V× vËy c¸c con ph¶i biÕt yªu quÝ quª h­¬ng, lµng xãm cña  chóng m×nh.NÕu cã tíi th¨m n¬i ®ã c¸c con ph¶i gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng ®Ó ®­îc xanh, s¹ch, ®Ñp h¬n.

3/KÕt thóc:

- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Lµng em buæi s¸ng”

 

 

- TrÎ h¸t.

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.

 

 

 

- TrÎ nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

 

- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt.

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ ®äc th¬.

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: H¸t móa theo chñ ®Ò.

- TCV§: C¸o ¬i ngñ µ?

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- Lµm quen víi néi dung míi.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./

--------------------------------

Nh¸nh 2: Thñ ®« Hµ Néi

Thêi gian 1 tuÇn ( 10/5- 14/5/2010)

I. Yªu cÇu.

- TrÎ biÕt Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam.

- TrÎ biÕt Hµ Néi cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng: cã l¨ng B¸c Hå, cã Hå G­¬m, Th¸p Rïa, chïa Mét cét, c«ng viªn Thñ LÖ….

II. Néi dung.

- Thñ ®« Hµ Néi

- Danh lam th¾ng c¶nh.

- Khu vui ch¬i.

III. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.

Thø, ngµy

Néi dung ho¹t ®éng

T2/10/5/2010

Ph¸t triÓn thÓ chÊt:

BËt xa, nÐm xa b»ng 1 tay- ch¹y nhanh 10m.

T3/11/5/2010

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: D¹y h¸t “Yªu Hµ Néi”

NDKH: Nghe h¸t “ Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh”

Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt.

T4/12/5/2010

Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

TruyÖn “ Sù tÝch tr©u vµng Hå T©y”

T5/13/5/2010

Ph¸t triÓn thÈm  mü:

VÏ theo ý thÝch.

T6/14/5/2010

Kh¸m ph¸ x· héi:

Trß chuyÖn, t×m hiÓu víi trÎ vÒ thñ ®« Hµ Néi

 

----------------------------------

Thø 2, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

a.ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn thÓ chÊt:

NDC: BËt xa - NÐm xa b»ng 1 tay – Ch¹y nhanh 10m

I/Môc ®Ých – Yªu cÇu

- TrÎ biÕt dïng lùc cña c¸nh tay nÐm xa tói c¸t

- TrÎ biÕ ®øng ®óng t­ thÕ, ch¹y

- Phèi hîp ch©n, tay nhÞp nhµng

- M¹nh d¹n, tù tin, cã ý thøc kû luËt trong giê häc.

II/ChuÈn bÞ

- Mét sè bao c¸t

- L¸ cê

III/C¸ch tiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1.Khëi ®éng

     - Cho trÎ xÕp hµng, æn ®Þnh tæ chøc líp

     - Cho trÎ vËn ®éng bµi “Bµi tËp thÓ dôc buæi s¸ng”

     - TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo bµi h¸t

 

- TrÎ xÕp hµng theo tæ

- TrÎ vËn ®éng

2.Träng ®éng

a.Bµi tËp ph¸t triÓn chung

     - §éng t¸c tay: Lµm ®éng t¸c chÌo thuyÒn

     - §éng t¸c ch©n: GiËm ch©n t¹i chç

     - §éng t¸c bông: Quay ph¶i, quay tr¸i

     - §éng t¸c bËt: BËt tiÕn vÒ phÝa tr­íc

Cho trÎ vÒ 2 hµng ngang 2 bªn s©n tËp

 

 

- TrÎ tËp theo sù h­íng dÉn cña c« gi¸o

 

 

- VÒ 2 hµng ngang

b.VËn ®éng c¬ b¶n

     - Sau khi khëi ®éng xong c¸c con thÊy c¬ thÓ nh­ thÕ nµo?

     - H«m nay c« sÏ tæ chøc mét cuéc thi, chóng m×nh cã thÝch tham gia kh«ng?

       - C« sÏ cho chóng m×nh thi bËt xa vµ nÐm xa b»ng 1 tay

      - §Ó v­ît qua thö th¸ch nµy, c¸c con ph¶i khÐo lÐo, m¾t nh×n thËt tinh, ng¾m tróng ®Ých ®Ó nÐm. Tr­íc tiªn c¸c con h·y xem c« lµm mÉu nhÐ!

     - C« tËp mÉu lÇn 1: Kh«ng gi¶i thÝch

     - C« tËp mÉu lÇn 2: KÕt hîp ph©n tÝch

          + T­ thÕ chuÈn bÞ:Hai ch©n ®øng s¸t v¹ch chuÈn, tay chèng h«ng nh¶y bËt ra xa.

          + Sau ®ã ch¹y tíi ræ ®ùng bao c¸t cÇm 1 tói c¸t ng­êi ®øng th¼ng, ch©n tr¸i b­íc s¸t v¹ch chuÈn, ch©n ph¶i b­íc phÝa sau. Tay ph¶i cÇm bao c¸t ®­a th¼ng ra phÝa tr­íc, khi cã hiÖu lÖnh “nÐm” th× tay cÇm bao c¸t ®­a xuèng d­íi, vßng ra sau, lªn cao vµ nÐm ra xa.

          + Khi nÐm xong chóng m×nh h·y ch¹y thËt nhanh ( ph¹m vi 10 mÐt), tíi chç lä c¾m cê cÇm lÊy 1 chiÕc cê råi ch¹y lªn c¾m cê vµo bµn.

     - C« tËp mÉu lÇn 3: NhÊn m¹nh ®éng t¸c

     - C« mêi 1 trÎ lªn tËp thö

     LÇn l­ît cho trÎ tËp dÇn ®Õn hÕt. C« chó ý söa sai, khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ.

     - C« cho nhãm trÎ lªn tËp: 1 nhãm b¹n trai, 1 nhãm b¹n g¸i thi ®ua nhau

     - Mêi 2 – 3 trÎ lªn nh¾c l¹i tªn vËn ®éng

 

- KhoÎ m¹nh

 

- Cã ¹

 

 

- TrÎ l¾ng nghe

 

 

- TrÎ quan s¸t

- TrÎ l¾ng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t

- TrÎ tËp thö

- TrÎ thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña c«

- TrÎ tËp theo nhãm

 

- TrÎ tr¶ lêi

     Cuéc thi ®· kÕt thóc råi, c« thÊy c¸c con ai còng tham gia cuéc thi rÊt giái, b¹n nµo còng lÊy ®­îc rÊt nhiÒu l¸ cê cho ®éi cña m×nh, c« khen c¶ líp m×nh.

3.Håi tÜnh

     Cho trÎ lµm ®éng t¸c chim bay råi ngåi nghØ

 

 

 

 

- TrÎ lµm ®éng t¸c chim bay råi nghØ ng¬i

 

 

 

b.Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh

- TCV§: Bãng trßn to

- Ch¬i tù do

c.Ho¹t ®éng chiÒu

- Ho¹t ®éng vÖ sinh: RÌn trÎ phôc vô vÖ sinh c¸ nh©n

- Ho¹t ®éng tù chän

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./.

 

-------------------------------

 

Thø 3 ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

a.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: D¹y h¸t: “Yªu Hµ Néi”

NDKH: Nghe h¸t : “Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh”

              Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt

I/Môc ®Ých - Yªu cÇu

- TrÎ biÕt vÒ thñ ®« Hµ Néi

- TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. H¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t ®ång thêi rÌn cho trÎ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tai nghe, ghi nhí cã chñ ®Ých.

- TrÎ h­ëng øng cïng c«, høng thó nghe c« gi¸o h¸t

- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i

II/ChuÈn bÞ 

- §µn, m¸y vi tÝnh

- Mét sè h×nh ¶nh, phong c¶nh ®Ñp vÒ thñ ®« Hµ Néi: Chïa Mét Cét, Hå G­¬m, Bê Hå, L¨ng B¸c ... trªn m¸y vi tÝnh

III/C¸ch tiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1.æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó

     C« vµ trÎ cïng h¸t vµ vËn ®éng bµi “Nµo m×nh cïng ®i ch¬i nhÐ, nµo m×nh cïng lªn xe buýt”

     - C¸c con cã thÝch ®i du lÞch kh«ng?

     - H«m nay c« sÏ tÆng cho c¸c con mét chuyÕn du lÞch qua mµn ¶nh nhá ®Ó tíi mét sè c¶nh ®Ñp cña thñ ®« Hµ Néi. Chóng m×nh cã thÝch kh«ng?

     C« gi¸o bËt vi tÝnh cho trÎ quan s¸t h×nh ¶nh : Chïa Mét Cét, Hå G­¬m, Bê Hå, L¨ng B¸c

Hái trÎ:

     - Trªn mµn h×nh cã nh÷ng h×nh ¶nh g×?

     - Ai ®­îc bè mÑ cho ®i tham quan nh÷ng c¶nh ®Ñp nµy råi?

     - C¸c con cã biÕt L¨ng B¸c cã g× kh«ng?

     - Bê Hå cã g×?

    C¸c con ¹, thñ ®« Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ : L¨ng B¸c, Chïa Mét Cét, Hå G­¬m. Nh÷ng n¬i ®ã lµ nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc. Hµng n¨m cã rÊt nhiÒu du kh¸ch ®Õn tham quan. Nh¹c sÜ B¶o Träng ®· s¸ng t¸c mét bµi h¸t rÊt hay nãi lªn vÎ ®Ñp cña thñ ®« Hµ Néi ®Êy. H«m nay c« sÏ d¹y c¸c con bµi h¸t ®ã lµ: “Yªu Hµ Néi”.

2.Néi dung

a)D¹y h¸t

  - C« h¸t lÇn 1: §Öm ®µn vµ hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶

- C« h¸t lÇn 2: Gi¶ng néi dung: Bµi h¸t vui t­¬i, t×nh c¶m, nãi vÒ c¶nh ®Ñp cña thñ ®« Hµ Néi, cã Bê Hå, Th¸p Rïa, cã L¨ng B¸c Hå n÷a.

     - C« h¸t lÇn 3: ThÓ hiÖn ®éng t¸c minh häa

b)D¹y trÎ h¸t cïng c«

     - Cho trÎ h¸t tËp thÓ (2 - 3 lÇn)

     - Cho trÎ h¸t theo tæ

     - TrÎ thi ®ua nhãm h¸t

     - C¸ nh©n trÎ h¸t

c)Nghe h¸t

     - Võa råi c¸c con cïng c« ®i du lÞch qua Thñ ®« Hµ Néi, n¬i cã Bê Hå, L¨ng B¸c Hå.

     C¸c con ¹, hiÖn t¹i chóng m×nh ®ang sèng trªn mét tr¸i ®Êt hßa b×nh, mét hµnh tinh xanh. Chóng m×nh ph¶i biÕt yªu tr¸i ®Êt cña chóng m×nh, c¸c con nhí ch­a?

  - B©y giê c¸c con nghe mét bµi h¸t kh¸c nãi vÒ tr¸i ®Êt cña chóng m×nh nhÐ. §ã lµ bµi h¸t: “Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh” nh¹c cña Tr­¬ng Quang Lôc, lêi cña §Þnh H¶i.

      - C« h¸t lÇn 1 : Cã ®Öm ®µn

      - C« h¸t lÇn 2: VËn ®éng minh ho¹

 

- TrÎ vËn ®éng cïng c«

 

- Cã ¹

- Cã ¹

 

 

- TrÎ quan s¸t

 

 

- TrÎ qs vµ tr¶ lêi

- TrÎ tr¶ lêi

- TrÎ tr¶ lêi

- Hå G­¬m, ghÕ ®¸ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  TrÎ l¾ng nghe

- TrÎ l¾ng nghe

 

 

- TrÎ l¾ng nghe

 

- TrÎ h¸t tËp thÓ

- TrÎ h¸t theo tæ

- TrÎ thi ®ua h¸t

- TrÎ lªn biÓu diÔn

 

 

 

 

 

- V©ng ¹

- TrÎ l¾ng nghe

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe

- TrÎ l¾ng nghe

3.Trß ch¬i

     - C«giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i

     - C« cho trÎ ch¬i

 

- TrÎ l¾ng nghe

- TrÎ ch¬i theo sù h­íng dÉn cña c«

4.KÕt thóc

     Cho trÎ h¸t bµi : “Yªu Hµ Néi” vµ ®i ra ngoµi chuyÓn ho¹t ®éng

 

- TrÎ h¸t

 

b.ho¹t ®éng ngoµi trêi

- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ Hµ Néi

- TCV§: C¸o vµ thá

- Ch¬i tù do

c.ho¹t ®éng chiÒu

- Cho trÎ ®äc th¬ theo chñ ®Ò

- Ch¬i ë c¸c gãc ch¬i

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./.

 

------------------------------------

 

Thø 4, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

a.ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

NDC: TruyÖn: “Sù tÝch Tr©u vµng Hå T©y”

I/Môc ®Ých – Yªu cÇu

-  TrÎ biÕt tªn truyÖn , c¸c nh©n vËt trong truyÖn

-  TrÎ hiÓu néi dung c©u chuyÖn

-  TrΠ biÕt vÒ sù tÝch tr©u vµng ë Hå T©y

-  TrÎ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái cña c«

-  Gióp trÎ hiÓu h¬n vÒ ®Þa danh Hå T©y ë Hµ Néi

II.ChuÈn bÞ

-  Tranh minh ho¹ néi dung c©u chuyÖn .

-  §µn

III.TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. G©y høng thó

-  C« cho trÎ l¹i gÇn vµ h¸t bµi “Yªu Hµ Néi”

-  C¸c con ®· ®­îc ®Õn Hµ Néi ch­a?

-  §Õn Hµ Néi , c¸c con ®­îc ®i th¨m nh÷ng n¬i nµo?

-  Ngoµi hå G­¬m ra , thñ ®« Hµ Néi cßn cã Hå T©y .Cã nhiÒu sù tÝch nãi vÒ Hå T©y , vµ h«m nay c« sÏ kÓ cho c¸c con nghe c©u chuyÖn “Sù tÝch tr©u vµng Hå t©y ”

2. Bµi míi

a) C« kÓ chuyÖn

-  LÇn 1 .Hái trÎ tªn truyÖn

-  LÇn 2 + tranh minh häa

b) §µm tho¹i , trÝch dÉn

-  Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?

-  V× sao mäi ng­êi l¹i gäi lµ «ng Khæng Lå?

-  «ng Khæng lå th­êng lµm g×?

TrÝch dÉn : Ngµy x­a , cã mét ng­êi to lín kh¸c th­êng .......... c¶nh ®Êt n­íc

-  Nhµ vua muèn lµm g×? Vua ®· nãi g× víi «ng Khæng Lå?

-  ¤ng Khæng lå ®· nãi g× ?

TrÝch dÉn : BÊy giê nhµ vua muèn ®óc ......vÒ ®óc t­îng

-  Ph­¬ng B¾c : cã nghÜa lµ n­íc ë phÝa B¾c ®ã lµ n­íc Trung Quèc thêi x­a .

-  Khi «ng Khæng Lå ngá ý xin vua ph­¬ng B¾c ®ång ®en , nhµ vóa ®· nãi g×?

-  ¤ng Khæng Lå tr¶ lêi nh­ thÕ nµo?

-  «ng Khæng Lå ®Õn cöa kho gÆp ai?

-  Quan coi kho nãi g× víi «ng?

-  ¤ng Khæng Lå ®· lµm g×?

TrÝch dÉn : Sau nhiÒu th¸ng trÌo non léi suèi .....qu¶ chu«ng to nhÊt n­íc .

-  Khi «ng Khæng Lå thØnh qu¶ chuu«ng th× ®iÒu g× x¶y ra?

-  ¤ng Khæng lå ®· lµm g× víi qu¶ chu«ng vµ tr©u vµng?

TrÝch dÉn : Ngµy qu¶ chu«ng ®­îc ®óc xong ......  nh¶y xuèng hå theo chu«ng mÑ .

-  Ph­¬ng Nam : cã nghÜa lµ n­íc ë phÝa nam chÝnh lµ n­íc ViÖt Nam ta thêi x­a

-  Cã ®iÒu g× x¶y ra khi mïa m­a b·o , n­íc hå d©ng ®Çy?

TrÝch dÉn : Mét ngµy kia , sø thÇn ph­¬ng B¾c ........lªn khái Hå T©y .

  Ng­êi d©n thêi x­a ®· kÓ l¹i sù tÝch tr©u vµng ë Hå T©y vµ muèn nh¾c nhë chóng ta ph¶i biÕt h­íng vÒ céi nguån cña d©n téc vµ ph¶i biÕt yªu quÝ , b¶o vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc .

-         Yªu quª h­¬ng th× c¸c con ph¶i lµm g×?

-         C« kÓ l¹i chuyÖn

3. KÕt thóc

-  NhËn xÐt chung

-  Cho trÎ chuyÓn ho¹t ®éng

 

-         TrÎ h¸t

-         TrÎ tr¶ lêi

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

-         TrÎ nghe

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

- TrÎ thùc hiÖn

 

B. Ho¹t ®éng gãc

  -  Gãc ph©n vai : Trß ch¬i gia ®×nh : gia ®×nh ®i th¨m l¨ng B¸c Hå vµ c«ng viªn Thñ LÖ ë thñ ®« Hµ Néi

- Trß ch¬i B¸n hµng : B¸n c¸c mÆt hµng l­u niÖm kû niÖm t¹i khu du lÞch Hå T©y , c«ng viªn

- Gãc x©y dùng l¾p ghÐp : X©y l¨ng B¸c , x©y c«ng viªn Thñ LÖ ,

- Gãc s¸ch truyÖn : Xem tranh vÒ l¨ng B¸c vµ kÓ chuyÖn theo tranh

- Gãc nghÖ thuËt t¹o h×nh : H¸t , vËn ®éng theo nh¹c c¸c bµi vÒ thñ ®« Hµ Néi .

                                                VÏ c«ng viªn

C. Ho¹t ®éng ngoµi trêi

  -  H§CMD : Cho trÎ gi¶i ®è vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh cña thñ ®« Hµ Néi

-  TCV§    :

-  Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi

D. Ho¹t ®éng chiÒu

  -  ¡n chiÒu

  -  C« kÓ l¹i c©u chuyÖn “Sù tÝch tr©u vµng Hå T©y”

-  Lµm quen víi néi dung míi

-  Ch¬i ë gãc ch¬i

-  VÖ sinh , nhËn xÐt , nªu g­¬ng , tr¶ trÎ .

--------------------------

 

 

Thø 5 ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

a.Ho¹t ®éng häc cã môc ®Ých

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: VÏ theo ý thÝch

I/Yªu cÇu

- TrÎ vÏ ®­îc mét sè bøc tranh vÒ Hµ Néi: Th¸p Rïa, L¨ng B¸c, c¶nh vËt xng quanh Bê Hå.

- RÌn kü n¨ng cÇm bót, t­ thÕ ngåi cho trÎ

II/ChuÈn bÞ

- Bót mµu, giÊy A4

- Tranh mÉu: VÏ vÒ thñ ®« Hµ Néi

- NDTH: GD¢N, LQVH

III/C¸ch tiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. G©y høng thó

-  C« gäi trÎ l¹i vµ h¸t bµi “Yªu Hµ Néi”

-  Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?

-  ë Hµ Néi cã nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh nµo ?

-  C¸c con ®­îc ®i ®Õn Hµ Néi ch­a?

-  C« ®· ®­îc ®i Hµ Néi rÊt nhiÒu lÇn råi vµ b»ng trÝ t­ëng t­îng cña c« , c« ®· nhí trong ®Çu vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp ë Hµ Néi .C« ®· vÏ l¹i trªn nh÷ng trang giÊy .C¸c con cã muèn xem tranh do c« vÏ kh«ng?

2. Bµi míi

a) Quan s¸t mÉu

-  Cho trÎ xem mét sè tranh c« vÏ vÒ nh÷ng c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi

-  Trß chuyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng bøc tranh

-  C¸c con cã muèn vÏ ®­îc nh÷ng bøc tranh vÒ Hµ Néi kh«ng?

-  B©y giê c« mêi c¸c con vÒ chç ®Ó vÏ nµo

b) TrÎ thùc hiÖn

-  C« hái trÎ vÒ ý t­ëng cña trÎ

-  Cho trÎ thùc hiÖn

-  H­íng dÉn trÎ

3. Tr­ng bµy – nhËn xÐt

-  Cho trÎ tr­ng bµy

-  C« nhËn xÐt

-  Cho trÎ cÊt ®å dïng

 

-         TrÎ h¸t

-         TrÎ tr¶ lêi

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

-         TrÎ quan s¸t vµ trß chuyÖn cïng c«

 

 

 

-         TrÎ vÒ chç

 

- TrÎ tr¶  lêi

- TrÎ vÏ

 

 

-         TrÎ thùc hiÖn

 

- TrÎ thùc hiÖn

B. Ho¹t ®éng gãc

-  Gãc s¸ch truyÖn : Cho trÎ kÓ chuyÖn theo tranh vÒ chñ ®Ò , lµm s¸ch s­u tÇm tranh ¶nh vÒ thñ ®« hµ Néi

-  Gãc nghÖ thuËt t¹o h×nh : Cho trÎ d¸n h×nh c¸c bøc tranh vÒ c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi , h¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ thñ ®« Hµ Néi

  -  Gãc ph©n vai : Ch¬i trß ch¬i lµm h­íng dÉn viªn du lÞch ®­a kh¸ch th¨m quan nhµ sµn cña b¸c Hå vµ l¨ng B¸c Hå

C. Ho¹t ®éng ngoµi trêi

-  H§CM§ : Cho trÎ ®äc mét sè bµi th¬ nãi vÒ thñ ®« Hµ néi vµ nh÷ng danh lam th¨ng c¶nh cña Hµ Néi

  -  TCV§    :

  -  Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi

D. Ho¹t ®éng chiÒu

-  ¡n chiÒu

-  Lµm quen néi dung míi : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ thñ ®« Hµ néi qua tranh ¶nh , c¸c c©u chuyÖn , bµi h¸t , bµi th¬ .

-  Ch¬i ë gãc ch¬i

-  VÖ sinh , nhËn xÐt , nªu g­¬ng ,  tr¶ trÎ

 

------------------------

 

 

 

 

 

Thø 6 , ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2010

 

néi dung ho¹t ®éng

 

A. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

Trß chuyÖn , t×m hiÓu víi trÎ vÒ thñ ®« Hµ Néi

I. Môc ®Ých yªu cÇu

-  TrÎ biÕt vÒ thñ ®« Hµ Néi qua sù t­ëng t­îng vµ b»ng c¸c chuyÕn ®i thùc tÕ

-  TrÎ biÕt hµ néi lµ thñ®« cña n­íc ViÖt nam

-  TrÎ biÕt Hµ Néi cã l¨ng B¸c Hå vµ mét sè c¶nh ®Ñp kh¸c

-  Gi¸o dôc trÎ nhí vÒ Hµ Néi , yªu quÝ Hµ Néi vµ cã ý thøc gi÷ g×n , b¶o vÖ quª h­¬ng h¬n

II.ChuÈn bÞ

-  Mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi

-  §µn

-  Mét sè bµi h¸t vÒ thñ ®« Hµ Néi

III.TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1.  G©y høng thó

-  Gäi trÎ l¹i vµ h¸t bµi “Yªu Hµ Néi”

-  Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?

-  C¸c con cã biÕt g× vÒ Hµ Néi kh«ng?

-  §Ó biÕt râ h¬n , h«m nay c« con m×nh sÏ cïng nhau t×m hiÓu vÒ Hµ Néi nhÐ . Cho trÎ vÒ chç

2. Bµi míi

-  Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam ta .ThÐ c¸c con ®· ®­îc ®Õn Hµ Néi ch­a?

-  C¸c con h·y quan s¸t xem ®©y lµ n¬i ®©u nhÐ

-  Cho trÎ xem tranh vÒ l¨ng B¸c : §©y lµ ®©u ? Cã ai ë ®ã?

-  Cho trÎ quan s¸t tranh c«ng viªn , Hå g­¬m , Th¸p Rïa vµ trß chuyÖn

-  Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp vµ ng­êi d©n ë ®©y sèng rÊt hiÕu kh¸ch .Hä ®ang gãp søc ®Ó lµm cho Hµ Néi ngµy cµng giµu ®Ñp h¬n

-  Cho trÎ kÓ vÒ nh÷ng ®Þa danh ë Hµ Néi mµ trÎ ®· ®­îc ®Õn th¨m .

-  C¸c con cã thÊy Hµ Néi ®Ñp kh«ng?

-  C« con m×nh võa cïng nhau trß chuyÖn vÒ thñ ®« Hµ Néi

-  Còng gièng nh­ Hµ Néi , c¸c con ph¶i biÕt yªu quª h­¬ng VÜnh Phóc cña m×nh vµ ph¶i häc giái , ch¨m ngoan ®Ó l¬n lªn x©y dùng VÜnh Phóc giµu ®Ñp .

3. Cñng cè

-  Cho trÎ nghe mét sè bµi h¸t vÒ Hµ Néi

-  NhËn xÐt vµ chuyÓn ho¹t ®éng .

 

-         TrÎ thù c hiÖn

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

-         TrÎ quan s¸t vµ trß chuyÖn

 

 

 

-         TrÎ thùc hiÖn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ho¹t ®éng gãc

-  Gãc ph©n vai : TiÕp tôc cho trÎ lµm h­íng dÉn viªn du lÞch ®­a kh¸ch th¨m quan c¸c c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi . Trß ch¬i gia ®×nh : ®i th¨n quan ë Hµ Néi

-  Gãc x©y dùng : X©y dùng c«ng viªn Thñ LÖ

-  Gãc s¸ch truyÖn : Cho trÎ xem tranh vµ kÓ chuyÖn vÒ Hå g­¬m , Hå T©y

C. Häat ®éng ngoµi trêi

  -  H§CM§ : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò míi : VÒ B¸c Hå

  -  TCV§    : Dung d¨ng dung dÎ.

  -  Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi

D. Ho¹t ®éng chiÒu

-  ¡n chiÒu

-  ¤n néi dung ®· häc

-  Cho trÎ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ thñ ®« hµ Néi

-  NhËn xÐt cuèi tuÇn , nªu g­¬ng bÐ ngoan

-  VÖ sinh ,tr¶ trÎ .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nh¸nh 3: B¸c Hå

Thêi gian: 1 tuÇn ( 17/5- 21/5/2010)

 

I. Yªu cÇu.

- TrÎ nhËn ®­îc B¸c Hå qua ¶nh, qua b¨ng h×nh.

- TrÎ biÕt ngµy 19/5 lµ ngµy sinh nhËt B¸c.

- TrÎ biÕt B¸c Hå rÊt yªu quÝ c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång vµ c¸c ch¸u còng yªu kÝnh B¸c.

- TrÎ biÕt c¸c ho¹t ®éng chµo mõng sinh nhËt B¸c.

II. Néi dung.

- Ngµy sinh nhËt B¸c 19/5

- B¸c Hå víi c¸c ch¸u nhi ®ång.

III. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.

Thø, ngµy

Néi dung ho¹t ®éng

T2/17/5/2010

Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

Th¬ “ Mõng sinh nhËt B¸c”

T3/18/5/2010

Kh¸m ph¸ x· héi:

Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy sinh nhËt B¸c, t×nh c¶m cña B¸c víi c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång vµ t×nh c¶m cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c.

T4/19/5/2010

Chuyªn ®Ò mõng sinh nhËt B¸c

T5/20/5/2010

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: Móa “ §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”

NDKH: Nghe h¸t “ Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”.

Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt

T6/21/5/2010

Ph¸t triÓn thÈm mü:

D¸n nh÷ng qu¶ bãng trßn mµu   ( M)

Tõ 22/5 - 28/5

TËp v¨n nghÖ cuèi n¨m

 

 

----------------------------------

 

Thø 2 ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Ph¸t triÓn ng«n ng÷:

Th¬ “Mõng sinh nhËt B¸c

I/Yªu cÇu:

- TrÎ nhí tªn bµi th¬, hiÓu néi dung vµ ®äc th¬ diÔn c¶m.

- TrÎ biÕt ngµy 19/5 lµ ngµy sinh nhËt B¸c.

- Qua bµi th¬ gãp phÇn gi¸o dôc trÎ kÝnh yªu B¸c Hå, cè g¾ng ch¨m ngoan trë thµnh bÐ ngoan ®Ó ®­îc vÒ thñ ®« th¨m L¨ng B¸c.

II/ ChuÈn bÞ:

- Tranh minh häa cho bµi th¬.

- M« h×nh l¨ng B¸c.

III/C¸ch  tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó, giíi thiÖu bµi:

- Cho trÎ h¸t bµi “Nhí ¬n B¸c”

- Hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ ai? ( B¸c Hå )

- B¸c Hå lµ ai? ( lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ViÖt Nam ta )

- C« nhÊn m¹nh: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ViÖt Nam ta khi cßn sèng B¸c rÊt yªu c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång. Cã 1 bµi th¬ nãi vÒ ngµy sinh nhËt B¸c ®Êy, s¾p ®Õn ngµy sinh nhËt B¸c råi, c« ch¸u m×nh cïng häc thuéc bµi th¬ “Mõng sinh nhËt B¸c” nhÐ.

2/Néi dung:

2.1.C« ®äc th¬:

- C« ®äc lÇn 1 kh«ng tranh. §äc xong hái tªn bµi th¬.

- C« ®äc lÇn 2 kÌm tranh minh häa.

2.2.§µm tho¹i, trÝch dÉn:

- Ngµy 19/5 lµ ngµy g×? (sinh nhËt B¸c )

- Mõng sinh nhËt B¸c bÐ høa ®iÒu g×? ( häc ch¨m)

TrÝch ®äc tõ ®Çu...c« gi¸o.

- BÐ c¶ n¨m cè g¾ng ®Ó lµm g×? (trë thµnh bÐ ngoan)

TrÝch ®äc 2 c©u tiÕp theo.

- Trë thµnh bÐ ngoan bÐ sÏ ®­îc ®i ®©u? ( vÒ thñ ®« th¨m l¨ng B¸c).

TrÝch ®äc 2 c©u cuèi.

*Gi¸o dôc trÎ: Ph¶i kÝnh yªu B¸c Hå, häc ch¨m ngoan ®Ó vÒ thñ ®« th¨m l¨ng B¸c.

2.3.D¹y trÎ ®äc th¬:

- C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ 3- 4 lÇn.

- Thi ®ua tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc.

 

3/KÕt thóc:

- Cho trÎ ®i th¨m m« h×nh l¨ng B¸c.

- TrÎ ®äc l¹i bµi th¬ 1 lÇn.

 

- TrÎ h¸t.

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

- TrÎ nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ nghe c« ®äc th¬.

 

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ ®äc th¬.

- Tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc th¬.

 

- TrÎ ®i th¨m m« h×nh vµ ®äc th¬.

 

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ ngµy sinh nhËt B¸c.

- TCV§: MÌo ®uæi chuét.

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- H¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ B¸c Hå.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.

------------------------

 

Thø 3 ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Kh¸m ph¸ x· héi:

Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy sinh nhËt B¸c, t×nh c¶m cña B¸c víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång vµ t×nh c¶m cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c.

I/Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña c¶ n­íc.

- TrÎ biÕt ngµy sinh nhËt cña B¸c, biÕt h¸t móa mõng sinh nhËt B¸c.

- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ kÝnh yªu B¸c,phÊn ®Êu ch¨m ngoan ®Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå.

II/ChuÈn bÞ:

- Mét sè tranh ¶nh vÒ B¸c: Ch©n dung B¸c, B¸c Hå víi nhi ®ång,B¸c Hå móa h¸t cïng c¸c ch¸u.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó:

- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Mõng sinh nhËt B¸c”

- C« hái bµi th¬ nãi vÒ ai?

- C¸c con cã biÕt B¸c Hå lµ ai kh«ng?

- Ngµy sinh nhËt B¸c lµ ngµy bao nhiªu?

- C« nãi: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ta, khi cßn sèng B¸c rÊt quan t©m ®Õn mäi ng­êi.§Æc biÖt lµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång. C¸c con ®· nh×n thÊy B¸c bao giê ch­a?

2/Néi dung:

2.1.Quan s¸t tranh B¸c Hå víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång:

- C« cho trÎ xem bøc tranh B¸c Hå ®ang bãn c¬m cho bÐ vµ hái trÎ: §©y lµ ai? B¸c ®ang lµm g×?

C« nãi B¸c Hå tuy bËn rÊt nhiÒu viÖc nh­ng B¸c rÊt quan t©m ®Õn c¸c ch¸u, ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c c¸c con ph¶i lµm g×? (ch¨m ngoan häc giái, v©ng lêi c« gi¸o vµ bè mÑ)

2.2.Quan s¸t tranh B¸c Hå ®ang móa h¸t cïng c¸c ch¸u

- C« cho trÎ quan s¸t bøc tranh B¸c ®ang móa h¸t cïng c¸c ch¸u vµ hái: Ai ®©y? B¸c ®ang lµm g× cïng c¸c ch¸u?( móa h¸t)

- Cho trÎ móa  bµi “Nhí ¬n B¸c”

- C¸c con cã muèn vÒ thñ ®« Hµ Néi th¨m l¨ng B¸c kh«ng, chóng m×nh cïng ®i nµo: cho trÎ ®Õn m« h×nh l¨ng B¸c, võa ®i võa h¸t bµi “Yªu Hµ Néi” vµ ®µm tho¹i víi trÎ:

- §©y lµ ®©u? ( l¨ng B¸c )

- C« nãi: L¨ng B¸c lµ n¬i B¸c Hå yªn nghØ, ®Ó tá lßng nhí ¬n B¸c mäi ng­êi th­êng vÒ ®©y th¨m viÕng B¸c. Khi vµo trong l¨ng kh«ng ®­îc nãi chuyÖn, kh«ng x« ®Èy nhau,®i theo hµng ®Ó B¸c cßn yªn nghØ. Xung quanh l¨ng cßn trång rÊt nhiÒu  c©y xanh ®Ó lÊy bãng m¸t.

- C¸c con ph¶i ngoan ngo·n, v©ng lêi c« gi¸o vµ bè mÑ ®Ó xøng ®¸ng lµ ch¸u ngoan cña B¸c nhÐ.

3/KÐt thóc:

- Cho trÎ nghe bµi h¸t “Tõ rõng xanh ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c”

 

 

- TrÎ ®äc th¬.

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.

 

- TrÎ nghe vµ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.

 

- TrÎ h¸t móa.

- TrÎ ®Õn th¨m m« h×nh, võa ®i võa h¸t.

 

 

- TrÎ tr¶ lêi.

- TrÎ nghe c« nãi.

 

- TrÎ h¸t.

 

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: H¸t móa, ®äc th¬ vÒ B¸c Hå.

- TCV§: KÐo co.

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- D¹y trÎ móa bµi “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.

 

--------------------------

 

Thø 4 ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Chuyªn ®Ò mõng sinh nhËt B¸c

 

 

 

Thø 5 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010

 

Néi dung ho¹t ®éng

 

A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:

Ph¸t triÓn thÈm mü:

NDC: Móa “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”

NDKH: Nghe h¸t “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”

Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt.

I/Yªu cÇu:

- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, thuéc bµi h¸t vµ biÕt vËn ®éng c¸c ®éng t¸c móa minh häa cho bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, thÓ hiÖn t×nh c¶m trong khi móa.

- TrÎ chó ý nghe c« h¸t, nhí tªn bµi h¸t, hiÓu néi dung bµi h¸t vµ biÕt h­ëng øng theo c« h¸t

- TrÎ ch¬i trß ch¬i høng thó.

- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ kÝnh yªu B¸c, trÎ phÊn khëi, høng thó tham gia biÓu diÔn.

II/ChuÈn bÞ:

- Tranh ¶nh vÒ B¸c Hå.

- 3- 4 vßng thÓ dôc.

III/C¸ch tiÕn hµnh:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1/G©y høng thó, giíi thiÖu bµi:

- Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ B¸c Hå vµ cïng trß chuyÖn vÒ B¸c: §©y lµ ai? ( B¸c Hå ).B¸c Hå lµ ai?( lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ta ).

- Chóng m×nh cã biÕt l¨ng B¸c Hå n»m ë ®©u kh«ng?

- C« nãi: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ta, khi cßn sèng B¸c rÊt quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång, cã 1 b¹n nhá n»m m¬ thÊy B¸c Hå, ®Ó xem b¹n nhá n»m m¬ thÊy B¸c Hå ntn chóng m×nh cïng  nghe c« h¸t bµi “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå” nhÐ.

2/Néi dung:

2.1.VËn ®éng bµi “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå

- C« cho c¶ líp h¸t 1- 2 lÇn.

- C¸c con h¸t rÊt hay. §Ó cho bµi h¸t hay h¬n vµ ®Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu, c« sÏ d¹y c¸c con vËn ®éng móa minh häa nhÐ.

- C« vËn ®éng móa mÉu 1 lÇn - kh«ng ph©n tÝch.

- C« vËn ®éngmóa mÉu lÇn 2, kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c.

- Cho c¶ líp vËn ®éng cïng c« 3- 4 lÇn ( c« chó ý söa sai cho trÎ )

- Thi ®ua c¸c tæ, nhãm, c¸ nh©n lªn móa h¸t.

2.2. Nghe h¸t “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”

- C« h¸t lµn 1, giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, giíi thiÖu néi dung vµ ý nghÜa cña bµi  h¸t.

- C« h¸t lÇn 2, kÕt hîp ®éng t¸c minh häa thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång vµ  cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c.

2.3.Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt.

- C« neu tªn trß ch¬i vµ h­íng dÉn trÎ c¸ch ch¬i.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn

3/KÕt thóc:

- Cho trÎ h¸t móa bµi “ §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå” 1 lÇn.

 

- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.

 

 

 

- TrÎ nghe c« nãi.

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ h¸t.

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t c« móa mÉu.

 

- C¶ líp vËn ®éng.

 

- Tæ, nhãm, c¸ nh©n.

 

- TrÎ nghe c« h¸t.

 

 

- TrÎ ch¬i t/c.

 

 

- TrÎ móa h¸t.

 

B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:

- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ B¸c Hå.

- TCV§: KÐo co

- Ch¬i tù do.

C/Ho¹t ®éng chiÒu:

- H¸t móa vÒ B¸c Hå.

- Ch¬i ë c¸c gãc.

- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./.

 

--------------------

Thø 6 , ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2010

 

néi dung ho¹t ®éng

 

A. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých

D¸n nh÷ng qu¶ bãng trßn mµu   (M)

I. Môc ®Ých yªu cÇu

-  TrÎ nhËn biÕt ®­îc vÒ h×nh d¹ng cña c¸c qu¶ bãng mµu lµ h×nh trßn

-  TrÎ biÕt c¸ch bè côc , biÕt c¸ch d¸n c¸c qu¶ bãng l¹i

-  ThÓ hiÖn sù khÐo lÐo vµ s¸ng t¹o

II. ChuÈn bÞ

-  MÉu cña c« , giÊy khæ A3 , c¸c h×nh trßn nhiÒu mµu 

-  GiÊy d¸n cho trÎ , c¸c h×nh trßn nhiÒu mµu

-  Hå d¸n , bµn ghÕ

-  §µn

III.TiÕn hµnh

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t  ®éng cña trÎ

1. G©y høng thó

-  Cho trÎ h¸t bµi “Ch¸u yªu B¸c”

-  Bµi h¸t nãi vÒ ai?

-  C¸c con cã yªu b¸c kh«ng?

-  C¸c con cã muèn ®Õn th¨m l¨ng B¸c kh«ng?

-  Vµo ®ît bÕ gi¶ng n¨m häc , nh÷ng ch¸u ngoan sÏ ®­îc ®i th¨m l¨ng B¸c ®Êy .C¸c con h·y d¸n tÆng B¸c nh÷ng qu¶ bãng thËt ®Ñp nhÐ

2. Bµi míi

a) Quan s¸t mÉu

-  C« cã c¸i g× ®©y ?

-  Nh÷ng qu¶ bãng cã h×nh g×? Mµu g×?

-  Muèn d¸n ®­îc nh÷ng qu¶ bãng nµy , c¸c con xem c« lµm nhÐ

b) C« thùc hiÖn mÉu

-  C« ®Æt tê giÊy xuèng vµ lÊy hå phÕt vµo mÆt tr¸i cña nh÷ng qu¶ bãng råi lÇn l­ît d¸n chóng lªn giÊy .C« d¸n kh¾p ®Òu tê giÊy .

-  Khi d¸n xong , c« ®ãng n¾p lä hå l¹i

3. TrÎ thùc hiÖn

-  C« cho trÎ thùc hiÖn

-  Quan s¸t vµ h­íng dÉn trÎ

4. Tr­ng bµy – nhËn xÐt

-  Cho trÎ tr­ng bµy

-  C« nhËn xÐt

-  Cho trÎ cÊt ®å dïng

 

-         TrÎ h¸t

-         TrÎ tr¶ lêi

 

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

-         TrÎ tr¶ lêi

-         TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

-         TrÎ quan s¸t

 

 

 

 

-         TrÎ thùc hiÖn

 

 

-         TrÎ thùc hiÖn

 

- TrÎ thùc hiÖn

 

B. Ho¹t ®éng ngoµi trêi

-  H§CM§ : H¸t , móa c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå

-  TCV§ :

-  ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi

C. Ho¹t ®éng chiÒu

-  ¡n chiÒu

-  Cho trÎ «n l¹i c¸c néi dung ®· häc

-  Ch¬i ë gãc ch¬i

-  NhËn xÐt cuèi ch­¬ng tr×nh häc

-  Nªu g­¬ng bÐ ch¨m ngoan

-  Tr¶ trÎ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tõ 22 th¸ng 5 ®Õn 28 th¸ng 5

 

TËp v¨n nghÖ cuèi n¨m

 

 

 

 

 

1

    Tr­êng mÇm non ng« quyÒn                                   N¨m häc 2009 - 2010