bo giao an 3 tuoi

giáo án điện tử Mầm non Lớp 2 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       5      0
Ngày đăng 2016-11-04 22:08:34 Tác giả hiền nguyễn thị loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Gi¸o ¸n - Líp 3 tuæi NguyÔn ThÞ MiÕn Chñ ®Ò: Quª h­¬ng- §Êt n­íc- B¸c Hå Thêi gian: 3 tuÇn ( 03/5- 21/5/2010) I. Môc tiªu 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt. - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c vËn ®éng 1 c¸ch phï hîp, tù tin. - TrÎ biÕt phèi hîp vËn ®éng cïng trÎ kh¸c. Høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc. 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc. - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt , thÝch kh¸m ph¸, t×m tßi m«i tr­êng xung quanh. - TrÎ biÕt tªn, ®Þa chØ khu phè m×nh ®ang s

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

  Gi¸o ¸n - Líp 3 tuæi                                            NguyÔn ThÞ MiÕn
 

Chñ ®Ò: Quª h­¬ng- §Êt n­íc- B¸c Hå
Thêi gian: 3 tuÇn ( 03/5- 21/5/2010)
 
I. Môc tiªu
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt.
- H×nh thµnh vµ ph¸t  triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c vËn ®éng 1 c¸ch phï hîp, tù tin.
- TrÎ biÕt phèi hîp vËn ®éng cïng trÎ kh¸c. Høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thÓ lùc.
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc.
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt , thÝch kh¸m ph¸, t×m tßi m«i tr­êng xung quanh.
- TrÎ biÕt tªn, ®Þa chØ khu phè m×nh ®ang sinh sèng.
- TrÎ biÕt 1 sè di tÝch lÞch sö, 1 sè danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng cña VÜnh Phóc: Tam §¶o, T©y Thiªn, §Çm V¹c, §Òn Hai Bµ Tr­ng…..
- TrÎ biÕt Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam.
- TrÎ biÕt B¸c Hå lµ chñ tÞch n­íc ViÖt Nam, nay B¸c ®· mÊt vµ ®ang n»m nghØ trong l¨ng t¹i thñ ®« Hµ Néi.
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷.
- TrÎ nghe hiÓu ng­êi kh¸c nãi, biÕt thÓ hiÖn ng÷ ®iÖu, giäng nãi 1 c¸ch phï hîp.
- TrÎ hiÓu néi dung th¬, truyÖn, b­íc ®Çu liªn hÖ víi b¶n th©n.
- TrÎ m¹nh d¹n, tù tin trong giao tiÕp.
- TrÎ nhËn biÕt ®­îc h­íng cña viÖc ®äc, viÕt.
4. Ph¸t triÓn thÈm mü.
- TrÎ yªu thÝch tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ thÓ hiÖn ®­îc sù s¸ng t¹o.
- TrÎ c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc qua tranh ¶nh thùc tÕ.
5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m, kü n¨ng x· héi.
- TrÎ biÓu lé ®­îc niÒm tù hµo, niÒm vui tr­íc vÎ ®Ñp cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
- TrÎ tù hµo vµ yªu quÝ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, phè ph­êng, l¸ cê tæ quèc.
- TrÎ yªu kÝnh, nhí ¬n B¸c.
II. M¹ng néi dung.
- Nh¸nh 1: Quª h­¬ng, ®Êt n­íc, phè ph­êng.
- Nh¸nh 2: Thñ ®« Hµ Néi.
- Nh¸nh 3: B¸c Hå.
III. M¹ng ho¹t ®éng.
GV tù x©y dùng theo 5 lÜnh vùc ph¸t triÓn vµ dùa vµo ®iÒu kiÖn cña líp.
IV. C¸c ho¹t ®éng.
1. §ãn trÎ, trß chuyÖn, thÓ dôc s¸ng.
- Cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch lÞch sö cña VÜnh Phóc, cña ®Êt n­íc ViÖt Nam.
- Xem tranh ¶nh vµ trß chuyÖn vÒ c¸c vïng miÒn kh¸c nhau cña ®Êt n­íc: MiÒn BiÓn, miÒn nói, ®ång b»ng, s«ng suèi….
- Xem tranh ¶nh, trß chuyÖn vÒ B¸c Hå, vÒ ngµy sinh nhËt B¸c, vÒ thñ ®« Hµ Néi.
- Cho trÎ kÓ vÒ n¬i trÎ ®ang sinh sèng.
- Cho trÎ nghe h¸t, h¸t, vËn ®éng c¸c bµi vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam.
- §äc th¬ vÒ chñ ®Ò.
- Ch¬i ë gãc ch¬i.
* ThÓ dôc s¸ng:
TËp bµi “ TËp thÓ thao”.
2. Ho¹t ®éng gãc.
Tªn gãc
Néi dung ho¹t ®éng t¹i gãc
Gãc ph©n vai
- Trß ch¬i gia ®×nh, trß ch¬i c« gi¸o
- Trß ch¬i b¸n hµng
Gãc x©y dùng
- L¾p ghÐp c©y, nhµ, hµng rµo….
- X©y l¨ng B¸c Hå.
Gãc s¸ch truyÖn
- Xem tranh ¶nh, kÓ chuyÖn vÒ chñ ®Ò.
- Lµm s¸ch vÒ c¸c danh  th¾ng c¶nh, vÒ thñ ®« Hµ Néi, vÒ con  ng­êi VÜnh Phóc.
- ¤n sè l­îng b»ng nhau, kh¸c nhau, h×nh ph¼ng.
Gãc nghÖ thuËt, t¹o h×nh.
- T« mµu, in h×nh, vÏ c¸c c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, Thñ ®« Hµ Néi.
- Lµm ®å ch¬i tÆng b¹n, tÆng c«  trang trÝ líp.
- Nghe nh¹c, nghe h¸t, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò.
Gãc thiªn nhiªn
- Ch¬i víi c¸t n­íc.
- Thö nghiÖm vËt ch×m, næi.
3. Ho¹t ®éng ngoµi trêi.
- Tham quan c¸c khu d©n c­ quanh tr­êng.
- H¸t vËn ®éng, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò.
- Trß chuyÖn vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng.
- Ch¬i c¸c trß ch¬i vËn ®éng phï hîp.
- Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.
4. Ho¹t ®éng chiÒu.
- ¤n c¸c néi dung ®· häc.
- Lµm quen néi dung míi.
- Thùc hiÖn lÞch sinh ho¹t.
- VÖ sinh- NhËn xÐt, nªu g­¬ng tr¶ trÎ.
 
Nh¸nh 1: Quª h­¬ng - §Êt n­íc – Phè ph­êng.
Thêi gian: 1 tuÇn ( 03/5- 07/5/2010)
 
I. Yªu cÇu.
- TrÎ biÕt tªn phè, ph­êng…..n¬i m×nh ®ang sinh sèng.
- TrÎ biÕt VÜnh Phóc quª m×nh cã nhiÒu th¾ng c¶nh ®Ñp
- TrÎ biÕt n­íc ViÖt Nam cã rõng, biÓn, cã nói, cã ®ång b»ng, cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp, næi tiÕng.
- TrÎ biÕt d©n c­ sèng gÇn gòi, cã nhiÒu anh em hä hµng ruét thÞt.
- TrÎ biÕt yªu quÝ lµng xãm, n¬i m×nh ®· sinh ra vµ lín lªn.
II. Néi dung.
- Tªn phè
- Quª h­¬ng- ®Êt n­íc
- C¸c danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp.
III. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.
Thø, ngµy
Néi dung ho¹t ®éng
T2/03/5/2010
Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
Th¬ “ Lµng em buæi s¸ng”     (NguyÔn §øc HËu)
T3/04/5/2010
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: H¸t “ Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”.
NDKH: Nghe h¸t “ Em lµ chim c©u tr¾ng”.
Trß ch¬i: Ai ®o¸n giái
T4/05/5/2010
Ph¸t triÓn nhËn thøc:
D¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ “ Réng h¬n - hÑp h¬n”.
T5/06/5/2010
Ph¸t triÓn thÈm mü:
D¸n nh÷ng chÊm trßn trªn b¨ng giÊy  ( M).
T6/07/5/2010
Kh¸m ph¸ x· héi:
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ lµng, phè n¬i trÎ ®ang sinh sèng.
 
------------------------------
Thø 2 ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010
Néi dung ho¹t ®éng
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
Th¬ “Lµng em buæi s¸ng”
I/Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt tªn bµi th¬, thuéc th¬ vµ ®äc th¬ diÔn c¶m.
- TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬ vµ tr¶ lêi ®­îc mét sè c©u hái cña c«.
- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn, c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng.
II/ChuÈn bÞ:
- Tranh minh häa cho c©u truyÖn.
- M« h×nh v­ên c©y, ao c¸.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó, giíi thiÖu bµi:
- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”.
- Hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ g×?( quª h­¬ng)
- Cho trÎ kÓ vÒ quª h­¬ng cña trÎ.
- C« nãi: Ai còng cã 1 quª h­¬ng, cã b¹n quª ë thµnh phè, còng cã b¹n quª ë n«ng th«n, nh÷ng b¹n quª ë n«ng th«n n¬i th«n quª, ë ®ã rÊt yªn b×nh cã v­ên c©y, ao c¸, cã tiÕng chim, cã nhiÒu qu¶ ngät...Cã 1 bµi th¬ rÊt hay nãi vÒ lµng quª ®Êy chóng m×nh cïng nghe c« ®äc bµi th¬ “Lµng em buæi s¸ng”, s¸ng t¸c cña nhµ th¬ NguyÔn §øc HËu.
2/Néi dung:
2.1.C« ®äc th¬:
- C« ®äc th¬ lÇn 1 kh«ng tranh.B»ng lêi ®äc truyÒn c¶m.
+C« võa ®äc bµi th¬ g×?
- §äc lÇn 2: kÕt hîp tranh minh häa.
2.2.§µm tho¹i vµ trÝch dÉn:
- C« võa ®äc bµi th¬ g×?
- S¸ng t¸c cña ai?
- Trong bµi th¬ tiÕng chim hãt ë ®©u? ( ë trong v­ên, ë bê ao)
- Khi tiÕng chim hãt trong v­ên, v­ên c©y ntn?
TrÝch ®äc tõ ®Çu...cïng táa h­¬ng.
- Khi tiÕng chim hãt ë bê ao lµm cho ao ra sao?
TrÝch ®äc tiÕp...hÕt.
C« nãi: khi cã tiÕng chim hãt lµm cho c¶nh  vËt trong v­ên sèng ®éng, t­¬i vui.Chóng m×nh nhí kh«ng ®­îc s¨n b¾t chim, ph¶i biÕt ch¨m v­ên c©y, ®Ó cho thiªn nhiªn mçi ngµy t­¬i ®Ñp h¬n.
2.3.D¹y trÎ häc thuéc th¬:
- C« vµ trÎ ®äc bµi th¬ 3- 4 lÇn.
- Cho ®äc theo nhãm, tæ, c¸ nh©n.
- Cho  c¶ líp ®äc l¹i 1 lÇn.
3.KT:
- Cho trÎ ®i th¨m quan m« h×nh v­ên c©y, ao c¸.
- §äc l¹i bµi th¬ 1 lÇn.
 
 
- TrÎ h¸t.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt.
- TrÎ l¾ng nghe c« nãi.
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ nghe c« ®äc th¬.
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ nghe c« ®äc th¬
 
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ ®äc th¬.
 
 
 
- TrÎ ®i th¨m m« h×nh
- TrÎ ®äc th¬.
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng.
- TCV§: MÌo ®uæi chuét.
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- Ho¹t ®éng lÔ gi¸o: RÌn  trÎ c¸ch th­a göi chµo hái.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶  trÎ.
 
 
Thø 3 ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: H¸t “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”
NDKH: Nghe h¸t “Em lµ chim c©u tr¾ng”
Trß ch¬i “Ai ®o¸n giái”
I/Yªu cÇu:
- TrÎ thuéc lêi bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu lêi ca vµ nhí tªn bµi h¸t.
- TrÎ hµo høng nghe c« h¸t vµ  biÕt h­ëng øng cïng c«.
- TrÎ ch¬i trß ch¬i høng thó.
- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, yªu c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn.
II/ChuÈn bÞ:
- Tranh ¶nh vÒ quª h­¬ng vµ mét sè tranh phong c¶nh VÜnh Phóc.
- §µn, mò chãp.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/æn ®Þnh tæ chøc, giíi thiÖu bµi:
- C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn vÒ n¬i trÎ ®ang sèng: Nhµ con ë phè nµo, ph­êng nµo?
- Quª h­¬ng VÜnh Phóc cã danh lam th¾ng c¶nh g×?
- Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ nh÷ng c¶nh ®Ñp cña VÜnh Phóc vµ cïng ®µm tho¹i.
C« nãi: cã 1 bµi h¸t rÊt hay nãi  vÒ c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng ®Êy, ®ã lµ bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp” chóng m×nh cïng nghe c« h¸t nhÐ
2/Néi dung:
2.1.H¸t “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”
- C« h¸t 1 lÇn cho trÎ nghe kÕt hîp ®µn.
- Cho c¶ líp h¸t 3- 4 lÇn.
- Thi ®ua tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t.
2/Nghe h¸t “Em lµ chim c©u tr¾ng”
- C« h¸t lÇn 1, h¸t xong giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶, giíi thiÖu néi dung vµ ý nghÜa cña bµi h¸t.
- C« h¸t lÇn 2, kÕt hîp móa minh häa.
3/Trß ch¬i “Ai ®o¸n giái”
- C« nªu tªn trß ch¬i vµ h­íng dÉn trÎ c¸ch ch¬i.
- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn. C« nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i.
*KT: Cho trÎ h¸t bµi “Quª  h­¬ng t­¬i ®Ñp”
 
- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt cña trÎ.
 
 
 
 
 
- TrÎ l¾ng nghe.
- C¶ líp h¸t.
- Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t.
- TrÎ nghe c« h¸t.
 
 
 
 
- TrÎ ch¬i trß ch¬i.
 
- TrÎ h¸t.
 
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: Tham quan khu d©n c­ quanh tr­êng.
- TCV§: MÌo ®uæi chuét.
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- H­íng dÉn trß ch¬i míi.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, tr¶ trÎ.
 
 
 
Thø 4 ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010
Néi dung ho¹t ®éng
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Ph¸t triÓn nhËn thøc:
D¹y trÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ “Réng h¬n- hÑp h¬n”
I/Yªu cÇu:
- TrÎ nhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng.
- TrÎ biÕt sö dông gäi tªn ®óng tö réng h¬n, hÑp h¬n.
II/ChuÈn bÞ:
- Mçi trÎ 2 b¨ng giÊy mµu ( b¨ng mµu xanh hÑp h¬n b¨ng mµu ®á)
- Cña c« gièng cña trÎ kÝch th­íc lín h¬n.
- M« h×nh khu sinh th¸i §µm V¹c cã ao c¸ h×nh ch÷ nhËt, v­ên hoa h×nh vu«ng, khu vui ch¬i h×nh trßn.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó:
- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”. C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ bµi h¸t. Bµi h¸t nãi vÒ c¸i g×? Quª h­¬ng cña m×nh cã nh÷ng g×?
- C« gîi ý cho trÎ kÓ mét sè c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng: Khu nghØ m¸t Tam §¶o, T©y Thiªn, §Çm V¹c...
- C« cho chóng m×nh ®i th¨m khu du lÞch sinh th¸i §Çm V¹c cña quª h­¬ng m×nh nhÐ. Nµo chóng m×nh h·y lªn tµu ®Ó ®Õn n¬i ®ã nhÐ.
2/Néi dung:
2.1.¤n nhËn biÕt c¸c h×nh:
- Cho trÎ ®øng xung quanh m« h×nh. C« nãi: §· ®Õn n¬i råi, c¸c con quan s¸t thËt kü nhÐ.
- C« chØ vµo tõng khu hái trÎ: §©y lµ g×? (ao c¸). Ao c¸ cã d¹ng h×nh g×? ( ch÷ nhËt) .TiÕp c« chØ vµo v­ên hoa vµ khu vui ch¬i hái trÎ ®©y lµ g×? Cã d¹ng h×nh g×?
2.2.NhËn biÕt sù kh¸c biÖt râ nÐt vÒ chiÒu réng cña 2 ®èi t­îng. Sö dông ®óng tõ “Réng h¬n- hÑp h¬n”:
- C« thÊy c¸c con häc rÊt giái, b©y gi¬ c« th­ëng cho ®å ch¬i, c¸c con nãi xem trong ræ cña c¸c con cã g× nµo? (b¨ng giÊy xanh, b¨ng giÊy ®á)
- C¸c con h·y so s¸nh vµ nãi xem b¨ng giÊy xanh vµ b¨ng giÊy ®á nh­ thÕ nµo víi nhau?
- B¨ng giÊy réng h¬n b¨ng giÊy nµo? (b¨ng giÊy ®á)
- B¨ng giÊy nµo hÑp h¬n b¨ng giÊy nµo? (b¨ng giÊy xanh)
- V× sao con biÕt? (B¨ng giÊy ®á thõa ra mét ®o¹n)
C« chÝnh x¸c l¹i b»ng thao t¸c so s¸nh vµ chØ cho trÎ thÊy :
- B¨ng giÊy ®á réng h¬n b¨ng giÊy xanh v× khi c« chång b¨ng giÊy xanh lªn b¨ng giÊy ®á (chó ý 1 c¹nh trïng khÝt) th× c¹nh kia cña b¨ng giÊy ®á thõa ra.
- §©y lµ phÇn thõa cña b¨ng giÊy ®á.
- B¨ng giÊy xanh hÑp h¬n b¨ng giÊy ®á v× khi c« chång b¨ng giÊy xanh lªn b¨ng giÊy ®á ( chó ý 1 c¹nh trïng khÝt) th× b¨ng giÊy ®á thiÕu.
- VËy b¨ng giÊy nµo réng h¬n, b¨ng giÊy nµo hÑp h¬n? V× sao?
- C« nãi b¨ng giÊy nµo th× trÎ gi¬ b¨ng giÊy ®ã lªn vµ nãi réng h¬n hoÆc hÑp h¬n. Ch¬i 4- 5 lÇn.
2.3.LuyÖn tËp nhËn biÕt réng h¬n, hÑp h¬n:
- Cho trÎ ch¬i t/c “T×m nhµ”. Mçi trÎ cÇm 1 b¨ng giÊy réng hÑp bÊt k×, khi cã hiÖu lÖnh trÎ vÒ ng«i nhµ réng h¬n hoÆc nhµ hÑp h¬n.
3/KÕt thóc: Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Lµng em buæi s¸ng” 
 
- TrÎ h¸t vµ tr¶ lêi.
 
 
- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt.
- TrÎ lµm ®oµn tµu võa ®i võa h¸t bµi “§oµn tµu nhá xÝu”
 
- TrÎ quan s¸t.
 
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
 
 
- TrÎ kiÓm tra trong ræ vµ tr¶ lêi.
 
- TrÎ so s¸nh.
 
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
 
- TrÎ so s¸nh cïng c«.
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ tr¶ lêi.
 
- TrÎ gi¬ theo y/c cña c«.
 
- TrÎ ch¬i t/c
 
 
- TrÎ ®äc th¬.
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CMM§: Trß chuyÖn vÒ danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng.
- TCV§: KÐo co.
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- D¹y trÎ ®äc ®ång dao.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.
 
 
Thø 5 ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010
Néi dung ho¹t ®éng
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Ph¸t triÓn thÈm mü:
D¸n nh÷ng chÊm trßn trªn b¨ng giÊy ( mÉu)
I/Yªu cÇu:
- TrÎ d¸n ®­îc nh÷ng chÊm trßn trªn b¨ng giÊy theo mÉu cña c«.
- RÌn kü n¨ng d¸n vµ chÊm hå theo y/c cña c«.
- TrÎ mong muèn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp.
II/ChuÈn bÞ:
- GiÊy mµu, hå d¸n.
- Tranh mÉu cña c«.
- Tranh 1 sè c¶nh ®Ñp cña VÜnh Phóc.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó:
Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ c¶nh ®Ñp VÜnh Phóc vµ cïng ®µm tho¹i:
- §©y lµ ë ®©u? ë ®ã cã g× ®Ñp?
2/Néi dung:
2.1.Quan s¸t tranh mÉu:
- Hái trÎ c« d¸n ®­îc tranh g× ®©y? (nh÷ng chÊm trßn)
- Nh÷ng h×nh nµy gièng h×nh g×?
Mµu g×?
- C¸c con cã thÝch d¸n h×nh nµy kh«ng?
2.2.C« d¸n mÉu:
- C« võa d¸n võa nãi c¸ch d¸n sao cho ®Ñp vµ c¸ch phÕt hå.
2.3.TrÎ thùc hiÖn:
- TrÎ d¸n, c« ®i bao qu¸t, h­íng dÉn, nh¾c nhë trÎ c¸ch phÕt hå vµ d¸n sao cho ®Ñp.
- KhuyÕn khÝch trÎ d¸n xen kÏ c¸c mµu.
2.4.Tr­ng bµy s¶n phÈm:
- Cho trÎ mang bµi lªn tr­ng bµy.
- Cho trÎ nhËn xÐt bµi cña  b¹n.
- C« nhËn xÐt chung c¶ líp.
3/KÕt thóc:
- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”
 
TrÎ quan s¸t.
 
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
- TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt.
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t c« d¸n mÉu.
 
- TrÎ thùc hiÖn.
 
 
 
- TrÎ tr­ng bµy s¶n phÈm.
- TrÎ nhËn xÐt.
 
- TrÎ h¸t
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: H¸t móa vÒ chñ ®Ò.
- TCV§: C¸o ¬i ngñ µ?
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- H­íng dÉn t/c häc tËp.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.
 
 
Thø 6 ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
Kh¸m ph¸ x· héi:
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ lµng, phè n¬i trÎ ®ang sinh sèng.
I/Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt tªn phè, ph­êng, thµnh phè n¬i trÎ ®ang sinh sèng.
- TrÎ biÕt d©n c­ sèng cã nhiÒu anh em, hä hµng.
- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ quª h­¬ng,n¬i m×nh sinh ra vµ lín lªn.
- TrÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng cho quª h­¬ng m×nh xanh, s¹ch, ®Ñp.
II/ChuÈn bÞ:
- Tranh ¶nh vÒ phè ph­êng, lµng, xãm.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éngcña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó:
- Cho trÎ h¸t bµi “Quª h­¬ng t­¬i ®Ñp”
- Hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ g×? ( Quª h­¬ng)
- Hái trÎ vÒ khu phè n¬i trÎ ®ang sèng? Nhµ con ë ®©u? Thuéc khu nµo, ph­êng nµo? Nhµ ë gÇn nhµ ai?
2/Néi dung:
2.1.Quan s¸t vµ ®µm tho¹i vÒ c¸c ®Þa danh trong tranh:
*Quan s¸t vÒ ®×nh, chïa:
- C« cho trÎ xem tranh cã h×nh ¶nh vÒ ®×nh, chïa vµ hái trÎ: §©y lµ ®©u? Con ®­îc ®Õn ®©y ch­a? Ai trong gia ®×nh con th­êng ®Õn ®©y? Hä ®Õn ®Ó lµm g×?
- C« kh¸i qu¸t l¹i: C¸c con ¹, ®©y lµ c¶nh ®×nh, chïa cña quª h­¬ng m×nh ®Êy, ë ®©y cã phong c¶nh rÊt ®Ñp,m¸t vµ cæ kÝnh, cø vµo c¸c ngµy r»m, mång 1 h»ng th¸ng hoÆc c¸c dÞp lÔ tÕt, héi lµng th× mäi  ng­êi l¹i ra ®×nh, chïa ®Ó lÔ  chïa, tham quan tÕ lÔ vµ dù héi rÊt ®«ng.
*Quan sat vÒ tr­êng häc:
- Cho trÎ xem tranh vÒ tr­êng mÇm non vµ hái trÎ:§©y lµ ®©u? phÝa tr­íc cæng cã g×?( ®­êng ®i, hµng c©y). C¸c con ®Õn tr­êng MN ®­îc häc nh÷ng g×? §­îc häc ë tr­êng MN, c¸c con cã thÝch kh«ng?
C« kh¸i qu¸t l¹i: Tr­êng MN cña chóng ta lµ 1 trong nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng m×nh ®Êy, tr­êng ®· ®­îc c«ng nhËn lµ tr­êng chuÈn quèc gia víi nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ s©n ch¬i víi nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp, cã v­ên cæ tÝch, tr­êng cã nhiÒu phßng häc réng r·i, khang trang.
2.2.Më réng:
- Ngoµi nh÷ng ®Þa danh trªn, c¸c con cã biÕt nh÷ng n¬i nµo kh¸c cã c¶nh ®Ñp kh«ng? ( cho 3- 4 trÎ kÓ, nÕu trÎ kh«ng kÓ ®­îc c« gîi ý cho trÎ nh­: tr­êng tiÓu häc, tr­êng trung häc, trô së UBND x·,...)
*g¸o dôc trÎ: Quª h­¬ng m×nh cã rÊt nhieuf ®Þa danh c«ng céng, di tÝch lÞch sö, nh÷ng c¶nh ®Ñp nh­: §×nh, chïa, c¸c tr­êng häc, tr¹m y tÕ,...V× vËy c¸c con ph¶i biÕt yªu quÝ quª h­¬ng, lµng xãm cña  chóng m×nh.NÕu cã tíi th¨m n¬i ®ã c¸c con ph¶i gi÷ g×n b¶o vÖ m«i tr­êng ®Ó ®­îc xanh, s¹ch, ®Ñp h¬n.
3/KÕt thóc:
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Lµng em buæi s¸ng”
 
 
- TrÎ h¸t.
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.
 
 
- TrÎ l¾ng nghe c« nãi.
 
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.
 
 
 
- TrÎ nghe c« nãi.
 
 
 
 
 
 
- TrÎ kÓ theo hiÓu biÕt.
 
 
 
- TrÎ l¾ng nghe
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ ®äc th¬.
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: H¸t móa theo chñ ®Ò.
- TCV§: C¸o ¬i ngñ µ?
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- Lµm quen víi néi dung míi.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./
--------------------------------
Nh¸nh 2: Thñ ®« Hµ Néi
Thêi gian 1 tuÇn ( 10/5- 14/5/2010)
I. Yªu cÇu.
- TrÎ biÕt Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam.
- TrÎ biÕt Hµ Néi cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng: cã l¨ng B¸c Hå, cã Hå G­¬m, Th¸p Rïa, chïa Mét cét, c«ng viªn Thñ LÖ….
II. Néi dung.
- Thñ ®« Hµ Néi
- Danh lam th¾ng c¶nh.
- Khu vui ch¬i.
III. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.
Thø, ngµy
Néi dung ho¹t ®éng
T2/10/5/2010
Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
BËt xa, nÐm xa b»ng 1 tay- ch¹y nhanh 10m.
T3/11/5/2010
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: D¹y h¸t “Yªu Hµ Néi”
NDKH: Nghe h¸t “ Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh”
Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt.
T4/12/5/2010
Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
TruyÖn “ Sù tÝch tr©u vµng Hå T©y”
T5/13/5/2010
Ph¸t triÓn thÈm  mü:
VÏ theo ý thÝch.
T6/14/5/2010
Kh¸m ph¸ x· héi:
Trß chuyÖn, t×m hiÓu víi trÎ vÒ thñ ®« Hµ Néi
 
----------------------------------
Thø 2, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
a.ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
NDC: BËt xa - NÐm xa b»ng 1 tay – Ch¹y nhanh 10m
I/Môc ®Ých – Yªu cÇu
- TrÎ biÕt dïng lùc cña c¸nh tay nÐm xa tói c¸t
- TrÎ biÕ ®øng ®óng t­ thÕ, ch¹y
- Phèi hîp ch©n, tay nhÞp nhµng
- M¹nh d¹n, tù tin, cã ý thøc kû luËt trong giê häc.
II/ChuÈn bÞ
- Mét sè bao c¸t
- L¸ cê
III/C¸ch tiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1.Khëi ®éng
     - Cho trÎ xÕp hµng, æn ®Þnh tæ chøc líp
     - Cho trÎ vËn ®éng bµi “Bµi tËp thÓ dôc buæi s¸ng”
     - TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo bµi h¸t
 
- TrÎ xÕp hµng theo tæ
- TrÎ vËn ®éng
2.Träng ®éng
a.Bµi tËp ph¸t triÓn chung
     - §éng t¸c tay: Lµm ®éng t¸c chÌo thuyÒn
     - §éng t¸c ch©n: GiËm ch©n t¹i chç
     - §éng t¸c bông: Quay ph¶i, quay tr¸i
     - §éng t¸c bËt: BËt tiÕn vÒ phÝa tr­íc
Cho trÎ vÒ 2 hµng ngang 2 bªn s©n tËp
 
 
- TrÎ tËp theo sù h­íng dÉn cña c« gi¸o
 
 
- VÒ 2 hµng ngang
b.VËn ®éng c¬ b¶n
     - Sau khi khëi ®éng xong c¸c con thÊy c¬ thÓ nh­ thÕ nµo?
     - H«m nay c« sÏ tæ chøc mét cuéc thi, chóng m×nh cã thÝch tham gia kh«ng?
       - C« sÏ cho chóng m×nh thi bËt xa vµ nÐm xa b»ng 1 tay
      - §Ó v­ît qua thö th¸ch nµy, c¸c con ph¶i khÐo lÐo, m¾t nh×n thËt tinh, ng¾m tróng ®Ých ®Ó nÐm. Tr­íc tiªn c¸c con h·y xem c« lµm mÉu nhÐ!
     - C« tËp mÉu lÇn 1: Kh«ng gi¶i thÝch
     - C« tËp mÉu lÇn 2: KÕt hîp ph©n tÝch
          + T­ thÕ chuÈn bÞ:Hai ch©n ®øng s¸t v¹ch chuÈn, tay chèng h«ng nh¶y bËt ra xa.
          + Sau ®ã ch¹y tíi ræ ®ùng bao c¸t cÇm 1 tói c¸t ng­êi ®øng th¼ng, ch©n tr¸i b­íc s¸t v¹ch chuÈn, ch©n ph¶i b­íc phÝa sau. Tay ph¶i cÇm bao c¸t ®­a th¼ng ra phÝa tr­íc, khi cã hiÖu lÖnh “nÐm” th× tay cÇm bao c¸t ®­a xuèng d­íi, vßng ra sau, lªn cao vµ nÐm ra xa.
          + Khi nÐm xong chóng m×nh h·y ch¹y thËt nhanh ( ph¹m vi 10 mÐt), tíi chç lä c¾m cê cÇm lÊy 1 chiÕc cê råi ch¹y lªn c¾m cê vµo bµn.
     - C« tËp mÉu lÇn 3: NhÊn m¹nh ®éng t¸c
     - C« mêi 1 trÎ lªn tËp thö
     LÇn l­ît cho trÎ tËp dÇn ®Õn hÕt. C« chó ý söa sai, khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ.
     - C« cho nhãm trÎ lªn tËp: 1 nhãm b¹n trai, 1 nhãm b¹n g¸i thi ®ua nhau
     - Mêi 2 – 3 trÎ lªn nh¾c l¹i tªn vËn ®éng
 
- KhoÎ m¹nh
 
- Cã ¹
 
 
- TrÎ l¾ng nghe
 
 
- TrÎ quan s¸t
- TrÎ l¾ng nghe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t
- TrÎ tËp thö
- TrÎ thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña c«
- TrÎ tËp theo nhãm
 
- TrÎ tr¶ lêi
     Cuéc thi ®· kÕt thóc råi, c« thÊy c¸c con ai còng tham gia cuéc thi rÊt giái, b¹n nµo còng lÊy ®­îc rÊt nhiÒu l¸ cê cho ®éi cña m×nh, c« khen c¶ líp m×nh.
3.Håi tÜnh
     Cho trÎ lµm ®éng t¸c chim bay råi ngåi nghØ
 
 
 
 
- TrÎ lµm ®éng t¸c chim bay råi nghØ ng¬i
 
 
 
b.Ho¹t ®éng ngoµi trêi
- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh
- TCV§: Bãng trßn to
- Ch¬i tù do
c.Ho¹t ®éng chiÒu
- Ho¹t ®éng vÖ sinh: RÌn trÎ phôc vô vÖ sinh c¸ nh©n
- Ho¹t ®éng tù chän
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./.
 
-------------------------------
 
Thø 3 ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
a.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: D¹y h¸t: “Yªu Hµ Néi”
NDKH: Nghe h¸t : “Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh”
              Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt
I/Môc ®Ých - Yªu cÇu
- TrÎ biÕt vÒ thñ ®« Hµ Néi
- TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. H¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t ®ång thêi rÌn cho trÎ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tai nghe, ghi nhí cã chñ ®Ých.
- TrÎ h­ëng øng cïng c«, høng thó nghe c« gi¸o h¸t
- TrÎ høng thó tham gia trß ch¬i
II/ChuÈn bÞ 
- §µn, m¸y vi tÝnh
- Mét sè h×nh ¶nh, phong c¶nh ®Ñp vÒ thñ ®« Hµ Néi: Chïa Mét Cét, Hå G­¬m, Bê Hå, L¨ng B¸c ... trªn m¸y vi tÝnh
III/C¸ch tiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1.æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó
     C« vµ trÎ cïng h¸t vµ vËn ®éng bµi “Nµo m×nh cïng ®i ch¬i nhÐ, nµo m×nh cïng lªn xe buýt”
     - C¸c con cã thÝch ®i du lÞch kh«ng?
     - H«m nay c« sÏ tÆng cho c¸c con mét chuyÕn du lÞch qua mµn ¶nh nhá ®Ó tíi mét sè c¶nh ®Ñp cña thñ ®« Hµ Néi. Chóng m×nh cã thÝch kh«ng?
     C« gi¸o bËt vi tÝnh cho trÎ quan s¸t h×nh ¶nh : Chïa Mét Cét, Hå G­¬m, Bê Hå, L¨ng B¸c
Hái trÎ:
     - Trªn mµn h×nh cã nh÷ng h×nh ¶nh g×?
     - Ai ®­îc bè mÑ cho ®i tham quan nh÷ng c¶nh ®Ñp nµy råi?
     - C¸c con cã biÕt L¨ng B¸c cã g× kh«ng?
     - Bê Hå cã g×?
    C¸c con ¹, thñ ®« Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ : L¨ng B¸c, Chïa Mét Cét, Hå G­¬m. Nh÷ng n¬i ®ã lµ nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc. Hµng n¨m cã rÊt nhiÒu du kh¸ch ®Õn tham quan. Nh¹c sÜ B¶o Träng ®· s¸ng t¸c mét bµi h¸t rÊt hay nãi lªn vÎ ®Ñp cña thñ ®« Hµ Néi ®Êy. H«m nay c« sÏ d¹y c¸c con bµi h¸t ®ã lµ: “Yªu Hµ Néi”.
2.Néi dung
a)D¹y h¸t
  - C« h¸t lÇn 1: §Öm ®µn vµ hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶
- C« h¸t lÇn 2: Gi¶ng néi dung: Bµi h¸t vui t­¬i, t×nh c¶m, nãi vÒ c¶nh ®Ñp cña thñ ®« Hµ Néi, cã Bê Hå, Th¸p Rïa, cã L¨ng B¸c Hå n÷a.
     - C« h¸t lÇn 3: ThÓ hiÖn ®éng t¸c minh häa
b)D¹y trÎ h¸t cïng c«
     - Cho trÎ h¸t tËp thÓ (2 - 3 lÇn)
     - Cho trÎ h¸t theo tæ
     - TrÎ thi ®ua nhãm h¸t
     - C¸ nh©n trÎ h¸t
c)Nghe h¸t
     - Võa råi c¸c con cïng c« ®i du lÞch qua Thñ ®« Hµ Néi, n¬i cã Bê Hå, L¨ng B¸c Hå.
     C¸c con ¹, hiÖn t¹i chóng m×nh ®ang sèng trªn mét tr¸i ®Êt hßa b×nh, mét hµnh tinh xanh. Chóng m×nh ph¶i biÕt yªu tr¸i ®Êt cña chóng m×nh, c¸c con nhí ch­a?
  - B©y giê c¸c con nghe mét bµi h¸t kh¸c nãi vÒ tr¸i ®Êt cña chóng m×nh nhÐ. §ã lµ bµi h¸t: “Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh” nh¹c cña Tr­¬ng Quang Lôc, lêi cña §Þnh H¶i.
      - C« h¸t lÇn 1 : Cã ®Öm ®µn
      - C« h¸t lÇn 2: VËn ®éng minh ho¹
 
- TrÎ vËn ®éng cïng c«
 
- Cã ¹
- Cã ¹
 
 
- TrÎ quan s¸t
 
 
- TrÎ qs vµ tr¶ lêi
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ tr¶ lêi
- Hå G­¬m, ghÕ ®¸ ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ l¾ng nghe
 
 
- TrÎ l¾ng nghe
 
- TrÎ h¸t tËp thÓ
- TrÎ h¸t theo tæ
- TrÎ thi ®ua h¸t
- TrÎ lªn biÓu diÔn
 
 
 
 
 
- V©ng ¹
- TrÎ l¾ng nghe
 
 
 
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ l¾ng nghe
3.Trß ch¬i
     - C«giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i
     - C« cho trÎ ch¬i
 
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ ch¬i theo sù h­íng dÉn cña c«
4.KÕt thóc
     Cho trÎ h¸t bµi : “Yªu Hµ Néi” vµ ®i ra ngoµi chuyÓn ho¹t ®éng
 
- TrÎ h¸t
 
b.ho¹t ®éng ngoµi trêi
- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ Hµ Néi
- TCV§: C¸o vµ thá
- Ch¬i tù do
c.ho¹t ®éng chiÒu
- Cho trÎ ®äc th¬ theo chñ ®Ò
- Ch¬i ë c¸c gãc ch¬i
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./.
 
------------------------------------
 
Thø 4, ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
a.ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
NDC: TruyÖn: “Sù tÝch Tr©u vµng Hå T©y”
I/Môc ®Ých – Yªu cÇu
-  TrÎ biÕt tªn truyÖn , c¸c nh©n vËt trong truyÖn
-  TrÎ hiÓu néi dung c©u chuyÖn
-  TrΠ biÕt vÒ sù tÝch tr©u vµng ë Hå T©y
-  TrÎ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái cña c«
-  Gióp trÎ hiÓu h¬n vÒ ®Þa danh Hå T©y ë Hµ Néi
II.ChuÈn bÞ
-  Tranh minh ho¹ néi dung c©u chuyÖn .
-  §µn
III.TiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1. G©y høng thó
-  C« cho trÎ l¹i gÇn vµ h¸t bµi “Yªu Hµ Néi”
-  C¸c con ®· ®­îc ®Õn Hµ Néi ch­a?
-  §Õn Hµ Néi , c¸c con ®­îc ®i th¨m nh÷ng n¬i nµo?
-  Ngoµi hå G­¬m ra , thñ ®« Hµ Néi cßn cã Hå T©y .Cã nhiÒu sù tÝch nãi vÒ Hå T©y , vµ h«m nay c« sÏ kÓ cho c¸c con nghe c©u chuyÖn “Sù tÝch tr©u vµng Hå t©y ”
2. Bµi míi
a) C« kÓ chuyÖn
-  LÇn 1 .Hái trÎ tªn truyÖn
-  LÇn 2 + tranh minh häa
b) §µm tho¹i , trÝch dÉn
-  Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
-  V× sao mäi ng­êi l¹i gäi lµ «ng Khæng Lå?
-  «ng Khæng lå th­êng lµm g×?
TrÝch dÉn : Ngµy x­a , cã mét ng­êi to lín kh¸c th­êng .......... c¶nh ®Êt n­íc
-  Nhµ vua muèn lµm g×? Vua ®· nãi g× víi «ng Khæng Lå?
-  ¤ng Khæng lå ®· nãi g× ?
TrÝch dÉn : BÊy giê nhµ vua muèn ®óc ......vÒ ®óc t­îng
-  Ph­¬ng B¾c : cã nghÜa lµ n­íc ë phÝa B¾c ®ã lµ n­íc Trung Quèc thêi x­a .
-  Khi «ng Khæng Lå ngá ý xin vua ph­¬ng B¾c ®ång ®en , nhµ vóa ®· nãi g×?
-  ¤ng Khæng Lå tr¶ lêi nh­ thÕ nµo?
-  «ng Khæng Lå ®Õn cöa kho gÆp ai?
-  Quan coi kho nãi g× víi «ng?
-  ¤ng Khæng Lå ®· lµm g×?
TrÝch dÉn : Sau nhiÒu th¸ng trÌo non léi suèi .....qu¶ chu«ng to nhÊt n­íc .
-  Khi «ng Khæng Lå thØnh qu¶ chuu«ng th× ®iÒu g× x¶y ra?
-  ¤ng Khæng lå ®· lµm g× víi qu¶ chu«ng vµ tr©u vµng?
TrÝch dÉn : Ngµy qu¶ chu«ng ®­îc ®óc xong ......  nh¶y xuèng hå theo chu«ng mÑ .
-  Ph­¬ng Nam : cã nghÜa lµ n­íc ë phÝa nam chÝnh lµ n­íc ViÖt Nam ta thêi x­a
-  Cã ®iÒu g× x¶y ra khi mïa m­a b·o , n­íc hå d©ng ®Çy?
TrÝch dÉn : Mét ngµy kia , sø thÇn ph­¬ng B¾c ........lªn khái Hå T©y .
  Ng­êi d©n thêi x­a ®· kÓ l¹i sù tÝch tr©u vµng ë Hå T©y vµ muèn nh¾c nhë chóng ta ph¶i biÕt h­íng vÒ céi nguån cña d©n téc vµ ph¶i biÕt yªu quÝ , b¶o vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc .
-         Yªu quª h­¬ng th× c¸c con ph¶i lµm g×?
-         C« kÓ l¹i chuyÖn
3. KÕt thóc
-  NhËn xÐt chung
-  Cho trÎ chuyÓn ho¹t ®éng
 
-         TrÎ h¸t
-         TrÎ tr¶ lêi
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
-         TrÎ nghe
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
- TrÎ thùc hiÖn
 
B. Ho¹t ®éng gãc
  -  Gãc ph©n vai : Trß ch¬i gia ®×nh : gia ®×nh ®i th¨m l¨ng B¸c Hå vµ c«ng viªn Thñ LÖ ë thñ ®« Hµ Néi
- Trß ch¬i B¸n hµng : B¸n c¸c mÆt hµng l­u niÖm kû niÖm t¹i khu du lÞch Hå T©y , c«ng viªn
- Gãc x©y dùng l¾p ghÐp : X©y l¨ng B¸c , x©y c«ng viªn Thñ LÖ ,
- Gãc s¸ch truyÖn : Xem tranh vÒ l¨ng B¸c vµ kÓ chuyÖn theo tranh
- Gãc nghÖ thuËt t¹o h×nh : H¸t , vËn ®éng theo nh¹c c¸c bµi vÒ thñ ®« Hµ Néi .
                                                VÏ c«ng viªn
C. Ho¹t ®éng ngoµi trêi
  -  H§CMD : Cho trÎ gi¶i ®è vÒ c¸c danh lam th¾ng c¶nh cña thñ ®« Hµ Néi
-  TCV§    :
-  Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi
D. Ho¹t ®éng chiÒu
  -  ¡n chiÒu
  -  C« kÓ l¹i c©u chuyÖn “Sù tÝch tr©u vµng Hå T©y”
-  Lµm quen víi néi dung míi
-  Ch¬i ë gãc ch¬i
-  VÖ sinh , nhËn xÐt , nªu g­¬ng , tr¶ trÎ .
--------------------------
 
 
Thø 5 ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
a.Ho¹t ®éng häc cã môc ®Ých
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: VÏ theo ý thÝch
I/Yªu cÇu
- TrÎ vÏ ®­îc mét sè bøc tranh vÒ Hµ Néi: Th¸p Rïa, L¨ng B¸c, c¶nh vËt xng quanh Bê Hå.
- RÌn kü n¨ng cÇm bót, t­ thÕ ngåi cho trÎ
II/ChuÈn bÞ
- Bót mµu, giÊy A4
- Tranh mÉu: VÏ vÒ thñ ®« Hµ Néi
- NDTH: GD¢N, LQVH
III/C¸ch tiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1. G©y høng thó
-  C« gäi trÎ l¹i vµ h¸t bµi “Yªu Hµ Néi”
-  Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?
-  ë Hµ Néi cã nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh nµo ?
-  C¸c con ®­îc ®i ®Õn Hµ Néi ch­a?
-  C« ®· ®­îc ®i Hµ Néi rÊt nhiÒu lÇn råi vµ b»ng trÝ t­ëng t­îng cña c« , c« ®· nhí trong ®Çu vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp ë Hµ Néi .C« ®· vÏ l¹i trªn nh÷ng trang giÊy .C¸c con cã muèn xem tranh do c« vÏ kh«ng?
2. Bµi míi
a) Quan s¸t mÉu
-  Cho trÎ xem mét sè tranh c« vÏ vÒ nh÷ng c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi
-  Trß chuyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng bøc tranh
-  C¸c con cã muèn vÏ ®­îc nh÷ng bøc tranh vÒ Hµ Néi kh«ng?
-  B©y giê c« mêi c¸c con vÒ chç ®Ó vÏ nµo
b) TrÎ thùc hiÖn
-  C« hái trÎ vÒ ý t­ëng cña trÎ
-  Cho trÎ thùc hiÖn
-  H­íng dÉn trÎ
3. Tr­ng bµy – nhËn xÐt
-  Cho trÎ tr­ng bµy
-  C« nhËn xÐt
-  Cho trÎ cÊt ®å dïng
 
-         TrÎ h¸t
-         TrÎ tr¶ lêi
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
-         TrÎ quan s¸t vµ trß chuyÖn cïng c«
 
 
 
-         TrÎ vÒ chç
 
- TrÎ tr¶  lêi
- TrÎ vÏ
 
 
-         TrÎ thùc hiÖn
 
- TrÎ thùc hiÖn
B. Ho¹t ®éng gãc
-  Gãc s¸ch truyÖn : Cho trÎ kÓ chuyÖn theo tranh vÒ chñ ®Ò , lµm s¸ch s­u tÇm tranh ¶nh vÒ thñ ®« hµ Néi
-  Gãc nghÖ thuËt t¹o h×nh : Cho trÎ d¸n h×nh c¸c bøc tranh vÒ c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi , h¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ thñ ®« Hµ Néi
  -  Gãc ph©n vai : Ch¬i trß ch¬i lµm h­íng dÉn viªn du lÞch ®­a kh¸ch th¨m quan nhµ sµn cña b¸c Hå vµ l¨ng B¸c Hå
C. Ho¹t ®éng ngoµi trêi
-  H§CM§ : Cho trÎ ®äc mét sè bµi th¬ nãi vÒ thñ ®« Hµ néi vµ nh÷ng danh lam th¨ng c¶nh cña Hµ Néi
  -  TCV§    :
  -  Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi
D. Ho¹t ®éng chiÒu
-  ¡n chiÒu
-  Lµm quen néi dung míi : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ thñ ®« Hµ néi qua tranh ¶nh , c¸c c©u chuyÖn , bµi h¸t , bµi th¬ .
-  Ch¬i ë gãc ch¬i
-  VÖ sinh , nhËn xÐt , nªu g­¬ng ,  tr¶ trÎ
 
------------------------
 
 
 
 
 
Thø 6 , ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2010
 
néi dung ho¹t ®éng
 
A. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
Trß chuyÖn , t×m hiÓu víi trÎ vÒ thñ ®« Hµ Néi
I. Môc ®Ých yªu cÇu
-  TrÎ biÕt vÒ thñ ®« Hµ Néi qua sù t­ëng t­îng vµ b»ng c¸c chuyÕn ®i thùc tÕ
-  TrÎ biÕt hµ néi lµ thñ®« cña n­íc ViÖt nam
-  TrÎ biÕt Hµ Néi cã l¨ng B¸c Hå vµ mét sè c¶nh ®Ñp kh¸c
-  Gi¸o dôc trÎ nhí vÒ Hµ Néi , yªu quÝ Hµ Néi vµ cã ý thøc gi÷ g×n , b¶o vÖ quª h­¬ng h¬n
II.ChuÈn bÞ
-  Mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi
-  §µn
-  Mét sè bµi h¸t vÒ thñ ®« Hµ Néi
III.TiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1.  G©y høng thó
-  Gäi trÎ l¹i vµ h¸t bµi “Yªu Hµ Néi”
-  Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×?
-  C¸c con cã biÕt g× vÒ Hµ Néi kh«ng?
-  §Ó biÕt râ h¬n , h«m nay c« con m×nh sÏ cïng nhau t×m hiÓu vÒ Hµ Néi nhÐ . Cho trÎ vÒ chç
2. Bµi míi
-  Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam ta .ThÐ c¸c con ®· ®­îc ®Õn Hµ Néi ch­a?
-  C¸c con h·y quan s¸t xem ®©y lµ n¬i ®©u nhÐ
-  Cho trÎ xem tranh vÒ l¨ng B¸c : §©y lµ ®©u ? Cã ai ë ®ã?
-  Cho trÎ quan s¸t tranh c«ng viªn , Hå g­¬m , Th¸p Rïa vµ trß chuyÖn
-  Hµ Néi cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp vµ ng­êi d©n ë ®©y sèng rÊt hiÕu kh¸ch .Hä ®ang gãp søc ®Ó lµm cho Hµ Néi ngµy cµng giµu ®Ñp h¬n
-  Cho trÎ kÓ vÒ nh÷ng ®Þa danh ë Hµ Néi mµ trÎ ®· ®­îc ®Õn th¨m .
-  C¸c con cã thÊy Hµ Néi ®Ñp kh«ng?
-  C« con m×nh võa cïng nhau trß chuyÖn vÒ thñ ®« Hµ Néi
-  Còng gièng nh­ Hµ Néi , c¸c con ph¶i biÕt yªu quª h­¬ng VÜnh Phóc cña m×nh vµ ph¶i häc giái , ch¨m ngoan ®Ó l¬n lªn x©y dùng VÜnh Phóc giµu ®Ñp .
3. Cñng cè
-  Cho trÎ nghe mét sè bµi h¸t vÒ Hµ Néi
-  NhËn xÐt vµ chuyÓn ho¹t ®éng .
 
-         TrÎ thù c hiÖn
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
-         TrÎ quan s¸t vµ trß chuyÖn
 
 
 
-         TrÎ thùc hiÖn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Ho¹t ®éng gãc
-  Gãc ph©n vai : TiÕp tôc cho trÎ lµm h­íng dÉn viªn du lÞch ®­a kh¸ch th¨m quan c¸c c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi . Trß ch¬i gia ®×nh : ®i th¨n quan ë Hµ Néi
-  Gãc x©y dùng : X©y dùng c«ng viªn Thñ LÖ
-  Gãc s¸ch truyÖn : Cho trÎ xem tranh vµ kÓ chuyÖn vÒ Hå g­¬m , Hå T©y
C. Häat ®éng ngoµi trêi
  -  H§CM§ : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò míi : VÒ B¸c Hå
  -  TCV§    : Dung d¨ng dung dÎ.
  -  Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi
D. Ho¹t ®éng chiÒu
-  ¡n chiÒu
-  ¤n néi dung ®· häc
-  Cho trÎ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ thñ ®« hµ Néi
-  NhËn xÐt cuèi tuÇn , nªu g­¬ng bÐ ngoan
-  VÖ sinh ,tr¶ trÎ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nh¸nh 3: B¸c Hå
Thêi gian: 1 tuÇn ( 17/5- 21/5/2010)
 
I. Yªu cÇu.
- TrÎ nhËn ®­îc B¸c Hå qua ¶nh, qua b¨ng h×nh.
- TrÎ biÕt ngµy 19/5 lµ ngµy sinh nhËt B¸c.
- TrÎ biÕt B¸c Hå rÊt yªu quÝ c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång vµ c¸c ch¸u còng yªu kÝnh B¸c.
- TrÎ biÕt c¸c ho¹t ®éng chµo mõng sinh nhËt B¸c.
II. Néi dung.
- Ngµy sinh nhËt B¸c 19/5
- B¸c Hå víi c¸c ch¸u nhi ®ång.
III. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých.
Thø, ngµy
Néi dung ho¹t ®éng
T2/17/5/2010
Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
Th¬ “ Mõng sinh nhËt B¸c”
T3/18/5/2010
Kh¸m ph¸ x· héi:
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy sinh nhËt B¸c, t×nh c¶m cña B¸c víi c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång vµ t×nh c¶m cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c.
T4/19/5/2010
Chuyªn ®Ò mõng sinh nhËt B¸c
T5/20/5/2010
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: Móa “ §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”
NDKH: Nghe h¸t “ Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”.
Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt
T6/21/5/2010
Ph¸t triÓn thÈm mü:
D¸n nh÷ng qu¶ bãng trßn mµu   ( M)
Tõ 22/5 - 28/5
TËp v¨n nghÖ cuèi n¨m
 
 
----------------------------------
 
Thø 2 ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
Th¬ “Mõng sinh nhËt B¸c”
I/Yªu cÇu:
- TrÎ nhí tªn bµi th¬, hiÓu néi dung vµ ®äc th¬ diÔn c¶m.
- TrÎ biÕt ngµy 19/5 lµ ngµy sinh nhËt B¸c.
- Qua bµi th¬ gãp phÇn gi¸o dôc trÎ kÝnh yªu B¸c Hå, cè g¾ng ch¨m ngoan trë thµnh bÐ ngoan ®Ó ®­îc vÒ thñ ®« th¨m L¨ng B¸c.
II/ ChuÈn bÞ:
- Tranh minh häa cho bµi th¬.
- M« h×nh l¨ng B¸c.
III/C¸ch  tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó, giíi thiÖu bµi:
- Cho trÎ h¸t bµi “Nhí ¬n B¸c”
- Hái trÎ bµi h¸t nãi vÒ ai? ( B¸c Hå )
- B¸c Hå lµ ai? ( lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ViÖt Nam ta )
- C« nhÊn m¹nh: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ViÖt Nam ta khi cßn sèng B¸c rÊt yªu c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång. Cã 1 bµi th¬ nãi vÒ ngµy sinh nhËt B¸c ®Êy, s¾p ®Õn ngµy sinh nhËt B¸c råi, c« ch¸u m×nh cïng häc thuéc bµi th¬ “Mõng sinh nhËt B¸c” nhÐ.
2/Néi dung:
2.1.C« ®äc th¬:
- C« ®äc lÇn 1 kh«ng tranh. §äc xong hái tªn bµi th¬.
- C« ®äc lÇn 2 kÌm tranh minh häa.
2.2.§µm tho¹i, trÝch dÉn:
- Ngµy 19/5 lµ ngµy g×? (sinh nhËt B¸c )
- Mõng sinh nhËt B¸c bÐ høa ®iÒu g×? ( häc ch¨m)
TrÝch ®äc tõ ®Çu...c« gi¸o.
- BÐ c¶ n¨m cè g¾ng ®Ó lµm g×? (trë thµnh bÐ ngoan)
TrÝch ®äc 2 c©u tiÕp theo.
- Trë thµnh bÐ ngoan bÐ sÏ ®­îc ®i ®©u? ( vÒ thñ ®« th¨m l¨ng B¸c).
TrÝch ®äc 2 c©u cuèi.
*Gi¸o dôc trÎ: Ph¶i kÝnh yªu B¸c Hå, häc ch¨m ngoan ®Ó vÒ thñ ®« th¨m l¨ng B¸c.
2.3.D¹y trÎ ®äc th¬:
- C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ 3- 4 lÇn.
- Thi ®ua tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc.
 
3/KÕt thóc:
- Cho trÎ ®i th¨m m« h×nh l¨ng B¸c.
- TrÎ ®äc l¹i bµi th¬ 1 lÇn.
 
- TrÎ h¸t.
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
- TrÎ nghe c« nãi.
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ nghe c« ®äc th¬.
 
 
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ ®äc th¬.
- Tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc th¬.
 
- TrÎ ®i th¨m m« h×nh vµ ®äc th¬.
 
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ ngµy sinh nhËt B¸c.
- TCV§: MÌo ®uæi chuét.
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- H¸t nh÷ng bµi h¸t vÒ B¸c Hå.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.
------------------------
 
Thø 3 ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Kh¸m ph¸ x· héi:
Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy sinh nhËt B¸c, t×nh c¶m cña B¸c víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång vµ t×nh c¶m cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c.
I/Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña c¶ n­íc.
- TrÎ biÕt ngµy sinh nhËt cña B¸c, biÕt h¸t móa mõng sinh nhËt B¸c.
- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ kÝnh yªu B¸c,phÊn ®Êu ch¨m ngoan ®Ó trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå.
II/ChuÈn bÞ:
- Mét sè tranh ¶nh vÒ B¸c: Ch©n dung B¸c, B¸c Hå víi nhi ®ång,B¸c Hå móa h¸t cïng c¸c ch¸u.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó:
- Cho trÎ ®äc bµi th¬ “Mõng sinh nhËt B¸c”
- C« hái bµi th¬ nãi vÒ ai?
- C¸c con cã biÕt B¸c Hå lµ ai kh«ng?
- Ngµy sinh nhËt B¸c lµ ngµy bao nhiªu?
- C« nãi: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ta, khi cßn sèng B¸c rÊt quan t©m ®Õn mäi ng­êi.§Æc biÖt lµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång. C¸c con ®· nh×n thÊy B¸c bao giê ch­a?
2/Néi dung:
2.1.Quan s¸t tranh B¸c Hå víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång:
- C« cho trÎ xem bøc tranh B¸c Hå ®ang bãn c¬m cho bÐ vµ hái trÎ: §©y lµ ai? B¸c ®ang lµm g×?
C« nãi B¸c Hå tuy bËn rÊt nhiÒu viÖc nh­ng B¸c rÊt quan t©m ®Õn c¸c ch¸u, ®Ó tá lßng kÝnh yªu B¸c c¸c con ph¶i lµm g×? (ch¨m ngoan häc giái, v©ng lêi c« gi¸o vµ bè mÑ)
2.2.Quan s¸t tranh B¸c Hå ®ang móa h¸t cïng c¸c ch¸u
- C« cho trÎ quan s¸t bøc tranh B¸c ®ang móa h¸t cïng c¸c ch¸u vµ hái: Ai ®©y? B¸c ®ang lµm g× cïng c¸c ch¸u?( móa h¸t)
- Cho trÎ móa  bµi “Nhí ¬n B¸c”
- C¸c con cã muèn vÒ thñ ®« Hµ Néi th¨m l¨ng B¸c kh«ng, chóng m×nh cïng ®i nµo: cho trÎ ®Õn m« h×nh l¨ng B¸c, võa ®i võa h¸t bµi “Yªu Hµ Néi” vµ ®µm tho¹i víi trÎ:
- §©y lµ ®©u? ( l¨ng B¸c )
- C« nãi: L¨ng B¸c lµ n¬i B¸c Hå yªn nghØ, ®Ó tá lßng nhí ¬n B¸c mäi ng­êi th­êng vÒ ®©y th¨m viÕng B¸c. Khi vµo trong l¨ng kh«ng ®­îc nãi chuyÖn, kh«ng x« ®Èy nhau,®i theo hµng ®Ó B¸c cßn yªn nghØ. Xung quanh l¨ng cßn trång rÊt nhiÒu  c©y xanh ®Ó lÊy bãng m¸t.
- C¸c con ph¶i ngoan ngo·n, v©ng lêi c« gi¸o vµ bè mÑ ®Ó xøng ®¸ng lµ ch¸u ngoan cña B¸c nhÐ.
3/KÐt thóc:
- Cho trÎ nghe bµi h¸t “Tõ rõng xanh ch¸u vÒ th¨m l¨ng B¸c”
 
 
- TrÎ ®äc th¬.
- TrÎ tr¶ lêi.
 
 
- TrÎ l¾ng nghe c« nãi.
 
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.
 
- TrÎ nghe vµ tr¶ lêi.
 
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.
 
- TrÎ h¸t móa.
- TrÎ ®Õn th¨m m« h×nh, võa ®i võa h¸t.
 
 
- TrÎ tr¶ lêi.
- TrÎ nghe c« nãi.
 
- TrÎ h¸t.
 
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: H¸t móa, ®äc th¬ vÒ B¸c Hå.
- TCV§: KÐo co.
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- D¹y trÎ móa bµi “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ.
 
--------------------------
 
Thø 4 ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Chuyªn ®Ò mõng sinh nhËt B¸c
 
 
 
Thø 5 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010
 
Néi dung ho¹t ®éng
 
A/Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých:
Ph¸t triÓn thÈm mü:
NDC: Móa “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”
NDKH: Nghe h¸t “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”
Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt.
I/Yªu cÇu:
- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, thuéc bµi h¸t vµ biÕt vËn ®éng c¸c ®éng t¸c móa minh häa cho bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, thÓ hiÖn t×nh c¶m trong khi móa.
- TrÎ chó ý nghe c« h¸t, nhí tªn bµi h¸t, hiÓu néi dung bµi h¸t vµ biÕt h­ëng øng theo c« h¸t
- TrÎ ch¬i trß ch¬i høng thó.
- Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ kÝnh yªu B¸c, trÎ phÊn khëi, høng thó tham gia biÓu diÔn.
II/ChuÈn bÞ:
- Tranh ¶nh vÒ B¸c Hå.
- 3- 4 vßng thÓ dôc.
III/C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1/G©y høng thó, giíi thiÖu bµi:
- Cho trÎ quan s¸t tranh vÒ B¸c Hå vµ cïng trß chuyÖn vÒ B¸c: §©y lµ ai? ( B¸c Hå ).B¸c Hå lµ ai?( lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ta ).
- Chóng m×nh cã biÕt l¨ng B¸c Hå n»m ë ®©u kh«ng?
- C« nãi: B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña n­íc ta, khi cßn sèng B¸c rÊt quan t©m ®Õn c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång, cã 1 b¹n nhá n»m m¬ thÊy B¸c Hå, ®Ó xem b¹n nhá n»m m¬ thÊy B¸c Hå ntn chóng m×nh cïng  nghe c« h¸t bµi “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå” nhÐ.
2/Néi dung:
2.1.VËn ®éng bµi “§ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå”
- C« cho c¶ líp h¸t 1- 2 lÇn.
- C¸c con h¸t rÊt hay. §Ó cho bµi h¸t hay h¬n vµ ®Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi B¸c Hå kÝnh yªu, c« sÏ d¹y c¸c con vËn ®éng móa minh häa nhÐ.
- C« vËn ®éng móa mÉu 1 lÇn - kh«ng ph©n tÝch.
- C« vËn ®éngmóa mÉu lÇn 2, kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c.
- Cho c¶ líp vËn ®éng cïng c« 3- 4 lÇn ( c« chó ý söa sai cho trÎ )
- Thi ®ua c¸c tæ, nhãm, c¸ nh©n lªn móa h¸t.
2.2. Nghe h¸t “Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång”
- C« h¸t lµn 1, giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, giíi thiÖu néi dung vµ ý nghÜa cña bµi  h¸t.
- C« h¸t lÇn 2, kÕt hîp ®éng t¸c minh häa thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång vµ  cña c¸c ch¸u ®èi víi B¸c.
2.3.Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt.
- C« neu tªn trß ch¬i vµ h­íng dÉn trÎ c¸ch ch¬i.
- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn
3/KÕt thóc:
- Cho trÎ h¸t móa bµi “ §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå” 1 lÇn.
 
- TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi.
 
 
 
- TrÎ nghe c« nãi.
 
 
 
 
 
 
 
- TrÎ h¸t.
 
 
 
 
- TrÎ quan s¸t c« móa mÉu.
 
- C¶ líp vËn ®éng.
 
- Tæ, nhãm, c¸ nh©n.
 
- TrÎ nghe c« h¸t.
 
 
- TrÎ ch¬i t/c.
 
 
- TrÎ móa h¸t.
 
B/Ho¹t ®éng ngoµi trêi:
- H§CM§: Trß chuyÖn vÒ B¸c Hå.
- TCV§: KÐo co
- Ch¬i tù do.
C/Ho¹t ®éng chiÒu:
- H¸t móa vÒ B¸c Hå.
- Ch¬i ë c¸c gãc.
- VÖ sinh, nhËn xÐt, tr¶ trÎ./.
 
--------------------
Thø 6 , ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2010
 
néi dung ho¹t ®éng
 
A. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých
D¸n nh÷ng qu¶ bãng trßn mµu   (M)
I. Môc ®Ých yªu cÇu
-  TrÎ nhËn biÕt ®­îc vÒ h×nh d¹ng cña c¸c qu¶ bãng mµu lµ h×nh trßn
-  TrÎ biÕt c¸ch bè côc , biÕt c¸ch d¸n c¸c qu¶ bãng l¹i
-  ThÓ hiÖn sù khÐo lÐo vµ s¸ng t¹o
II. ChuÈn bÞ
-  MÉu cña c« , giÊy khæ A3 , c¸c h×nh trßn nhiÒu mµu 
-  GiÊy d¸n cho trÎ , c¸c h×nh trßn nhiÒu mµu
-  Hå d¸n , bµn ghÕ
-  §µn
III.TiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t  ®éng cña trÎ
1. G©y høng thó
-  Cho trÎ h¸t bµi “Ch¸u yªu B¸c”
-  Bµi h¸t nãi vÒ ai?
-  C¸c con cã yªu b¸c kh«ng?
-  C¸c con cã muèn ®Õn th¨m l¨ng B¸c kh«ng?
-  Vµo ®ît bÕ gi¶ng n¨m häc , nh÷ng ch¸u ngoan sÏ ®­îc ®i th¨m l¨ng B¸c ®Êy .C¸c con h·y d¸n tÆng B¸c nh÷ng qu¶ bãng thËt ®Ñp nhÐ
2. Bµi míi
a) Quan s¸t mÉu
-  C« cã c¸i g× ®©y ?
-  Nh÷ng qu¶ bãng cã h×nh g×? Mµu g×?
-  Muèn d¸n ®­îc nh÷ng qu¶ bãng nµy , c¸c con xem c« lµm nhÐ
b) C« thùc hiÖn mÉu
-  C« ®Æt tê giÊy xuèng vµ lÊy hå phÕt vµo mÆt tr¸i cña nh÷ng qu¶ bãng råi lÇn l­ît d¸n chóng lªn giÊy .C« d¸n kh¾p ®Òu tê giÊy .
-  Khi d¸n xong , c« ®ãng n¾p lä hå l¹i
3. TrÎ thùc hiÖn
-  C« cho trÎ thùc hiÖn
-  Quan s¸t vµ h­íng dÉn trÎ
4. Tr­ng bµy – nhËn xÐt
-  Cho trÎ tr­ng bµy
-  C« nhËn xÐt
-  Cho trÎ cÊt ®å dïng
 
-         TrÎ h¸t
-         TrÎ tr¶ lêi
 
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
 
 
-         TrÎ tr¶ lêi
-         TrÎ tr¶ lêi
 
 
 
-         TrÎ quan s¸t
 
 
 
 
-         TrÎ thùc hiÖn
 
 
-         TrÎ thùc hiÖn
 
- TrÎ thùc hiÖn
 
B. Ho¹t ®éng ngoµi trêi
-  H§CM§ : H¸t , móa c¸c bµi h¸t vÒ B¸c Hå
-  TCV§ :
-  ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi
C. Ho¹t ®éng chiÒu
-  ¡n chiÒu
-  Cho trÎ «n l¹i c¸c néi dung ®· häc
-  Ch¬i ë gãc ch¬i
-  NhËn xÐt cuèi ch­¬ng tr×nh häc
-  Nªu g­¬ng bÐ ch¨m ngoan
-  Tr¶ trÎ
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tõ 22 th¸ng 5 ®Õn 28 th¸ng 5
 
TËp v¨n nghÖ cuèi n¨m
 
 
 
 
 
1

    Tr­êng mÇm non ng« quyÒn                                   N¨m häc 2009 - 2010


Nguồn:hiền nguyễn thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử bo giao an 3 tuoi
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngChu_diem_QH__DN__BH_3_tuoi.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
v74o0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-11-04 22:08:34
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
7
Lần xem
5
giáo án điện tử bo giao an 3 tuoi

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • bo giao an 3 tuoi
  Nhà trẻ
  bo giao an 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nhà trẻ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2016

  Xem: 7

 • tron bộ giáo an 3 tuổi
  Mầm
  tron bộ giáo an 3 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2013

  Xem: 0

 • giao an 3 tuoi tron bộ
  Mầm
  giao an 3 tuoi tron bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2014

  Xem: 0

 • tron bộ giáo an 3 tuổi
  5-6 tuổi(Lá)
  tron bộ giáo an 3 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 5-6 tuổi(Lá)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2013

  Xem: 13

 • Giáo án 3 tuổi
  Lớp 3 tuổi
  Giáo án 3 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3 tuổi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2010

  Xem: 0

 • Giáo án 3 tuổi
  Lớp 3 tuổi
  Giáo án 3 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3 tuổi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2010

  Xem: 2

 • giáo án 3 tuoi
  Mầm
  giáo án 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2013

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN 3 TUỔI
  GIÁO ÁN 3 TUỔI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2014

  Xem: 0

 • giao an 3 tuoi
  giao an 3 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lá

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2014

  Xem: 2

 • giáo án 3 tuổi
  Mầm
  giáo án 3 tuổi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2015

  Xem: 0