BT trắc nghiệm Rượu, axit, chất béo giáo án Hóa 9

Đăng ngày 4/5/2013 10:28:34 AM | Thể loại: Hóa 9 | Lần tải: 502 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ RƯỢU – AXIT – CHẤT BÉO
GV: Trương Thế Thảo
Câu 1: Khối lượng Na cần để tác dụng vừa đủ với 80g C2H5OH là:
A. 25g B. 35g C. 40g D. 45g E. Đáp án khác
Câu 2: Cho 2 lít rượu etylic 900. Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất có trong 2 lít rượu trên, Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml:
A. 1,45 kg B. 1,6kg C. 1,54 kg D. 1,44 kg E. Tất cả đều sai
Câu 3: Tính lượng axit axetic có trong giấm ăn khi lên men giấm 0,1 mol C2H5OH, biết hiệu suất của quá trình lên men là 75%:
A. 0,025mol B. 0,03mol C. 0,075mol D. 0,065mol E. Đáp án khác
Câu 4: Cho 1 mol Na vào rượu C2H5OH nguyên chất (dư). Tính thể tích khí H2 (đktc) sinh ra, biết hiệu suất phản ứng là 80%:
a. 8,77 (l) B. 8,96 (l) C. 17,92 (l) D. 11,2 (l) E. Đáp án khác
Câu 5: Cho 1 mol Na tác dụng với 1 mol C2H5OH nguyên chất thì có 0,4 mol khí H2 sinh ra. Hiệu suất của quá trình trên là:
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% E. Đáp án khác
Câu 6: Cho 180 ml dung dịch rượu etylic 920 tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí hidro ở đktc, biết Drượu = 0,8g/ml:
A. 22,4 lít B. 64,512 lít C. 32,256 lít D. 41,216 lít E. Đáp án khác
Câu 7: Thực hiện phản ứng este hóa 23g rượu etylic với axit axetic dư, hiệu suất phản ứng 30%. Tính khối lượng etyl axetat tạo thành:
A. 13,2g B. 26,4g C. 36,9g D. 146,67g E. Đáp án khác
Câu 8: Từ công thức phân tử: C4H10O ta có thể viết được bao nhiêu công thức cấu tạo rượu?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. Đáp án khác
Câu 9: Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp rượu etylic:
A. Etilen B. Axetilen C. Metan D. Glucozơ E. Chỉ A và D đúng
Câu 10: Axit axetic có tính axit vì:
A. Phân tử có chứa nhóm –OH
B. Phân tử có chứa nhóm –OH và nhóm –COOH
C. Phân tử có chứa nhóm –COOH
D. Phân tử có chứa C, H, O
E. Phân tử có chứa H
Câu 11: Chọn phát biểu đúng:
A. Axit axetic là 1 axit yếu nên không làm quỳ tím đổi màu
B. Axit axetic tác dụng với hầu hết kim loại
C. Axit axetic hòa tan được muối cacbonat
D. Axit axetic yếu hơn axit cacbonic
Câu 12: Axit axetic không tác dụng với kim loại nào sau đây:
A. Cu B. Mg C. K D. Ca E. Cả A và B đều đúng
Câu 13: Chọn câu đúng:
A. Những chất có nhóm –OH và –COOH tác dụng được với NaOH
B. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH
C. Những chất có nhóm–COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng được với Na
D. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với Na còn những chất có nhóm–COOH tác dụng được với Na lẫn NaOH
Câu 14: Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Mg:
A. CH3 – CH2 – OH B. CH3 – CH2 – CH2 – OH
C. CH3 – CH2 – COOH D. CH3 – COO – CH3
Câu 15: Phản ứng este hóa là phản ứng xảy ra:
A. Giữa axit và bazơ B. Giữa 2 dung dịch muối
C. Giữa axit với rượu D. Giữa axit hữu cơ với rượu
Câu 16: Muốn nhận biết CH3COOH, C2H5OH và C6H6 người ta có thể dùng:
A. Quỳ tím B. Na C. Zn D. Quỳ tím và Na
Câu 17: Cho các chất: Mg, CaO, Cu, K2CO3, NaCl, C2H5OH, NaOH, H2SO4. Có bao nhiêu chất tác dụng được với axit axetic:
A. 3 B.

Sponsor Documents