Hóa học 11

Hóa học 11

Bài 44. Anđehit - Xeton

10/10/2017 3:45:17 PM

Bài 29. Anken

10/10/2017 3:43:39 PM

Bài 25. Ankan

10/10/2017 3:42:35 PM

Bài 15. Cacbon

10/10/2017 3:37:07 PM

Bài 7. Nitơ

10/10/2017 3:29:02 PM

Bài 10. Photpho

10/10/2017 2:51:20 PM

Bài 1. Sự điện li

10/10/2017 2:43:16 PM

Bài 7. Nitơ

10/10/2017 2:26:36 PM

Bài 1. Sự điện li

10/10/2017 2:19:40 PM

Bài tập HNO3

10/6/2017 1:20:18 PM

Bài 15. Cacbon

9/30/2017 10:45:16 PM

Bài 41. Phenol

9/29/2017 6:34:12 AM

giáo án axit sunfuric

9/2/2017 3:33:31 PM

Benzen (tiết 1)

8/20/2017 2:34:31 PM

Giáo án ancol hay

8/5/2017 11:18:20 AM

Bài 32. Ankin

7/23/2017 9:58:06 AM

Bài 25. Ankan

7/21/2017 8:54:59 AM

Ankan

4/13/2017 7:08:37 PM

BÀI 40.ANCOL TIẾT 1

3/13/2017 10:20:30 PM

Bài 32. Ankin

3/11/2017 12:16:05 PM

Bài 29. Anken

3/3/2017 9:12:37 AM

giáo án ankin

3/3/2017 7:42:52 AM

Bài 40. Ancol

3/2/2017 4:25:30 PM

Bài 30. Ankađien

3/2/2017 9:29:31 AM

Ankin(2 tiết)

2/28/2017 11:00:58 AM

bài 29: anken

2/23/2017 10:56:10 PM

giáo án bài 30: ankadien

2/23/2017 10:42:16 PM

Bài 1. Sự điện li

4/23/2015 6:40:48 PM

bài tập andehit acid ccaboxylic

4/23/2015 5:51:27 PM