Tin học 6

Tin học 6

BAI LIÊN MÔN

10/28/2017 9:04:35 PM

Giáo án cả năm

10/24/2017 9:26:56 AM

Bài 1. Thông tin và tin học

10/24/2017 1:11:05 AM

Giáo án cả năm

10/23/2017 11:46:49 PM

Giáo án tổng hợp

10/23/2017 3:00:43 AM

Giáo án tổng hợp

10/23/2017 2:56:25 AM

Bài Học gõ mườ ngón

10/18/2017 2:05:04 PM

Giáo án tổng hợp

10/11/2017 10:20:20 AM

HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA (1TIẾT)

10/10/2017 11:01:13 AM

Giáo án tổng hợp

10/9/2017 11:12:35 PM

Bài 8: Học toán với GeoGebra

10/9/2017 9:02:10 AM

Giáo án tổng hợp

10/1/2017 11:25:15 AM

Giáo án tổng hợp

9/28/2017 7:53:41 AM

Bài 1. Thông tin và tin học

9/27/2017 3:20:52 PM

DANH SACH HOC SINH THPT 2017-2018

9/26/2017 10:35:58 PM

ke hoach to TN 17

9/22/2017 3:06:50 PM

Bài 5. Luyện tập chuột

9/19/2017 3:27:13 PM

phan phoi chuong trinh tin 6,7,8,9

9/19/2017 2:19:43 PM

Giáo án tổng hợp

9/13/2017 12:33:30 PM

Giáo án tổng hợp

9/8/2017 11:12:14 PM

Kế hoạch tin học THCS

8/31/2017 8:53:21 AM

giao toan 7

8/25/2017 10:49:27 AM