Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 7

Giáo án cả năm

5/15/2018 9:40:19 PM

Giáo án cả năm

5/9/2018 9:06:38 PM

Giáo án cả năm

5/6/2018 9:10:01 PM

Giao an Tin Hoc 7 HKII N20172018

5/6/2018 8:44:28 PM

Giáo án học kì 1

4/22/2018 8:58:11 AM

Giáo án học kì 1

4/22/2018 8:57:07 AM

Giáo án học kì 1

4/18/2018 3:45:30 PM

Giáo án cả năm

4/13/2018 8:22:16 AM

BT ON HKII-TIN7

4/11/2018 3:47:53 PM

Giáo án cả năm

4/6/2018 11:58:09 AM

Giáo án học kì 1

3/30/2018 12:00:26 AM

Giáo án học kì 2

3/22/2018 10:08:41 AM

Giáo án học kì 2

3/19/2018 11:02:06 AM

Giáo án cả năm

3/18/2018 3:36:11 PM

Học đại số với Geogebra

3/13/2018 6:29:29 AM

Bài 5. Thao tác với bảng tính

3/11/2018 11:17:11 PM

Giáo án cả năm

2/27/2018 10:48:22 AM

sắp xếp và lọc dữ liệu

2/27/2018 9:46:43 AM

Bài 6. Định dạng trang tính

2/9/2018 10:27:18 AM

Giáo án cả năm

2/4/2018 10:57:35 PM

Giáo án cả năm

2/4/2018 10:56:54 PM

Giáo án cả năm

2/4/2018 10:42:07 PM

Giáo án Tin học 7.

2/3/2018 9:50:36 AM

Giáo án cả năm

1/28/2018 9:35:07 PM

Giáo án cả năm

1/28/2018 9:33:45 PM

Giáo án học kì 2

1/24/2018 4:01:57 PM

Giáo án cả năm

1/22/2018 9:04:04 AM