Tin học 10

Tin học 10

Giáo án cả năm

12/13/2017 2:54:21 PM

giáo án tin 10

11/29/2017 10:27:34 AM

Giáo án tổng hợp

9/25/2017 10:12:24 PM

Giáo án tổng hợp

9/14/2017 10:20:51 AM

Giáo án tổng hợp

7/10/2017 8:41:23 PM

Bài 4. Bài toán và thuật toán

5/14/2017 10:28:20 AM

Bài 20. Mạng máy tính

4/22/2017 7:14:31 PM

Giáo án tổng hợp

2/26/2017 4:00:17 PM

Tin học 10

2/25/2017 2:17:28 PM

Bài 20. Mạng máy tính

4/2/2015 10:52:58 PM

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

3/8/2015 12:47:01 PM

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

3/8/2015 12:45:35 PM

Tiết 48 - BTTH 11 (t3)

2/24/2015 4:17:29 PM

Tiết 47 - BTTH 11 (t2)

2/24/2015 4:14:26 PM

Tiết 46 - BTTH 11 (t1)

2/24/2015 4:11:38 PM

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

1/18/2015 6:05:58 AM

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

1/18/2015 6:05:27 AM