Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 11

Giáo án tổng hợp

6/13/2018 3:00:30 PM

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

5/16/2018 10:16:34 PM

Tin học Nghề

5/1/2018 7:25:34 PM

Giáo án học kì 1

4/18/2018 9:24:07 AM

Bài 10. Cấu trúc lặp

4/2/2018 11:23:47 PM

Bài 11. Kiểu mảng

3/27/2018 8:30:06 PM

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

3/14/2018 9:04:31 PM

Giáo án học kì 2

1/30/2018 10:09:56 AM

Giáo án học kì 1

12/31/2017 3:53:48 PM

Giáo án học kì 1

12/27/2017 4:36:30 PM

bai giang dien tu

10/27/2017 3:22:16 PM

Giáo án tổng hợp

9/25/2017 10:02:50 PM

Giáo án tổng hợp

9/14/2017 10:27:34 AM

Giáo án tổng hợp

8/31/2017 11:54:01 AM

giáo án tin học 11

5/17/2017 8:41:50 AM

Kiểm tra 1 tiết _ Tệp và CTC

4/10/2017 11:54:26 AM

Bai 12 kiểu xâu hay đây

3/28/2017 10:18:02 PM

Giáo án tổng hợp

3/27/2017 7:40:58 PM

Giúp đỡ

3/10/2017 9:26:49 PM

Đề cương HKII Tin 11

4/21/2015 10:30:44 AM

Giáo án tin 11 chuẩn nhất

4/13/2015 9:05:38 PM

Bài 12. Kiểu xâu

3/30/2015 11:54:45 PM

Bài 15. Thao tác với tệp

3/26/2015 10:15:34 AM

skkn_nga

3/20/2015 1:28:13 AM