Tập đọc 3

Tập đọc 3

Giáo án tổng hợp

7/4/2017 9:02:17 PM

Tuần 2. Cô giáo tí hon

7/2/2017 3:35:37 PM

TLV: Kể về một ngày hội

5/21/2017 3:59:30 PM

Tập đọc: Thư gửi bà

5/18/2017 9:06:53 AM

Tập đọc: Bận

5/18/2017 8:59:43 AM

Tập đọc: Bàn tay cô giáo

5/18/2017 8:45:06 AM

Chính tả: Đôi bạn

5/17/2017 9:26:50 AM

Tập đọc

5/17/2017 7:34:26 AM

Chính tả: Bận

5/17/2017 7:32:30 AM

Tuần 33. Cóc kiện Trời

5/1/2017 5:42:41 AM

Giáo án tổng hợp

4/25/2017 8:28:45 PM

Tuần 33. Cóc kiện Trời

4/20/2017 3:36:40 PM

Giáo án tổng hợp

4/18/2017 3:49:54 PM

BDTX

4/18/2017 3:48:24 PM

Giáo án tổng hợp

4/18/2017 3:43:01 PM

bài hát trồng cây

4/17/2017 4:19:18 PM

cùng vui chơi

4/17/2017 4:12:46 PM

Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

4/16/2017 6:04:39 AM

Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

4/8/2017 9:37:03 AM

Giáo án tổng hợp

4/6/2017 3:17:24 PM

Phiếu học tập

4/6/2017 11:04:43 AM

Tuần 24. Đối đáp với vua

4/1/2017 6:50:31 AM