Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tiếng Trung Quốc

Thành ngữ tiếng Trung

3/4/2017 3:40:29 PM

IDIOMS & PROVERBS Song ngữ C-E

9/9/2014 10:06:47 AM

Chinese Phonetics & writing

9/9/2014 9:57:17 AM

THANH NGU TIENG TRUNG

8/28/2013 3:07:02 PM

ĐỀ TRUNG - D 425 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:17:19 AM

ĐỀ TRUNG - D 538 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:17:08 AM

ĐỀ TRUNG - D 724 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:16:55 AM

ĐỀ TRUNG - D 846 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:16:44 AM

ĐỀ TRUNG - D 963 - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:16:33 AM

KEYS 6 ĐỀ TRUNG - THI ĐH 2013

7/11/2013 7:16:22 AM

Nhờ quý thầy cô dịch giúp

3/19/2013 8:49:12 AM

Thành ngữ tiếng trung

1/25/2013 7:52:55 AM

giao tiếp

1/7/2013 11:49:43 PM

NGUYÊN TẮC VIẾT CHỮ HÁN

11/5/2012 12:43:20 PM

Danh ngôn Trung - Anh

8/1/2012 1:45:56 AM

dịch tiếng trung quốc

7/22/2012 11:26:42 PM

tiếng trung cơ bản

7/20/2012 10:56:07 AM