HD học Tin học 3

HD học Tin học 3

huong dan hoc tin hoc 3

10/27/2017 3:46:32 PM

CĐ1. Bài 6. Thư mục

10/22/2017 8:20:45 PM

CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

10/22/2017 8:15:36 PM

CĐ1. Bài 4. Bàn phím máy tính

10/22/2017 8:13:07 PM

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

10/22/2017 8:10:50 PM

Giáo án tổng hợp

10/21/2017 10:36:48 AM

Giáo án tổng hợp

10/21/2017 10:31:20 AM

CĐ1. Bài 6. Thư mục

10/5/2017 7:08:50 PM

CĐ1. Bài 6. Thư mục

10/4/2017 11:14:22 PM

CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

10/3/2017 8:46:58 PM

pp chuong trinh tin hoc lop 3

10/3/2017 12:16:25 AM

CĐ1. Bài 4. Bàn phím máy tính

10/3/2017 12:07:45 AM

CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

10/1/2017 10:24:56 PM

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

9/30/2017 7:59:38 PM

Giáo án tổng hợp

9/29/2017 3:54:59 PM

CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

9/28/2017 11:37:16 PM