2. C¸ch chµo, b¸o c¸o khi gi¸o viªn nhËn líp vµ khi kÕt thóc giê häc

   Khi chuÈn bÞ vµo líp hoÆc cã lÖnh cña gi¸o viªn, c¸n sù tËp hîp c¸c b¹n theo hµng däc, ®iÓm sè ®Ó nhËn biÕt sÜ sè, sau ®ã quay thµnh hµng ngang, chØnh hµng, chê gi¸o viªn nhËn líp.

   §Õn giê vµo líp, gi¸o viªn tiÕn vµo vÞ trÝ nhËn líp, c¸n sù h« "Nghiªm !" ®Ó c¸c b¹n ®øng nghiªm, sau ®ã tiÕn ®Õn c¸ch gi¸o viªn kho¶ng 1 - 2m, th× ®øng l¹i ë t­ thÕ ®øng nghiªm vµ b¸o c¸o sÜ sè (B¸o c¸o c« (thÇy) líp 2…, cã mÆt…, v¾ng…). Khi gi¸o viªn tr¶ lêi "§­îc !", c¸n sù lµm ®éng t¸c quay, ®i vÒ vÞ trÝ cña m×nh vµ h« "Chóc c« gi¸o (hoÆc thÇy gi¸o)…", häc sinh ®ång thanh h« "KhoÎ !", gi¸o viªn h« "Chóc c¸c em khoÎ !".

   Khi kÕt thóc giê häc, gi¸o viªn h« "Gi¶i t¸n !", häc sinh ®ång thanh h« "Kháe !".

nguon VI OLET