CÂU HỎI THI SÁT HẠCH GIÁO VIÊN

I. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
1. Theo Điều lệ trường mầm non, nhà trường thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc-giáo dục trẻ từ độ tuổi nào?
Trả lời: Theo Điều lệ trường Mầm non, nhà trường sẽ thực hiện việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi theo chương trình Giáo dục mầm non.
2. Hãy nêu quy định tại Điều lệ về số trẻ tối đa trong một nhóm đối với nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi?
Trả lời: - Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi là 15 trẻ/ nhóm
- Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi là 20 trẻ/ nhóm
- Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi là 25 trẻ/ nhóm
3. Hãy nêu quy định tại Điều lệ về số trẻ tối đa trong một lớp đối với trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi?
Trả lời: - Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi là 25 trẻ/ lớp
- Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi là 30 trẻ/ lớp
- Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi là 35 trẻ/ lớp
4. Theo quy định hiện hành một lớp bán trú có bao nhiêu giáo viên phụ trách?
Trả lời: Một lớp bán trú có từ hai giáo viên trở lên thì phải có một giáo viên phụ trách chính.
5. Trong trường mầm non, Mẫu giáo được quy định tại Điều lệ có bao nhiêu tổ?
Trả lời: Trong trường mầm non theo quy định có hai tổ: Tổ chuyên môn và Tổ văn phòng
+ Tổ chuyên môn gồm: Giáo viên, người làm công tác thiết bị và cấp dưỡng. Tổ chuyên môn có tổ trưởng và tổ phó.
+ Tổ văn phòng gồm: Nhân viên y tế, văn thư, kế toán và nhân viên khác.
6. Qui định trong Điều lệ sinh hoạt ở tổ chuyên môn mấy lần/ tháng?
Trả lời: Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ ít nhất hai tuần một lần.
7. Chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với mọi loại hình nhà trường, nhà trẻ, lớp MG trên địa bàn do ai thực hiện ?
Trả lời: Phòng GD-ĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với mọi loại hình nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.
8. Em hãy cho biết thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, chia tách, giải thể nhà trường, nhà trẻ công lập, nhà trẻ dân lập, tư thục ?
Trả lời:
+ Chủ tịch UBND cấp Huyện quyết định thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ công lập và cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục.
+ Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.
9. Hãy nêu nhiệm vụ của giáo viên trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong trường mầm non?
Trả lời: Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non. Lập kế hoạch, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động; Đánh giá và quản lý trẻ em, chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em , tham gia hoạt động của tổ chuyên môn.
10. Em hãy cho biết trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên Mầm non theo quy định trong Điều lệ ?
Trả lời: Theo điều lệ trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp Sư phạm mầm non
11. Theo Luật sửa đổi, bổ sung của Điều lệ trường mầm non cấp thẩm quyền nào bổ nhiệm hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng đối với nhà trường, nhà trẻ công lập và tư thục?
Trả lời: Theo luật sửa đổi, bổ sung của Điều lệ trường mầm non Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với nhà trường, nhà trẻ công lập và tư thục.
12. Hãy nêu các hành vi giáo viên không nên làm đối với trẻ trong trường mầm non?
Trả lời: Xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp. Bỏ giờ bỏ lớp, tùy tiện cắt xén chương trình, đối xử không công bằng với trẻ em, bớt xén khẩu phần ăn, làm việc riêng khi đang tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, ép buộc trẻ học thêm để thu tiền.
13. Trẻ mầm non có độ tuổi và sức khỏe như thế nào thì được nhận vào trường?
Trả lời:
+ Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi được nhận vào trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo