Câu hỏi ôn tập cho học sinh lơp 1 hè 2009-2010 giáo án Mầm non

  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
s6oxvq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/14/2010 6:21:54 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Lần xem
0
Lần tải
5

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
đề cương ôn tập môn toán lớp 1 năm học 2009-2010
I / Số học
A/ Các số đến 100:
1/ Đếm ,đọc ,viết các số đến 10
Ví dụ : a, Đếm từ 1 đến 10.
B,
 
2, Đếm ,đọc,viết các số đến 100
Ví dụ : a, Đếm từ 1 đến 100
b, Viết số và ghi lại cách đọc số trong phạm vi 100 ( số có hai chữ số )chẳng hạn :
Viết theo mẫu:
Sáu mươi mốt : 61 65 : sấu mươi lăm
Tám mươi tư : . .. 48 : ......
3, Viết số có hai chữ số thành tổng số chục và số đơn vị .
Ví dụ .Viết vào chô chấm (theo mẫu):
a, Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị ; ta viết 87 = 80 + 7
, Số 59 gồm ... chục và ... đơn vị ; ta viết 87 = .... + ...
c, Số 75 gồm ... chục và ... đơn vị ; ta viết 75 = ... + ...
d, Tí nhẩm :
30 + 6 = 36 60 + 9 = ... 20 + 7 = ...
40 + 5 = ... 70 + 2 = ... 20 + 1 = ...
4, Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng .
Ví dụ :Viết số thích hợp vào ô trống


5, Biết so sánh sác số trong phạm vi 100
* Sử dụng các từ lớn hơn ,bé hơn ,bằng nhau và các dấu >,< ,= khi so sánh hai số.
a, Trong phamk vi 10 .
Ví dụ : 4 ... 5 2 .... 5 8 ... 10
? 7 ... 5 4 .... 4 10 ... 9

, Trong phạm vi 100
Ví dụ : 34 ... 37 72 ... 71 78 ... 69
56 .... 46 62 ...62 29 ... 92
? 40 ... 40 33 ... 23 86 ...78
* Xác định số lớn số bé trong các số cho trước (sử dụng các từ ’’ bé nhất’’ ,” lớn mhất ”).
Ví dụ :
a, Khoanh vào số lớn nhất trong các số : 72 ; 68 ; 80
, Khoanh vào số bé nhất trong các số : 79 ; 60 ; 81
* Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé ( nhiều nhất là 4 số ) .
Vi dụ : Viết các số 72 ; 38 ; 64
a, theo thứ tự từ bé đến lớn :
b, theo thứ tự từ lớn đến bé :
6,Bước đầu nhận biết được thứ tự các số trên tia số:
Ví dụ : Điền số thích hợp vào dưới mõi vạch của tia số rồi đọc các số đó :

10 .... .... .... ... ... ... .... ... ...
B, Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 .
1,Sử dụng các mô hình ,hình vẽ thao tác đểminh họa ,nhận biết ỹ nghĩa của phép cộng
Ví dụ : Viết phép tính thích hợp :

2,Thuộc bảng cộng trong phạm vi 10 và biét cộng nhẩm trong phạm vi 10 .
Ví dụ :
a, Tính nhẩm : 5 + 3 = ... ; 2 + 8 = ...
, Tính : 2 5 6
4 3 4

3, Sử dụng các mo hình ,hình vẽ ,thâótc để minh họa,nhận biết ý nghĩa của phép trừ.
Ví dụ :


4, Thuộc bảng trừ trong phạm vi 10 và biết trừ nhẩm trong phạm vi 10
Ví dụ :
a, Tính nhẩm : 7 – 4 = ... ; 10 – 5 = ...

, Tính : 9 7 10
4 5 4
5,Bước đầu nhận biết về vai trò của số 0

®Ò c­¬ng «n tËp m«n to¸n líp 1 n¨m häc 2009-2010

 

 

I / Sè häc

A/ C¸c sè ®Õn 100:

1/ §Õm ,®äc ,viÕt c¸c sè ®Õn 10               

VÝ dô : a, §Õm tõ 1 ®Õn 10.

  B,

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

2, §Õm ,®äc,viÕt c¸c sè ®Õn 100

VÝ dô : a, §Õm tõ 1 ®Õn 100

             b, ViÕt sè vµ ghi l¹i c¸ch ®äc sè trong ph¹m vi 100 ( sè cã hai ch÷ sè )ch¼ng h¹n :

ViÕt theo mÉu:  

  S¸u m­¬i mèt : 61                                                65 : sÊu m­¬i l¨m

  T¸m m­¬i t­  : . ..                                                  48 : ......

3, ViÕt sè cã hai ch÷ sè thµnh tæng sè chôc vµ sè ®¬n vÞ .

  VÝ dô .ViÕt vµo ch« chÊm (theo mÉu):

a, Sè 87 gåm 8 chôc vµ 7 ®¬n vÞ ; ta viÕt  87 = 80 + 7

b, Sè 59 gåm ... chôc vµ ... ®¬n vÞ ; ta viÕt  87 = .... +  ...

c, Sè 75 gåm ... chôc vµ ... ®¬n vÞ ; ta viÕt  75 = ... +   ...

d, TÝ nhÈm :

      30 + 6 = 36                             60 + 9 = ...                              20 + 7 = ...

     40 + 5 = ...                              70 + 2 = ...                              20 + 1 = ...

4, NhËn biÕt sè l­îng cña mét nhãm ®èi t­îng .

VÝ dô :ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, BiÕt so s¸nh s¸c sè trong ph¹m vi 100

* Sö dông c¸c tõ lín h¬n ,bÐ h¬n ,b»ng nhau vµ c¸c dÊu >,< ,= khi so s¸nh hai sè.

a, Trong phamk vi 10 .

dô :             4 ...  5                        2 .... 5                      8 ...  10

                     ?             7 ... 5                         4 ....  4                      10 ... 9

 

 

 

b, Trong ph¹m vi 100

VÝ dô :                34  ... 37                             72 ... 71                          78 ...  69

                           56 ....  46                             62 ...62                           29 ... 92

                     ?    40 ...  40                              33 ... 23                          86 ...78

 

X¸c ®Þnh sè lín sè bÐ trong c¸c sè cho tr­íc (sö dông c¸c tõ ’’ bÐ nhÊt’’ ,” lín mhÊt ”).

  VÝ dô :

a, Khoanh vµo sè lín nhÊt trong c¸c sè    :  72 ;   68   ;    80

b, Khoanh vµo sè bÐ nhÊt trong c¸c sè     :  79    ;   60   ;    81

    * S¾p xÕp c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín hoÆc tõ lín ®Õn bÐ ( nhiÒu nhÊt lµ 4 sè ) .

Vi dô :   ViÕt c¸c sè   72    ;    38   ;  64

a, theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín :

b, theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ :

6,B­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc thø tù c¸c sè trªn tia sè:

VÝ dô : §iÒn sè thÝch hîp vµo d­íi mâi v¹ch cña tia sè råi ®äc c¸c sè ®ã :

 

 

10       ....         ....        ....        ...          ...           ...          ....           ...          ...

 

B, PhÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 10 .

  1,Sö dông c¸c m« h×nh ,h×nh vÏ thao t¸c ®Óminh häa ,nhËn biÕt ü nghÜa cña phÐp céng

VÝ dô : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp :                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2,Thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 10 vµ biÐt céng nhÈm trong ph¹m vi 10 .

 VÝ dô :

a, TÝnh nhÈm   : 5 + 3 = ...     ;               2  +  8 =  ...

b, TÝnh  :                            2                     5                              6

                                           4                     3                              4

                  

3, Sö dông c¸c mo h×nh ,h×nh vÏ ,th©ãtc ®Ó minh häa,nhËn biÕt ý nghÜa cña phÐp trõ.

VÝ dô :   

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, Thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 vµ biÕt trõ nhÈm trong ph¹m vi 10

VÝ dô : 

a, TÝnh nhÈm  :     7 – 4 =  ...       ;             10 – 5 = ...

                                          

b, TÝnh :                9                          7                                       10

                             4                           5                                        4

 

5,B­íc ®Çu nhËn biÕt vÒ vai trß cña sè 0 trong phÐp céng vµ phÐp trõ <

VÝ dô :                      5 + 0 = 5                                  0 + 5 = 5

                                 5  -  0 = 6                                5 – 5 = 0

6, BiÕt dùa vµo c¸c b¶ng céng ,trõ ®Ó t×m mät tµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp tÝnh .

VÝ dô :                      

                                         ... + 2 = 5                3 + ... = 6                     7  –...  =  1

                                        ... – 1  = 5                ... = 5                  .... + 3  = 7

 

7, BiÕt tÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓ thøc sè cã ®Õn hai dÊu phÐp tÝnh céng ,trõ (tÝnh theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i ).

VÝ dô :         5 + 1 + 2 = ...                         9 – 3 – 2 = ...                 9 – 5 + 1 = .....

 

C, PhÐp céng vµ phÐp trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100 .

1, BiÕt ®Æt tÝnh (theo cét däc )vµ thùc hiÖn phÐp céng ,phÐp trõ kh«ng nhí c¸c sè trong ph¹m vi 100.

VÝ dô :                37                            92                      65                         89        

a, TÝnh :              21                             4                       32                           7

 

b, §Æt tÝnh råi tÝnh  :  25 + 13                  ;                 69 – 21

2, BiÕt céng ,trõ nhÈm  (kh«ng nhí):

* Hai sè trßn chôc :  VÝ dô :                     20 + 30 = ...      ;       90 – 30 = ....

* Sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( tr­êng hîp phÐp céng phÐp trõ ë cét ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn b»ng nhÈm ):

VÝ dô :   15 + 1 = ....                     38 – 2= ...                   80 + 7 = ...             98 – 5 = .....

 

 

II/ §¹i l­îng vµ ®o ®é dµi

A, §é dµi

 1, biÕt x¨ng –ti-mÐt lµ ®¬n vÞ ®Ó ®o ®é dµi trong ph¹m vi 10cm.

NhËn biÕt ®é dµi 1cm, biÕt viÕt vµ ®äc c¸c sè ®o .

 2, BiÕt dïng th­íc th¼ng cã v¹ch thµnh x¨ng-ti-mÐt ®Ó do ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng ( trong ph¹m vi 20cm)råi viÕt c¸c sè ®o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, BiÕt thùc hiÖn víi c¸c phÐp tÝnh víi c¸c sè ®o theo ®¬n vÞ x¨ng-ti-mÐt

VÝ dô : TÝnh (theo mÉu )

               30cm + 10cm = 30cm                            30cm + 40cm = ...

               32cm + 12 cm =  ...                               40cm – 20cm = ...

B, Thêi gian

1, BiÕt m«i tuÇn lÔ cã 7 ngµy vµ tªn gäi ,thø tô c¸c bgµy trong tuÇn lÔ,

2, BiÕt xem lÞch (lo¹i lÞch tê h»ng ngµy )

3,BiÕt ®äc giê ®óng trªn ®ång hå .

  VÝ dô : Nh×n vµo tê lÞch h«m nay vµ nªu ®­îc thø ,ngµy ,th¸ng,.Ch¼ng h¹n :H«n nay lµ thø hai,ngµy 16 th¸ng 2

VÝ dô: §ång hå chØ mÊy giê ?

 

                   a,                                           b,                                          c,

 

           

 

           ..................                           ............... .                               ..................

 

III, yÕu tè h×nh häc

1, B­íc ®Çu nhËn biÕt c¸c h×nh sau

* H×nh tam gi¸c

* H×nh vu«ng

* H×nh trßn

VÝ dô : ViÕt tªn m«i h×nh vµo ch« chÊm :

                                                                               

 

 

 

 

    

 

          ....................                           .......................                                ............................

VÝ dô 2 :T« mµu vµo c¸c h×nh :cïng h×nh d¹ng th× cïng mét mµu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,NhËn ra h×nh vu«ng,h×nh tam gi¸c,h×nh trßn tõ c¸c vËt thËt .

- BiÕt xÕp ,ghÐp c¸c h×nh ®¬n gi¶n

  VÝ dô : MÆt c¸c trèng cã d¹ng h×nh trßn ,mÆt con sóc s¾c cã d¹ng h×nh vu«ng ,kh¨n quang ®á cã d¹ng h×nh tam gi¸c .

VÝ dô 2 :GhÐp c¸c h×nh d­íi ®©y thµnh c¸c h×nh míi:

 

 

 

     

 

 

                        MÉu

 

                     

 

 

                                                          

 

b,                                                a,                                                    c,

 

 

 

 

 

3,B­íc ®Çu nhËn biÕt vÒ ®o¹n th¼ng ,nhËn ra ,gäi ®óng tªn ®iÓm ,do¹n,th¼ng,

VÝ dô :                                        A .      §iÓm  A 

 

                              M                                              N

                             .       . 

 

                     §o¹n th¼ng   MN

4, BiÕt nèi hai ®iÓm ®Ó cã ®o¹n th¼ng ,

5, BiÕt vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi kh«ng qu¸ 10cm.

6, BiÕt nèi c¸c ®iÓm ®Ó co h×nh tam gi¸c ,h×nh vu«ng .

  VÝ dô :                      .               .

 

 

                    .               .

 

7,B­íc dÇu nhËn biÕt vÒ ®iÓm ë trong ,®iÓm ë ngoµi mét h×nh

  Vi dô ;                                                                                                     

 

- §iÓm A ë trong h×nh tam gi¸c                                                             

 

- §iÓm B  ë ngoµi h×nh tam gi¸

- §iÓm E  ë ngoµi h×nh tam gi¸c

- §iÓm C  ë ngoµi h×nh tam gi¸c

 

- §iÓm I  ë ngoµi h×nh tam gi¸c

- §iÓm A ë trong h×nh tam gi¸c

                                                                                    .                     .

                                                                                   E                                     C

b, VÏ h×nh trßn ,2 ®iÓm ë ngoµi h×nh trßn *ch­a yªu cÇu ghi tªn c¸c ®iÓm)                                                            

 

 

 

 

 

IV , Gi¶i  bµi to¸n cã lêi v¨n

 

BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ thªm ,bít ( gi¶i b»ng mét phÐp céng hoÆc mét phÐp trõ )vµ r×nh bµy bµi gi¶i gåm : c©u lêi gi¶i ,phÐp tÝnh ,®¸p sè

 

 

 

 

VÝ dô : 

   a, Lóc ®Çu tæ em cã 6 b¹n ,sau ®ã thªm 3 b¹n n÷a ,Hái tæ em cã tÊt c¶ mÊy b¹n ?

                                                        Bµi gi¶i:

                                             Tæ em cã tÊt c¶ lµ :

                                               6 + 3 =9 (b¹n)

                                                                 §¸p sè : 9 b¹n

b, An cã 5 qu¶ cam, An cho b¹n 2 qu¶ cam ,Hái An cßn l¹i mÊy qu¶ cam ?

                                                        Bµi gi¶i:

                                             Sè cam cßn l¹i lµ :

                                             5 – 2 = 3 (qu¶)

                                                             §¸p sè : 3 qu¶

 

M«n tiÕng viÖt

 

1, ng÷ ©m

- NhËn biÕt c¸c ch÷ c¸i ,tæ häp ch÷ c¸i dÊu thanh .

VÝ dô : ¾ - ¸, kh – khê ,....

BiÕt tªn c¸c dÊu thanh VÝ dô  huyÒn ,s¾c ,hái,ng·,nÆng

- NhËn biÕt c¸c bé phËn cña tiÕng : ¢m ®Çu ,vÇn ,thanh,...

- BiÕt ®¸nh vÇn vÝ dô :bê - ©u- b©u - huyÒn – bÇu

- BiÕt quy t¾c viÕt chÝnh t¶ c¸c ch÷ :c / k ; g/gh ;ng/ngh ..

2, Tõ vùng :BiÕt thªm c¸c tõ ng÷ chØ mét sè sù vËt ,ho¹t ®éng,tÝnh chÊt th«ng th­êng; tõ x­ng h« th­êng dïng trong giao tiÕp ë gia ®×nh vµ tr­êng häc ; c¸c sè ®Õm tù nhiªn tõ 1 ®Õn 100

3, Ng÷ ph¸p :

- NhËn biÕt dÊu chÊm ,dÊu chÊm hái, dÊu phÈy trong bµi häc .

- N¾m ®ù¬c c¸c nghi thøc lêi nãi ®¬n gi¶n : Chµo hái ,chia tay trong gia ®×nh ,tr­êng häc.

 

A,§äc

a, C¸c thao t¸c thùc hiÖn viÖc ®äc:

Cã t­ thÕ ®äc ®óng ,ngåi th¼ng l­ng,s¸ch vë më réng trªn mÆt bµn hoÆc trªn hai tay ,gi÷ kho¶ng c¸ch gi÷a m¾t víi s¸ch ,vë kho¶ng 25cm .

b, §äc th«ng -§äc tr¬n,®äc râ tiÕng ,tõ,c©u

®äc liÒn m¹ch kh«ng rßi r¹c nh÷ng tõ cã nhiÒu tiÕng vÝ dô : hcä tËp ,kªnh r¹ch, v« tuyÕn truyÒn h×nh,…

- Cã thÓ ch­a ®äc thËt ®óng tÊt c¶ c¸c tiÕng cã vÇn khã

- §äc ®óng ®o¹n hoÆc bµi v¨n xu«i,v¨n vÇn cã ®é dµi 80 ®Õn 100 ch÷ tèc ®é tèi thiÕu 30

ch÷ / phót  biÕt nghØ h¬i ë ch« cã dÊu c©u .

c, §äc hiÓu :

- HiÓu nghÜa cña tõ ng÷ trong bµi

- BiÕt gi¶i nghi· c¸c tõ ng÷ b»ng lêi ,m« t¶ b»ng hoÆc b»ng tranh ¶nh,vËt thËt

- HiÓu néi dung th«ng b¸o cña c©u,®äan,bµi  (Tr¶ lêi ®óng c©u hái vÒ néi dung th«ng b¸o cña c©u ,®o¹n,bµi ).

-øng dông kü n¨ng ®äc thuéc kho¶ng 4 ®o¹n th¬ ( bµi th¬ ) ®· häc cã ®é dµi kho¶ng 30 ®Õn 40 ch÷

 

B, ViÕt

a, ViÕt ch÷

- Cã t­ thÕ viÕt ®óng ( ngåi th¼ng l­ng tùa vßa nghÕ ë phÇn trªn phÇn trªn th¾t l­ng, hai ch©n dÆt vu«ng gãc víi ®Çu gèi ,tay tr¸i ®Æt óp lªn gãc vë ë bªn tr¸i  tay pahØ cÇm bót ,ngùc kh«ng tú vµo bµn ,kho¶ng c¸ch gi÷a m¾t vµ vë 25cm cÇm bót b»ng 3 ngãn tay ,ngãn trá ngãn c¸i ngãn gi÷a : BiÕt ®Æt vë xª dÞch vë hîp lý khi viÕt .

- ViÕt ®óng ch÷ c¸i kiÓu ch÷ th­êng cì võa vµ nhá ,t« ®óng ch÷ c¸i viÕt hoa cì øon vµ võa ;viÕt ®óng ch÷ sè cì to vµ v­a.

b, ViÕt chÝ t¶:

- ViÕt ®óng chÝnh t¶ bµi viÕt cã ®é dµi kho¶ng 30 ch÷ tãc ®é 30 ch÷/15phót ,kh«ng m¾c qu¸ 5 l«i theo c¸c h×nh thøc nh×n – viÕt (tËp chÐp ). Tr×nh bµy chÝnh t¶ ®óg mÉu

c, §Æt c©u :

- BiÕt ®iÒn tõ vµo ch« trèng ®Ó hoµn chØnh c©u v¨n .

C, Nghe

- Nghe- hiÓu : nghe hiÓu ®óng c©u hái ®¬n gi¶n ,lêi kÓ ,lêi h­íng dÉn ,kêi yªu cÇu cña ng­êi ®èi tho¹i( nh¾c l¹i ®­îc lêi thÇy ,c«,b¹n bÌ : lµm theo chØ dÉn cña thÇy c« b¹n bÌ ).

- Nghe hiÓu néi dung vµ kÓ l¹i ®­îc mÉu chuyÖn ®¬n gi¶n cã kÌm tranh minh häa vµ lêi gîi ý d­íi tranh .( tr¶ lêi ®ù¬c c©u hái vÒ néi dung ®o¹n truyÖn ,mÉu chuyÖn )

-Nghe viÕt: BiÕt chó ý nghe ®Ó viÕt ®óng bµi chÝ t¶ cã ®é dµi kho¶ng 30 ch÷ .

D, Nãi :

a, Ph¸t ©m – nãi râ rµng ®ñ nghe .Nãi liÒn m¹ch c¶ c©u .

- B­íc ®Çu cã ý thøc kh¾c phôc l«i ph¸t ©m

b, Sö dông nghi thøc lêi nãi  :

- Cã th¸i ®é lÞch sù , m¹nh d¹n ,tù nhiªn khi nãi  .

- BiÕt nãi lêi chµo hái ,chia tay trong gia ®×nh ,tr­êng häc .

c, §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái :

- BiÕt tr¶ lêi ®óng vµo néi dun c©u hái .Nãi thµnh c©u.

- B­íc ®Çu biÕt ®Æt c©u hái ®¬n gi¶n .

d, ThuËt viÖc ,kÓ chuyÖn :KÓ ®­îc mét ®o¹n hoÆc c¶ m©uc chuyÖn ã néi dung ®¬n gi¶n ®­îc nghe thÇy ,c« kÓ trªn líp ( kÕt hîp víi nh×n tranh minh häa ,®äc lêi gäi ý d­íi tranh ).

e, Ph¸t biÓu thuyÕt tr×nh :

- BiÕt giíi thiÖu mét vµi c©u vÒ m×nh ,vÒ ng­êi th©n hoÆc vÒ mét vµi ®å vËt quen thuéc ,...

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Cau-hoi-on-tap-cho-hoc-sinh-lop-1-he-2009-2010.doc[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)