CDN DCN15B MD TK CCD

Đăng ngày 6/30/2017 12:45:25 PM | Thể loại: Tin học | Chia sẽ bởi: Thường Ngô Phi | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 6 | Kích thước: 0.16 M | Loại file: pdf
BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC  
Lớp học phần:  
CÐN ĐCN 15B-MD-Thiꢀt kꢀ cung cꢁp điꢂn  
Giáo viên:  
NGÔ PHI THƯỜNG  
STT  
Mã SV  
0466151091  
0466151092  
0466151093  
0466151096  
0466151098  
0466151099  
0466151100  
0466151101  
0466151102  
Họ  
Tên  
Ngày Sinh  
08/08/97  
23/12/96  
15/11/97  
16/07/96  
07/01/97  
16/09/96  
03/06/97  
05/01/97  
04/03/1997  
05/01/97  
26/09/97  
16/04/96  
20/04/94  
08/06/97  
01/12/96  
18/10/97  
24/04/97  
15/04/96  
06/06/97  
21/03/94  
19/10/97  
29/08/97  
15/07/97  
02/11/91  
04/05/97  
09/02/95  
12/05/97  
17/10/97  
13/01/96  
20/06/95  
27/04/97  
03/04/97  
12/11/97  
16/02/97  
05/02/97  
07/01/97  
14/10/97  
03/02/97  
31/05/97  
21/09/97  
23/02/97  
30/07/97  
31/03/96  
29/07/96  
22/01/97  
19/10/97  
06/02/94  
04/11/97  
Lý Thuyết Thực Hành  
Tổng Kết  
5,5  
1
Lê Đức  
Anh  
Anh  
Anh  
Bảo  
Bảo  
Bảo  
Bắc  
5,5  
5,5  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
3,0  
5,0  
5,0  
6,0  
5,0  
6,0  
5,5  
5,5  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
3,0  
5,0  
5,0  
6,0  
5,0  
6,0  
2
3
4
5
6
7
8
9
Nguyễn Nam  
Trần Quốc  
Lê Duy  
5,5  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
3,0  
5,0  
5,0  
6,0  
5,0  
6,0  
Phan Trần Gia  
Phạm Ngọc  
Nguyễn Hoài  
Đặng Trọng  
Phạm Phú Đức  
Nguyễn Viꢂt  
Ngô Quốc  
Nguyễn Huy  
Trần Văn  
Bình  
Bình  
Chánh  
Cường  
Cường  
Cường  
Đạt  
10 0466151105  
11 0466151106  
12 0466151107  
13 0466151108  
14 0466151111  
15 0466151112  
16 0466151113  
17 0466151114  
18 0466151115  
19 0466151118  
20 0466151119  
21 0466151122  
22 0466151123  
23 0466151124  
24 0466151125  
25 0466151128  
26 0466151130  
27 0466151131  
28 0466151133  
29 0466151137  
30 0466151139  
31 0466151141  
32 0466151142  
33 0466151143  
34 0466151144  
35 0466151146  
36 0466151152  
37 0466151153  
38 0466151156  
39 0466151159  
40 0466151161  
41 0466151162  
42 0466151163  
43 0466151164  
44 0466151168  
45 0466151171  
46 0466151172  
47 0466151174  
48 0466151175  
Lê Tuꢁn  
Nguyễn Quốc  
Võ Quỳnh  
Đạt  
Đức  
Hảo  
Hậu  
Trần Vĩnh  
Nguyễn Minh  
Phan Ngọc  
Trần Văn  
Hiꢀu  
Hiꢀu  
Hồ  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,0  
8,0  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
3,0  
5,5  
5,5  
5,5  
3,0  
3,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,0  
8,0  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
3,0  
5,5  
5,5  
5,5  
3,0  
3,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,0  
8,0  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
3,0  
5,5  
5,5  
5,5  
3,0  
3,0  
5,0  
5,5  
5,0  
Ngô Minh  
Lê Đỗ Tꢁn  
Ngô Quốc  
Trang Quốc  
Nguyễn Minh  
Đặng Minh  
Nguyễn Phạm Đăng  
Nguyễn Ngọc Hồng  
K'  
Huy  
Huy  
Huy  
Khang  
Khoa  
Khoa  
Kỳ  
Mạnh  
Nghĩa  
Ngoan  
Nguyên  
Nhớ  
Ngô Tꢁn  
Huỳnh Văn  
Nguyễn Bá  
Nguyễn Văn  
Nguyễn Tꢁn  
Phan Hoài  
Nguyễn Nhật  
Nguyễn Văn  
Hà Phú  
Phát  
Phong  
Tài  
Tân  
Thành  
Thiên  
Thọ  
Thuận  
Thương  
Tịnh  
Võ Thanh  
Lâm Trường  
Đặng Đức  
Nguyễn Hoài  
Bùi Gia  
Vũ Minh  
Thi Khánh  
Lê Anh  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
3,0  
5,0  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
3,0  
5,0  
5,0  
Trí  
Trung  
Tuꢁn  
Tùng  
Tùng  
Lâm Quang  
Lê Thanh  
1/6  
STT  
Mã SV  
Họ  
Tên  
Ngày Sinh  
12/04/97  
18/04/95  
25/04/97  
11/03/93  
Lý Thuyết Thực Hành  
Tổng Kết  
5,0  
49 0466151176  
50 0466151178  
51 0466151179  
52 0466121008  
Trần Thanh  
Trần Thành  
Nguyễn Anh  
Trần Lý  
Văn  
Vinh  
Vũ  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
5,5  
5,0  
5,0  
Bắc  
2/6  
STT  
Mã SV  
Họ  
Tên  
Ngày Sinh  
Lý Thuyết Thực Hành  
Tổng Kết  
3/6  
Ghi Chú  
4/6  
Ghi Chú  
5/6  
Ghi Chú  
6/6  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf

giáo án CDN DCN15B MD TK CCD, Tin học. . nslide trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện CDN DCN15B MD TK CCD .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện CDN DCN15B MD TK CCD thuộc chuyên mục Tin học được chia sẽ bởi bạn Thường Ngô Phi tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Tin học , có 6 trang, thuộc file .pdf, cùng thể loại còn có Giáo án Cao Đẳng - Đại học Tin học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập https://nslide.com/giao-an/cdn-dcn15b-md-tk-ccd.jcru0q.html