KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10

CHỦ ĐỀ:NGHÀNH NGHỀ

CHỦ ĐỀ NHÁNH:MỘT SỐ NGHỀ GẦN GŨI QUEN THUỘC

THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ NGÀY 4/11 ĐẾN NGÀY 8/11/2013

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

ĐÓN TRẺ

-Nhaéc nhôû beù chaøo ba meï, chaøo coâ khi ñeán lôùp vaø khi veà nhaø.

-Höôùng daãn treû caát ñoà duøng ñoà chôi ñuùng nôi quy ñònh.

-Troø chuyeän vôùi treû veà caùc nhgeà gần gũi quen thuộc

-Xem tranh ảnh sách báo về một số nghề

-Hoûi treû öôùc mô cuûa lôùn leân con laøm gì?

-Giaùo duïc treû bieát toân troïng vaø yeâu quyù ngöôøi lao ñoäng

THỂ DỤC SÁNG

-Hô hấp: thổi bóng bay

-Tay vai: hai tay dang ngang, đặt lên vai

-Chân: tay chống hông, chân trước khụy, chân sau thẳng

-Bụng: tay chống hông, nghiêng người sang hai bên

-Bật: bật tách khép chân

HOẠT ĐỘNG CHUNG

PTTC:Ném xa bằng 1 tay –Bật xa 50 cm

 

PTNT:Thêm bớt chia số lượng 6 thành 2 phần

PTTM:Vẽ cô giáo của bé (Chỉ số 103: Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình)

PTNN:Làm quen chữ cái i,t,c

 

 

 

PTTM: Hát múacô giáo miền xuôi(Chỉ số 100: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em)

HOẠT ĐỘNG GÓC

-Phaân vai: Chôi ñoùng vai bác sỹ ,buôn bán nấu ăn ,thợ may

-Xaây döïng: xaây khu vườn của bé.(Chỉ số 34:Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân)

-Ngheä thuaät: Haùt muùa veà chủ đề ngaønh ngheà.Làm đồng hồ ,dây chuyền ,trang trí áo (Chỉ số 32: Thể hiện sự vui thích hoàn thành công việc)

-Hoïc taäp: Chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu ,tô chữ cái,chữ số

-Thieân nhieân: Chơi với cát ,đóng các loại bánh ,thí nghiệm nước đổi màu

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Dạy bài hát “Cô giáo miền xuôi

-Chơi trò chơi “Kéo co”.

-Chơi tự do

 

 

-Đọc đồng dao

-Chơi trò “Méo đuổi chuột

-Chơi tự do

- Ôn bài thơ “Cô giáo em”

-Chơi trò chơi “Bịt mắt châm bóng

-Chơi tự do

 

-Kể chuyện “Hai anh em”

-Chơi trò chơi “Bịt mắt đánh kẻng

-Chơi tự do

 

-Ôn bài hát “Cô giáo miền xuôi

-Chơi trò

chơi “Kéo cưa lừa xẻ

-Chơi tự do

HĐ VS  ĂN TRƯA

Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa (Chỉ số 19: Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày)

-Cô cho trẻ vệ sinh tay mặt sạch sẽ

-Giúp cô sắp xếp bàn ăn

-Giới thiệu thực đơn trong ngày

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

KPXH: Troø chuyeän veà ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(Chỉ số 75: Chờ đến lượt trong trò chuyện ,không nói leo,không ngắt lời người khác)

 

BTNT:Thực hành pha nước cam

PTNN:Thơ”Bó hoa tặng cô”(Chỉ số 64:Nghe hiểu nội dung câu chuyện ,thơ,đồng dao,ca dao dành cho lứa tuổi trẻ )

 

VSRM:Bài 3  nên ăn thức ăn tốt cho răng (Tiết 1)

 

Nêu gương

Nêu gương, trả trẻ

Veä sinh caù nhaân

Neâu göông cuoái tuaàn

Troø chuyeän thoâng tin phuï huynh veà moät ngaøy ôû tröôøng maãu giaùo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ÑOÙN TREÛ- TROØ CHUYỆN

 

NOÄI DUNG

YEÂU CAÀU

CHUAÅN BÒ

CAÙCH TIEÁN HAØNH

-Troø chuyeän tröôøng lôùp  coâ giaùo.

Troø chuyeän ngaøy 20   -    11

-Treû bieát keå veà tröôøng lôùp cuûa mình, teân coâ giaùo.

-Treû bieát ngaøy 20 – 11 laø ngaøy nhaø giaùo nieät nam.

-Trẻ biết được một số nghề truyền thống của địa phương

-Bieát kính troïng vaø toû loøng bieát ôn ñoái vôùi thaày coâ giaùo cuûa mình .

 

-Tranh aûnh tröôøng lôùp maàm non.

-Maùy cattseett, baêng nhaïc haùt veà chuû ñieåm .

-Coâ môû nhaïc caùc baøi haùt ”coâ vaø meï” .

-Treû ñeán lôùp coâ cho treû nghe nhaïc vaø xem tranh.

-Caùc con laéng nghe coâ môû nhaïc ñoù laø baøi haùt gì nha !

-Baøi haùt noùi veà gì?

-Cho treû keå veà tröôøng lôùp cuûa treû .

-Coâ höôùng daãn treû xem tranh xung quanh lôùp .

-Caùc con xem hoâm nay lôùp mình coù gì laï.

-Ñaøm thoaïi noäi dung tranh.

-Cho treû keå.

-Ñeå tröôøng lôùp saïch ñeïp caùc con phaûi laøm gì?

-Coâ ñoá caùc con ngaøy 20 -11 laø ngaøy gì?

-Ñeå toû loøng bieát ôn coâ cuûa mình ñoái vôùi coâ giaùo con laøm gì?

-Cho treû haùt baøi haùt noùi veà ngheà giaùo vieân.

-Cho trẻ kể một số nghề truyền thống của địa phương

-Coâ giaùo duïc treû: caùc con veà nhaø haùt laïi cho ba meï mình nghe.

 

 

 

                                      THEÅ DUÏC SAÙNG

 

Noäi dung

Yeâu caàu

Chuaån bò

Caùch tieán haønh

-Hoâ haáp 1

 

-Tay vai 2

 

-Chaân 2

 

-Buïng 3

 

-Baät 1

 

-Treû taäp theo coâ ñuùng nhòp nhaøng  töøng ñoäng taùc .

-Khi taäp khoâng ñöôïc ñuøa giôõn.

 

-Saân baõi saïch thoaùng, gaäy theå duïc,  troáng laéc…

Hoaït ñoäng 1: khôûi ñoäng

-Cho treû voã tay ñi voøng troøn vaø keát hôïp ñi caùc kieåu chaân…. Sau ñoù chuyeån t-haønh 4 haøng ngang

Hoaït ñoäng 2: troïng ñoäng( BTPTC)

-Hoâ haáp: gaø gaùy

-Tay vai: tay dang ngang gaäp vaøo vai

-Chaân : tay dang ngang ñöa veà tröôùc chaân chuøng goái

-Buïng : Tay choáng hoâng ngieân sang hai beân

-Baät: tieán taïi choå

Hoaït ñoäng 3: hoài tænh

-Cho treû ñieåm danh theo toå

-Cho treû chôi troø chôi meøo ñuoåi chuoät .

-Cho treû haùt ñoïc thô veà moät soá ngheà.

-Cho treû ñi veä sinh

-Coâ giaùo duïc treû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC

I. Ni dung

-Góc xây dựng : xây khu vườn của bé

-Góc nghệ thuật : đồng hồ,dây chuyền, nhẫn, biết cách trang trí áo.Hát múa các bài hát theo chủ điểm.

-Góc phân vai: đóng vai bác sỹ, thợ may ,thợ uốn tóc,người bán hàng và người mua

-Góc học tập: sao chép từ,chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu.

-Góc thiên nhiên: đóng bánh, đong nước vào chai

 

 

II. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

-Trẻ hứng thú tham gia các góc chơi và chú ý lắng nghe sự hướng dẫn của cô,biết vị trí các góc chơi, biết thỏa thuận vai chơi.

-Trẻ biết thể hiện hành động phù hợp với vai chơi và có sự giao lưu với nhau trong quá trình chơi.

    - Cháu biết xây nhà của bé, biết chơi trò chơi gia đình, bác sĩ, bán hàng,

  2. Kỹ năng:

    - Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ.

    - Phát triển khả năng quan sát và ngôn ngữ giao tiếp

    - Rèn cho trẻ tính tập thể.

  3.Thái độ:

    - Cháu không tranh giành đồ chơi.

    - Cháu biết giữ gìn đồ dùng, vệ sinh cá nhân sau khi chơi.

    - Cháu biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-Góc xây dựng :trẻ biết xây khu vườn của bé, biết xắp sếp mô hình một cách hợp lý.

-Góc nghệ thuật : trẻ biết tạo ra sản phẩm đồng hồ,dây chuyền, nhẫn, biết cách trang trí áo.Hát múa các bài hát theo chủ điểm.

-Góc phân vai:trẻ biết đóng vai bác sỹ, thợ may ,thợ uốn tóc,người bán hàng và người mua

-Góc học tập: biết sao chép từ,chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu.

-Góc thiên nhiên:trẻ biết cách đóng bánh, đong nước vào chai

-Trẻ hứng thú tham gia các góc chơi và chú ý lắng nghe sự hướng dẫn của cô,biết vị trí các góc chơi, biết thỏa thuận vai chơi.

-Trẻ biết thể hiện hành động phù hợp với vai chơi và có sự giao lưu với nhau trong quá trình chơi.

-Biết lấy ,cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp,không tranh giành đồ chơi với bạn.

-Giáo dục trẻ tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi.

 

II- CHUẨN BỊ :

*Đồ dùng của cô:

-Đĩa nhạc

-Trống lắc

*Đồ dùng của trẻ

    Góc phân vai :

- Rau ,củ quả, một số loại rau- hoa

-Máy may, mút xốp, kéo, thước đo, dây đo

-Đồ hấp tóc, kẹp tóc,  nước sơn,xà bông ,đồ hấp tóc,lọn uốn tóc

   Góc xây dựng :

- Nhà,  hàng rào ,gạch ,vỏ sò, xích đu .

- Một số loại rau.

-Một số loại hoa.

-Lúa ,đậu               

        Góc nghệ thuật:

     -kim xa, núc , ren, kéo

     -Lá dừa, lá mì.

     - Trống lắc ,phách tre,mũ múa , khăn von

        Góc học tập :

- Bộ đồ chơi lắc xí ngầu, hình tam giác, chữ nhật, hình vuông

     -Khung chơi ô ăn quan, sỏi

     - Tranh có từ về các nghề: giáo viên ,uốn tóc, thợ xây …

       Góc thiên nhiên:

      -cát khung in bánh,chai, quặng

  *Nội dung tích hợp :ÂN”anh đầu bếp kì tài”

                      MTXQ:Trò chuyện về các nghề

                                    Đồng dao “tay đẹp”

                                    Trò chơi dân gian :kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng.

 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 

 

Hoạt động của cô

 

Hoạt động của trẻ

    Hoạt động 1 : Bé vui trò chuyện

-Hát bài “anh đầu bếp kì tài”

-Các con vừa hát bài hát gì?

-Bài hát này nói về nghề gì?

-Ngoài nghề nấu ăn các con còn biết nghề gì nữa kể cho cô và các bạn nghe

-Các bạn kể rất là nhiều nghề .Thế khi lớn lên con thích làm nghề gì ?vì sao?

-Mỗi nghề đều có ý nghĩa rất quan trọng dối với cuộc sống con người và tạo ra rất nhiều sản phẩm do dó khi sử dụng các sản phẩm đó c/c phải biết giữ gìn các sản phẩm mà cô chú công nhân đã tạo ra.

Hoạt động 2 : Bé thích chơi gì

 

-Cô đã chuẩn bị rất nhiều góc chơi cho lớp mình.

- Các con hãy kể các góc chơi của lớp mình ?

-Hôm nay con sẽ chơi ở góc nào?

+ Chơi ở góc xây dựng con định làm gì?

+Còn các bạn ở góc phân vai con định sẽ chơi trò chơi gì?

+các bạn ở góc nghệ thuật con sẽ làm gì ?

+Còn góc học tập thì sao ?

+Trong khi chơi các con phải chơi như thế nào?

+ Chơi xong con phải làm gì?

Hoạt động 3 : Chúng mình cùng chơi nhé

-Đọc bài đồng dao”tay đẹp” về góc chơi

-Cô cho trẻ về góc chơi thảo luận vai chơi

-Cô đến các góc chơi quan sát và gợi ý cho trẻ tạo ra sản phẩm.

-Hướng dẫn cách đối thoại giữa các vai chơi

-Cô đến các góc chơi gợi ý cho trẻ chơi

_Cô hướng dẫn trẻ giao lưu với các góc chơi

_Cô quan sát và  đến nhận xét một số góc chơi

Hoạt động 4: Mình cùng xem nhé

_Cô cho trẻ đến góc xây dựng

+Các chú công nhân xây dựng hôm nay con xây dựng những gì?con xây dựng bằng cách nào?

-muốn cho khu vườn của mình sạch đẹp con phải làm sao?

_Cô mời các bạn góc nghệ thuật hát múa tặng các bạn

_Cô nhận xét chung

_Giáo dục trẻ giữ vệ sinh công cộng.

_Cho trẻ thu đồ dùng, đồ chơi.

*Kết thúc hoạt động.

 

 

 

 

Trẻ hát và vận động

 

Trẻ suy nghĩ và trả lời

 

 

 

Trẻ kể

 

 

 

 

 

 

 

 

Cháu kể các góc chơi

Trẻ nói về góc chơi mà trẻ chọn

 

 

 

 

 

 

 

Về góc chơi và thảo luận vai chơi

Tham gia vào góc chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ quan sát trên mô hình

 

   Thứ hai ,ngày 4/11/2013

Hoạt động phaùt trieån theå chaát

NEÙM XA BAÈNG MOÄT TAY, BAÄT XA 50 cm

 

 

 

I/ YEÂU CAÀU

1 .Kieán thöùc

-Treû bieát caàm tuùi caùt baèng tay phaûi , keát hôïp tay caâh ñeå duøng söùc ñeå neùm .Trẻ biết cách  baät  xa.

2. Kyû naêng

-Reøn luyeän kyõ naêng neùm xa baèng moät tay , baät xa 50 cm thaønh thaïo, cuõng coá kyõ naêng neùm.

-Phaùt trieån theå löïc cho treû.reøn toá chaát : nhanh nheïn , kheùo leùo cho treû .

3 .Thái độ:

-Giaùo duïc treû :khoâng neùm vaøo ngöôøi baïn

II/ CHUAÅN BÒ :

*Đồ dùng của cô:

-Saân baõi saïch thoaùng, gaäy theå duïc, vaïch chuaån, 2 tuùi caùt

*Đồ dùng của trẻ:

-Cờ đủ cho mỗi trẻ

*Nội dung tích hợp: GDAN: “Cô giáo em”

IV/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ

Hoaït ñoäng 1 : “ khaùm phaù ngheà daïy hoïc

- Coâ vaø treû cuøng hát bài “Cô giáo em”

-Đàm thoại về nội dung bài hát

-Treû keå moät soá ngheà: ngheà thôï may, baùn haøng, giaùo vieân, taøi xeá, laøm toùc

-Giaùo duïc treû yeâu quyù caùc ngheà.

Hoaït ñoäng 2: khôûi ñoäng

-Cho treû voã tay ñi voøng troøn vöøa ñi vöøa voã tay keát hôïp caùc kieåu chaân …… sau ñoù veà 4 haøng ngang.

Hoaït ñoäng 3 : troïng ñoäng :xem ai khoûe nhaát”

A / ( BTPTC)

-Hoâ haáp : laøm gaø gaùy

-Tay vai: tay dang ngang gaäp vaøo vai

-Chaân : tay dang ngang döa veà tröôùc chaân chuøng goái

-Buïng :  tay choùng hoâng quay sang hai beân

 

-Baät: taïi choå

Hoài tónh : cho treû ñi nheï nhaøng hít thôû saâu

B / vaän ñoäng cô baûn

Cho treû veà hai haøng doïc ñoái dieän nhau

  - Coâ giôùi thieäu ñeà taøi daïy coâ cho treû nhaéc laïi  2 laàn  teân ñeà taøi vaø cuøng ñoàng thanh caû lôùp.

  - Coâ môøi 1treû leân thöïc laøm maãu cho caû lôùp ,xem( khoâng giaûi thích)

  - Treû thöïc hieän xong caû lôùp voå tay.

  - Treû thöïc hieän laàn 2 coâ giaûi thích töøng chi tieát cho caû lôùp cuøng hieåu.

  - Coâ cho treû thöïc hieän ñeán heát lôùp.

  - Coâ chuù yù treû thöïc hieän vaø söûa sai cho treû.

  - Coâ choïn 2 ñoäi tham gia chôi troø chôi “ai neùm xa nhaát”

  - Coâ neâu caùch chôi luaät chôi

  - Coâ nhaän xeùt tuyeân döông 2 ñoäi tham gia chôi.

Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi vaän ñoäng  “meøo ñuoåi chuoät

  - Coâ neâu caùch chôi luaät chôi cho treû naém roõ. Treû cuøng thöïc hieän chôi.

  - Coâ quan saùt söûa sai vaø höôùng daån treû chôi cho ñuùng.

  - Coâ vaø treû haùt “chaùu yeâu coâ chuù coâng nhaân”

Hoaït ñoäng 4: hoài tænh

Haùt coâ vaø meï ñi voøng troøn hít thôû nheï nhaøng .

 

-Ñoäi hình voøng troøn

 

-Treû laøm theo hieäu leänh cuûa coâ

 

-Ñoäi hình 4 haøng ngang

 

-Treû taäp theo coâ

 

 

 

 

 

 

 

-Treû thöïc hieän

 

-Treû thi ñua

 

-Treû thöïc hieän laïi

 

 

 

 

Treû cuøng thi ñua vaø cuøng thöïc hiện

 

 

 

 

 

 

 

Treû tham gia chôi troø chôi cuøng caùc baïn

Treû haùt keát thuùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hít thôû nheï nhaøng

Treû chuù yù baïn laøm maãu vaø chuù yù nghe coâ giaûi thích vaø cuøng thöïc hieän.

Treû thöïc hieän

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI

*Dạy bài hát “Cô giáo miền xuôi”

*Chơi trò chơi “Kéo co”

*Chơi tự do

I .Muïc ñích yeâu caàu:

1. Kieán thöùc:

    - Treû biết hát theo cô cả bài hát.

- Treû bieát ñöôïc caùch chôi vaø luaät chôi cuûa troø chôi daân gian “Keo co”

2. Kyõ naêng:

- Reøn cho treû kó naêng kheùo leùo cuûa ñoâi chaân.

- Reøn cho treû moät soá kó naêng vaän ñoäng veà cô tay cuûa treû; bieát phoái hôïp toaøn thaân khi tham gia troø chôi.

3.Thái độ:

    - Giaùo duïc treû ñoaøn keát vôùi nhau khi chôi, khoâng ñöôïc tranh giaønh ñoà chôi vôùi baïn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy baïn…..

    - Giaùo duïc treû bieát giöõ veä sinh moâi tröôøng saïch seõ, khoâng vöùt raùc böøa baõi, bieát nhaët raùc boû vaøo thuøng raùc vaø röûa tay saïch seõ khi thöïc hieän xong.  

III/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

         - Moät soá baøi haùt veà chuû ñeà:Bản thân

          - Saân tröôøng saïch seõ, ñoà chôi ngoaøi trôøi cho treû

*Đồ dùng của trẻ:

         -Dây kéo co

         - Sôïi thung, haït soûi.

*Nội dung tích hợp:VH: Thơ “Cô giáo em”

                                Đồng dao “dung dăng dung dẻ”

     HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

        HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

*Hoạt động 1: Dạy bài hát “Cô giáo miền xuôi”

--Đọc bài thơ “coâ giaùo em”

-Caùc con vöøa haùt baøi haùt noùi veà ngheà gì?

Cho treû keå vaøi duïng cuï hoïc taäp .

Caùc con laøm gì ñeå giöõ duïng cuï hoïc taäp theâm saïch ñeïp . Caùc con ôi? Trong gia ñình con moãi ngöôøi ñeàu coù caùc ngheà khaùc nhau ñuùng khoâng con?aø ngoaøi xaõ hoäi cuõng vaäy,moãi ngheà ñeàu coù lôïi ích rieâng cuûa chuùng.nhö: baùc só thì chöûa beänh cho moïi ngöôøi, theá baùn haøng thì laø baùn nhöõng gì vaäy con?troø chuyeän veà chuû ñeà ngaøy.

Vì vaäy ngheà naøo cuõng giuùp ích cho xaõ hoäi caùc con phaûi quyù troïng caùc ngheà…

-Cô giới thiệu bài hát “Cô giáo miền xuôi”và hát cho trẻ nghe lần 1.

-Lần 2 cô hát từng câu cho trẻ hát theo đến hết bài.

-Cô mời nhóm ,cá nhân,tổ hát.

*Hot động 2: Chôi TCDG “Keo co”

- Coâ höôùng daãn caùch chôi cho chaùu naém.

-Cô có một sợi dây cô sẽ mời hai đội lên mỗi đội là 4 bạn ,khi có hiệu lệnh của cô đội nào kéo về phía mình nhiều hơn thì đội đó sẽ thắng.

- Cho chaùu chôi vaøi laàn.

- Nhaän xeùt giôø chôi.

*Hot đng 3: Chôi töï do

  AØ! Baây giôø laø thôøi gian caùc baïn ñöôïc vui chôi töï do.

-Đọc bài đồng dao “Dung dăng dung d

- Coâ cho treû chôi töï do theo nhoùm:

+ Nhoùm chôi troø chôi:Nhy dây 

    + Nhoùm chôi troø chôi: Trò chơi dân gian.

+ Nhoùm chôi ñoà chôi ngoaøi trôøi

- Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

- Coâ giaùo duïc treû röûa tay saïch seõ sau khi chôi.

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ nói theo suy nghĩ của trẻ

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ tích cực tham gia trò chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi theo nhóm

- Cho trẻ vệ sinh: rửa mặt, rửa tay, đi vệ sinh

- Trả trẻ:  cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong các hoạt động ở trường

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

KHÁM PHÁ XÃ HỘI

TROØ CHUYEÄN VEÀ NGAØY NHAØ GIAÙO VIEÄT NAM

 

 

I/ YEÂU CAÀU

1.Kieán thöùc:

-Treû bieát ñöôïc ngaøy teát cuûa thaày coâ laø ngaøy 20  -11.

2. Knaêng:

-Reøn cho treû coù loøng kính troïng bieát ôn thaày coâ giaùo cuûa mình.

3. Thái độ:

-Giaùo duïc treû : yeâu meán coâ giaùo cuûa mình.

II/ CHUAÅN BÒ

Đồ dùng của cô:

-Tranh aûnh veà coâ giaùo, tranh sinh hoaït taäp theå , tranh veõ baïn taëng quaø coâ giaùo ,baûng  næ, que chæ, baêng nhaïc.

Đồ dùng của trẻ:

-Tranh ,màu sáp ,kéo

Nội dung tích hợp:GDAN “Cô giáo miền xuôi”

                               TH: Vẽ hoa ,cắt dán hoa

TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

                       Hoaït ñoäng cuûa coâ

         Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1:Bé vui trò chuyện

-Haùt coâ giaùo nieàm xuoâi”

-Caùc con vöøa haùt baøi haùt noùi veà ngheà gì?

-Cho treû keå moät soá ngheà maø treû bieát.

-Caùc con ôi coù moät caùi ngheà raát vaát laøm ra haït gaïo caùc co phaûi laøm gì?

-Coâ giaùo con laøm  nhöõng coâng vieäc gì?

-Con coù yeâu coâ giaùo cuûa mình khoâng?

Hoaït ñoäng 2: Cô giáo của bé

-Cho treû xem tranh vaø ñaøm thoaïi veà tranh.

-Tranh veõ veà gì?

-Trong tranh các bạn đang làm gì?

-Caùc con bieát trong thaùng 11 coù ngaøy leã gì neø?

-Ño ùlaø ngaøy gì?

-Ñeå toû loøng bieát ôn cuûa mình ñoái vôùi coâ cuûa mình caùc con laøm gì?

-Vaøo ngaøy ñoù ôû tröôøng mình coù toå chöùc ngaøy leã caùc con laøm gì ?

-Ñeå goùp vui chöông trình caùc con laøm gì  ?

-Tiếp tục cô cho trẻ quan sát tranh nói về nghề giáo viên

-Cô đàm thoại trên bức tranh

Hoaït ñoäng 3: Bé khéo tay

Đọc thơ “Bàn tay cô giáo”về 4 nhóm làm tranh tặng cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

+Tổ 1 :Cắt dán hoa

+Tổ 2:Vẽ hoa

+Tổ 3:Xé dán hoa

-Nhận xét  sau khi trẻ tạo ra sản phẩm

-Coâ cuøng treû bieãu dieãn vaên ngheä ca haùt caùc baøi haùt veà thaày coâ vaø ngaøy   20    -   11.

-Coâ nhaän xeùt  tuyeân döông

-Giaùo duïc treû: caùc con phaûi bieát kính troïng ,yêu quý cô giáo của mình

-Ñoäi hình  4 haøng doïc

-Treû haùt vaø tham gia troø chuyeän cuøng coâ.

 

-Treû keå

 

-Treû traû lôøi theo yù treû.

 

 

-Ñoäi hình  Chöõ u

 

-Treû quan saùt tranh vaø traû lôøi noäi dung tranh.

 

 

 

 

 

-Ñoäi hình  voøng cung

 

-Treû về 4 nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba ,ngày 5/11/2013

Hoạt động phaùt trieån nhaän thöùc

THEÂM BÔÙT CHIA NHOÙM ÑOÀ VAÄT

COÙ SOÁ LÖÔÏNG 6 THAØNH HAI PHAÀN

I/ YEÂU CAÀU

1.Kieán thöùc :

-Treû bieát ñeám soá löôïng töøng nhoùm vaø bieát theâm bôùt ñeå hai nhoùm baèng nhau.

2. K naêng :

-Phaùt trieån oùc quan saùt vaø oùc trí tueä cho treû .

3.Thái độ:

-Giaùo duïc treû : tính ham hoïc moân naøy.

II/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô

-Moät soá ñoà duøng hoïc taäp  coù soá löôïng 6, roå , baûng , que chæ, moâ hình….

*Đồ dùng của trẻ:

-Tranh trẻ tô chia nhóm

*Nội dung tích hợp:GDAN: “Cô giáo em”

                               MTXQ: Nghề giáo viên

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1:oån ñònh gaây höùng thuù 

-Haùt “coâ giaùo em”

-Hoûi treû baøi haùt noùi  veà ai?

-Baøi haùt noùi veà ngheà gì ? Vì sao con bieát ?

Cho treû keå moät soá duïng cuï cuûa ngheà giaùo vieân .

Caùc con laøm gì ñeå duïng cuï hoïc taäp cuûa caùc con saïch ñeïp ?

-Caùc con ôi ôû cöûa haøng baùn duïng cuï hoïc taäp coù raát nhieàu ñoà duøng coâ chaùu mình cuøng ñeán ñoù xem nha!

Hoaït ñoäng 2: luyeän taäp theâm bôùt treân moâ hình

-Cho ñoïc thô ñeán xem moâ hình

-Ñeán moâ hình roài

-Caùc con nhìn xem trong moâ hình coù nhöõng ñoà duøng gì?

-Cho treû ñeám

-Coâ coù 6 caây vieát chì vaø 5 vieân phaán caùi naøo nhieàu hôn , nhieàu hôn maáy ?

-Coâ cho treû so saùnh

-Coâ muoán hai nhoùm baèng nhau phaûi laøm sao?

-Coâ coù 7 caây buùt maøu vaø 6 caây vieát chì caùi naøo nhieàu hôn , nhieàu hôn maáy?

-Coâ muoán soá  buùt maøu baèng soá vieát chì baèng nhau phaûi laøm gì?

-Hoâm nay coâ cho caùc con veà lôùp  tìm hieåu tieáp

Hoaït ñoäng 3: khaùm phaù theâm bôùt vaø phaân nhoùm

-Coâ gaén 5 caây vieát chì vaø 6 quyeån taäp caùi naøo nhieàu hôn ? vì sao?

-Muoán baèng nhau chuùng ta phaûi laøm sao?

-Cho treû so saùnh

-Cho treû theâm

-Cho treû tìm soá 6

-Hoâm nay coâ seõ daïy caùc phaân chia ñoà vaät coù soá löôïng 6 thaønh hai phaàn.

-Coâ chia nhoùm   3     -   3

   4    -  2

                            5     -   1

-Coâ cho treû leân chia

-Moät soá treû leân chia theo yeâu caàu cuûa coâ.

-Hoâm nay caùc con hoïc raát laø ngoan ñeå thöôûng cho lôùp mình chôi moät troø chôi.

Hoaït ñoäng 4: luyeän taäp

-Troø chôi chia nhoùm theo yeâu caàu

-Coâ giaûi thích caùch chôi luaät chôi

-Treû chôi coâ quan saùt treû

-Nhaän xeùt moõi  ñôït chôi

*Troø chôi thöù 2: thi toâ nhanh nhoùm coù 6 ñoái töôïng

-Coâ giaûi thích caùch chôi

-Treû chôi coâ quan saùt treû

-Nhaän xeùt tuyeân döông

-Coâ giaùo duïc treû: caùc con chuù yù ñeå hoïc gioûi moân hoïc naøy

 

 

-Ñoäi hình 4 haøng doïc

-Treû haùt vaø tham gia troø chuyeän cuøng coâ

 

-Treû traû lôøi theo yù treû

 

-Ñoäi hình töï do

 

 

-Treû traû lôøi

 

-Treû ñeám 

-Treû so saùnh

-Treû theâm vaøo

 

 

-Treû bôùt ra

 

-Ñoäi hình chöõ u

-Treû ñeám

-Treû so saùnh

 

 

 

-Treû theâm

-Treû chuù yù xem coâ chia nhoùm

 

 

-Coâ chia treû xem

 

-Treû leân chia

 

 

 

 

 

 

-Treû chôi

 

 

 

 

-Treû thi ñua

 

 

HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI

                                                    *Đọc đồng dao

                         *Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”

                                                   *Chơi tự do

I .Muïc ñích yeâu caàu:

1. Kieán thöùc:

    - Treû thuộc các bài đồng dao về chủ đề ngành nghề

- Treû bieát ñöôïc caùch chôi vaø luaät chôi cuûa troø chôi daân gian “Mèo đuổi chuột

2. Kyõ naêng:

- Reøn cho treû kó naêng nhanh nhn ca tr

- Reøn cho treû moät soá kó naêng vaän ñoäng veà cô tay cuûa treû; bieát phoái hôïp toaøn thaân khi tham gia troø chôi.

3.Thái độ:

    - Giaùo duïc treû ñoaøn keát vôùi nhau khi chôi, khoâng ñöôïc tranh giaønh ñoà chôi vôùi baïn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy baïn…..

    - Giaùo duïc treû bieát giöõ veä sinh moâi tröôøng saïch seõ, khoâng vöùt raùc böøa baõi, bieát nhaët raùc boû vaøo thuøng raùc vaø röûa tay saïch seõ khi thöïc hieän xong.  

III/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

         - Moät soá baøi đồng dao chuû ñeà:Gia đình

          - Saân tröôøng saïch seõ, ñoà chôi ngoaøi trôøi cho treû

*Đồ dùng của trẻ:

         - Mũ mèo ,mũ chut

         - Sôïi thung, haït soûi.

*Nội dung tích hợp: Đồng dao “Kéo cưa lừa xẻ,đi cầu đi quán ..”                           

 

    HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

       HOẠT ĐỘNG CỦA  TRẺ

*Hoạt động 1:Bé đọc đồng dao

-Cô tổ chức cho trẻ luân phiên đọc đồng dao.

-Cô mời nhóm ,tổ cá nhân đọc .

*Hoạt động 2: Chơi TCDG “Mèo đuổi chuột”

- Coâ neâu caùch chôi cho chaùu naém.

-Cô sẽ chọn ra một bạn làm mèo và một bạn làm chuột ,khi có hiệu lệnh thì bạn mèo sẽ đuổi theo bạn chuột  nhớ là bạn mèo chạy lỗ nào thì bạn chuột chạy lỗ đó .còn các bạn khác sẽ làm lỗ cho các bạn chui qua.

- chaùu chôi traät töï, trung thöïc trong khi chôi.

*Hot động 3: Chôi töï do

Baây giôø laø thôøi gian caùc baïn ñöôïc vui chôi töï do.

- Coâ cho treû chôi töï do theo nhoùm:

+ Nhoùm chôi troø chôi:Cp cua

+ Nhoùm chôi troø chôi: Trò chơi dân gian.

+ Nhoùm chôi ñoà chôi ngoaøi trôøi

      - Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

      - Coâ giaùo duïc treû röûa tay saïch seõ sau khi chôi.

 

 

Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi

 

 

 

Trẻ chơi tự do

*Hoạt động vệ sinh ăn trưa –Ngủ trưa:

-Nhắc nhở cháu rửa tay bằng xà bông trước khi ăn và sau khi đi tiểu ,lau mặt và cổ

- Giới thiệu món ăn và những thực phẩm có trong thức ăn , cách chế biến , động viên cháu ăn hết xuất

- Theo dõi giấc ngủ để có biện pháp xử lí kịp thời

- Giới thiệu món ăn phụ ,tạo không khí thoải mái để trẻ ăn ngon miệng .

 

 

                            HOẠT ĐỘNG CHIỀU

BTLNT:Thöïc Haønh  Caùch Pha Nöôùc Cam

I/ Muïc ñích yeâu caàu :

  1.Kieán thöùc :

-Treû bieát ñöôïc caùch pha nöôùc cam goàm coù bao nhieâu böôùc?thöïc hieän caùc böôùc nhö theá naøo?treû bieát pha thaønh ly nöôùc cam.

2.Knaêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, coù tö duy nhaïy beùn, oùc quan saùt,laøm theo ñuùng yeâu caàu cuûa coâ.

3.Thái độ:

- Giaùo duïc treû neân uoáng nöôùc cam nhieàu vì trong nöôùc cam coù nhieàu vitamin raát toát cho söùc khoûe.

II/ Chuaån bò :

*Đồ dùng của côâ: ñöôøng ,cam, ly, duïng cuï vaét cam, nöôùc ñaù.

*Đồ dùng cuûa treû : ñöôøng ,cam, ly, duïng cuï vaét cam, nöôùc ñaù

*Nội dung tích hôïp : GDAN : “Cháu yêu cô chú công nhân”.

III/ Toå chöùc hoaït ñoäng :

 

 

               Hoaït ñoäng cuûa coâ

 

              Hoaït ñoäng cuûa treû

 

Hoaït ñoäng 1: tìm hieåu veà chuû ñeà ngaøy.

-Hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân”

  Daãn treû ñeán xem tranh veõ moät soá ngheà trong xaõ hoäi.vaäy khi lôùn leân con thích ngheà naøo nhaát? Coâ môøi moät soá treû traû lôøi theo yù thích?

Giaùo duïc treû phaûi bieát toân troïng vaø yeâu quyù caùc ngheà….

 Hoaït ñoäng 2 : daãn daét ñeà taøi .

Hoâm nay coâ seû daïy cho con bieát caùch pha nöôùc cam nheù.

Coâ cho treû xem tranh töøng böùc tranh töøng böôùc moät.

Xong cho treû veà nhoùm thaûo luaân caùch thöïc hieän pha nöôùc cam.

Coâ cuõng coá yù kieán thaûo luaän.

Coâ laøm maãu laàn moät cho treû xem töøng böôùc pha nöôùc cam. Treû veà 3 nhoùm thöïc hieän caùch pha nöôùc cam.coâ chuù yù vaø höôùng daãn treû theâm

 Hoaït ñoäng 3 :luyeän taäp.

Cho 3 toå veà 3 nhoùm thöïc hieän choïn caùc böôùc theo yeâu caàu cuûa coâ.

Coâ chuù yù vaø höôùng daãn cho treû thöïc hieän.cho 3 toå cuøng uoáng thöôûng thöùc nöôùc cam do caùc baïn töï pha cheá.

Hoaït ñoäng 4 :treû cuøng nhau uoáng nöôùc cam vaø vaän ñoäng baøi haùt

Cho caû lôùp haùt baøi haùt “ em beù khoûe”

Cuõng coá ñeà taøi- keát thuùc

 

 

 

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû chuù yù nghe coâ höôùng daãn

 

 

 

 

 

 

Treû luyeän taäp

 

 

 

Treû haùt cuøng coâ

TRAÛ TREÛ

Coâ cho treû veä sinh, tay chaân saïch seû chaûy toùc goïn gaøng, coâ trao ñoåi vôùi phuï huynh veà moät ngaøy hoaït ñoäng cuûa treû, tuyeân truyeàn cho phuï huynh bieát veà caên beänh  Tay –chân –miệng ñeå phuï huynh cuøng keát hôïp ñeå phoøng ngöøa cho treû.trao ñoå vôùi PH veà beù trong ngaøy.

 

 

 

 

Thứ tư ,ngày 6/11/2013

 

 

                                                 Hoạt động phaùt trieån thaåm myõ :

                                           VẼ CÔ GIÁO CỦA BÉ

I/ YEÂU CAÀU

1.Kiến thức:

- Chaùu veõ ñöôïc theo aán töôïng veà cô giáo thông  qua  những ñaëc ñieåm rieâng nhö ñaàu toùc , neùt maët .

2.Kỹ năng:

- Bieát phoái hôïp xaép seáp caùc boä phaän ñeå theå hieän laïi ñöôïc ngöôøi maø chaùu veõ.

- Reøn luyeän söï kheùo leùo cuûa ñoâi tay .

- Khuyeán khích treû taïo neùt ngoä nghónh saùng taïo theo khaû naêng.

3. Thái độ:

-Biết giữ gìn sản phẩm mình tạo ra.

-Giaùo duïc treû :bieát yeâu quyù vaø kính troïng cô giáo

II/ CHUAÅN BÒ

Đồ dùng của cô:

-Tranh veõ  maãu  3   -4 tranh , giaáy   A 4, maøu saùp , baøn gheá ñaày ñuû,maùy cattseett, baûng næ, troáng laéc, que chæ.

Đồ dùng của trẻ:

-Giấy vẽ ,màu sáp

Nội dung tích hợp:LQVH: “Thơ cô giáo em”

                               Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

 

                       Hoaït ñoäng cuûa coâ

                 Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1: Bé cùng trò chuyện

-Đọc bài thơ “coâ giaùo em”

-Caùc con vöøa haùt baøi haùt noùi veà ngheà gì?

Cho treû keå vaøi duïng cuï hoïc taäp .

Caùc con laøm gì ñeå giöõ duïng cuï hoïc taäp theâm saïch ñeïp . Caùc con ôi? Trong gia ñình con moãi ngöôøi ñeàu coù caùc ngheà khaùc nhau ñuùng khoâng con?aø ngoaøi xaõ hoäi cuõng vaäy,moãi ngheà ñeàu coù lôïi ích rieâng cuûa chuùng.nhö: baùc só thì chöûa beänh cho moïi ngöôøi, theá baùn haøng thì laø baùn nhöõng gì vaäy con?troø chuyeän veà chuû ñeà ngaøy.

Vì vaäy ngheà naøo cuõng giuùp ích cho xaõ hoäi caùc con phaûi quyù troïng caùc ngheà…

-Caùc con ôi saép ñeán ngaøy 20 – 11 laø ngaøy nhà giáo Việt Nam 20-11 các con cùng cô đi xem triển lãm tranh nhé.

 Hoaït ñoäng 2 : “Khaùm phaù ñeà taøi

   -Đọc bài đồng dao ‘Dung dăng dung dẻ”

   - Treû ñeán gaàn coâ haùt vaø cuøng nhau xem maãu tranh veõ giao.(4 tranh nhieàu kieåu)

   -Đây là tranh vẽ về ai?

   -Con thấy vẽ cô giáo như thế nào?

   -Cô hỏi các chi tiết

   - Coâ môøi vaøi treû traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa treû. Cho treû veà nhoùm thaûo luaän caùch veõ nhö theá naøo nghen?

Coâ cuõng coá yù kieán thaûo luaän.

Vaäy theo con muoán veõ được cô giáo mình thì con sẽ vẽ như thế nào?

Hoạt động 3: Bé khéo tay

Treû vaøo baøn ngoài thöïc hieän veõ.

Coâ chuù yù treû thöïc hieän vaø höôùng daãn treû veõ …

Coâ nhaéc tö theá ngoài caùch thöïc hieän.

-Cho treû ñoïc thô vaøo baøn .

-Cho treû nhaéc laïi tö theá ngoài vaø caùch caàm buùt

-Cho treû thöïc hieän vaøo giaáy A 4.

-Coâ quan saùt  vaø ñoäng vieän treû yeáu .

-Coâ gôïi môû cho treû veõ saùng taïo hôn.

Hoaït ñoäng 4: “Saûn phaåm ai ñeïp nhaát

Treû tröng baøy saûn phaåm?

- Coâ cho treû nhaän xeùt saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn.

- Saûn phaåm naøo ñeïp nhaát ? vì sao ñeïp?

- Saûn phaåm naøo chöa ñeïp? vì sao chöa ñeïp?

- Coâ nhaän xeùt laïi saûn phaåm ñeïp vaø chöa ñeïp.                       -Coâ tuyeân döông tranh ñeïp vaø khuyeán khích treû laàn sau veõ cho kheùo ñeïp hôn hen con.

  - Coâ vaø treû haùt “coâ giaùo em “

-Coâ giaùo duïc treû : caùc con veà nhaø veõ laïi cho ba meï xem nha !

 

- Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

Treû keå theo söï hieåu bieát cuûa treû.

 

 

Traû lôøi theo coâ.

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ xem tranh

 

 

Treû xem tranh vaø ñeán  ñaøm thoaïi cuøng coâ

 

 

 

 

Treû traû lôøi theo yeâu caàu cuûa coâ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû traû lôøi cuøng coâ.

Treû nhaän xeùt saûn phaåm cuûa baïn cuûa mình

 

 

 

 

Treû haùt keát thuùc.

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

*Ôn bài thơ “Cô giáo em”.

          *Trò chơi: “Bịt mắt châm bóng”

                                            *Chơi tự do

I. Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức

-Trẻ thuộc bài thơ và đọc diễn cảm bài thơ

- Trẻ biết chơi trò chơi: Bịt mắt châm bóng

- Trẻ chơi tự do đúng với hướng dẫn của cô

2.Kỹ năng:

-   Sự chú ý lắng nghe

-   Rèn nề nếp trẻ trong khi chơi

-   Tay chân nhanh nhẹn, khéo léo

3.Giáo dục:

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

II. Chuẩn bị

*Đồ dùng của cô

-   Trống lắc

*Đồ dùng của trẻ:

-Bóng ,que châm bóng

-   Đồ chơi ,thung nhảy dây

*Nội dung tích hợp:AN “Cô giáo miền xuôi

 

 

 

III.Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1.Hoạt động 1: bé cùng đọc thơ

--Haùt coâ giaùo mieàn xuoâi”

-Caùc con vöøa haùt baøi haùt noùi veà ngheà gì?

-Cho treû keå moät soá ngheà maø treû bieát.

-Caùc con ôi coù moät caùi ngheà raát vaát laøm ra haït gaïo caùc co phaûi laøm gì?

-Coâ giaùo con laøm  nhöõng coâng vieäc gì?

-Con coù yeâu coâ giaùo cuûa mình khoâng?

-Sau đó cô giáo dục lại.

-Nói vê tình cảm của các bạn nhỏ đối với cô giáo các con có nhớ đó là bài thơ nào không?.Đó là bài thơ “Cô giáo em”Hôm nay cô cháu mình cùng nhau đọc nhé.

-Cô và cả lớp cùng đọc .

-   Cô mời tổ ,nhóm ,cá nhân đọc.

2. Hoạt động 2: bé chơi trò chơi

-   Vậy bây giờ cô sẽ cho các con chơi 1 trò chơi nha. Đó là trò chơi “Bịt mắt châm bóng” các con hãy lắng nghe cô nói cách chơi nha

- Cô nêu cách chơi

- Cô hướng dẫn trẻ chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô quan sát, bao quát trẻ

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

3. Hoạt động 3: Bé vui chơi

- Cho trẻ kể tên các đồ chơi trong sân trường

- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trong sân và chơi theo sự hướng dẫn của cô

- Cô quan sát bao quát trẻ

- Cô nhận xét tuyên dương

Kết thúc: Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt

 

 

 

 

Trẻ tham gia trả lời câu hỏi của cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ đọc thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe tích cực tham gia trò chơi

 

 

 

Trẻ chơi tự do

 

 

 

 

I/ Muïc ñích yeâu caàu :

1.Kieán thöùc :

- Treû hieåu noäi dung baøi thô ,ñoïc dieãn caûm baøi thô, vaø thuoäc baøi thô “boù hoa taëng coâ”.

2.K naêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, coù tö duy nhaïy beùn, oùc quan saùt vaøñoïc dieån caûm noäi dung baøi thô.traû lôøi caâu hoûi roû raøng

3.Thái độ::

Giaùo duïc treû phæa bieát quyù troïng coâ giaùo cuûa mình ,leã pheùp vôùi coâ.  treû khi lôùn leân phaûi bieát yeâu quyù ngheà naøo ñoù trong xaõ hoäi.

II/ Chuaån bò :

*Đồ dùng cuûa coâ:

- Tranh chuû ñieåm,tranh phong baøi thô “boù hoa taëng coâ”

*Đồ dùng cuûa treû :

-Moät soá loaïi hoa khaùc nhau.

*Nội dung tích hôïp : GDANCô và mẹ”

                               Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

IIIToå chöùc hoaït ñoäng:

 

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

 

Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1 : Bé vui trò chuyện

-Hát bài hát ‘Cô và mẹ”

-Đàm thoại về nội dung bài hát”

  Daãn treû ñeán xem tranh veõ moät soá ngheà nhö : giaùo vieân, thôï may, bộ đội …hoâm nay coâ vaø caùc con cuøng tìm hieåu veà ngheà giaùo vieân nheù.

-cho trẻ xem tranh ảnh nói về nghề giáo viên.

-Đàm thoại về nội dung bức tranh

Giaùo duïc treû phaûi bieát toân troïng vaø yeâu quyù caùc ngheà…

-Các con ơi sắp đến đây là ngày gì nói về cô giáo?

-Thế con sẽ làm gì để cô vui lòng?

-Cũng có một bạn nhỏ rất yêu mến cô giáo của mình nên đã làm một bó hoa để tặng cô đó các con và tác giả  đã sáng tác được bài thơ “Bó hoa tặng cô” Hôm nay cô sẽ dạy cho lớp mình.

Hoaït ñoäng 2 : “Khaùm Phaù Ñeà Taøi”

-Coâ ñoïc thô laàn 1 dieån caûm

-Coâ ñoïc laàn 2 cho treû xem tranh phong baøi thô

-Coâ vaø treû cuøng ñoïc treân tranh chöõ to

-Coâ giaûi thích töø khoù

-Cho 2 nhoùm veà thaûo luaän noäi dung baøi thô noùi leân ñieàu gì?

-Coâ vaø treû cuøng nhau troø chuyeän veà noäi dung baøi thô.

-tổ chức cho trẻ thi đuaAi đoïc thô hay

- Treû veà chöõ u haùt luyeän taäp theo nhoùm, theo toå.

- Cho toå ñoïc thô, caù nhaân ñoïc thô.

Cho treû ñoïc thô noái tieáp nhau theo hieäu leänh cuûa coâ.

  Hoaït ñoäng 3 :  “Ñoäi Naøo Thoâng Minh” troø chôi “Làm quà taëng coâ ”

-Coâ neâu caùch chôi luaät chôi cho treû naém.

   - Coâ chuù yù treû chôi vaø höôùng daån treû chôi toát hôn. Cho treû chôi nhieàu laàn.

   -Coâ tuyeân döông caû lôùp.

   - Coâ vaø treû haùt “boâng hoa möøng coâ ”

   - Hoâm nay coâ daïy caùc baøi thô gì? Baïn naøo nhaéc laïi coâ nghe naøo?

-Caû lôùp lại bài ñoïc thô “Bó hoa tặng cô”

 

 

 

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

Treû keå theo söï hieåu bieát cuûa treû.

 

 

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

Treû laéng nghe

 

 

 

Treû haùt cuøng coâ

 

 

 

 

Đọc bài đồng dao dung dăng dung dẻ

 

 

 

 

 

Treû tham gia chôi

 

 

 

 

 

 

Keát thuùc

 

- Nhaän ra nhöõng ñaëc ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau qua neùt vieát giöõa hai chöõ 

i , t

- Treû bieát ñaëc ñieåm, caáu taïo, bieát keå ñöôïc moät soá ngheà

2. Kyõ naêng:

- reøn cho treû kyõ naêng ñoïc ñuùng caùc cöø coù chöõ caùi  i , t , c

- Phaùt trieån khaû naêng ghi nhôù coù chuû ñònh.

- Treû phaùt trieån xuùc giaùc vaø tö duy qua caùc troø chôi.

3. Thaùi ñoä:

- Treû höùng thuù tham gia caùc hoaït ñoäng trong giôø hoïc

- Giaùo duïc treû tìm ñoïc ñöôïc caùc chöõ caùi i , t , c qua caùc töø ôû tröôøng, ôû nhaø, treân saùch baùo…,..

II/ CHUAÅN BÒ:

   * Ñoà duøng cuûa coâ:

- Taïo moâi tröôøng chöõ phuø hôïp vôùi chuû ñeà ngheà nghieäp : daùn tranh : baùc só , thôï may .

          - Caùc  slide trình chieáu laøm quen chöõ  i , t , c treân maøn hình vi tính:

- Theû chöõù caùi i , t , c

- coù caâu gôïi yù troø chôi “ OÂ cöûa bí maät” : 3 tranh

* Ñoà duøng cuûa treû:

-         30 roå coù chöùa caùc chuõ caùi u , ö , i, t, c.

 

-         Caùc oâ cho troø chôi “ ñoaùn yù ñoàng ñoäi ”

* Nội dung tích hợp:

- LQVH: Caùc baøi ñoàng dao, ca dao:

+ Vuoát hoät noå

+ Taäm taàm voâng

+ Reàânh reành raøng raøng

- MTXQ: moät soá  ngheà

- Troø chôi ñoaùn yù ñoàng ñoäi

 

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1: Beù Bieát Ngheà Naøo

-Coâ vaø treû cuøng haùt vaø vaän ñoäng baøi haùt baùc ñöa thö vui tính

-Coâ vaø caùc con vöøa haùt vaø vaän ñoäng baøi haùt noùi veà ngheà gì?

Ngheà ñöa thö coøn goïi laø ngheà gì vaäy caùc con .

-Môøi moät vaøi treû keå moät soá ngheà maø treû bieát .

-Caùc con vöøa keå caùc ngheà ñoù nhö theá naøo vaäy caùc con ?

-Caùc con ôi caùc ngheà trong xaõ hoäi raát coù ích cho chuùng ta nhö ngheà baùc só chöõa beänh cho caùc con khi oám ñau neø vì vaäy caùc con phaûi bieát quyù troïng caùc ngheà nhôù chöa neø

-Caùc con ôi coâ coù moät ngheà khoâng bieát ñoù laø ngheà gì caùc con laéng nghe coâ ñoïc coâ ñoá noùi veà ngheà gì nha!

-Coâ ñoïc caâu ñoá

Ai maëc aùo traéng.

Coù chöõ thaäp xinh .

Tieâm thuoác cho chuùng mình .

Seõ mau laønh beänh .

Ñoù laø ngheà gì ?

2.  Hoaït ñoäng 2: Beù khaùm phaù chöõ caùi

* Ñöa treû ñeán tröôùc maøn hình vi tính.

  Laøm quen chöõ caùi “i ” :

 

Cho treû xem aûnh “baùc só “

-Tranh noùi veà ai vaäy caùc con coâ coù töø  “baùc só “

Ñoïc töø  “baùc só “

- Giôùi thieäu caùc theû chöõ gheùp thaønh töø “baùc só ” cho treû ñoïc

- Môøi treû choïn vaø ñoïc caùc chöõ caùi hoïc roài.

- Môøi treû choïn chöõ caùi coøn laïi

- Coâ giôùi thieäu vaø phaùt aâm chöõ caùi  “i ” ( 2 laàn )

 

- Môøi caû lôùp, môøi nhoùm phaùt aâm cuøng coâ: “i ”

 

-Cho treû chuyeàn tay nhau chöõ “ i ” vaø phaùt aâm.

- Môøi treû nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa chöõ “i ” ( Môøi nhieàu treû nhaän xeùt )

* Coâ löu yù söõa sai cho treû.

- Coâ giôùi thieäu caùc con ôi chöõ i coù nhieàu kieåu chöõ , chöõ caùi “iø” vieát thöôøng , chöõ      “ i” in thöôøng ,”  i” in hoa vaø cuøng phaùt aâm “i”.

  Laøm quen chöõ caùi “t” :

- Caùc con coâ coù tranh noùi veà ngheà gì vaäy ?

- Cho treû xem aûnh “thôï may ” treân maøn hình.

- Giôùi thieäu caùc theû chöõ gheùp thaønh töø “thôï may ”

- Môøi treû choïn vaø ñoïc caùc chöõ caùi hoïc roài.

- Coâ giôùi thieäu vaø phaùt aâm chöõ caùi  “t” ( 2 laàn )

- Môøi caû lôùp, môøi nhoùm phaùt aâm cuøng coâ: “tôø ”

 

-Cho treû chuyeàn tay nhau chöõ “tôø” vaø phaùt aâm.

- Môøi treû nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa chöõ “t” ( Môøi nhieàu treû nhaän xeùt )

* Coâ löu yù söõa sai cho treû.

-Khi phaùt aâm chöõ T löôõi caùc con nhö theá naøo ?

AØ ! Ñeå ñoïc ñöôïc chöõ “ Tôøø”  ñaàu löôõi ñuïng ñaàu trong haøm raêng treân vaø baät hôi ra “ Tôø “

- Coâ giôùi thieäu caùc con ôi chöõ caùi “tôø ø” vieát thöôøng , chöõ      “tôø” in thöôøng chöõ caùi “tôø “in hoa vaø cuøng phaùt aâm “ tôø ”.

Caùc con duøng ngoùn taïo ñeå taïo chöõ T

* So saùnh chöõ i– t:

- Treû so saùnh ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa hai chöõ caùi ivaø t:

Môøi 3, 4 treû

Cho treû leân chæ maùy

  Laøm quen chöõ caùi “c” :

-Cho treû chôi troø chôi taäp taàm voâng

-Cho treû ñoaùn

-Treû ñoaùn ñuùng coâ thöôûng cho caùc con moät moùn quaø

- Cho treû xem aûnh “moùn quaø ” treân maøn hình.

- Giôùi thieäu caùc theû chöõ c

- Coâ giôùi thieäu vaø phaùt aâm chöõ côø ” ( 2, laàn )

- Môøi caû lôùp, môøi nhoùm phaùt aâm cuøng coâ: “côø ”

- Cho treû chuyeàn tay nhau chöõ “côø ” vaø phaùt aâm.

- Con coù nhaän xeùt gì veà caùch phaùt aâm chöõ “c” ?

Khi phaùt aâm chöõ  C löôõi caùc con nhö theá naøo ?

-Aø ñeå phaùt chöõ c  cong löôõi leân

- Coâ giôùi thieäu caùc con ôi coù raát nhieàu kieåu chöõ , chöõ caùi “ côø ø” vieát , chöõ “ côø” in hoa ,  côø in thöôøng  vaø cuøng phaùt aâm “ côø”

-Con duøng hai ngoùn tay caùi vaø troû taïo cho coâ chöõ C

3.  Hoaït ñoäng 3: Troø Chôi Oâ Cöûa Bí Maät

Caùc con ôi coâ nhöõng böùc tranh soá , 2 ,3 ôû phía sau coù nhöõng oâ chöõ gì bí maät baây giôø coâ chaùu mình cuøng khaùm phaù nha !

* Chuùc möøng caùc baïn. Coøn oâ cöûa cuoái cuøng:

Hoaït Ñoäng 4 : “  Ai Nhanh hôn

- Ñoïc vuoát hoät noå veà hai haøng doïc

  + Caùch chôi: con laéng nghe coâ yeâu caàu choïn chöõ caùi gì vaø quan saùt trong roå choïn nhanh cho coâ chöõ caùi ñoù.

   + Luaät chôi: choïn nhanh vaø ñoïc ñuùng chöõ caùi coâ yeâu caàu.

 

- Troø chôi thöù 2 : “ñoaùn yù ñoàng ñoäng

   + Caùch chôi: coâ coù nhöõng oâ cöûa ôû phía sau coù nhöõng bí maät , coâ seõ môøi moät baïn leân sôø vaø noùi to cho baïn kieâm tra treân theû chöõ caùi cuûa mình ,

Luaät chôi :khi nghe coâ laéc troáng baïn naøo caàm treân tay gioáng nhö baïn mieâu taû chaïy nhanh veà chöõ ñoù neáu ai sai seõ bò phaït

   Coâ vaø treû cuøng chôi

Coâ nhaän xeùt moãi laàn chôi

Cuõng coâ giaùo duïc : hoâm nay coâ daïy caùc con chöõ caùi gì , veà nhaø caùc tìm chöõ caùi , i , t , c ñoïc laïi cho ba meï nghe

  Keát thuùc tieát hoïc 

 

 

Ñoäi hình 4 haøng ngang

 

Treû haùt vaø vaän ñoäng cuøng coâ .

Ngheà ñöa thö .

Ngheà dòch vuï .

Vaøi treû keå .

Raát coù ích trong xaõ hoäi .

Treû laéng nghe coâ

 

 

 

 

 

 

Treû laéng nghe coâ doïc caâu ñoá .

Treû laéng nghe vaø ñoaùn

Ñoäi hình 4 haøng doïc

 

 

 

Tranh baùc só

Treû ñoïc töø “ baùc só “

 

 

 

 

Treû leân tìm chöõ caùi hoïc roài trong töø baùc só  “ a”

Treû laéng nghe coâ phaùt aâm chöõ caùi “i”

Caù nhaân vaøi treû , nhoùm trai , gaùi

Treû chuyeàn nhau ñoïc to

Treû

Treû mieâu taû

 

 

Treû laéng nghe vaø ñoïc -

 

 

Treû xem tranh thôï may

Treû ñoïc töø thôï may

 

Treû tìm chöõ caùi ñaõ hoïc roài

 

Caù nhaân phaùt aâm , töøng toå phaùt aâm .

 

Treû nhaän xeùt

 

 

 

Treû traû lôøi theo yù treû

 

 

 

 

 

Gioáng nhau : chöõ i , t ñieàu coù moät neùt thaúng .

Khaùc nhau chöõ i coù daáu chaám coøn chöõ t coù neùt

ngang .

treû chôi cuøng coâ

tuyeân döông treû

 

 

 

treû ñoïc chöõ c

treû chuyeàn tay nhau

 

treû traû lôøi

 

 

treû laéng nghe

 

 

 

treû laéng nghe vaø môû soá

 

Ñoïc thô veà hai haøng doïc

 

Treû choïn theo yeâu caày cuûa coâ

 

 

Treû chuù yù laéng nghe coâ phoå bieán caùch chôi

 

 

 

 

Treû chôi

 

 

 

 

                                  HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI

 

1.Kiến thức

   -m quen hai anh em”.trẻ hiểu nội dung truyện

  - Trẻ biết chơi trò chơi “Bịt mắt đánh kẻng” 

  -  Chơi tự do đúng trò chơi theo yêu cầu của cô.

2.Kỹ năng

- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Rèn cho trẻ có đôi tay chân nhanh nhẹn, chơi có trật tự, tập trung trong khi chơi

 3.Thái độ

- GD trẻ chơi có trật tự, không nghịch phá…

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ

II/CHUẨN BỊ

1.Đồ dùng của cô

- Tranh ảnh về truyện

- Trống lắc

2. Đồ dùng của trẻ

-Dùi để đánh kẻng

-Một số đồ chơi ngoài trời.

3.Nội dung tích hợp: VH: Thơ”bác nông dân”

III/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

*HÑ 1:Kể chuyện “hai anh em”

-Đọc bài thơ “Bác nông dân”

-Đàm thoại về nội dung bài thơ

-Cô giới thiệu câu chuyện “Hai anh em “và kể cho trẻ nghe 2 lần .

-Đàm thoại nội dung câu chuyện.

- Coâ gôïi yù ñeå chaùu keå ñöôïc  và trả lời được câu hỏi

*Hoạt động 2:chơi trò chơi

-Cô tổ chức cho trẻ chơi “Bịt mắt đánh kẻng”

- Coâ höôùng daãn caùch chôi cho chaùu naém.

- Cho chaùu chôi vaøi laàn.

- Nhaéc nhôû chaùu bieát ñoaøn keát trong khi chôi.

- nhận xét tuyên dương

*Hoạt động 3: Chôi tự do

-Cho trẻ kể tên các đồ chơi trong sân trường

-Cho trẻ chơi đồ chơi trong sân trường với sự hướng dẫn của cô

- Coâ bao quaùt nhaéc nhôû chaùu chôi caån thaän.

-Cô nhận xét tuyên dương

 

-Trẻ tích cực trả lời câu hỏi

 

 

-Trẻ lắng nghe cô nói

 

 

 

 

 

 

-Tham gia trò chơi tích cực

 

 

 

-Chơi tự do

 

 

 

 

Hoaït ñoäng chieàu

Veä sinh raêng mieäng

Baøi 3 : NEÂN AÊN THÖÙC AÊN TOÁT CHO RAÊNG (Tiết 1)

 I/ Mục đích yeâu caàu:

1.Kiến thức:

   -Cháu biết được một số thức ăn tốt cho răng

2.Kỹ năng:

   - Bieát phaân loaïi vaø löïa choïn thöùc aên toát cho raêng.

3.Thái độ:

   - Bieát traùnh nhöõng loaïi thöùc aên khoâng toát cho raêng.

   - Giaùo duïc treû bieát caùch giöõ gìn raêng luoân saïch, ñeïp,chaûy raêng ngaøy 3 laàn saùng, tröa, chieàu , aên nhöõng thöùc aên naøo toát cho raêng.

II/ Chuaån bò:

   *Đồ dùng cuûa coâ : tranh caùc loaïi thöùc aên toát cho raêng vaø nöôùu : chaát beùo, sinh toá,traùi caây töôi, caùc loaïi rau quaû baèng nhöïa,tranh thöùc aên khoâng toát cho raêng vaø nöôùu…

   *Đồ dùng cuûa treû : hình em beù ñeïp, em beù suùn raêng.

   *Nội dung tích hợp:GDAN: Vui đến trường

III/ Toå chöùc hoaït ñoäng

 

          Hoaït ñoäng cuûa coâ

               Hoaït ñoäng cuûa treû

 

 Hoaït ñoäng 1: haùt khôûi ñoäng.

-Coâ vaø treû haùt “Vui đến trường” vaøo buoåi saùng thöùc daïy caùc con thöôøng laøm gì?

-Vaäy vaøo buoåi saùng nguõ day caùc con ñaùnh raêng,vaäy moät ngaøy caùc con ñaùnh raêng bao nhieâu laàn?giaùo duïc treû thöôøng xuyeân ñaùnh raêng ñeå khoâng bò saâu raêng nghen con.

Hoaït ñoäng 2:

-Hoâm nay coâ seû daïy cho caùc con bieát neân aên thöùc aên naøo toát cho răng và nướu

-Coâ gôïi yù cho treû keå laïi chuyeän“baïn tí suùn raêng”

-Coâ vaø treû cuøng ñaøm thoaïi veà noäi dung caâu chuyeän.

-Caâu chuyeän coâ vöøa keå noùi veà ai?

-Baïn tí ñaû bò ñau gì? Taïi sao?

-Neáu caùc con coù thoùi quen xaáu nhö  baïn tí, caùc con coù bò ñau raêng khoâng?...

-Thế theo con thức ăn nào tốt cho răng và nướu

 Hoaït ñoäng 3:

-Cho treû nhaéc laïi 3 nhieäm vuï quan troïng caùc con caàn ghi nhôù.

Hoaït ñoäng 4:

  - Cho treû chôi troø chôi  “khaùm raêng ñònh kyø”

-Coâ neâu caùch chôi luaät chôi cho treû naém.

-Coâ ñeà nghò caùc em coù raêng ñeïp haùt cho caùc baïn nghe moät baøi haùt .vaø giöõ gìn veä sinh raêng mieäng vaø khen thöôûng.

 

 

 

 

-Treû ngoài gaàn coâ haùt vaø ñaøm thoaïi

 

 

 

 

 

 

 

-Treû laêng nghe coâ keå chuyeän.

 

 

 

 

 

-Treû traû lôøi theo söï suy nghó cuûa treû

-Trẻ kể một số thức ăn

 

 

 

 

 

-Treû tham gia chôi troø chôi cuøng coâ

 

 

 

Thứ sáu ,ngày 8/11/2013

                          Nôi dung trọng tâm: Dạy hát“Cô giáo miền xuôi”

                          Nội dung kết hợp : Nghe hát “Anh phi công ơi”

                                                           Trò chơi “Ai nhanh nhất”

 

I/ YEÂU CAÀU

1. Kieán thöùc

-Treû thuoäc baøi haùt ,haùt ñuùng nhòp vaø caûm nhaän ñöôïc giai ñieäu baøi haùt .

2. K naêng

 - Phát triển kỹ năng hát thông qua các kỹ năng hát theo đàn.

3.Thái độ:

-Hào hứng tham gia hoạt động âm nhạc ,thể hiện nét mặt vui tươi.

-Giaùo duïc treû biết yeâu quyù coâ giaùo cuûa mình .

II/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

-Tranh coâ giaùo , tranh anh phi coâng, troáng laéc ,voøng theå duïc….

-Đĩa nhạc.

*Đồ dùng của trẻ:

-Vòng thể dục

*Nội dung tích hợp : “VH:Thơ “Bàn tay cô giáo”

                                   MTXQ: Một số nghề

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

                                      Hoaït ñoäng cuûa coâ

                   Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1: Bé vui trò chuyện

-Đọc bài thơ “Bàn tay cô giáo”

-Caùc con vöøa haùt đọc bài thơ ni vngheà gì ?

-Coâ daïy caùc con nhöõng gì   ?

-Ñeán tröôøng ai laø ngöôøi chaêm soùc caùc con ?

-Caùc con laøm gì ñeå cho ngoâi tröôøng saïch ñeïp ?

-Ngoaøi ngheà coâ giaùo con ngheà gì nöõa ?

-Cho treû keå teân caùc ngheà maø treû bieát .

Hoaït ñoäng 2: Bé vui ca hát

-Cho treû xem tranh coâ giaùo

-Trong coâ giaùo ñang laøm gì ?

-Ngöôøi ta goïi ngheà naøy  laø ngheà gì?

-Caùc con thaáy coâ giaùo laøm ôû ñaâu ?

-Coâ cuõng coù moät baøi haùt noùi veà coâ giaùo caùc con laéng nghe nha !

-Ñeå baøi haùt theâm hay caùc con lắng nghe cô hát baøi haùt này nhé.

-Coâ haùt laàn 1

Lần 2 cô hát cho cháu nghe từng câu và cho cháu hát theo đến hết bài.

- Cho chaùu haùt theo coâ moät laàn coâ chuù yù söõa sai cho chaùu haùt ñuùng gioïng.

- Caùc con  cuøng haùt thaät hay baøi haùt naøy nhe

-Cho treû hát theo nhoùm , töøng toå , nhoùm nhoû , 4, 3 , 2  , 1  caù nhaân .

-Coâ quan saùt  vaø söõa sai cho treû

Coâ giôùi thieäu baøi haùt “ anh phi coâng “ anh treân baàu trôøi anh voøng anh luyeän bay cao xa vôì ñoù laø noäi dung baøi haùt .

-Coâ haùt laàn 1

-Coâ haùt laàn 2   +  vaän ñoäng

-Coâ vaø treû cuøng haùt

Hoaït ñoäng 3: troø chôi aâm nhaïc .

-Coâ cho treû chôi troø chôi “Ai nhanh nhất”.

-Coâ giaûi thích troø chôi  vaø luaät chôi .

-Coâ cho treû chôi

-Coâ quan saùt treû

-Nhaän xeùt tuyeân döông.

-Coâ giaùo duïc treû :  caùc con vöøa haùt cho ba meï oâng baø nghe nhôù chöa neø  ?

 

 

-Ñoäi hình 4 haøng doïc

 

-Treû haùt vaø tham gia noäi dung baøi haùt .

 

-Treû traû lôøi  theo yù treû .

 

 

 

-Ñoäi hình chöõ u

 

-Treû quan saùt tranh ñaøm thoaïi theo tranh

 

 

 

 

-Coâ haùt chaùu nghe

 

 

-Treû laéng nghe.

 

 

 

 

 

-Caû lôùp , nhoùm ,     töøng toå  , caù nhaân .

 

 

-Ñoäi hình töï do.

 

 

-Coâ haùt chaùu nghe.

 

-Ñoäi hình voøng troøn

 

-Treû nghe coâ giaûi thích luaät chôi vaø caùch chôi.

 

-Treû chôi

 

HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI.

I/ YEÂU CAÀU:

1. Kieán thöùc:

    - Treû haùt thuoäc lôøi baøi haùt vaø bieát vaän ñoäng cuøng vôùi coâ.

- Treû bieát ñöôïc caùch chôi vaø luaät chôi cuûa troø chôi “Kéo cưa lừa xẻ

2. Kyõ naêng:

- Reøn cho treû kó naêng kheùo leùo cuûa ñoâi chaân.

- Reøn cho treû moät soá kó naêng vaän ñoäng veà cô tay cuûa treû; bieát phoái hôïp toaøn thaân khi tham gia troø chôi.

3.Thái độ:

   - Giaùo duïc treû ñoaøn keát vôùi nhau khi chôi, khoâng ñöôïc tranh giaønh ñoà chôi vôùi baïn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy baïn…..

    - Giaùo duïc treû bieát giöõ veä sinh moâi tröôøng saïch seõ, khoâng vöùt raùc böøa baõi, bieát nhaët raùc boû vaøo thuøng raùc vaø röûa tay saïch seõ khi thöïc hieän xong.  

II/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

         - Moät soá baøi haùt veà chuû ñeà:ngành ngh

         - Saân tröôøng saïch seõ, ñoà chôi ngoaøi trôøi cho treû.

*Đồ dùng của trẻ:

          - Sôïi thung, haït soûi.

          -Bao b: 4 bao

*Nội dung tích hợp:GDAN “Cô và m

                                   VH: Bé làm bao nhiêu ngh

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ

1. Hoaït ñoäng 1:  OÂn baøi cuõ:“Cô giáo miền xuôi

        -Haùt “Cô và m

        -Caùc con vöøa haùt baøi haùt noùi gì?

        -Ở lớp cô dạy con những gì?

        -Thế các con có biết bài hát nào nói về cô giáo mà các con đã được học không?

 

- Coâ cho caû lôùp haùt vaän ñoäng bài Cô giáo miền xuôi

        - Môøi nhoùm baïn trai, baïn gaùi leân haùt

        - Môøi caù nhaân leân haùt

        - Coâ quan saùt, söûa sai cho treû.

2. Hoaït ñoäng 2: Beù chôi troø chôi daân gian “Kéo cưa lừa xẻ

       -Đọc bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề

        - Coâ toå chöùc cho treû ngoài thaønh 2 haøng ngang ñoái dieän nhau

       - Hoâm nay, coâ seõ toå chöùc cho caùc con chôi troø chôi daân gian “Nhảy bao bố”.

        - Coâ giaûi thích troø chôi cho trẻ nắm

       - Coâ môøi 2 treû leân chơi cho baïn xem

       - Coâ toå chöùc cho treû chơi

       - Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

  3. Hoaït ñoäng 3: Treû chôi töï do

  AØ! Baây giôø laø thôøi gian caùc baïn ñöôïc vui chôi töï do. - Coâ cho treû chôi töï do theo nhoùm:

    + Nhoùm chôi troø chôi: Nhảy dây

    + Nhoùm chôi troø chôi: Caép cua

    + Nhoùm chôi ñoà chôi ngoaøi trôøi

     - Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

      - Coâ giaùo duïc treû röûa tay saïch seõ sau khi chôi.

 

 

- Treû ñöùng ñoäi hình töï do

- Treû traû lôøi coâ

 

 

- Treû laéng nghe

 

 

 

- Nhoùm leân haùt vaän ñoäng

- Caù nhaân haùt vaän ñoäng

 

 

 

Treû ñöùng thaønh 2 haøng ngang ñoái dieän

 

 

 

- Treû quan saùt vaø nghe coâ giaûi thích.

 

 

 

- Treû tham gia chôi troø chôi daân gian.

- Hai treû leân thöïc hieän

 

- Hai ñoäi thi ñua

 

 

 

 

-  Treû tham gia chôi

 

 

 

 

 

Thöù  hai ,ngày 4/11/2013

 

 

NEÙM XA BAÈNG MOÄT TAY, BAÄT XA 50 cm

 

 

 

I/ YEÂU CAÀU

-Treû bieát caàm tuùi caùt baèng tay phaûi , keát hôïp tay caâh ñeå duøng söùc ñeå neùm .Trẻ biết cách  baät  xa.

-Reøn luyeän kyõ naêng neùm xa baèng moät tay , baät xa 50 cm thaønh thaïo, cuõng coá kyõ naêng neùm.

-Phaùt trieån theå löïc cho treû.reøn toá chaát : nhanh nheïn , kheùo leùo cho treû .

3 .Thái độ:

-Giaùo duïc treû :khoâng neùm vaøo ngöôøi baïn

II/ CHUAÅN BÒ :

*Đồ dùng của cô:

-Saân baõi saïch thoaùng, gaäy theå duïc, vaïch chuaån, 2 tuùi caùt

*Đồ dùng của trẻ:

-Cờ đủ cho mỗi trẻ

*Nội dung tích hợp: GDAN: “Cô giáo em”

IV/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ

Hoaït ñoäng 1 : “ khaùm phaù ngheà daïy hoïc

- Coâ vaø treû cuøng hát bài “Cô giáo em”

-Đàm thoại về nội dung bài hát

-Treû keå moät soá ngheà: ngheà thôï may, baùn haøng, giaùo vieân, taøi xeá, laøm toùc

-Giaùo duïc treû yeâu quyù caùc ngheà.

Hoaït ñoäng 2: khôûi ñoäng

-Cho treû voã tay ñi voøng troøn vöøa ñi vöøa voã tay keát hôïp caùc kieåu chaân …… sau ñoù veà 4 haøng ngang.

Hoaït ñoäng 3 : troïng ñoäng :xem ai khoûe nhaát”

A / ( BTPTC)

-Hoâ haáp : laøm gaø gaùy

-Tay vai: tay dang ngang gaäp vaøo vai

-Chaân : tay dang ngang döa veà tröôùc chaân chuøng goái

-Buïng :  tay choùng hoâng quay sang hai beân

 

-Baät: taïi choå

Hoài tónh : cho treû ñi nheï nhaøng hít thôû saâu

B / vaän ñoäng cô baûn

Cho treû veà hai haøng doïc ñoái dieän nhau

  - Coâ giôùi thieäu ñeà taøi daïy coâ cho treû nhaéc laïi  2 laàn  teân ñeà taøi vaø cuøng ñoàng thanh caû lôùp.

  - Coâ môøi 1treû leân thöïc laøm maãu cho caû lôùp ,xem( khoâng giaûi thích)

  - Treû thöïc hieän xong caû lôùp voå tay.

  - Treû thöïc hieän laàn 2 coâ giaûi thích töøng chi tieát cho caû lôùp cuøng hieåu.

  - Coâ cho treû thöïc hieän ñeán heát lôùp.

  - Coâ chuù yù treû thöïc hieän vaø söûa sai cho treû.

  - Coâ choïn 2 ñoäi tham gia chôi troø chôi “ai neùm xa nhaát”

  - Coâ neâu caùch chôi luaät chôi

  - Coâ nhaän xeùt tuyeân döông 2 ñoäi tham gia chôi.

Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi vaän ñoäng  “meøo ñuoåi chuoät

  - Coâ neâu caùch chôi luaät chôi cho treû naém roõ. Treû cuøng thöïc hieän chôi.

  - Coâ quan saùt söûa sai vaø höôùng daån treû chôi cho ñuùng.

  - Coâ vaø treû haùt “chaùu yeâu coâ chuù coâng nhaân”

Hoaït ñoäng 4: hoài tænh

Haùt coâ vaø meï ñi voøng troøn hít thôû nheï nhaøng .

 

-Ñoäi hình voøng troøn

 

-Treû laøm theo hieäu leänh cuûa coâ

 

-Ñoäi hình 4 haøng ngang

 

-Treû taäp theo coâ

 

 

 

 

 

 

 

-Treû thöïc hieän

 

-Treû thi ñua

 

-Treû thöïc hieän laïi

 

 

 

 

Treû cuøng thi ñua vaø cuøng thöïc hiTreû tham gia chôi troø chôi cuøng caùc baïn

Treû haùt keát thuùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hít thôû nheï nhaøng

Treû chuù yù baïn laøm maãu vaø chuù yù nghe coâ giaûi thích vaø cuøng thöïc hieän.

Treû thöïc hieän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11

CHỦ ĐỀ:NGHÀNH NGHỀ

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

ĐÓN TRẺ

-Nhaéc nhôû beù chaøo ba meï, chaøo coâ khi ñeán lôùp vaø khi veà nhaø.

-Höôùng daãn treû caát ñoà duøng ñoà chôi ñuùng nôi quy ñònh.

-Troø chuyeän vôùi treû veà nhgeà sản xuất

-Xem tranh ảnh sách báo về một số nghề

-Hoûi treû öôùc mô cuûa lôùn leân con laøm gì?

-Giaùo duïc treû bieát toân troïng vaø yeâu quyù ngöôøi lao ñoäng

THỂ DỤC SÁNG

-Hô hấp: Gà gáy

-Tay vai: hai tay đặt lên vai xoay cánh tay

-Chân: tay chống hông, chân trước khụy, chân sau thẳng

-Bụng: Hai tay chống hông, nghiêng người sang hai bên

-Bật: bật tách khép chân

HOẠT ĐỘNG CHUNG

PTTC: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục.

(Chỉ số 4: Trèo lên ,xuống thang ở độ cao 1.5m so với mặt đất)

PTNT:Ôn các hình khối

PTTM:Nặn một số sản phẩm theo nghề (Rau ,củ ,quả)(Chỉ số 102: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản)

PTNN: Tập tô nhóm chữ i, t,c

(Chỉ số 91:Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt)

PTTM: Hát “Lớn lên cháu lái máy cày”

HOẠT ĐỘNG GÓC

-Phaân vai: Chôi ñoùng vai bác sỹ ,buôn bán nấu ăn ,thợ may

-Xaây döïng: xaây công viên vui chơi (Chỉ số 51:Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn)

-Ngheä thuaät: Haùt muùa veà chủ đề ngaønh ngheà.Làm bàn ghế ,đồng hồ .dây chuyền

-Hoïc taäp: Chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu ,tô chữ cái,chữ số (Chỉ số 81: Có hành vi giữ gìn ,bảo vệ sách.)

-Thieân nhieân: Chơi với cát ,đóng các loại bánh ,thí nghiệm nước đổi màu

 

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Ôn bài hát “Mẹ và cô

-Chơi trò chơi “Bịt mắtđánh trống”.

-Chơi tự do (Chỉ số 23:Không chơi ở những nơi mất vệ sinh ,nguy hiểm)

 

 

-Ôn bài  thơ “Bó hoa tặng cô

-Chơi trò “Kéo co

-Chơi tự do

- Đọc câu đố

-Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ

-Chơi tự do

 

- Đọc đồng dao.

-Chơi trò chơi “Bỏ khăn

-Chơi tự do

 

-Ôn bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày

-Chơi trò

chơi “Nhảy bao bố”

-Chơi tự do

HĐ VS  ĂN TRƯA

Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa

-Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay sạch sẽ

-Giúp cô sắp xếp bàn ăn

-Giới thiệu thực đơn trong ngày

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

KPXH: Troø chuyeän tham quan một số nghề sản xuất

 

Chơi ở các góc

PTNN: thơ ‘cái bát xinh xinh”

VSRM:Bài 3  nên ăn thức ăn tốt cho răng (Tiết 2)

 

Nêu gương

Nêu gương, trả trẻ

Veä sinh caù nhaân

Neâu göông cuoái tuaàn

Troø chuyeän thoâng tin phuï huynh veà moät ngaøy ôû tröôøng maãu giaùo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12

THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ NGÀY 18/11 ĐẾN NGÀY 22/11/2013

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

ĐÓN TRẺ

-Nhaéc nhôû beù chaøo ba meï, chaøo coâ khi ñeán lôùp vaø khi veà nhaø.

-Höôùng daãn treû caát ñoà duøng ñoà chôi ñuùng nôi quy ñònh.

-xem tranh ảnh sách báo ,trò chuyện về một số nghề dịch vụ

-Hoûi treû öôùc mô cuûa treû ñoái vôùi ngheà

-Giaùo duïc treû bieát toân troïng vaø yeâu quyù ngöôøi lao ñoäng

THỂ DỤC SÁNG

-Hô hấp: Thổi nơ

-Tay vai: hai tay đưa lên cao  dang ngang

-Chân:bước chân ra phía trước, chân trước khụy, chân sau thẳng

-Bụng: Hai tay chống hông, nghiêng người sang hai bên

-Bật: bật tách khép chân

HOẠT ĐỘNG CHUNG

PTTC: Bật xa 45 cm

 

PTNT:Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng ,chữ số 7

PTTM:Vẽ trang trí chiếc đĩa (Chỉ số 38:Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp)

PTNN: Làm quen chữ b,d,đ

PTTM:Vận động bài hát “Anh đầu bếp kì tài(Chỉ số 101: Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc)

HOẠT ĐỘNG GÓC

-Phaân vai: Làm thợ uốn tóc , thợ may , bán hàng ,bác sỹ(Chỉ số 55:Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết)

-Xaây döïng:Xaây döïng khu vườn của bé

-Ngheä thuaät: Làm đồng hồ ,dây chuyền ,nhẫn, trang trí áo. Hát múa theo chủ điểm ,chơi trò chơi dân gian(Chỉ số 118: Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình)

-Hoïc taäp:Tô chữ cái ,chữ số,chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu

-Thieân nhieân: Chơi với cát ,nước

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát thời tiết

-Chơi trò chơi “Kéo co”.

-Chơi tự do

 

-Đọc đồng dao

-Chơi trò “Truyền tin

-Chơi tự do

- Dạy bài thơ “Bé làm bác sĩ”

-Chơi trò chơi “Kẹp bóng

-Chơi tự do

 

- Đọc câu đố

-Chơi trò chơi “Bỏ khăn

-Chơi tự do

 

-Ôn bài hát “Anh đầu bếp kì tài

-Chơi trò

chơi “ Lộn cầu vồng

-Chơi tự do

HĐ VS  ĂN TRƯA

Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa (Chỉ số 20: Biết và không ăn ,uống một số thứ có hại cho sức khỏe)

-Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay sạch sẽ

-Giúp cô sắp xếp bàn ăn

-Giới thiệu thực đơn trong ngày

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

KPXH:Trò chuyện về một số nghề dịch vụ :Bán hàng ,chăm sóc sắc đẹp

BTLNT:Ly thuyết pha sữa bột

PTNN: Thơ ‘Bé làm bao nhiêu nghề”

VSRM:Bài 3  nên ăn thức ăn tốt cho răng (Tiết 3)

 

Nêu gương

Nêu gương, trả trẻ

Veä sinh caù nhaân

Neâu göông cuoái tuaàn

Troø chuyeän thoâng tin phuï huynh veà moät ngaøy ôû tröôøng maãu giaùo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÑOÙN TREÛ – TROØ CHUYEÄN

Noäi dung

Yeâu caàu

Chuaån bò

Caùch tieán haønh

Troø chuyeän vôùi treû veà ngheà dòch vuï buoân baùn , chaêm soùc saéc ñeïp , thôï may ....

-Treû bieát ngheà buoân baùn laø phuï vuï cho nhieàu ngöôøi trong xaõ hoäi.

-Reøn treû kyõ naêng kheùo leùo khi giao tieáp , khi baùn haøng giao tieáp vôùi khaùch phaûi nieàm nôû.

-Giaùo duïc treû: bieát giöõ gìn ñoà duøng caån thaän, khi chôi khoâng ñuøa nghòch.

 

-Moät duïng cuï cuûa caùc ngheà, baûng ,que chæ, tranh aûnh

-Treû ñeán lôùp coâ höôùng treû xem lôùp hoâm nay coù gì laï?

-Caùc con nhìn xem cöûa haøng coù nhöõng gì?

-Ñoù laø duïng cuï cuûa caùc ngheà naøo?

-Cho treû keå duïng cuï cuûa moät soá ngheà theo söï hieåu bieát cuûa treû.

-Cho treû keå moät soá duïng cuï cuûa ngheà khaùc .

-Khi ngöôøi baùn haøng phaûi nhö theá naøo vôùi khaùch?

-Khi ngöôøi mua haøng thì phaûi bieát laøm gì?

-Bieát laøm gì khi ngöôøi baùn haøng ñaõ ñöa haøng?

Treû bieát ngheà chaêm soùc saéc ñeïp laø ngheà uoán toùc .

Treû bieát moät soá duïng cuï cuûa ngheà ñoù ........töông töï .

-Giaùo duïc treû : khi lôùn leân con thích laøm ngheà gì?

-Coâ gôïi yù ñeå treû maïnh daïn vaø neâu leân yù töôûng cuûa mình.

                                                    THEÅ DUÏC SAÙNG

Noäi dung

Yeâu caàu

Chuaån bò

Caùch tieán haønh

-Hoâ haáp 

 

-Tay vai

 

-Chaân

 

-Buïng

 

-Baät

-Treû taäp ñuùng ñoäng taùc  ñieàu vaø ñeïp.

-Taäp nhòp nhaøng ñuùng theo nhòp.

Phaùt trieån cô theå qua baøi taäp.

-Giaùo duïc treû?

Phaùt trieån toaøn thaân.

-Saân baõi saïch thoaùng, troáng laéc , nô

Hoaït ñoäng 1: khôûi ñoäng cho treû ñi voøng troøn keát hôïp ñi caùc kieåu chaân …. Sau ñoù veà 4 haøng ngang .

Hoaït ñoäng 2: troïng ñoäng A ( BTPTC)

-Hoâ haáp : thoåi nô bay

-Tay vai: ñöa ra tröôùc leân cao

-Chaân: chaân chaïm moâng

-Buïng : löôøn sang hai beân

-Baät: tieán veà phía tröôùc

Hoaït ñoäng 3: hoài tænh

-Cho chôi troø chôi caáy maï

-Ñieåm danh theo toå

-Cho treû ñi veä sinh

 

                          HOT ĐỘNG GÓC

                            Thời gian thực hiện từ 14/10 đến 18 /10/2013

  1. Ni dung

    -Phaân vai: Làm thợ uốn tóc , thợ may , bán hàng ,bác sỹ

  -Xaây döïng:Xaây döïng khu vườn của bé

   -Ngheä thuaät: Laøm thieäp taëng coâ ,làm đồng hồ ,dây chuyền ,nhẫn, trang trí áo. Hát múa theo chủ điểm ,chơi trò chơi dân gian

  -Hoïc taäp:Tô chữ cái ,chữ số,chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu

  -Thieân nhieân: Chơi với cát ,nước

II. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Thông qua hoạt động vui chơi cháu biết gọi tên các góc chơi, các đặc điểm riêng của chuû ñeà ngaønh ngheà.

- Cháu biết xây khu vöôøn cuûa beù, biết chơi laøm thôï may,thôï uoán toùc

2. Kỹ năng:

    - Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ.

    - Phát triển khả năng quan sát và ngôn ngữ giao tiếp

    - Rèn cho trẻ tính tập thể.

3.Thái độ:

    - Cháu không tranh giành đồ chơi.

    - Cháu biết giữ gìn đồ dùng, vệ sinh cá nhân sau khi chơi.

    - Cháu biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

III. Chuẩn bị:

*Đồ dùng của cô :

-Đĩa nhạc

-Trống lắc.

*Đồ dùng của trẻ:

Góc xây dựng: : Xaây döïng khu vườn của bé

- Mô hình nhà, cây xanh, hoa, hàng rào,…

Góc phân vai: Làm thợ uốn tóc , thợ may , bán hàng ,bác sỹ

     - Duïng cuï khaùm beänh, maùy may ,thöôùc ño,maùy haáp daàu ,duïng cuï uoán toùc.

Góc nghệ thuật:  Laøm thieäp taëng coâ ,làm đồng hồ ,dây chuyền ,nhẫn, trang trí áo. Hát múa theo chủ điểm ,chơi trò chơi dân gian

- Thieäp ,hoa ,coû khoâ ,laù döøa ,laù mì ,kim sa ,nuùc…

Góc học tập : Tô chữ cái ,chữ số,chơi ô ăn quan ,lắc xí ngầu

-Tập bé tập tô ,tập toán , boä oâ aên quan ,boä laéc xí ngaåu

Góc thiên nhiên : troàng caây vaø chaêm soùc caây

-cát, nước, dụng cụ xúc cát, chậu đựng nước

*Nội dung tích hợp:LQVH ‘Beù laøm bao nhieâu ngheà”

                                  GDAN: “Baøi haùt veà chuû ñeà ngaønh ngheà”

III.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

1/ Hoạt động 1: Trò chuyện cùng bé

-Ñoïc baøi thô “Beù laøm bao nhieâu ngheà”

-Các con vừa ñoïc bài thô nói về điều gì?

-Trong baøi thô caùc baïn nhoû ñaõ chôi nhöõng ngheà gì?

-Khi lôùn leân con thích laøm ngheà gì?Vì sao?

-Ñeå thöïc hieän ñöôïc öôùc mô ñoù hoâm nay coâ seõ toå chöùc cho caùc con laøm nhöõng ngheà maø con thích nheù.

2/ Hoạt động 2: Bé chơi góc nào?

- Đàm thoại với trẻ:

+ Các con cho cô biết, lớp mình có mấy góc chơi? Đó là các góc nào?

+ Ở mỗi góc chơi có các đồ dùng, đồ chơi nào?

+ Với những đồ dùng đồ chơi đó, con có thể chơi trò chơi gì?

+ Con chơi trò chơi đó như thế nào?

+Trong khi chôi caùc con phaûi chôi laøm sao

- Sau đó, cô giới thiệu lại nội dung từng góc chơi, hướng dẫn trẻ chơi theo đúng chủ đề. Nhắc nhở trẻ khi chơi phải phân vai chơi, không tranh giành đồ chơi với bạn

3/ Hoạt động 3: Bé vui chơi

- Trẻ về góc chơi thảo luận bầu nhóm trưởng, phân vai chơi và thảo luận cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Cô quan sát, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ kịp thời

- Đặt câu hỏi gợi mở cho trẻ phối hợp các góc chơi

- Trẻ thu dọn đồ chơi

- Cho trẻ trình bày lại quá trình trẻ chơi

- Nhận xét, tuyên dương

- Giáo dục trẻ phải biết thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong và đoàn kết với bạn trong khi chơi

 

  • Kết thúc

 

 

Trẻ hát cùng cô

 

 

Trẻ đàm thoại cùng cô

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

Trẻ thảo luận

 

Trẻ chơi

 

Trẻ phối hợp các góc chơi

 

 

Trẻ trình bày lại quá trình chơi

 

 

 

Hoaït ñoäng phaùt trieån theå chaát

BAÄT  XA  45CM

I.Yêu cầu.

1.Kiến thức: 

- Trẻ biết dùng sức khi bật phối hợp chân tay nhịp nhàng để bật qua vạch chuẩn.

2.Kỹ năng:

- Trẻ biết bật xa bằng 2 chân, chạm đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân, phía trước.

3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập.

II. Chuẩn bị.

*Đồ dùng của cô:

- Sân sạch thoáng mát, kẻ 2 đường thẳng song song khoảng cách 45 cm.

*Đồ dùng của trẻ :

-Nơ đủ cho mỗi trẻ

*Nội dung tích hợp:

III. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

*Hoạt động 1:Khởi động:

Hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”

-Đàm thoại về nội dung bài hát

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi các kiểu nhón gót chân….

- Chuyển 4 hàng ngang

*Hoạt động 2: Trọng động: Bài tập phát triển chung

        ( mỗi động tác 2 lần 8 nhịp)

- Hô Hấp : Còi tàu kêu “ Tu tu…”

- Tay- vai: Đứng dang tay sang ngang,gập khuỷa vào vai

- Bụng: Hai tay giơ cao,gập bụng, tay chạm bàn chân

- Nghiên lườn: Hai tay giơ cao nghiên người sang hai bên

-Bật: Bật tiến về trước

*Hoạt động 3: vận động cơ bản: Bật xa  45 cm.

- Giờ học hôm nay cô cùng các con thi nhau bật xa 45 cm. Các con ngồi ngoan xem cô làm trước sau đó các con làm thật giỏi nhé!

* Cô làm mẫu lần 1.

* Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác.

- Tư thế chuẩn bị: Hai chân rộng bằng vai hai tay thả xuôi.

Cô đứng vạch chuẩn, tay thả xuôi, tạo đà: hai tay đưa ra phía trước lăng nhẹ xuống dưới, ra sau để lấy đà, đồng thời gối hơi khuỵu, thân người hơi ngả về phía trước để chuẩn bị nhún bật ra phía trước chạm nhẹ bằng nửa bàn chân trên xong cô đứng về vị trí của mình

* Trẻ thực hiện.

- Mời 2 trẻ lên làm mẫu

- Lần lượt cô cho trẻ lên thực hiện.

- Trong khi trẻ làm cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô khen những trẻ làm đẹp, đúng.

- Động viên những trẻ làm chưa đúng.

Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi vaän ñoäng  “meøo ñuoåi chuoät

- Coâ neâu caùch chôi luaät chôi cho treû naém roõ. Treû cuøng thöïc hieän chôi.

- Coâ quan saùt söûa sai vaø höôùng daån treû chôi cho ñuùng.

- Coâ vaø treû haùt “chaùu yeâu coâ chuù coâng nhaân”

*Hoạt động 4 : Hồi tĩnh:

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng xung quanh sân trường.

 

- Trẻ hát, đi vòng tròn

 

- Trẻ thực hiện 2 lần x 8 nhịp

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện 2 lần x 8 nhịp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện

 

- Trẻ thực hiện

- Lần lượt từng trẻ lên thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện

 

 

 

                                         HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI

*Quan sát thời tiết

             *Chơi trò chơi “Kéo co”

                                                          *Chơi tự do

I .Muïc ñích yeâu caàu:

1. Kieán thöùc:

    - Treû nói được thời tiết mà trẻ quan sát

- Treû bieát ñöôïc caùch chôi vaø luaät chôi cuûa troø chôi daân gian “Keùo co”

2. Kyõ naêng:

- Reøn cho treû moät soá kó naêng vaän ñoäng veà cô tay cuûa treû; bieát phoái hôïp toaøn thaân khi tham gia troø chôi.

3.Thái độ:

    - Giaùo duïc treû ñoaøn keát vôùi nhau khi chôi, khoâng ñöôïc tranh giaønh ñoà chôi vôùi baïn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy baïn…..

    - Giaùo duïc treû bieát giöõ veä sinh moâi tröôøng saïch seõ, khoâng vöùt raùc böøa baõi, bieát nhaët raùc boû vaøo thuøng raùc vaø röûa tay saïch seõ khi thöïc hieän xong.  

III/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

         - Moät soá baøi haùt veà chuû ñeà:ngành ngh

          - Saân tröôøng saïch seõ, ñoà chôi ngoaøi trôøi cho treû

*Đồ dùng của trẻ:

         -Dây kéo co

         -Bóng, haït soûi.

*Nội dung tích hợp:GDAN “Đi chơi”

                               Đồng dao

     HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

        HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

*Hoạt động 1: Quan sát thời tiết

- Cô và trẻ hát bài “Đi chơi”

-Các con ơi hôm nay các con nhìn xem thời tiết hôm nay như thề nào?

-Thời tiết hôm nay buổi sáng các con thấy ông mặt trời  như thế nào?

-Các con thử đoán xem thời tiết hôm nay khoảng bao nhiêu độ?

-Để biết được thời tiết bao nhiêu độ thì các con xem cô lấy nhiệt kế ra đo xem bao nhiêu độ nhé?

À các con ơi hôm nay thời tiết rất mát mẻ cô sẽ tổ chức cho các con chơi trò chơi “kéo co”

*Hoạt động 2: Chôi TCDG “Keùo co”

- Coâ höôùng daãn caùch chôi cho chaùu naém.

-Cô có một sợi dây cô sẽ mời hai đội lên mỗi đội là 4 bạn ,khi có hiệu lệnh của cô đội nào kéo về phía mình nhiều hơn thì đội đó sẽ thắng.

- Cho chaùu chôi vaøi laàn.

- Nhaän xeùt giôø chôi.

*Hoạt động 3: Chôi töï do

  AØ! Baây giôø laø thôøi gian caùc baïn ñöôïc vui chôi töï do.

-Đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

- Coâ cho treû chôi töï do theo nhoùm:

+ Nhoùm chôi troø chôi:Đá bóng

    + Nhoùm chôi troø chôi: Trò chơi dân gian.

 + Nhoùm chôi ñoà chôi ngoaøi trôøi

- Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

- Coâ giaùo duïc treû röûa tay saïch seõ sau khi chôi.

 

 

 

Trẻ nói theo suy nghĩ của trẻ

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ và cô cùng đo nhiệt độ

 

 

 

 

 

Chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi

 

 

 

 

Trẻ tích cực tham gia trò chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi theo nhóm

Hoaït ñoäng phaùt trieån nhaän thöùc

baùn haøng , chaêm soùc saéc ñeïp .

 

 

I/ YEÂU CAÀU

Kieán thöùc

-Treû bieát moät soá duïng cuï cuûa caùc ngheà trong xaõ hoäi, treû bieát moät soá ngheà chaêm soùc saéc ñeïp cho nhieàu ngöôøi, baùn haøng phuï vuï cho moïi ngöôøi, HD du lòch laø giuùp con ngöôøi vui chôi giaûi trí.

2 kyû naêng

-Reøn cho  treû coù loøng kính troïng caùc ngheà vaø bieát caûm ôn vaø quyù troïng ngöôøi phuï vuï cho mình.

3 Thái độ:

-Giaùo duïc treû :bieát giöõ gìn moät soá ñoà duøng vaø duïng cuï cuûa caùc ngheà.

II/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

-Tranh aûnh , moät soá ñoà duøng ,duïng cuï cuûa caùc ngheà, troáng laéc, baûng , que chæ…

*Đồ dùng của trẻ:

-Đồ dùng bán hàng

-Dụng cụ chăm sóc sắc đẹp.

*Nội dung tích hợp:GDAN “Em tập lái ô tô”

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG

 

                         Hoaït doäng cuûa coâ

               Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1: Beù vui troø chuyeän

-Cô và cả lớp hát bài “em tập lái ô tô”

-Cô đàm thoại về nội dung bài hát

-Thế lớn lên con thích làm nghề gì?Vì sao?

Coâ taïo tình huoáng daãn treû ñi chôi ñeán nhaø baïn myõ nhe.ù

- A! ñeán ñaâu ñaây con?caû lôùp mình hoûi xem nhaø baïn ñang laøm gì nha?

- Vaäy ngheà thôï may caàn nhöõng duïng cuï gì?

Coâ vaø caùc con cuøng ñi mua nheù!

GD treû bieát giöõ gìn ñoà duøng

Hoaït ñoäng 2: tìm hieåu caùc ngheà ñeà taøi

-Ñoïc thô ñeán xem moâ hình.

-Caùc con nhìn xem trong moâ hình coù duïng cuï cuûa ngheà gì?

-Coâ chæ vaøo caùi löôïc, caùi keùo, oáng quaán hoûi treû ñoù laø duïng cuï cuûa ngheà gì?

-Ngheà caét toùc laø phuïc vuï cho ai?

-Ngheà ñoù chaêm soùc cho ta gì?

-Coâ chæ vaøo cöûa haøng hoûi treû ñaây laø ngheà gì?

-Noù giuùp gì cho chuùng ta.

-Coâ coùn moät ngheà nöõa coâ chaùu mình cuøng veà lôùp xem tieáp nha !

-Coâ cho treû chôi troø chôi con thoû

-Caùc con nhìn xem coâ coù tranh noùi veà ngheà gì vaäy?

-Aø ñuùng roài ! ngheà höôùng daãn vieân du lòch giuùp gì cho moïi ngöôøi vaäy?

-Ngöôøi höôùng daãn vieân laø ngöôøi höôùng daãn du khaùch ñeán nhöõng nôi tham quan.

-Ngöôøi höôùng daãn vieân giaûi thích nhöõng gì?

-Vaäy lôùn leân caùc con coù thích ngheà naøy khoâng?

-Ngoaøi nhöõng ngheà coâ cho caùc con bieát roài coøn coù ngheà nöõa?

-Cho treû keå.

Hoaït ñoäng : Beù ñoùng vai

-Trò chôi ñoùng kòch

-Coâ chia lôùp thaønh 3 nhoùm

-Nhoùm 1: baùn haøng

            2 : chaêm soùc saéc ñeïp

             3: HD vieân du lòch

-Coâ giaûi thích caùch chôi vaø luaät chôi

-Treû chôi coâ quan saùt vaø ñoäng vieân treû chôi toát hôn

-Nhaän xeùt moãi ñoäi chôi.

-Coâ giaùo duïc treû: Caùc con ôi? Trong gia ñình con moãi ngöôøi ñeàu coù caùc ngheà khaùc nhau ñuùng khoâng con?aø ngoaøi xaõ hoäi cuõng vaäy,moãi ngheà ñeàu coù lôïi ích rieâng cuûa chuùng. Vì vaäy ngheà naøo cuõng giuùp ích cho xaõ hoäi caùc con phaûi quyù troïng caùc ngheà…

-Ñoäi hình 4 haøng doïc

-Treû ñoïc thô vaø tham gia troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

-Treû traû lôøi theo yù treû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Treû traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ

 

 

 

-Treû traû lôøi theo yù treû.

 

-Treû traû lôøi theo yù treû.

 

 

-Giaûi thích nôi du khaùch ñeán.

 

 

 

 

 

 

 

-Treû keå

 

 

-Ñoäi hình 3 nhoùm

 

 

-Treû chôi

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû chuù yù laéng nghe

 

Thöù ba, ngaøy 16/11/2010

 

PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THUC:

ÑEÁM ÑEÁN 7,NHAÄN BIEÁT NHOÙM COÙ 7 ÑOÁI TÖÔÏNG, CHÖÕ SOÁ 7

 

I. Yeâu caàu:

1.Kiến thức:

- Treû ñeám ñeán 7, nhaän bieát nhoùm 7 ñoái töôïng. Daïy treû bieát coâng  duïng cuûa moät soá duïng cuï ngheà.

2.kỹ năng:

- Reøn cho treû söï nhaïy beùn, kheùo leùo khi taïo nhoùm hoaëc nhaän bieát caùc nhoùm coù 7 ñoái töôïng. Phaùt trieån ngoân ngöõ, môû roäng voán töø cho treû.

3.Thái độ:

- Giaùo duïc treû bieát traân troïng caùc ngheà trong xaõ hoäi, bieát giöõ gìn saûn phaåm do ngöôøi lao ñoäng laøm ra.

II. Chuaån bò:

* Ñoà duøng cuûa coâ:

- Loâ toâ veà duïng cuï 1 soá ngheà.

- Moâ hình trieån laõm duïng cuï moät soá ngheà.

- 7 keùo, 7 löôïc, 7 cuoác, 7 buùa (laøm baèng muùt xoáp)

- Theû soá töø 1 ñeán 7

* Ñoà duøng cuûa treû:

Moãi treû moät roå ñoà duøng duïng cuï ngheà coù soá löôïng 7.

*Noäi dung tích hôïp :LQVH “Làm nghề như bố”

          GDAN “Em taäp laùi oâtoâ”

 

III.  Tổ chức hoạt động:

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

  Hoaït ñoäng 1:  Troø chuyeän

- Trong baøi thô con ñoïc coù nhöõng ngheà naøo?

- Ngoaøi ngheà Laùi taøu, ñoát löûa con coøn bieát ngheà naøo nöõa?

- Ngheà thôï moäc, xaây döïng…caàn nhöõng duïng cuï gì?

- Coâ seõ daét lôùp mình ñeán tham quan moâ hình duïng cuï moät soá ngheà. Caùc beù haõy quan saùt ñoù laø duïng cuï cuûa ngheà naøo nheù!

  Hoaït ñoäng 2: Cung caáp kieán thöùc

- Caùc con xem moâ hình coù caùc ñoà duøng naøo?

- Cuoác laø duïng cuï cuûa ngheà gì?

- Caùc beù haõy quan saùt xem coù bao nhieâu cuoác?

- Ngoaøi cuoác beù coøn quan saùt thaáy duïng cuï gì nöõa naøo?

- Beù ñeám soá löôïng keùo nheù?

- Keùo laø duïng cuï cuûa ngheà naøo?

- Caùc beù coù nhaän xeùt gì veà nhoùm cuoác vaø nhoùm keùo?

- Hai nhoùm khoâng baèng nhau? Nhoùm naøo nhieàu hôn? Nhoùm naøo ít hôn?

- Nhieàu hôn maáy? Ít hôn maáy? Vì sao con bieát?

- Ñeå hai nhoùm baèng nhau vaø baèng 7 con phaûi laøm sao?

- Môøi treû theâm, bôùt vaø ñaët chöõ soá töông öùng.

Coâ tieáp tuïc cho treû ñeám vaø so saùnh caùc nhoùm coøn laïi.

Hoaït ñoäng 3:  Luyeän taäp

- Nhìn  xem! Nhìn xem!

- Caùc beù xem trong roå coù gì?

- Caùc beù haõy taïo nhoùm ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa coâ nheù!

- Coâ cho treû chôi vaøi laàn.

- Coâ nhaän xeùt troø chôi.

Hoaït ñoäng 4: Troø chôi “Beù laøm hoïa só”

- Caùch chôi: Coâ chia lôùp laøm 3 ñoäi, caùc ñoäi thi ñua choïn hình aûnh ñoà duøng coù soá löôïng laø 7.

- Luaät chôi: Ñoäi naøo choïn ñuùng vaø coù soá löôïng nhieàu hôn laø ñoäi thaéng cuoäc.

Coâ toå chöùc cho treû chôi 2 ñeán 3 laàn.

Coâ tuyeân döông khen thöôûng ñoäi thaéng cuoäc.

Keát thuùc hoaït ñoäng

 

 

- Caû lôùp ñoïc thô “ Laøm ngheà nhö boá” ngoài töï do.

 

- Caù nhaân xung phong traû lôøi.

 

- Treû höôûng öùng traû lôøi.

 

- Beù haùt “ Em taäp laùi oâ toâ” vaø chuyeån ñoäi hình ñeán xem moâ hình.

- Treû xem tranh vaø ñeám soá löôïng cuoác

- Treû tham gia traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa coâ

- Treû ñeám cuøng coâ

 

- Treû xung phong vaø tham gia traû lôøi caâu hoûi.

 

- Treû xung phong traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ theo söï hieåu bieát cuûa mình.

- Treû leân choïn tranh loâ toâ gaén leân vaø giôùi thieäu veà gia ñình mình.

 

 

- Caû lôùp haùt “Baùc ñöa thö vui tính” vaø chuyeån ñoäi hình laáy roå.

 

- Treû xeáp ñoà duøng. Vaø choïn chöõ soá töông öùng.

- Treû bieát xeáp töông öùng 1-1.

 

- Lôùp laéng nghe coâ höôùng daãn caùch chôi, luaät chôi.

 

- Treû tích cöïc tham  gia troø chôi

 

 

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

I. Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức

-Trẻ thuộc bài đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”

- Trẻ biết chơi trò chơi: Truyền tin

- Trẻ chơi tự do đúng với hướng dẫn của cô

2.Kỹ năng:

-   Sự chú ý lắng nghe

-   Rèn nề nếp trẻ trong khi chơi

-   Tay chân nhanh nhẹn, khéo léo

3.Giáo dục:

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

II. Chuẩn bị

*Đồ dùng của cô

-   Trống lắc

-   Trò chơi dân gian: truyền tin

-   Mảnh giấy có tin để truyền

-   *Đồ dùng của trẻ:

-   Đồ chơi ,thung nhảy dây

-   *Nội dung tích hợp AN “Cháu yêu cô chú công nhân

 

III.Tổ chức hoạt động:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1: bé đọc đồng dao

- Hát “Cháu yêu cô chú công nhân

-   Bài hát nói về gì?

-   Ngoài nghề xây dựng con còn biết nghề gì nữa?

-   Có một bài đồng dao nói về nghề thợ dệt các con có biết đó là bài gì không?

-   Cô và cả lớp cùng đọc bài đồng dao “rềnh rềnh ràng ràng”.

-   Cô mời tổ ,nhóm ,cá nhân đọc.

2. Hoạt động 2: bé chơi trò chơi

-   Vậy bây giờ cô sẽ cho các con chơi 1 trò chơi nha. Đó là trò chơi “Truyền tin” các con hãy lắng nghe cô nói cách chơi nha

- Cô nêu cách chơi

- Cô hướng dẫn trẻ chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô quan sát, bao quát trẻ

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

3. Hoạt động 3: Bé vui chơi

- Cho trẻ kể tên các đồ chơi trong sân trường

- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trong sân và chơi theo sự hướng dẫn của cô

- Cô quan sát bao quát trẻ

- Cô nhận xét tuyên dương

Kết thúc: Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt

 

 

 

Trẻ tham gia trả lời câu hỏi của cô.

 

 

Trẻ đọc đồng dao

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe tích cực tham gia trò chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi tự do

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG CHIEÀU

                                    BTLNT: Lyù thuyeát pha sữa bột

 

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

  1.Kieán thöùc :

Treû bieát ñöôïc caùch pha söõa boät goàm coù bao nhieâu böôùc? thöïc hieän caùc böôùc nhö theá naøo?

2.K naêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, coù tö duy nhaïy beùn, oùc quan saùt,laøm theo ñuùng yeâu caàu cuûa coâ.

3.Thái độ:

- Giaùo duïc treû neân uoáng söõa nhieàu vì trong söõa coù nhieàu chaát raát toát cho söùc khoûe.

II/ CHUAÅN BÒ :

*Đồ dùng cuûa coâ: söõa ,nöôùc aám, ly,muoãng.

*Đồ dùng cuûa treû :Tranh thaûo luaän.

*Nội dung tích hôïp : GDAN “anh đầu bếp kì tài”

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG :

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

 

Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1:Bé cùng trò chuyện.

-Hát bài “Anh đầu bếp kì tài”

-Đàm thoại về nội dung bài hát

  Daãn treû ñeán xem tranh veõ moät soá ngheà trong xaõ hoäi.vaäy khi lôùn leân con thích ngheà naøo nhaát? Coâ môøi moät soá treû traû lôøi theo yù thích?

Giaùo duïc treû phaûi bieát toân troïng vaø yeâu quyù caùc ngheà….

 Hoaït ñoäng 2 :Anh đầu bếp trổ tài.

Các con ơi hôm nay có anh đầu bếp đến lớp mình sẽ hướng dẫn cho lớp mình bieát caùch pha söõa boät nheù.

Coâ cho treû xem tranh töøng böùc tranh töøng böôùc moät.

Xong cho treû veà nhoùm thaûo luaân caùch thöïc hieän pha söõa boät.

Coâ cuõng coá yù kieán thaûo luaän.

Coâ laøm maãu laàn moät cho treû xem töøng böôùc pha sữa bột. Treû veà 3 nhoùm thöïc hieän caùch pha söõa boät. coâ chuù yù vaø höôùng daãn treû theâm

 Hoaït ñoäng 3 : vui vaän ñoäng

- Cho caû lôùp haùt baøi haùt “ em beù khoûe”

Cuõng coá ñeà taøi- keát thuùc.

 

 

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû chuù yù nghe coâ höôùng daãn

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû haùt cuøng coâ

 

 

 

                                Hoạt động  phaùt trieån thaåm myõ :

                              Veõ trang trí chiếc đĩa

 

 

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

  1.Kieán thöùc :

- Treû bieát veõ chiếc đĩa vaø trang trí theo yù thích cuûa treû, duøng maøu saùp toâ truøng khích caùc neùt.

2.K naêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, coù tö duy nhaïy beùn, oùc quan saùt vaø coù ñoâi tay kheùo leùo ñeå taïo ra saûn phaåm ñeïp maét.

3 Thái độ:

- Giaùo duïc treû yeâu quyù vaø toân troïng caùc ngheà

-yeâu quyù saûn phaåm cuûa treû laøm ra.

III/ CHUAÅN BÒ :

*Đồ dùng cuûa coâ: tranh chuû ñieåm, tranh maãu veõ trang trí chiếc đĩa hình troøn

*Đồ dùng cuûa treû :, giaáy a4, maøu saùp ,giaáùy loùt.

*Nội dung tích hôïp : GDANBác đưa thư vui tính”

                                    LQVH: “Thơ cái bát xinh xinh”

                                   .Đoàng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”

IV/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG :

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

 Hoaït ñoäng 1 : Bé yêu cùng trò chuyện

-Hát bài “Bác dưa thư “

-Đàm thoại về nội dung bài hát

-  Caùc con ôi? Trong gia ñình con moãi ngöôøi ñeàu coù caùc ngheà khaùc nhau ñuùng khoâng con?aø ngoaøi xaõ hoäi cuõng vaäy,moãi ngheà ñeàu coù lôïi ích rieâng cuûa chuùng. nhö: baùc só thì chöûa beänh cho moïi ngöôøi, theá baùn haøng thì laø baùn nhöõng gì vaäy con?troø chuyeän veà chuû ñeà ngaøy.

-Vì vaäy ngheà naøo cuõng giuùp ích cho xaõ hoäi caùc con phaûi quyù troïng caùc ngheà…

Hoaït ñoäng 2 : “Khaùm phaù chiếc đĩa

-Đọc bài thơ “Cái bát xinh xinh”

-Cô cho trẻ xem chiếc đĩa

-Đây là cái gì ?Chiếc đĩa này có dạng hình gì?Ai đã làm ra chiếc đĩa này?

-Cô cho trẻ về nhóm thảo luận về tranh vẽ của nhóm.

-Cô mời đại diện nhóm lên trình bày bức tranh của nhóm mình.

-Sau đó cô  nói lại từng bức tranh  (4 tranh nhieàu kieåu)

   - Aø!caùc con muoán veõ vaø trang trí cho ñeïp caùc con phaûi veõ nhö theá naøo?

Coâ môøi vaøi treû traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa treû.

Vaäy theo con muoán veõ trang trí chiếc đĩa thì con seû veõ chiếc đĩa như thế nào?

-Sau đó cô củng cố lại.

Treû vaøo baøn ngoài thöïc hieän veõ.

Coâ chuù yù treû thöïc hieän vaø höôùng daãn treû veõ

Coâ nhaéc tö theá ngoài caùch thöïc hieän.

Hoaït ñoäng 3 :  “Ai vñeïp nhaát?

Treû tröng baøy saûn phaåm?

- Coâ cho treû nhaän xeùt saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn.

- Saûn phaåm naøo ñeïp nhaát ? vì sao ñeïp?

- Saûn phaåm naøo chöa ñeïp? vì sao chöa ñeïp?

- Coâ nhaän xeùt laïi saûn phaåm ñeïp vaø chöa ñeïp.                       -Coâ tuyeân döông tranh ñeïp vaø khuyeán khích treû laàn sau veõ cho kheùo ñeïp hôn hen con.

  - Coâ vaø treû haùt “baùc ñöa thö vui tính”

 

 

 

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

Treû keå theo söï hieåu bieát cuûa treû.

 

 

 

 

 

Traû lôøi theo suy nghĩ của trẻ

 

Đọc bài đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”

 

Treû xem tranh vaø ñeán  ñaøm thoaïi cuøng coâ

 

 

 

 

Treû traû lôøi theo yeâu caàu cuûa coâ.

 

 

Treû thöïc hieän baøi veõ.

 

 

 

 

 

Treû nhaän xeùt saûn phaåm cuûa baïn cuûa mình

 

Treû haùt keát thuùc.

                                       HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI TRÔØI

*Dạy bài thơ “Bé làm bác sĩ

                                                 *Chơi trò chơi “Kẹp bóng

                                                 *Chơi tự do

I .Muïc ñích yeâu caàu:

1. Kieán thöùc:

    - Treû thuộc và đọc diễn cảm theo cô bài thơ “Beù laøm baùc só

- Treû bieát ñöôïc caùch chôi vaø luaät chôi cuûa troø chôi daân gian “Kẹp bóng

2. Kyõ naêng:

- Reøn cho treû moät soá kó naêng vaän ñoäng veà cô tay cuûa treû; bieát phoái hôïp toaøn thaân khi tham gia troø chôi.

3.Thái độ:

    - Giaùo duïc treû ñoaøn keát vôùi nhau khi chôi, khoâng ñöôïc tranh giaønh ñoà chôi vôùi baïn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy baïn…..

    - Giaùo duïc treû bieát giöõ veä sinh moâi tröôøng saïch seõ, khoâng vöùt raùc böøa baõi, bieát nhaët raùc boû vaøo thuøng raùc vaø röûa tay saïch seõ khi thöïc hieän xong.  

III/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

         - Moät soá baøi haùt veà chuû ñeà:Ngành ngh

          - Saân tröôøng saïch seõ, ñoà chôi ngoaøi trôøi cho treû

*Đồ dùng của trẻ:

         -Bóng

         - Haït soûi.

*Nội dung tích hợp:AN: “Anh đầu bếp kì tài”

                                Đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

     HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

        HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

*Hoạt động 1: Dạy bài thơ “Đôi mắt”

Hát bài “anh đầu bếp kì tài”

-Các con vừa hát bài hát gì?

-Bài hát này nói về nghề gì?

-Ngoài nghề nấu ăn các con còn biết nghề gì nữa kể cho cô và các bạn nghe

-Các bạn kể rất là nhiều nghề .Thế khi lớn lên con thích làm nghề gì ?vì sao?

-Mỗi nghề đều có ý nghĩa rất quan trọng dối với cuộc sống con người và tạo ra rất nhiều sản phẩm do dó khi sử dụng các sản phẩm đó c/c phải biết giữ gìn các sản phẩm mà cô chú công nhân đã tạo ra.

-Cô đọc câu đố về nghề “Bác sĩ”

-Cô giới thiệu bài thơ “bé làm bác sĩ”

-Cô mời cả lớp đọc theo cô.

-Cô mời nhóm ,cá nhân,tổ.

*Hoạt động 2: Chôi TCDG “Kẹp bóng

- Coâ höôùng daãn caùch chôi cho chaùu naém.

-Cô tổ chức cho hai đội thi đua

- Cho chaùu chôi vaøi laàn.

- Nhaän xeùt giôø chôi.

*Hoạt động 3: Chôi töï do

  AØ! Baây giôø laø thôøi gian caùc baïn ñöôïc vui chôi töï do.

-Đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”

- Coâ cho treû chôi töï do theo nhoùm:

+ Nhoùm chôi troø chôi:Cp cua

    + Nhoùm chôi troø chôi: Trò chơi dân gian.

+ Nhoùm chôi ñoà chôi ngoaøi trôøi

- Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

- Coâ giaùo duïc treû röûa tay saïch seõ sau khi chôi.

 

 

 

Trẻ nói theo suy nghĩ của trẻ

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

 

 

Trẻ tích cực tham gia trò chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ tham gia chơi theo nhóm

 

THƠ : “BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ

 

  1. Yeâu caàu:

1.Kieán thöùc:

-         Treû thuoäc thô ñoïc dieãn caûm baøi thô, ñoïc ñuùng vaàn ñieäu nhòp ñieäu cuûa baøi thô.Treû hieåu ñöôïc noäi dung baøi thô .Thoâng qua ñaøm thoaïi giuùp treû caûm nhaän ñöôïc aâm ñieäu cuûa baøi thô.

2.Kyõ naêng:

-         Treû ñoïc ñuùng vaàn ñieäu, traû lôøi maïch laïc,qua baøi thô phaùt trieån 1 soá voán töø môùi cho treû.

3.Thaùi ñoä:

-         Giaùo duïc treû yeâu meán ngöôøi công nhân lao động

II. Chuaån bò:

*Ñoà duøng cuûa coâ:

-         Tranh daïy thô, hình aûnh trong baøi thô.

-         -Tranh chöõ to

-         Que chæ, baûng quay.

*Ñoà duøng cuûa treû:

-         1soá saûn phaåm cuûa ngheà noâng, caùc chöõ soá.

III.Toå chöùc hoaït ñoäng:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ

*Hoaït ñoäng 1:Troø chuyeän.

-Coâ cho treû chôi troø chôi troàng luùa .

-Theá coâ vaø caùc con vöøa chôi troø chôi noùi veà ngheà gì?

-Theá ngheà noâng saûn xuaát ra nhöõng gì?

-Caùc con aï coù raát nhieàu baøi thô baøi haùt noùi veà ngheà noâng,ca ngôïi ngheà noâng coù 1 baøi thô noùi veà haït gaïo ñoù laø baøi thô

Bé làm bao nhiêu nghề

*Hoaït ñoâng 2:Beù cuøng ñoïc thô

-Coâ ñoïc thô cho treû nghe.

-Coâ ñoïc laàn 2 cho treû xem tranh.

-Coâ toùm laïi noäi dung baøi thô vaø giaûi thích töø khoù nhö töø: thợ nề,cái cún

-Baøi thô noùi veà ai?

-Ai ñaõ laøm ra cây cầu,trường học ?

- Vì sao chúng ta phải yêu quí người lao động?

-Khi đi trên cây cầu caùc con phaûi  đi nhö theá naøo?

-Coâ cho caû lôùp ñoïc 1 laàn ñoïc theo tranh chöõ to

-Coâ cho töøng toå ñoïc.

-Coâ cho treû ñoïc theo chæ ñònh cuûa coâ.

-Coâ cho caù nhaân ñoïc.

-Caû lôùp ñoïc.

*Hoaït ñoäng 4: Chôi troø chôi.

-Coâ coù saûn phaâm cuûa caùc ngheà vaø duïng cuï ngheà caùc con haõy gheùp tranh thứ tự các nghề trong bài thơ

-Coâ neâu luaät

-Coâ cho treû haùt.

-Coâ cho hai ñoäi thi ñua.

-Coâ nhaän xeùt keát quaû 2 ñoäi.

-Keát thuùc: Cho caû lôùp ñoïc laïi 1 laàn.

-Giaùo duïc:

 

 

-Caû lôùp tham gia chôi troø chôi.

-Caù nhaân treû tham gia traû lôøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Caû lôùp chuù yù nghe coâ ñoïc thô.

-Caû lôùp chuù yù nghe coâ giaûi thích töø khoù vaø ñoïc caùc töø khoù ñoù.

-Treû tham gia traû lôøi.

 

 

 

 

 

-Caû lôùp ñoïc 2 laàn.

-Töøng toå ñoïc.

 

-Caù nhaân tham gia ñoïc.

 

 

-Treû chuù yù quan saùt.

 

-Caû lôùp haùt veà 3 haøng doïc.

-2 ñoäi tham gia thi ñua.

 

-Caû lôùp cuøng ñoïc thô.

 

 

 

 

 

 

                                          Hoạt động phaùt trieån ngoân ngöõ :

                                   Laøm quen chöõ caùi b , d , ñ

 

I/ YEÂU CAÀU

1 kieán thöùc

- Treû nhaän bieát chöõ B ,D, Ñ , bieát phaân bieät vaø so saùnh söï khaùc nhau giöõa caùc chöõ caùi.bieát ñoïc caùc chöõ caùi cuûa nhoùm.

2.Kyû naêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, coù tö duy nhaïy beùn, oùc quan saùt vaø bieát ñoïc ñuùng caùc chöõ caùi B, D, Ñ ,…

3.Thái độ:

- Giaùo duïc treû yeâu quyù lôùp, yeâu quyù tröôøng, giöõ gìn ñoà duøng ñoà chôi trong lôùp, giaùo duïc treû yeâu quyù saûn phaåm cuûa treû taïo ra vaø bieát quyù troïng.

III/ CHUAÅN BÒ :

*Đồ dùng của coâ: tranh chuû ñieåm, 3 tranh coù chöùa nhoùm chöõ,theû chöõ to

*Đồ dùng của trẻ:moãi treû moät roå ñöïng hột hạt

*Nội dung tích hôïp : GDAN, LQVT, LQVH Thô “ ong vaø böôùm” GDMT.

IV/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG :

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

 Hoaït ñoäng 1 : “Bé vui trò chuyện

  -Coâ toå chöùc cho treû chôi troø chôi”Keùo cöa löøa xeû”

  - Coâ vaø caùc con vöøa chôi troø chôi gì?Noùi veà ngheà gì?Ngoaøi ngheà thôï moïc ra con coøn bieát ngheà naøo nöõa keå cho coâ vaø caùc baïn cuøng nghe?

  - Giaùo duïc treû phaûi bieát yeâu caùc ngheà

 Hoaït ñoäng 2 : “Bé cùng học chữ

- đọc câu đố nói về chú bộ đội

     Nhiều anh chỉ có một tên

     Anh ở hải đảo anh lên núi đồi

     Anh ở miền đất xa xôi

     Giữ  yên bờ cõi

     Đất trời quê hương

     Đố bé là ai?

  -A  đúng rồi !caùc con nhìn xem cô có tranh vtranh veõ gì ñaây con?

Cho treû quan saùt tranh veõ vaø cuøng ñaøm thoaïi veà tranh.

Coâ coù chöõ caùi rôøi coâ gheùp thaønh bộ đội

-Cho treû leân tìm chöõ caùi ñaõ hoïc roài trong töø  “bộ đội “ coâ giới thieäu chöõ caùi B

-Coâ phaùt aâm chöõ caùi B 2 laàn

- Coâ cho treû xem theû chöõ to caû lôùp chuù yù coâ phaùt aâm vaø treû phaùt aâm theo coâ laàn löôït töøng toå ,nhoùm , caù nhaân ñoïc.

-Con quan sát chữ b con có nhận xét gì?

-Laøm quen chöõ D , Ñ

-Töông töï cho treû xem tranh  thôï deät ,

Coâ coù chöõ caùi rôøi coâ gheùp thaønh  “Thợ dệt”

-Cho treû leân tìm chöõ caùi ñaõ hoïc roài trong töø  “Thợ dệt “ coâ giới thieäu chöõ caùi D

-Coâ phaùt aâm chöõ caùi  D 2 laàn

- Coâ cho treû xem theû chöõ to caû lôùp chuù yù coâ phaùt aâm vaø treû phaùt aâm theo coâ laàn löôït töøng toå ,nhoùm , caù nhaân ñoïc.

-Con quan sát chữ b con có nhận xét gì?

-Cho trẻ so sánh chữ cái Bvà chư D có điểm nào giống và khác nhau?

-Laàn löôït cho treû xem tranh vaø ñoïc töø trong tranhCái đục”

Coâ coù theû chöõ caùi rôøi coâ gheùp laïi thaønh töø caùi ñuïc .

Cho trẻ tìm chữ cái học rồi

- coâ giới thieäu chöõ caùi Đ

-Coâ phaùt aâm chöõ caùi Đ 2 laàn

- Coâ cho treû xem theû chöõ to caû lôùp chuù yù coâ phaùt aâm vaø treû phaùt aâm theo coâ laàn löôït töøng toå ,nhoùm , caù nhaân ñoïc.

-Con quan sát chĐ con có nhận xét gì?

-Cho trẻ so sánh chữ D và chữ Đ có điểm gì giống và khác nhau?

 Hoaït ñoäng 3: “Bé khéo tay

  - Treû veà chöõ u laáy roå luyeän taäp xếp chữ cái.

  - Cho treû chôi troø chôi xếp chöõ? Chöõ gì chöõ gì?

  - Treû xếp chữ theo yeâu caàu cuûa coâ

  - Cho treû chôi tìm chöõ nhieàu laàn.

- Coâ chuù yù vaø söõa sai cho treû.

-Tieáp tuïc coâ cho treû veà nhoùm thöïc hieän noái chöõ caùi ,trang trí chöõ caùi

-Coâ cho treû veà nhoùm thöïc hieän

-Coâ quan saùt vaø gôïi yù cho treû.

Nhaän xeùt 3 nhoùm .

  - Coâ vaø treû haùt “Cháu yêu cô chú công nhân

  - Hoâm nay coâ daïy caùc con nhoùm chöõ caùi gì? Baïn naøo nhaéc laïi coâ nghe naøo?

-Giaùo duïc chaùu veà nhaø tìm ñoïc chöõ b,d,ñ cho ba meï nghe.

 

 

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

Treû keå caùc ngheà maø treû bieát

 

 

 

 

Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

Traû lôøi theo coâ.

 

 

Trẻ quan sát và nhận xét

 

 

 

Treû traû lôøi theo yeâu caàu cuûa coâ.

 

 

 

 

 

 

 

Treû traû lôøi cuøng coâ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû tham gia chôi cuøng coâ.

 

 

 

 

 

 

Treû nhaän xeùt saûn phaåm cuûa baïn cuûa mình

 

 

Treû ñoïc baøi ñoàng dao “Reành reành raøng raøng”

 

 

 

 

Treû haùt keát thuùc.

 

 

                HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

I. Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức

- Trẻ biết một số câu đố về chuû ñeà ngaønh ngheà

- Trẻ chơi tự do đúng với hướng dẫn của cô

2.Kỹ năng:

-Sự chú ý lắng nghe

-   Rèn nề nếp trẻ trong khi chơi

-   Tay chân nhanh nhẹn, khéo léo

-   3.Thái độ :

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ

II. Chuẩn bị

*Đồ dùng của cô:

-   Trống lắc

-Trụ ném còn

*Đồ dùng của trẻ:

-Túi vải để ném

*Nội dung tích hợp:VH “Bé ơi”

III.Tổ chức hoạt động::

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1: Thi đọc câu đố

-Cô cho trẻ thi đua đọc câu đố .

-Cô chia lớp thành 2 nhóm luân phiên nhau đọc câu đố về chủ đề ngaønh ngheà

2. Hoạt động 2: Bé chơi trò chơi

-Đọc bài thơ “Bé laøm bao nhieâu ngheà”

-   Bây giờ cô sẽ cho các con chơi 1 trò chơi nha. Đó là trò chơi “Ném còn” các con hãy lắng nghe cô nói cách chơi nha

- Cô nêu cách chơi

- Cô hướng dẫn trẻ chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô quan sát, bao quát trẻ

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ

3. Hoạt động 3: Bé vui chơi

- Cho trẻ kể tên các đồ chơi trong sân trường

- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trong sân và chơi theo sự hướng dẫn của cô

- Cô quan sát bao quát trẻ

- Cô nhận xét tuyên dương

Kết thúc: Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay,rửa mặt.

 

Trẻ tham gia chơi cùng cô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe tích cực tham gia trò chơi

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi tự do

 

Hoaït ñoäng chieàu

Baøi 3 : NEÂN AÊN THÖÙC AÊN TOÁT CHO RAÊNG

 

 

I/ Mục đích yeâu caàu:

1.Kieán thöùc:

   -Bieát ñöôïc nhöõng loaïi thöùc aên toát cho raêng

   - Bieát traùnh nhöõng loaïi thöùc aên khoâng toát cho raêng.

2.Kyõ naêng:

   - Bieát phaân loaïi vaø löïa choïn thöùc aên toát cho raêng.

3.Thaùi ñoä:

   - Giaùo duïc treû bieát caùch giöõ gìn raêng luoân saïch, ñeïp,chaûy raêng ngaøy 3 laàn saùng, tröa, chieàu , aên nhöõng thöùc aên naøo toát cho raêng.

II/ Chuaån bò:

   *Ñoà duøng cuûa coâ : tranh caùc loaïi thöùc aên toát cho raêng vaø nöôùu : chaát beùo, sinh

III/ Toå chöùc hoaït ñoäng

 

          Hoaït ñoäng cuûa coâ

               Hoaït ñoäng cuûa treû

 

 Hoaït ñoäng 1: Beù vui troø chuyeän

-Coâ vaø treû haùt “Vui ñeán tröôøng” vaøo buoåi saùng thöùc daïy caùc con thöôøng laøm gì?

-Vaäy vaøo buoåi saùng nguõ day caùc con ñaùnh raêng,vaäy moät ngaøy caùc con ñaùnh raêng bao nhieâu laàn?giaùo duïc treû thöôøng xuyeân ñaùnh raêng ñeå khoâng bò saâu raêng nghen con.

Hoaït ñoäng 2:Beù bieát thöùc aên naøo toát cho raêng

-Hoâm nay coâ seû daïy cho caùc con bieát neân aên thöùc aên naøo toát cho raêng.

-Coâ gôïi yù cho treû keå laïi chuyeän“baïn tí suùn raêng”

-Coâ vaø treû cuøng ñaøm thoaïi veà noäi dung caâu chuyeän.

-Caâu chuyeän coâ vöøa keå noùi veà ai?

-Baïn tí ñaû bò ñau gì? Taïi sao?

-Neáu caùc con coù thoùi quen xaáu nhö  baïn tí, caùc con coù bò ñau raêng khoâng?...

-Cho treû nhaéc laïi 3 nhieäm vuï quan troïng caùc con caàn ghi nhôù.

-Sau ñoù coâ cuûng coá laïi.

Hoaït ñoäng 3:Beù laøm baùc só

  - Cho treû chôi troø chôi  “khaùm raêng ñònh kyø”

-Coâ neâu caùch chôi luaät chôi cho treû naém.

-Coâ ñeà nghò caùc em coù raêng ñeïp haùt cho caùc baïn nghe moät baøi haùt .vaø giöõ gìn veä sinh raêng mieäng vaø khen thöôûng.

 

-Treû ngoài gaàn coâ haùt vaø ñaøm thoaïi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Treû laêng nghe coâ keå chuyeän.

 

 

 

 

 

-Treû traû lôøi theo söï suy nghó cuûa treû

 

 

 

 

 

-Treû tham gia chôi troø chôi cuøng coâ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu,ngày 18/11/2011

Hoạt động phát triển thẩm mỹ

Vậnđộng theo nhạc :”Anh đầu bếp kì tài

                                     Nội dung kết hợp :nghe hát :” Rềnh rềnh ràng ràng”

                                                                   TCAN:”Bịt mắt lắng nghe tiếng gõ

 

I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Kiến thức:

  - Trẻ hát và thể hiện tinh cảm theo nội dung bài hát “ anh đầu bếp kỳ tài”.

  - Trẻ thuộc và vận động nhịp nhàng bài hát “ anh đầu bếp kỳ tài”.

2. Kỹ năng

  - Biết thể hiện các động tác minh họa phù hợp với âm nhạc và nội dung bài hát.

  - Phát triển kỹ năng vận động thông qua các kỹ năng múa theo đàn,tiếng vỗ tay.

-Biết thảo luận nhóm để chọn cách vận động phù hợp.

-Chú ý lắng nghe cô hát và tham gia trò chơi đúng cách

3.Giáo dục:

-         Giáo dục trẻ biết quý trọng tất cả các nghề và biết giữ gìn sản phẩm mọi người tạo ra.

II / CHUẨN BỊ:

  - Máy casset,đĩa hát.

- Hình ảnh: nghề bác sỹ ,nghề uốn tóc ,nghề dệt vải, nghề nấu ăn

-Khăn von ,xúc xắc ,phách tre ,trống lắc.

* Nội dung tích hợp:

-MTXQ:Tìm hiểu về nghề dịch vụ

- LQVH: đồng dao

 

* Hình thức tổ chức: Đội hình tự do,hành ngang,vòng tròn…

III / TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

 

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

* Hoạt động 1:Bé đoán xem đây là nghề gì?

-Hát bài “cháu yêu cô chú công nhân”

-Bài hát các con vừa hát nói về ai?

-Các con xem đây là những hình ảnh nói về nghề gì nha

- Cho trẻ xem hình ảnh  các nghề: nghề may,uốn tóc,bác sĩ.

-Đây là tranh vẽ gì vậy con bác sỹ làm nhiệm vụ gì?còn đây là nghề gì?

-Các con quan sát xem đây là hình ảnh nói về nghề gì?thế cô công nhân dệt vải để làm gì vậy các con?

.-tiếp tục cô cho trẻ quan sát hình ảnh anh đầu bếp

-Anh đầu bếp đang làm gì vậy con ?

-Anh đầu bếp nấu món ăn rất là ngon và bổ dưỡng do đó khi ăn c/c phải ăn hết suất .

-Anh đầu bếp các con vừa quan sát nấu ăn rất là ngon ,còn có một anh đầu bếp rất là lạ làm cho người ăn thắc mắc:cháo sao gọi là cơm, trứng sao lại màu đen,cá sao không chặt đuôi.Đố cả lớp đó là bài hát gì? Đúng rồi đó là bài anh đầu bếp kì tài của tác giả Nguyễn đức quang .Hôm nay chúng ta cùng hát về những anh chàng đầu bếp này nha.

* Hoạt động 2: Nào ta cùng hát.

- Cô và cả lớp hát bài “anh đầu bếp kỳ tài”

-Để bài hát này thêm hay bây giờ cô mời lớp mình về nhóm thảo luận chọn vận động.

-Cho trẻ đọc bài đồng dao “tay đẹp “

- Cô cho trẻ về nhóm chọn vận động theo ý thích.

 

- Cô mời từng nhóm lên thể hiện vận động.

- Thống nhất chọn vận động.

- Cô hát và vận động theo lời bài hát.

-Cô giải thích từng động tác của bài hát

+kìa mùi gì khen khét thì hai tay cô để lên mũi.

+Anh đầu bếp của tôi ơi hai tay cô để lên đầu và vẫy tay

+Sao anh cho chúng tôi ăn món chi lạ kì: hai tay cô chống hông và ngiêng người sang hai bên

+Cháo sao gọi là cơm ,cháo sao gọi là cơm :lần 1 cô đưa tay chỉ qua trái,lần 2 chỉ qua phải.

+kìa mùi gì khen khét thì hai tay cô để lên mũi.

+Anh đầu bếp của tôi ơi hai tay cô để lên đầu và vẫy tay

+Sao anh cho chúng tôi ăn món chi lạ kì: hai tay cô chống hông và ngiêng người sang hai bên

+Trứng sao lại màu đen ,trứng sao lại màu đen : thì cô sẽ vỗ tay theo nhịp.

+kìa mùi gì khen khét thì hai tay cô để lên mũi.

+Anh đầu bếp của tôi ơi hai tay cô để lên đầu và vẫy tay

+Sao anh cho chúng tôi ăn món chi lạ kì: hai tay cô chống hông và ngiêng người sang hai bên

+Cá sao không chặt đuôi , Cá sao không chặt đuôi: Hai tay cô chống hông khom lưng xuống và lắc mông .

- Cô mời cả lớp hát múa.

-Khi trẻ hát múa cô cú ý sửa sai cho trẻ

- Cô mời nhóm bạn trai,bạn gái

- Cô mời cá nhân, nhóm 3,5,6 cháu lên biểu diễn.

-Cô cho trẻ nhận xét bạn vận dộng

* Nghe hát :Bài “rềnh rềnh ràng ràng”.

- Cô đố cô đố .một người mấy chân các con ,còn hai người ,thế cò năm người thì sao? Năm người mười chân chân gầy chân béo chân béo chân gầy dệt vải cho bà vải hoa vải trắng đến mai trời nắng đem vải ra phơi .Đó là nội dung bài hát “rềnh rềnh ràng ràng”hôm nay cô sẽ hát cho các con nghe

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần.

- Bây giờ chúng ta cùng xem các bạn lớp mình biểu diễn bài hát “rềnh rềnh ràng ràng” nhé.

* Hoạt động 3: Chơi chò chơi “lắng nghe tiếng gõ”.

- Cách chơi: cô sẽ mời 1 bạn lên đây và bịt mắt lại,cô sẽ mời một số bạn khác lên chọn nhạc cụ, khi các bạn cầm các nhạc cụ gõ và đi gần bạn bịt mắt. Bạn bịt mắt nghe tiếng gõ thì sẽ bắt bạn mình.Nếu bạn nào bị bắt mình sẽ làm trò cho các ban cười.

- Cô cho trẻ tham gia.

- Kết thúc Cô cho trẻ hát múa bài “Anh đầu bếp kì tài”

 

 

 

 

-Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ hướng mắt về màn hình quan sát những hình ảnh.

 

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

- Trẻ trả lời.

 

-Trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ về nhóm hội ý và chọn vận động.

 

 

 

 

-

 

 

Trẻ quan sát cô làm

- Múa cùng cô.

 

- Trẻ thẻ hiện vận động.

- trẻ đoán.

 

- Trẻ lắng nghe cô hát và theo dõi phần biểu diễn của các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi chò chơi,

 

 

 

 

 

 

- Trẻ hát múa bài hát.

 

 

 

 

 

 

:

1. Kieán thöùc:

    - Treû haùt thuoäc lôøi baøi haùt vaø bieát vaän ñoäng cuøng vôùi coâ.

- Treû bieát ñöôïc caùch chôi vaø luaät chôi cuûa troø chôi daân gian “ Ñi guoác moäc”

2. Kyõ naêng:

- Reøn cho treû kó naêng kheùo leùo cuûa ñoâi chaân.

- Reøn cho treû moät soá kó naêng vaän ñoäng veà cô tay cuûa treû; bieát phoái hôïp toaøn thaân khi tham gia troø chôi.

3.Thái độ:

    - Giaùo duïc treû ñoaøn keát vôùi nhau khi chôi, khoâng ñöôïc tranh giaønh ñoà chôi vôùi baïn, khoâng ñöôïc xoâ ñaåy baïn…..

    - Giaùo duïc treû bieát giöõ veä sinh moâi tröôøng saïch seõ, khoâng vöùt raùc böøa baõi, bieát nhaët raùc boû vaøo thuøng raùc vaø röûa tay saïch seõ khi thöïc hieän xong.  

II/ CHUAÅN BÒ

*Đồ dùng của cô:

         - Moät soá baøi haùt veà chuû ñeà:Ngaønh ngheà

         - Saân tröôøng saïch seõ, ñoà chôi ngoaøi trôøi cho treû.

*Đồ dùng của trẻ:

          - Sôïi thung, haït soûi.

          -Guoác moäc: 2 ñoâi

*Nội dung tích hợp: G

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:

 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂ

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TREÛ

1. Hoaït ñoäng 1:  OÂn baøi cuõ:“Anh ñaàu beáp kì taøi”

-Coâ ñoïc caâu ñoá veà baùc thôï moäc

-Đàm thoại về nội dung caâu ñoá

-Treû keå moät soá ngheà: ngheà thôï may, baùn haøng, giaùo vieân, taøi xeá, laøm toùc

-Giaùo duïc treû yeâu quyù caùc ngheà.

-Coù baøi haùt noùi veà anh ñaàu beáp theá caùc con coù bieát baøi haùt gì khoâng?

 

- Coâ cho caû lôùp haùt vaän ñoäng bài “Anh ñaàu beáp kì taøi”

        - Môøi nhoùm baïn trai, baïn gaùi leân haùt

        - Môøi caù nhaân leân haùt

        - Coâ quan saùt, söûa sai cho treû.

2. Hoaït ñoäng 2: Beù chôi troø chôi daân gian “Ñi guoác moäc”

       -Đọc bài thơ “B laøm bao nhieâu ngheà

        - Coâ toå chöùc cho treû ngoài thaønh 2 haøng ngang ñoái dieän nhau

        - Hoâm nay, coâ seõ toå chöùc cho caùc con chôi troø chôi daân gian “Ñi guoác moäc”.

        - Coâ giaûi thích troø chôi: “ Ñaây laø ñoâi guoác moäc, coâ seõ môøi 2 baïn leân vaø 2 baïn seõ cho hai baøn chaân cuûa mình vaøo 2 quai cuûa ñoâi guoác, baïn ñaèng sau giöõ eo baïn ñaèng tröôùc, khi coù hieäu leänh cuûa coâ thì 2 baïn phaûi cuøng nhaác chaân leân roài ñi ”

       - Coâ môøi 2 treû leân ñi cho baïn xem

 

       - Coâ toå chöùc cho treû thi ñua theo 2 ñoäi, neáu ñoäi naøo ñi veà tröôùc thì ñoäi ñoù seõ thaéng.

       - Coâ cho treû thi ñua 3,4 laàn

       - Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

  3. Hoaït ñoäng 3: Treû chôi töï do

  AØ! Baây giôø laø thôøi gian caùc baïn ñöôïc vui chôi töï do. - Coâ cho treû chôi töï do theo nhoùm:

    + Nhoùm chôi troø chôi: Buùng thung

    + Nhoùm chôi troø chôi: Caép cua

    + Nhoùm chôi ñoà chôi ngoaøi trôøi

      - Coâ nhaän xeùt sau khi chôi

      - Coâ giaùo duïc treû röûa tay saïch seõ sau khi chôi.

 

 

- Treû ñöùng ñoäi hình töï do

- Treû traû lôøi coâ

 

- Treû quan saùt vaø keå

 

- Treû laéng nghe

- Treû traû lôøi

- Nhoùm leân haùt vaän ñoäng

- Caù nhaân haùt vaän ñoäng

 

Treû ñöùng thaønh 2 haøng ngang ñoái dieän

 

 

 

- Treû quan saùt vaø nghe coâ giaûi thích.

 

 

 

- Treû tham gia chôi troø chôi daân gian.

- Hai treû leân thöïc hieän

 

- Hai ñoäi thi ñua

 

 

 

 

-  Treû tham gia chôi

 

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG CHIEÀU : Neâu göông

 

 

I/ Muïc ñích yeâu caàu :

  1.Kieán thöùc :

                      - Treû bieát nhaän xeùt baïn naøo ngoan nhaát trong toå , bieát ñöôïc caùc tieâu chuaån cuûa coâ ñöa ra trong tuaàn vöøa qua.

2.Kyû naêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, thöïc hieän ñuùng muïc tieâu coâ ñöa ra.

3.Giaùo duïc :

- Giaùo duïc treû yeâu quyù lôùp, yeâu quyù tröôøng, thöïc hieän ñuùng tieâu chuaån cuûa coâ ñua ra.

II/ Chuaån bò :

- Cuûa coâ: troáng laéc, hoa beù ngoan

- Cuûa treû : hoa beù ngoan.

- Tích hôïp : GDAN, LQVT, LQVH Thô “caùi baùt xinh xinh” GDMT.

III/ Toå chöùc hoaït ñoäng :

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

 

Hoaït ñoäng cuûa treû

 Hoaït ñoäng 1: khaùm phaù veà chuû ñeà ngaøy

    - Coâ vaø treû haùt “  baùc ñöa thö vui tính ”

Baïn naøo gioûi keå cho coâ nghe moät soá ñoà duøng ngheà noâng  .

Coâ môøi moät soá treû traû lôøi.

A? caùc con gioûi laém vaäy caùc con phaûi bieát giöõ gìn vaø söû duïng ñuùng caùc ñoà duøng sinh hoaït.

 Hoaït ñoäng 2 :nhaéc laïi nhöõng tieâu chuaån cuûa coâ ñöa ra trong tuaàn vöøa qua coâ ñua ra.

Treû nhaän xeùt caùc baïn trong toå baïn naøo ngoan nhaát vaø ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chaån coâ ñöa ra. Laàn löôïc 3 toå nhaän xeùt baïn ngan vì sao? Baïn chöa ngoan vì sao?

 Hoaït ñoäng 3 : “ai ngoan nhaát

Coâ nhaän xeùt laïi baïn naøo ngoan nhaát? Vì sao ngoan?coøn baïn chöa ngoan vì sao?

Coâ cho baïn naøo ngoan nhaát leân caäm hoa beù ngoan.

 Hoaït ñoäng 4 :coâ ñöa ra tieâu chuaån môùi thöïc hieän trong tuaàn sau?

+ Hoïc chuù yù coâ vaø chaêm phaùt bieåu.

+ Bieát boû raùc ñuùng nôi quy ñònh.

+ veà nhaø caùc con aên gioûi, nguõ gioûi, vaâng lôøi coâ.

+Biết cất đồ chơi đúng nơi quy định

Treû chuù yù coâ vaø nhôù tieâu chuaån coâ ñöa ra ñeå thöïc hieän trong tuaàn sau.

Coâ vaø treû haùt “ Hoa beù ngoan”

Cuõng coá - keát thuùc.

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

Treû traû lôøi theo suy nghó cuûa treû.

 

 

 

 

 

 

 

Treû chuù yù nghe coâ höôùng daãn

 

 

 

 

 

 

Treû luyeän taäp

 

Treû chuù yù laéng nghe coâ

 

 

 

 

Treû haùt cuøng coâ.

 

TRAÛ TREÛ

                - Coâ cho treû veä sinh, tay chaân saïch seû chaûy toùc goïn gaøng, coâ trao ñoåi vôùi phuï huynh veà moät ngaøy hoaït ñoäng cuûa treû, tuyeân truyeàn cho phuï huynh bieát veà caêng beänh HIV ñeå phuï huynh cuøng keát hôïp ñeå phoøng ngöøa cho treû.troø chuyeän cuøng phuï huynh veà moät ngaøy hoaït ñoäng cuûa treû.trao ñoåi vôùi phuï huynh vaø phaùt ñoà duøng caù nhaân cho treû.

 

 

 

 

 

 

 

HOAÏT ÑOÄNG CHIEÀU : Beù taäp laøm noäi trôï.

Tieát 1 : thöïc haønh  pha söûa boät

 

 

 

I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

  1.Kieán thöùc :

Treû bieát ñöôïc caùch pha söõa boät goàm coù bao nhieâu böôùc? thöïc hieän caùc böôùc nhö theá naøo? treû bieát pha thaønh ly söõa.

2.K naêng :

- Reøn cho treû coù thoùi quen taäp trung hoïc, coù tö duy nhaïy beùn, oùc quan saùt,laøm theo ñuùng yeâu caàu cuûa coâ.

3.Thái độ:

- Giaùo duïc treû neân uoáng söõa nhieàu vì trong söõa coù nhieàu chaát raát toát cho söùc khoûe.

II/ CHUAÅN BÒ :

*Đồ dùng cuûa coâ: söõa ,nöôùc aám, ly,muoãn.

*Đồ dùng cuûa treû : söõa ,nöôùc aám, ly,muoãng.

*Nội dung tích hôïp : GDAN, LQVT, LQVH , GDMT.

III/ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG :

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

 

Hoaït ñoäng cuûa treû

Hoaït ñoäng 1:Bé cùng trò chuyện.

-Hát bài “Anh đầu bếp kì tài”

-Đàm thoại về nội dung bài hát

  Daãn treû ñeán xem tranh veõ moät soá ngheà trong xaõ hoäi.vaäy khi lôùn leân con thích ngheà naøo nhaát? Coâ môøi moät soá treû traû lôøi theo yù thích?

Giaùo duïc treû phaûi bieát toân troïng vaø yeâu quyù caùc ngheà….

 Hoaït ñoäng 2 :Anh đầu bếp trổ tài.

Các con ơi hôm nay có anh đầu bếp đến lớp mình sẽ hướng dẫn cho lớp mình bieát caùch pha söõa boät nheù.

Coâ cho treû xem tranh töøng böùc tranh töøng böôùc moät.

Xong cho treû veà nhoùm thaûo luaân caùch thöïc hieän pha söõa boät.

Coâ cuõng coá yù kieán thaûo luaän.

Coâ laøm maãu laàn moät cho treû xem töøng böôùc pha sữa bột. Treû veà 3 nhoùm thöïc hieän caùch pha söõa boät. coâ chuù yù vaø höôùng daãn treû theâm

 Hoaït ñoäng 3 : Bé cùng thực hiện

Cho 3 toå veà 3 nhoùm thöïc hieän choïn caùc böôùc theo yeâu caàu cuûa coâ.

Coâ chuù yù vaø höôùng daãn cho treû thöïc hieän.cho 3 toå cuøng uoáng thöôûng thöùc söõa boät do caùc baïn töï pha cheá.

- cho trẻ uống sữa bột mình vừa pha.

Cho caû lôùp haùt baøi haùt “ em beù khoûe”

Cuõng coá ñeà taøi- keát thuùc.

Treû ngoài gaàn coâ vaø troø chuyeän cuøng coâ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treû chuù yù nghe coâ höôùng daãn

 

 

 

 

 

 

Treû luyeän taäp

 

 

 

Treû haùt cuøng coâ

 

 

 

 

TRAÛ TREÛ

Coâ cho treû veä sinh, tay chaân saïch seû chaûy toùc goïn gaøng, coâ trao ñoåi vôùi phuï huynh veà moät ngaøy hoaït ñoäng cuûa treû, tuyeân truyeàn cho phuï huynh bieát veà caêng beänh  ñau maét , caûm , soát  phuï huynh cuøng keát hôïp ñeå phoøng ngöøa cho treû.trao ñoå vôùi PH veà beù trong ngaøy.

 

 

 

 

Thöù ba, ngaøy 16/11/2010

 

PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THUC:

ÑEÁM ÑEÁN 7,NHAÄN BIEÁT NHOÙM COÙ 7 ÑOÁI TÖÔÏNG, CHÖÕ SOÁ 7

 

I. Yeâu caàu:

1.Kiến thức:

- Treû ñeám ñeán 7, nhaän bieát nhoùm 7 ñoái töôïng. Daïy treû bieát coâng  duïng cuûa moät soá duïng cuï ngheà.

2.kỹ năng:

- Reøn cho treû söï nhaïy beùn, kheùo leùo khi taïo nhoùm hoaëc nhaän bieát caùc nhoùm coù 7 ñoái töôïng. Phaùt trieån ngoân ngöõ, môû roäng voán töø cho treû.

3.Thái độ:

- Giaùo duïc treû bieát traân troïng caùc ngheà trong xaõ hoäi, bieát giöõ gìn saûn phaåm do ngöôøi lao ñoäng laøm ra.

II. Chuaån bò:

* Ñoà duøng cuûa coâ:

- Loâ toâ veà duïng cuï 1 soá ngheà.

- Moâ hình trieån laõm duïng cuï moät soá ngheà.

- 7 keùo, 7 löôïc, 7 cuoác, 7 buùa (laøm baèng muùt xoáp)

- Theû soá töø 1 ñeán 7

* Ñoà duøng cuûa treû:

Moãi treû moät roå ñoà duøng duïng cuï ngheà coù soá löôïng 7.

* Noäi dung tích hôïp :LQVH “Làm nghề như bố”

 

III.  Tổ chức hoạt động:

 

Hoaït ñoäng cuûa coâ

Hoaït ñoäng cuûa treû

  Hoaït ñoäng 1:  Troø chuyeän

- Trong baøi thô con ñoïc coù nhöõng ngheà naøo?

- Ngoaøi ngheà Laùi taøu, ñoát löûa con coøn bieát ngheà naøo nöõa?

- Ngheà thôï moäc, xaây döïng…caàn nhöõng duïng cuï gì?

- Coâ seõ daét lôùp mình ñeán tham quan moâ hình duïng cuï moät soá ngheà. Caùc beù haõy quan saùt ñoù laø duïng cuï cuûa ngheà naøo nheù!

  Hoaït ñoäng 2: Cung caáp kieán thöùc

- Caùc con xem moâ hình coù caùc ñoà duøng naøo?

- Cuoác laø duïng cuï cuûa ngheà gì?

- Caùc beù haõy quan saùt xem coù bao nhieâu cuoác?

- Ngoaøi cuoác beù coøn quan saùt thaáy duïng cuï gì nöõa naøo?

- Beù ñeám soá löôïng keùo nheù?

- Keùo laø duïng cuï cuûa ngheà naøo?

- Caùc beù coù nhaän xeùt gì veà nhoùm cuoác vaø nhoùm keùo?

- Hai nhoùm khoâng baèng nhau? Nhoùm naøo nhieàu hôn? Nhoùm naøo ít hôn?

- Nhieàu hôn maáy? Ít hôn maáy? Vì sao con bieát?

- Ñeå hai nhoùm baèng nhau vaø baèng 7 con phaûi laøm sao?

- Môøi treû theâm, bôùt vaø ñaët chöõ soá töông öùng.

Coâ tieáp tuïc cho treû ñeám vaø so saùnh caùc nhoùm coøn laïi.

Hoaït ñoäng 3:  Luyeän taäp

- Nhìn  xem! Nhìn xem!

- Caùc beù xem trong roå coù gì?

- Caùc beù haõy taïo nhoùm ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa coâ nheù!

- Coâ cho treû chôi vaøi laàn.

- Coâ nhaän xeùt troø chôi.

Hoaït ñoäng 4: Troø chôi “Beù laøm hoïa só”

- Caùch chôi: Coâ chia lôùp laøm 3 ñoäi, caùc ñoäi thi ñua choïn hình aûnh ñoà duøng coù soá löôïng laø 7.

- Luaät chôi: Ñoäi naøo choïn ñuùng vaø coù soá löôïng nhieàu hôn laø ñoäi thaéng cuoäc.

Coâ toå chöùc cho treû chôi 2 ñeán 3 laàn.

Coâ tuyeân döông khen thöôûng ñoäi thaéng cuoäc.

Keát thuùc hoaït ñoäng

 

 

- Caû lôùp ñoïc thô “ Laøm ngheà nhö boá” ngoài töï do.

 

- Caù nhaân xung phong traû lôøi.

 

- Treû höôûng öùng traû lôøi.

 

- Beù haùt “ Em taäp laùi oâ toâ” vaø chuyeån ñoäi hình ñeán xem moâ hình.

- Treû xem tranh vaø ñeám soá löôïng cuoác

- Treû tham gia traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa coâ

- Treû ñeám cuøng coâ

 

- Treû xung phong vaø tham gia traû lôøi caâu hoûi.

 

- Treû xung phong traû lôøi caâu hoûi cuûa coâ theo söï hieåu bieát cuûa mình.

- Treû leân choïn tranh loâ toâ gaén leân vaø giôùi thieäu veà gia ñình mình.

 

 

- Caû lôùp haùt “Baùc ñöa thö vui tính” vaø chuyeån ñoäi hình laáy roå.

 

- Treû xeáp ñoà duøng. Vaø choïn chöõ soá töông öùng.

- Treû bieát xeáp töông öùng 1-1.

 

- Lôùp laéng nghe coâ höôùng daãn caùch chôi, luaät chôi.

 

- Treû tích cöïc tham  gia troø chôi