Chuỗi phản ứng hoá

Đăng ngày 9/30/2010 3:32:13 PM | Thể loại: Hóa học 9 | Chia sẽ bởi: Dũng Nguyễn Văn | Lần tải: 1031 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 1.21 M | Loại file: doc

 


kim lo¹i nhãm IA

PhÇn A. tãm t¾t lý thuyÕt

 

I- kim lo¹i

1- T¸c dông víi phi kim:

 2Na + O2 Na2O2                     2Na + Cl2 2NaCl

 2Na   +   H2      2NaH

2- T¸c dông víi dung dÞch axit:

 2Na + 2HCl 2NaCl + H2

 NÕu Na d­: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2

3- T¸c dông víi n­íc:

 2Na + 2H2O 2NaOH + H2

 2K + 2H2O 2KOH + H2

4- T¸c dông víi dung dÞch muèi:

  C¸c kim lo¹i kiÒm khi cho vµo dung dÞch muèi sÏ t¸c dông víi n­íc dung dÞch baz¬, baz¬ t¹o thµnh cã thÓ t¸c dông tiÕp víi muèi:

 - VÝ dô cho Na kim lo¹i vµo dung dÞch CuSO4 x¶y ra c¸c ph­¬ng tr×nh:

 2Na + 2H2O 2NaOH + H2

 2NaOH + CuSO4 Na2SO4 + Cu(OH)2

5- §iÒu chÕ: 

 2NaCl 2Na + Cl2 

 4NaOH    4Na + O2 + 2H2O

II- oxit

1- T¸c dông víi n­íc dung dÞch baz¬ kiÒm:

 Na2O + H2O 2NaOH

 K2O + H2O 2KOH

2- T¸c dông víi axit muèi + n­íc:

3- T¸c dông víi oxit axit muèi:

 Na2O + CO2 Na2CO3                                           Na2O + SO3 Na2SO4

III- Hidroxit

1- T¸c dông víi dung dÞch axit muèi + n­íc:

 K2O + 2HCl 2KCl + H2O

2- T¸c dông víi oxit  axit muèi + n­íc:

 CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O

 CO2 + NaOH NaHCO3

 - NÕu : T¹o muèi Na2CO3


 - NÕu : T¹o 2 muèi NaHCO3 +  Na2CO3

3- T¸c dông víi dung dÞch muèi muèi míi + baz¬ míi (cã mét chÊt kÕt tña !)

 Fe(NO3)3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaNO3

4- T¸c dông víi Al, Zn, c¸c oxit vµ c¸c hidroxit cña chóng:

 Al + NaOH + H2O NaAlO2 + H2

 Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

 Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O

 Zn + 2NaOH   Na2ZnO2 + H2

 Zn(OH)2 + 2NaOH   Na2ZnO2 + H2O

IV- muèi cacbonat - hidrocacbonat

1- Muèi cacbonat

- Ph¶n øng thuû ph©n t¹o ra m«i tr­êng kiÒm (quú tÝm xanh; phenoltalein hång)

 CO + H2  HCO + OH-

- T¸c dông víi dung dÞch axit:

 - Cho tõ tõ dung dÞch axit HCl vµo dung dÞch Na2CO3:

 Na2CO3 + HCl NaHCO3 + NaCl                                  (giai ®o¹n 1)

 NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O                            (giai ®o¹n 2)

 - Cho tõ tõ dung dÞch Na2CO3 vµo dung dÞch axit HCl:

 Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O     

 - Sôc khÝ CO2 vµo  dung dÞch Na2CO3:

 Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3

- T¸c dông víi dung dÞch muèi:

 Na2CO3 + CaCl2 2NaCl + CaCO3 

2- Muèi hidrocacbonat

- T¸c dông víi dung dÞch axit:

 KHCO3 + HCl KCl + CO2 + H2

- T¸c dông víi dung dÞch baz¬:

 NaHCO3 + Ca(OH)2 () CaCO3 + NaOH + H2O

- Ph¶n øng nhiÖt ph©n:

 2NaHCO Na2CO3 + CO2 + H2O

V- muèi  clorua

- Ph¶n øng ®iÖn ph©n: 

 2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2  + H2

 2NaCl     Na + Cl2 

- Ph¶n øng víi H2SO4 ®Æc (®iÒu chÕ HCl trong PTN): 

 NaCl (tinh thÓ)  +  H2SO4 (®Æc)   NaHSO4 +  HCl


 2NaCl (tinh thÓ)  +  H2SO4 (®Æc)    Na2SO42HCl

- Ph¶n øng nhËn biÕt:

 NaCl + AgNO AgCl(tr¾ng) + NaNO3

VI- muèi  nitrat

- Ph¶n øng nhiÖt ph©n: 

 2KNO3  2KNO2 + O2 

- TÝnh oxi ho¸ m¹nh trong dung dÞch víi c¸c axit HCl hoÆc H2SO4 lo·ng (t­¬ng ®­¬ng HNO3!)

 VÝ dô cho Cu vµo dung dÞch chøa KNO3 vµ H2SO4 lo·ng:

 Ph­¬ng tr×nh ®iÖn li:      KNO3 K+ + NO  vµ  H2SO4 2H+ + SO

 Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 3Cu + 2NO + 8H+ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

 

 

 

PhÇn B- chuçi pH¶N øNG

 

1. S¬ ®å 1

 

Na             NaOH             Na2CO3               NaHCO3               NaOH              NaCl                      

            NaOH                Na              NaH             NaOH              NaCl + NaOCl

 

§¸p sè:

(1):  2Na   +   2H2O     2NaOH   +   H2

(2):   2NaOH   CO2          Na2CO3  H2O

(3):   Na2CO3   +   CO2   +   H2O            2NaHCO3

(4):   2NaHCO3   +   Ca(OH)2 (d­)            CaCO3   +  2NaOH  +   2H2O

(5):   NaOH   +   HCl            NaCl   +   H2O

(6):   2NaCl   +   2H2  2NaOH   +   Cl2   +   H2

(7):   4NaOH     4Na   +   O2   +   2H2O

(8):   2Na   +   H2                        2NaH

(9):   NaH   +   H2O            NaOH   +   H2

(10): 2NaOH    +   Cl2            NaCl   +   NaOCl   +   H2O

 

2. S¬ ®å 2

 

                                    KClO              KClO3                        KCl

K               KCl                                                                           KNO3                   KNO2

                                     K2SO4               KCl               KOH


 

§¸p sè:

(1):   2K  +  Cl2              2KCl

(2):   2KCl (tinh thÓ)  +  H2SO4 (®Æc)    K2SO4 +  2HCl

(3):   K2SO4   +   BaCl2           2KCl    +   BaSO4

(4):   2KCl   +   2H2  2KOH   +   Cl2   +   H2

(5):   KOH   +   HNO3             KNO3   +   H2O

(6):   KCl   +   H2  KClO   +   H2

(7):   3KClO     KClO  +  2KCl

(8):   2KClO3                        2KCl   +   3O2

(9):   KCl   +   AgNO3          KNO3   +   AgCl

(10):   2KNO3              2KNO2  +   O2

 

3. S¬ ®å 3

 

                 KOH              K[Al(OH)4]               KHCO3              K2CO3

  K2O                                                                                                               KOH

                 KCl                K                  KOH             KClO3              KCl 

 

§¸p sè:

(1):   K2O  +  2HCl          2KCl   +   H2O

(2):   2KCl    2K   +   Cl2

(3):   2K   +  2H2O           2KOH    +   H2

(4):   6KOH   +   3Cl2    5KCl   +   KClO3   +   3H2O

(5):   2KClO3              2KCl   +   3O2

(6):   2KCl   +   2H2  2KOH   +   Cl2   +   H2

(7):   K2O   +   H2O         2KOH

(8):   4KOH (d­)  +   AlCl3         K[Al(OH)4]   +   3KCl

(9):   K[Al(OH)4]   +    CO2           Al(OH)3   +   KHCO3

(10):   2KHCO3               K2CO3  +   CO2   +   H2O

(11):   K2CO3  +   Ba(OH)2         BaCO3  +  2KOH

 

4. S¬ ®å 4        

                            

Na                                                                                                            NaCl

Na2O                     NaOH                               NaAlO2                             NaHCO3                   

NaCl                                                                                                        Na2SO4 


 

§¸p sè:

(1):   2Na   +  2H2O           2NaOH    +   H2

(2):   Na2O   +   H2O         2NaOH

(3):   2NaCl   +   2H2  2NaOH   +   Cl2   +   H2

(4):   4NaOH (d­)  +   AlCl3         Na[Al(OH)4]   +   3NaCl

(5):   2NaOH   +   2Al   +   6H2O          2Na[Al(OH)4]   +   3H2

(6):   2NaOH   Al2O3  +  3H2O           2Na[Al(OH)4]  

(7):   Na[Al(OH)4]   +    4HCl           AlCl3   +   NaCl   +  4H2O

(8):   Na[Al(OH)4]   +    CO2           Al(OH)3   +   NaHCO3

(9):   2Na[Al(OH)4]   +  4H2SO4 (lo·ng)         Al2(SO4)3  +  Na2SO4  +  8H2O

 

5. S¬ ®å 5

 

KH                      KCl             KOH                    K[Al(OH)4                                                KOH

                 K                                                                           KHCO3                                

K2SO4                  KOH             KClO3              KCl                                   K2CO3       

 

§¸p sè:

(1):   2K   +  H2             2KH

(2):   2K   +   H2SO4 (lo·ng)          K2SO4   +   H2

(3):   2K   +  Cl2             2KCl

(4):   2K   +  2H2O           2KOH    +   H2

(5):   2KCl   +   2H2  2KOH   +   Cl2   +   H2

(6):   4KOH (d­)  +   AlCl3         K[Al(OH)4]   +   3KCl

(7):   6KOH   +   3Cl2    5KCl   +   KClO3   +   3H2O

(8):   2KClO3              2KCl   +   3O2

(9):   K[Al(OH)4]   +    CO2           Al(OH)3   +   KHCO3

(10):   KHCO3   +  HCl            KCl   +   CO2   +   H2O

(11):   KHCO3  +   Ba(OH)2 (d­)         BaCO3  +  KOH  +  H2O

(12):   K2CO3  +   CO2   +   H2O           2KHCO3

 

kim lo¹i nhãm IIA

PhÇn A. tãm t¾t lý thuyÕt

I- kim lo¹i

1- T¸c dông víi dung dÞch axit:

 Mg + 2HCl MgCl2 + H2

2- T¸c dông víi n­íc: (chØ c¸c kim lo¹i Ca, Sr, Ba ph¶n øng) 


 Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2

3- T¸c dông víi dung dÞch muèi:

  C¸c kim lo¹i kiÒm thæ (Ca, Sr, Ba)  khi cho vµo dung dÞch muèi sÏ t¸c dông víi n­íc dung dÞch baz¬, baz¬ t¹o thµnh cã thÓ t¸c dông tiÕp víi muèi:

 - VÝ dô cho Ca kim lo¹i vµo dung dÞch CuSO4 x¶y ra c¸c ph­¬ng tr×nh:

 Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2

 Ca(OH)2 + CuSO4 CaSO4 + Cu(OH)2

4- §iÒu chÕ: §iÖn ph©n nãng ch¶y muèi halogenua:

 CaCl2  Ca + Cl2 

II- oxit

1- TÝnh tan: CaO tan, BaO tan, SrO tan, MgO kh«ng tan.

2- T¸c dông víi n­íc dung dÞch baz¬ kiÒm: (chØ  CaO, SrO vµ BaO t¸c dông)

 CaO + H2O = Ca(OH)2

3- T¸c dông víi axit muèi + n­íc:

4- T¸c dông víi oxit axit muèi: (chØ  CaO, SrO vµ BaO t¸c dông)

 CaO + CO2 CaCO3

III- Hidroxit

1- T¸c dông víi dung dÞch axit muèi + n­íc:

2- T¸c dông víi oxit  axit muèi + n­íc: (chØ  Ca(OH)2, Sr(OH)2 vµ Ba(OH)2 t¸c dông)

 CO2 + Ca(OH)2    CaCO3 + H2O

 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

DÊu hiÖu nhËn biÕt sù t¹o thµnh muèi axit:

 - §un nãng dung dÞch sau ph¶n øng , xuÊt hiÖn kÕt tña:

 Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O

 - Cho dung dÞch kiÒm vµo dung dÞch sau ph¶n øng, xuÊt hiÖn kÕt tña:

 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2   2CaCO3 + 2H2O

 Ca(HCO3)2 + 2NaOH   CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

 - Cho dung dÞch axit m¹nh vµo dung dÞch sau ph¶n øng, cã khÝ bay ra:

 Ca(HCO3)2 + 2HCl   CaCl2 + 2CO2+ 2H2O

3- T¸c dông víi dung dÞch muèi:

 Ca(OH)2 + Na2SO4 CaSO4 + 2NaOH

 Ca(OH)2 () + NaHCO3   CaCO3 + NaOH + H2O

4- T¸c dông víi Al, Zn, c¸c oxit vµ c¸c hidroxit cña chóng:

 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O Ba(AlO2)2 + 3H2

 2Al(OH)3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + 4H2O

IV- muèi cacbonat - hidrocacbonat


1- Muèi cacbonat

- Ph¶n øng nhiÖt ph©n: C¸c muèi cacbonat cña kim lo¹i nhãm IIA ®Òu bÞ nhiÖt ph©n t¹o thµnh oxit kim lo¹i  vµ CO2:

- T¸c dông víi dung dÞch axit:

 CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2+ H2O

- Ph¶n øng hoµ tan kÕt tña khi sôc khÝ CO2:

 CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2

2- Muèi hidrocacbonat

- T¸c dông víi dung dÞch axit:

 Ca(HCO3)2 + 2HCl   CaCl2 + 2CO2+ 2H2O

- T¸c dông víi dung dÞch baz¬:

 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2   2CaCO3 + 2H2O

 Ca(HCO3)2 + 2NaOH CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Ph¶n øng nhiÖt ph©n khi ®un nãng trong dung dÞch::

 Ca(HCO3)2        CaCO3 + CO2 + H2O

V- muèi  clorua

- Ph¶n øng ®iÖn ph©n:

 CaCl2 lo·ng + 2H2  Ca(OH)2 + Cl2 + H2

 CaCl2        Ca + Cl2 

- Ph¶n øng nhËn biÕt.

VI- Muèi  sunfat

1- TÝnh tan: MgSO4 tan,  CaSO4 kh«ng tan, BaSO4 kh«ng tan.

2- T¸c dông víi dung dÞch baz¬ kiÒm:

 MgSO4 + 2NaOH Mg(OH)2 + Na2SO4

3- T¸c dông víi dung dÞch muèi:

 MgSO4 + Na2CO3 MgCO3 + Na2SO4

1. S¬ ®å 1

 

CaH2                                   CaO          Ca(OH)2           Ca(HCO3)2                          Ca(HCO3)2

                 Ca                                                                            CaCO3                                

CaCl2                  Ca(OH)2                 CaOCl2                  CaCl2                                                    Ca(NO3)2

 

§¸p sè:

(1):   Ca   +  H2             CaH2

(2):   Ca   +  Cl2             CaCl2

(3):   2Ca   +  O2            2CaO

(4):   Ca   +  2H2O           Ca(OH)2    +   H2

(5):   CaO   +  H2O           Ca(OH)2


(6):   Ca(OH)2  +   CO2             CaCO3   +   H2O

(7):   Ca(HCO3)­2  +   2NaOH           CaCO3  +  Na2CO32H2O

(8):   Ca(OH)2 (huyÒn phï)   +  Cl2           CaOCl2   +   H2O

(9):   2CaOCl2              2CaCl2   +   O2

(10):   CaCl2   +   Na2CO3           CaCO3   +   2NaCl

(11):   CaCO3  +   CO2   +   H2O           Ca(HCO3)2

(12):   CaCO3  +   2HNO3            Ca(NO3)2   +   CO2   +   H2O

 

2. S¬ ®å 2

 

               Ba(OH)2              Ba(AlO2)2]            Ba(HCO3­)2             BaCO3

BaO                                                                                                                 BaCl2

               BaCO3            BaO             BaCl2                 Ba             Ba(OH)2

 

§¸p sè:

(1):   BaO   +  CO2             BaCO3

(2):   BaCO3              BaO   +   CO2

(3):   BaO   +  2HCl           BaCl2    +   H2O

(4):   BaCl2     Ba   +   Cl2   

(5):   Ba   +  2H2O           Ba(OH)2    +   H2

(6):   Ba(OH)2   +  2HCl           BaCl2   +   2H2O

(7):   BaO   +  H2O           Ba(OH)2

(8):   2Al   +   Ba(OH)2   +  2H2O           Ba(AlO2)2   +   3H2

(9):   Ba(AlO2)2   +   2CO2   +   2H2O         2Al(OH)3   +   Ba(HCO3)2

(10):   Ba(HCO3)2              BaCO3   +   CO2   +   H2O

(11):   BaCO3  +   2HCl            BaCl2   +   CO2   +   H2O

 

3. S¬ ®å 3

 

                             Ca(OH)2            Ca(ClO)2                    CaCl2

Ca        CaCl2                                                                        Ca(NO3)2            CaSO4        

                             CaCO3            Ca(HCO3)2                  CaCO3              

 

§¸p sè:

(1):   Ca   +  Cl2             CaCl2

(2):   CaCl2   +   Na2CO3           CaCO3   +   2NaCl

(3):   CaCO3  +   CO2   +   H2O           Ca(HCO3)2

(4):   Ca(HCO3)2              CaCO3   +   CO2   +   H2O

(5):   CaCO3  +   2HNO3            Ca(NO3)2   +   CO2   +   H2O


(6):   CaCl2 (lo·ng)   +   2H2  Ca(OH)2   +   Cl2   +   H2

(7):   2Ca(OH)2 (lo·ng)  +  2Cl2           CaCl2   +   Ca(OCl)2   +   2H2O

(8):   Ca(OCl)2              CaCl2   +   O2

(9):   CaCl2   +  2AgNO3           Ca(NO3)2   +   2AgCl

(10):   Ca(NO3)2   +   Na2SO4               CaSO4   +   2NaNO

 

4. S¬ ®å 4

Chän c¸c muèi A, B thÝch hîp cña bari ®Ó hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng:

 

A                Ba(OH)2                B                     

 

                  Ba               BaO                   BaCO3  

§¸p sè:

A là muèi BaCl2, B lµ muèi Ba(HCO3)2

(1):   Ba(OH)2    +   2HCl             BaCl2   +   2H2O

(2):   BaCl2 (lo·ng)   +   2H2  Ba(OH)2   +   Cl2   +   H2

(3):   Ba(OH)2   +  2CO2             Ba(HCO3)2

(4):   Ba   +  Cl2             BaCl2

(5):   BaCl2     Ba   +   Cl2   

(6):   BaO   +  H2O           Ba(OH)2

(7):   Ba(OH)2              BaO   +   H2O

(8):   Ba(HCO3)2              BaCO3   +   CO2   +   H2O

(9):   BaCO3  +   CO2   +   H2O           Ba(HCO3)2

(10):   2Ba   +   O2              2BaO  

(11):   BaO   +  CO2             BaCO3

(12):   BaCO3              BaO   +   CO2

 

5. S¬ ®å 5

 

            CaCl2           Ca(OH)2           Ca(HCO3)2          CaSO4           CaO

Ca                                                                                                                    CaSO4 

            CaO                        CaCO3                           CaCl2                         Ca              Ca(OH)2

 

§¸p sè:

(1):   Ca   +  Cl2             CaCl2

(2):   CaCl2 (lo·ng)   +   2H2  Ca(OH)2   +   Cl2   +   H2

(3):   Ca(OH)2   2CO2           Ca(HCO3)2  

(4):   Ca(HCO3)2   +   Na2SO4               CaSO4   +   Na2SO


(5):   2CaSO4              2CaO   +   2SO2   +   O2

(6):   CaO  +   SO3            CaSO4

(7):   2Ca   +  O2             2CaO

(8):   CaO  +   CO2           CaCO3

(9):   CaCO3  +   2HCl            CaCl2   +   CO2   +   H2O

(10):   CaCl2   Ca   +   Cl2

(11):   Ca  +   2H2O           Ca(OH)­2   +   H2

(12):   Ca(OH)2   +   Na2SO4           CaSO4   +   2NaOH

(13):   CaO  +   2HCl            CaCl2   +   H2O

(14):   Ca(OH)2   +   CO2           CaCO3   +   H2O

(15):   Ca(HCO3)2   +   2HCl                  CaCl2   +   CO2   +   H2O 

(16):   Ca    +   H2SO4 (lo·ng)          CaSO4   +   H2

(17):   CaO    +   H2O             Ca(OH)2  

(18):   Ca(OH)2             CaO    +   H2O            

 

6. S¬ ®å 6

 

  BaCl2                    BaO                BaCO3                         BaCl2                          Ba(OH)2

                            Ba                                                                                             

           BaH2                   Ba(OH)2            Ba(HCO3)2            BaCO3           BaO

§¸p sè:

(1):   BaCl2   Ba   +   Cl2

(2):   Ba   +  Cl2            BaCl2

(3):   Ba   +  H2            BaH2

(4):   2Ba   +  O2            2BaO

(5):   BaO   +  CO2           BaCO3

(6):   BaCO3  +   2HCl            BaCl2   +   CO2   +   H2O

(7):   BaCl2 (lo·ng)   +   2H2  Ba(OH)2   +   Cl2   +   H2

(8):   Ba   +  2H2O           Ba(OH)2  +   H2

(9):   Ba(OH)2   +  2CO2           Ba(HCO3)2 

(10):   Ba(HCO3)2  BaCO3   +   CO2   +   H2O

(11):   BaCO3                     BaO   +   CO2

(12):   Ba(OH)2                     BaO   +   H2O

(13):   BaO   +  2H2O           Ba(OH)2   

 

 

 


 

7. S¬ ®å 7        

                            

A                                                                                                           

                  Ca(HCO3)2                CaCO3           CaCl2                Ca(OCl)2          CaCl2          

B                                                                                                         

 

§¸p sè: A lµ Ca(OH)2; B lµ CaCO3.

 

(1):   Ca(OH)2   2CO2           Ca(HCO3)2  

(2):   CaCO3   +   CO2   +   H2O             Ca(HCO3)2

(3):   Ca(HCO3)2  CaCO3   +   CO2   +   H2O

(4):   Ca(HCO3)­2  +   2NaOH           CaCO3  +  Na2CO32H2O

(5):   CaCO3  +   2HCl            CaCl2   +   CO2   +   H2O

(6):   CaCl2 (lo·ng)   +   2H2  Ca(OCl)2   + 2H2

(7):   CaCl2   2Cl2   +   4NaOH   Ca(OCl)2   + 2H2   +   4NaCl

(8):   Ca(OCl)2  +   4HCl  (®Æc))          CaCl2   +   2Cl2   +   2H2O

(9):   Ca(OCl)2              CaCl2   +   O2  

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chuỗi phản ứng hoá, Hóa học 9. . nslide.com giới thiệu đến mọi người giáo án Chuỗi phản ứng hoá .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , giáo án Chuỗi phản ứng hoá trong danh mục Hóa học 9 được giới thiệu bởi bạn Dũng Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào mục Hóa học 9 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo kim loại nhóm IA Phần A, nói thêm tóm tắt lý thuyết I- kim loại 1- Tác dụng với phi kim: 2Na + O2 Na2O2 2Na + Cl2 2NaCl 2Na + H2 2NaH 2- Tác dụng với dung dịch axit: 2Na + 2HCl 2NaCl + H2 Nếu Na dư: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 3- Tác dụng với nước: 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 2K + 2H2O 2KOH + H2 4- Tác dụng với dung dịch muối: Các kim loại kiềm khi cho vào dung dịch muối sẽ tác dụng với nước  dung dịch bazơ, bazơ tạo nên có thể tác dụng tiếp với muối: - https://nslide.com/giao-an/chuoi-phan-ung-hoa.57h2vq.html