Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Đăng ngày 8/13/2017 8:38:12 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 53 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

 


Tuần 1

   Ngµy so¹n:

TiÕt 1 :Hai gãc ®èi ®Ønh

I. môc tiªu :

- KiÕn thøc:- Häc sinh hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh.

                    - Nªu ®­îc tÝnh chÊt: hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.

- Kü n¨ng:- Häc sinh vÏ ®­îc gãc ®èi ®Ønh víi 1 gãc cho tr­íc.

                   - NhËn biÕt c¸c gãc ®èi ®Ønh trong 1 h×nh.

                   - B­íc ®Çu tËp suy luËn.

- Th¸i ®é: - CÈn thËn, chÝnh x¸c. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp.          

II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:

 GV:- Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phô.

          HS:- Tíc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng nhãm

     III. TIÕN TR×NH D¹Y HäC

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh h×nh häc líp 7

                              Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng I

          Ho¹t ®éng cña gv & hs

                 Néi  dung

                          Ho¹t ®éng 2: ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh

GV: Cho HS quan s¸t h×nh vÏ 2 gãc ®èi ®Ønh vµ 2 gãc kh«ng ®èi ®Ønh

 

 

 

Em h·y nhËn xÐt quan hÖ vÒ ®Ønh, c¹nh cña gãc x0x’ vµ gãc y0y’ ?  

HS: Tr¶ lêi

GV: ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh?

HS: Tr¶ lêi, ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa

GV:Trë l¹i h×nh 2, h×nh 3. Gi¶i thÝch: T¹i sao kh«ng ph¶i lµ 2 gãc ®èi ®Ønh?

HS:®­a ra ý kiÕn

GV: Cho HS lµm

 

GV: Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau t¹o nªn mÊy cÆp gãc ®èi ®Ønh?

GV:Cho  xoy .VÏ gãc ®èi ®Ønh víi xoy ? Nªu c¸ch vÏ?

 

 

1/ ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh

      

              

§Þnh nghÜa: sgk

Hai gãc 0vµ 0lµ hai gãc ®èi  ®Ønh

v× tia oy' lµ tia ®èi cña tia ox' , tia oy lµ tia ®èi cña tia ox

                       Ho¹t ®éng 3: TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh

HS: Lµm

2/ TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh

1

 


GV: Tr­íc hÕt ­íc l­îng b»ng m¾t vÒ sè ®o cña 2 gãc ®èi ®Ønh

GV: H­íng dÉn HS c¸ch gÊp giÊy 2 gãc ®èi ®Ønh

HS: Tr¶ lêi

GV: Xem h×nh 1 k0 ­ ®o cã thÓ suy ra ®­îc 01= 03 hay k0 ?

H­íng dÉn HS c¸ch suy luËn

HS :TÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh.

 

 

 

 

 

Suy luËn :

02 + 03 = 1800 ( v× 2 gãc kÒ bï) (1)

02 + 01 = 1800 ( v× 2 gãc kÒ bï) (2)

Tõ (1) vµ (2) 02 + 0302 + 01

                      01 = 03

* TÝnh chÊt: (SGK - 82)

                                         Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp- Cñng cè

GV: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau, vËy hai gãc b»ng nhau cã ®èi ®Ønh kh«ng?

HS: Tr¶ lêi vµ vÏ h×nh minh ho¹

GV: §­a ra néi dung bµi 1 sgk tr 82

HS: Lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶

 

 

 

GV: Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi 3 sgk, HS c¶ líp lµm vµo vë vµ nhËn xÐt kÕt qu¶

3/ LuyÖn tËp

 

*Bµi 1 sgk tr 82

KQ: a) ...x'0y'...tia ®èi.

        b) ...2 gãc ®èi ®Ønh...0x'...0y lµ tia ®èi cña 0y'

*Bµi 3 sgk tr 82

zAt vµ  z'At' ; zAt' vµ tAz'

 

                               Ho¹t ®éng 5:     H­íng dÉn vÒ nhµ 

 -Häc thuéc §N vµ TC hai gãc ®èi ®Ønh. Häc c¸ch suy luËn.

-VÏ gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tr­íc, vÏ hai gãc ®èi ®Ønh víi nhau.

-Lµm bµi tËp 4,5 SGK trang 83.Bµi 1,2,3 SBT trang 73,74.

   IV. Rút kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn :                     

TiÕt 2 :     LUYEÄN TAÄP

1

 


           I/. Muïc tieâu :

                Cuûng coá theâm kieán thöùc veà hai goùc ñoái ñænh

                Reøn luyeän kó naêng ño goùc vaø tính soá ño goùc

           II/. Chuaån bò :

                  GV:Thöôùc ño goùc, baûng phuï, phaán maøu

                  HS:ng cô vÏ h×nh

           III/. Caùc böôùc leân lôùp:

                    1/. OÅn ñònh lôùp.

                   2/. Kieåm tra baøi cuõ.

                      ?  Phaùt bieåu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh

                  3/. Baøi môùi:

          Ho¹t ®éng 1:        luyÖn tËp

             HOAÏT ÑOÄNG GV & HS  

                 Néi dung ghi b¶ng  

GV:Goïi HS ñoïc BT 5

GV:Haõy veõ ABC = 560

GV:Veõ goùc ABC’ keà buø vôùi goùc ABC

 

 

 

 

GV:Goùc ABC’ baèng bao nhieâu ñoä

 

 

GV:Cho HS veõ ABC  keà buø vôùi ABC.

Vaäy ABC = ?

 

 

 

GV:Goïi HS ñoïc BT 6

GV:Haõy veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc baèng

 

GV:Haõy tính soá ño caùc goùc

:xIy’;y’Ix’;x’Iy

 

GV: x’Iy vaø xIy laø hai goùc nhö theá naøo ?

GV:Vaäyx’Iy = ?

GV:Töông töï thì x’Iy = ?

GV:Goïi HS ñoïc BT 7

GV:Haõy veõ ba ñöôøng thaúng xx’; yy’; zz’ cuøng ñi qua ñieåm O

BT5/82

a/

 ABC+ ABC=1800

b)ABC + 560 = 1800

ABC = 1240

c/ABC vaøABC laø hai goùc ñoái ñænh neân ta coù

ABCABC = 560

 

 

 

BT6/83

   

xIy + xIy = 1800

xIy + 470 = 1800

xIy = 1330 

x’Iy’vaø xIy  laø hai goùc ñoái ñænh

x’Iy = xIy  =

 x’Iy = xIy = 1330

 

 

1

 


 

 

GV:Cho HS vieát teân caùc caëp goùc baèng nhau ?

Gi¶ thÝch v× sao ?

 

 

 

 

 

 

 

GV:Goïi HS ñoïc BT

GV:Haõy veõ hai goùc coù chung ñænh coù soá ño laø nhöngn kh«ng ñoái ñænh

BT7/83

xOy = xOy ; yOz = zOy

zOx=z’Ox ; xOz = xOz

yOx=yOx ; zOy= yOz

xOx= yOy=zOz= 1800

 BT8/83

 

 

             Ho¹t ®éng 2:           h­íng dÉn vÒ nhµ

            - Xem vaø laøm laïi caùc BT ñaõ laøm taïi lôùp

            -  Laøm BT 9;10/83 SGK   4, 5, 6   SBT

           - Xem SGK tröôùc baøi 2

IV. Rút kinh nghiệm.

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh, Hình học 7. . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh trong chủ đề Hình học 7 được chia sẽ bởi bạn TRẠCH TRẦN TÔNG tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Hình học 7 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Toán học Toán học 7 Hình học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem 1 Ngày soạn: Tiết 1 :Hai góc đối đỉnh I, thêm nữa mục đích : - Kiến thức:- Học sinh hiểu được thế nào là 2 góc đối đỉnh, nói thêm là - Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, kế tiếp là - Kỹ năng:- Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước, nói thêm - Nhận biết những góc đối đỉnh trong 1 hình, thêm nữa - Bước đầu tập suy luận, ngoài ra - Thái độ: - Cẩn thận, chuẩn xác, thêm nữa Có tinh thần cộng tác trong học tập, https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-hai-goc-doi-dinh.hr3u0q.html