Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tuần 1

   Ngµy so¹n:

TiÕt 1 :Hai gãc ®èi ®Ønh

I. môc tiªu :

- KiÕn thøc:- Häc sinh hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh.

                    - Nªu ®­îc tÝnh chÊt: hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.

- Kü n¨ng:- Häc sinh vÏ ®­îc gãc ®èi ®Ønh víi 1 gãc cho tr­íc.

                   - NhËn biÕt c¸c gãc ®èi ®Ønh trong 1 h×nh.

                   - B­íc ®Çu tËp suy luËn.

- Th¸i ®é: - CÈn thËn, chÝnh x¸c. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp.          

II. ChuÈn bÞ cña gv vµ hs:

 GV:- Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng phô.

          HS:- Tíc th¼ng, th­íc ®o gãc, b¶ng nhãm

     III. TIÕN TR×NH D¹Y HäC

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh h×nh häc líp 7

                              Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng I

          Ho¹t ®éng cña gv & hs

                 Néi  dung

                          Ho¹t ®éng 2: ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh

GV: Cho HS quan s¸t h×nh vÏ 2 gãc ®èi ®Ønh vµ 2 gãc kh«ng ®èi ®Ønh

 

 

 

Em h·y nhËn xÐt quan hÖ vÒ ®Ønh, c¹nh cña gãc x0x’ vµ gãc y0y’ ?  

HS: Tr¶ lêi

GV: ThÕ nµo lµ 2 gãc ®èi ®Ønh?

HS: Tr¶ lêi, ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa

GV:Trë l¹i h×nh 2, h×nh 3. Gi¶i thÝch: T¹i sao kh«ng ph¶i lµ 2 gãc ®èi ®Ønh?

HS:®­a ra ý kiÕn

GV: Cho HS lµm

 

GV: Hai ®­êng th¼ng c¾t nhau t¹o nªn mÊy cÆp gãc ®èi ®Ønh?

GV:Cho  xoy .VÏ gãc ®èi ®Ønh víi xoy ? Nªu c¸ch vÏ?

 

 

1/ ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh

      

              

§Þnh nghÜa: sgk

Hai gãc 0vµ 0lµ hai gãc ®èi  ®Ønh

v× tia oy' lµ tia ®èi cña tia ox' , tia oy lµ tia ®èi cña tia ox

                       Ho¹t ®éng 3: TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh

HS: Lµm

2/ TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh

1

 


GV: Tr­íc hÕt ­íc l­îng b»ng m¾t vÒ sè ®o cña 2 gãc ®èi ®Ønh

GV: H­íng dÉn HS c¸ch gÊp giÊy 2 gãc ®èi ®Ønh

HS: Tr¶ lêi

GV: Xem h×nh 1 k0 ­ ®o cã thÓ suy ra ®­îc 01= 03 hay k0 ?

H­íng dÉn HS c¸ch suy luËn

HS :TÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh.

 

 

 

 

 

Suy luËn :

02 + 03 = 1800 ( v× 2 gãc kÒ bï) (1)

02 + 01 = 1800 ( v× 2 gãc kÒ bï) (2)

Tõ (1) vµ (2) 02 + 0302 + 01

                      01 = 03

* TÝnh chÊt: (SGK - 82)

                                         Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp- Cñng cè

GV: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau, vËy hai gãc b»ng nhau cã ®èi ®Ønh kh«ng?

HS: Tr¶ lêi vµ vÏ h×nh minh ho¹

GV: §­a ra néi dung bµi 1 sgk tr 82

HS: Lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶

 

 

 

GV: Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi 3 sgk, HS c¶ líp lµm vµo vë vµ nhËn xÐt kÕt qu¶

3/ LuyÖn tËp

 

*Bµi 1 sgk tr 82

KQ: a) ...x'0y'...tia ®èi.

        b) ...2 gãc ®èi ®Ønh...0x'...0y lµ tia ®èi cña 0y'

*Bµi 3 sgk tr 82

zAt vµ  z'At' ; zAt' vµ tAz'

 

                               Ho¹t ®éng 5:     H­íng dÉn vÒ nhµ 

 -Häc thuéc §N vµ TC hai gãc ®èi ®Ønh. Häc c¸ch suy luËn.

-VÏ gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tr­íc, vÏ hai gãc ®èi ®Ønh víi nhau.

-Lµm bµi tËp 4,5 SGK trang 83.Bµi 1,2,3 SBT trang 73,74.

   IV. Rút kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn :                     

TiÕt 2 :     LUYEÄN TAÄP

1

 


           I/. Muïc tieâu :

                Cuûng coá theâm kieán thöùc veà hai goùc ñoái ñænh

                Reøn luyeän kó naêng ño goùc vaø tính soá ño goùc

           II/. Chuaån bò :

                  GV:Thöôùc ño goùc, baûng phuï, phaán maøu

                  HS:ng cô vÏ h×nh

           III/. Caùc böôùc leân lôùp:

                    1/. OÅn ñònh lôùp.

                   2/. Kieåm tra baøi cuõ.

                      ?  Phaùt bieåu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh

                  3/. Baøi môùi:

          Ho¹t ®éng 1:        luyÖn tËp

             HOAÏT ÑOÄNG GV & HS  

                 Néi dung ghi b¶ng  

GV:Goïi HS ñoïc BT 5

GV:Haõy veõ ABC = 560

GV:Veõ goùc ABC’ keà buø vôùi goùc ABC

 

 

 

 

GV:Goùc ABC’ baèng bao nhieâu ñoä

 

 

GV:Cho HS veõ ABC  keà buø vôùi ABC.

Vaäy ABC = ?

 

 

 

GV:Goïi HS ñoïc BT 6

GV:Haõy veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc baèng

 

GV:Haõy tính soá ño caùc goùc

:xIy’;y’Ix’;x’Iy

 

GV: x’Iy vaø xIy laø hai goùc nhö theá naøo ?

GV:Vaäyx’Iy = ?

GV:Töông töï thì x’Iy = ?

GV:Goïi HS ñoïc BT 7

GV:Haõy veõ ba ñöôøng thaúng xx’; yy’; zz’ cuøng ñi qua ñieåm O

BT5/82

a/

 ABC+ ABC=1800

b)ABC + 560 = 1800

ABC = 1240

c/ABC vaøABC laø hai goùc ñoái ñænh neân ta coù

ABCABC = 560

 

 

 

BT6/83

   

xIy + xIy = 1800

xIy + 470 = 1800

xIy = 1330 

x’Iy’vaø xIy  laø hai goùc ñoái ñænh

x’Iy = xIy  =

 x’Iy = xIy = 1330

 

 

1

 


 

 

GV:Cho HS vieát teân caùc caëp goùc baèng nhau ?

Gi¶ thÝch v× sao ?

 

 

 

 

 

 

 

GV:Goïi HS ñoïc BT

GV:Haõy veõ hai goùc coù chung ñænh coù soá ño laø nhöngn kh«ng ñoái ñænh

BT7/83

xOy = xOy ; yOz = zOy

zOx=z’Ox ; xOz = xOz

yOx=yOx ; zOy= yOz

xOx= yOy=zOz= 1800

 BT8/83

 

 

             Ho¹t ®éng 2:           h­íng dÉn vÒ nhµ

            - Xem vaø laøm laïi caùc BT ñaõ laøm taïi lôùp

            -  Laøm BT 9;10/83 SGK   4, 5, 6   SBT

           - Xem SGK tröôùc baøi 2

IV. Rút kinh nghiệm.

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Đăng ngày 8/13/2017 8:38:12 PM | Thể loại: Hình học 7 | Lần tải: 53 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh, Hình học 7. . nslide trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh thuộc chuyên mục Hình học 7 được chia sẽ bởi user TRẠCH TRẦN TÔNG đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Hình học 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Hình học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập 1 Ngày soạn: Tiết 1 :Hai góc đối đỉnh I,còn cho biết thêm mục đích : - Kiến thức:- Học sinh hiểu được thế nào là 2 góc đối đỉnh, bên cạnh đó - Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, nói thêm là - Kỹ năng:- Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước, ngoài ra - Nhận biết những góc đối đỉnh trong 1 hình,còn cho biết thêm - Bước đầu tập suy luận, tiếp theo là - Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, cho biết thêm Có

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-hai-goc-doi-dinh.hr3u0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hình học 7


1
Ngày soạn:
Tiết 1 :Hai góc đối đỉnh
I. mục tiêu :
- Kiến thức:- Học sinh hiểu được thế nào là 2 góc đối đỉnh.
- Nêu được tính chất: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
- Kỹ năng:- Học sinh vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước.
- Nhận biết các góc đối đỉnh trong 1 hình.
- Bước đầu tập suy luận.
- Thái độ: - Cẩn thận, chính xác. Có tinh thần hợp tác trong học tập.
II. Chuẩn bị của gv và hs:
GV:- Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
HS:- Thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm
III. TIếN TRìNH DạY HọC
Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình hình học lớp 7
Giới thiệu nội dung chương I
Hoạt động của gv & hs
 Nội dung

 Hoạt động 2: Thế nào là hai góc đối đỉnh

GV: Cho HS quan sát hình vẽ 2 góc đối đỉnh và 2 góc không đối đỉnhEm hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, cạnh của góc x0x’ và góc y0y’ ?
HS: Trả lời 
GV: Thế nào là 2 góc đối đỉnh?
HS: Trả lời, phát biểu định nghĩa
GV:Trở lại hình 2, hình 3. Giải thích: Tại sao không phải là 2 góc đối đỉnh?
HS:đưa ra ý kiến
GV: Cho HS làm 

GV: Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên mấy cặp góc đối đỉnh?
GV:Cho xoy .Vẽ góc đối đỉnh với xoy ? Nêu cách vẽ?


1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh


Định nghĩa: sgk
Hai góc 0và 0là hai góc đối đỉnh
vì tia oy` là tia đối của tia ox` , tia oy là tia đối của tia ox

 Hoạt động 3: Tính chất của hai góc đối đỉnh

HS: Làm 
GV: Trước hết ước lượng bằng mắt về số đo của 2 góc đối đỉnh
GV: Hướng dẫn HS cách gấp giấy 2 góc đối đỉnh
HS: Trả lời
GV: Xem hình 1 k0  đo có thể suy ra được 01= 03 hay k0 ?
Hướng dẫn HS cách suy luận
HS :(Tính chất hai góc đối đỉnh.

2/ Tính chất của hai góc đối đỉnh

Suy luận :
02 + 03 = 1800 ( vì 2 góc kề bù) (1)
02 + 01 = 1800 ( vì 2 góc kề bù) (2)
Từ (1) và (2)  02 + 03 = 02 + 01
01 = 03
* Tính chất: (SGK - 82)

 Hoạt động 4: Luyện tập- Củng cố

GV: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, vậy hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?
HS: Trả lời và vẽ hình minh hoạ
GV: Đưa ra nội dung bài 1 sgk tr 82
HS: Lên bảng điền kết quảGV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài 3 sgk, HS cả lớp làm vào vở và nhận xét kết quả
3/ Luyện tập

*Bài 1 sgk tr 82
KQ: a) ...x`0y`...tia đối.
b) ...2 góc đối đỉnh...0x`...0y là tia đối của 0y`
*Bài 3 sgk tr 82

zAt và z`At` ; zAt` và tAz`


 Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà
-Học thuộc ĐN và TC hai góc đối đỉnh. Học cách suy luận.
-Vẽ góc đối đỉnh với một góc

Sponsor Documents