Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

giáo án Hình học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 56       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
m3pb0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/7/2015 2:59:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
3.20 M
Lần xem
1
Lần tải
56
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn : 23/08/2012 Ngày dạy : 25/08/2012 CHƯƠNG I : ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. Tiết 1: Bài 1 : HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I .Mục tiêu bài dạy: * Kiến thức : Hs nắm được khái niệm hai góc đối đ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh, Giáo Án Hình Học 7 , Giáo án điện tử Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh, doc, 1 trang, 3.20 M, Hình học 7 chia sẽ bởi Nhi Ngô Thị Hồng đã có 56 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-1.-Hai-goc-doi-dinh.doc[3.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn : 23/08/2012
Ngày dạy : 25/08/2012
CHƯƠNG I : ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

Tiết 1: Bài 1 : HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I .Mục tiêu bài dạy:
* Kiến thức : Hs nắm được khái niệm hai góc đối đỉnh.Nêu được tính chất của hai góc đối đỉnh.
* Kỹ năng : Hs biết vẽ hai góc đối đỉnh và vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các góc đối đỉnh trong một hình.
* Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận chính xác trong vẽ hình.
II .Chuẩn bị của GV và HS :
GV : SGK , thước thẳng , thước đo độ, bảng phụ .
HS : thước thẳng, thước đo góc.
III .Tiến trình tiết dạy :
Kiểm tra bài cũ:
GV: + Thế nào là hai tia đối nhau?
+ Thế nào là hao góc kề bù?
2. Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức

Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh ?
+ GV : Vẽ hình sau cho HS quan sát


?:Em có nhận xét gì về quan hệ giữa đỉnh và cạnh của vàvà ?
+ GV: Giới thiệu : vàcó mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góckia.
+ GV : Ta nói vàlà hai góc đối đỉnh .
+ GV : Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh ?
-GV nêu đ/n sgk
-Gọi vài hs nhắc lại
Cho HS làm bài tập ?2 SGK
?: Cho các hình vẽ sau :


+ GV : Các góc và; Các góc A và B có đối đỉnh không ? Vì sao?
* Gv : Cho góc xOy ,vẽ góc x’Oy’ đối đỉnh với góc xOy ?
-Chỉ ra cặp góc đđ còn lại?
*?:Vẽ tt’ và zz’ cắt nhau tạiA
Chỉ ra các cặp góc đđ ?
?:Vậy hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy góc ? Các cặp góc đó như thế nào?

-Hs quan sát hình vẽ.
- Các cặp góc này có chung đỉnh và các cạnh là các tia đối nhau .
- Hs nghe gv giới thiệu về hai góc đối đỉnh .
-Hs trả lời
-Vài hs nhắc lại đ/n
- và là hai góc đối đỉnh vì có chung đỉnh O và các cạnh là các tia đối nhau
- Các góc và không đđ vì chúng Có chung đỉnh M nhưng có hai cạnh không phải là 2 tia đối nhau .
-Các góc A vàBkhông đđ Vì chúng không chung gốc .
-1 hs lên bảng vẽ,cả lớp vẽ vào bảng con .
-Hs vẽ tt’ và zz’ cắt nhau tại A và nêu các cặp góc đđ .
-Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh .
1. Thế nào là hai góc đối đỉnh :
?1 SGK

vàvà
Là các cặp góc đối đỉnh .

Định nghĩa: (Sgk/t81)

?2 SGK
và là hai góc đối đỉnh vì có chung đỉnh O và các cạnh là các tia đối nhauHoạt động 2:Tính chất của hai góc đối đỉnh .
* Gv cho HS quan sát hình vẽ ở đầu bài về hai góc đối đỉnh
-Làm ?3 SGK : Cho HS lên đo các góc và so sánh các góc ?
* Gv: Nếu không đo ta có thể suy ra được không ?
Gv
(1). Vì sao?
(2) . Vì sao?
Từ (1) và (2) suy ra ?
*Tương tự cho
?:Hai góc đối đỉnh có tính chất gì ?
- Cho hs ghi tính chất vào vở .

kề bù) kề bù )
Từ (1) và(2)
* Tương tự HS giải thích vì sao
Hs : hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .
2.Tính chất của hai góc đối đỉnh :
?3 SGK
kề bù) (1) kề bù ) (2)
Từ (1) và(2)
Tương tự :
* Tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .

Hoạt

Tröôøng THCS Nam Giang - Nam Ñaøn                             

 

 Ngaøy soaïn : 23/08/2012

 Ngaøy daïy :  25/08/2012                       

CHÖÔNG I :                 ÑÖÔØNG   THAÚNG   VUOÂNG 

                                   ÑÖÔØNG   THAÚNG   SONG   SONG.

 

Tieát 1:                           Baøi 1 :  HAI   GOÙC   ÑOÁI    ÑÆNH

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs naém ñöôïc khaùi nieäm hai goùc ñoái ñænh.Neâu ñöôïc tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh.

     * Kyõ naêng   : Hs bieát veõ hai goùc ñoái ñænh vaø veõ ñöôïc goùc ñoái ñænh vôùi moät goùc cho tröôùc. Nhaän bieát ñöôïc caùc goùc ñoái ñænh trong moät hình.                                                         

     * Thaùi ñoä    : Reøn luyeän tính caån thaän chính xaùc trong veõ hình.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

      GV  : SGK , thöôùc thaúng , thöôùc ño ñoä, baûng phuï .

      HS : thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc.

III .Tieán trình tieát daïy :

 1. Kieåm tra baøi cuõ:

GV: + Theá naøo laø hai tia ñoái nhau?

         + Theá naøo laø hao goùc keà buø?

2. Baøi môùi   

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh ?

+ GV  : Veõ hình sau cho HS quan saùt  

 

?:Em coù nhaän xeùt gì veà quan heä giöõa ñænh vaø caïnh cuûa vaø ;vaø ?

+ GV: Giôùi thieäu : vaøcoù moãi caïnh cuûa goùc naøy laø tia ñoái cuûa moät caïnh cuûa goùckia.

+ GV : Ta noùi vaølaø hai goùc ñoái ñænh .

+ GV : Vaäy theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh ?

-GV neâu ñ/n sgk

-Goïi vaøi hs nhaéc laïi

Cho HS laøm baøi taäp ?2 SGK

 

 

 

?: Cho caùc hình veõ sau :

+ GV : Caùc goùc vaø; Caùc goùc A vaø B coù ñoái ñænh khoâng ? Vì sao?

 

 

 

* Gv : Cho goùc xOy ,veõ goùc x’Oy’ ñoái ñænh vôùi goùc xOy ?

-Chæ ra caëp goùc ññ coøn laïi?

*?:Veõ tt’ vaø zz’ caét nhau taïiA

Chæ ra caùc caëp goùc ññ ?

?:Vaäy hai ñöôøng thaúng caét nhau taïo thaønh maáy goùc ? Caùc caëp goùc ñoù nhö theá naøo?

 

 

-Hs quan saùt hình veõ.

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc caëp goùc naøy coù chung ñænh vaø caùc caïnh laø caùc tia ñoái nhau .

 

Hs nghe gv giôùi thieäu veà hai goùc ñoái ñænh .

 

 

 

 

-Hs traû lôøi

 

-Vaøi hs nhaéc laïi ñ/n

 

 

- vaø laø hai goùc ñoái ñænh vì coù chung ñænh O vaø caùc caïnh laø caùc tia ñoái nhau

 

 

 

 

 

 

 

- Caùc goùc vaø khoâng ññ vì chuùng Coù chung ñænh M nhöng coù hai caïnh khoâng phaûi laø 2 tia ñoái nhau .

-Caùc goùc A vaøBkhoâng ññ Vì chuùng khoâng chung goác .

-1 hs leân baûng veõ,caû lôùp veõ vaøo baûng con .

 

 

 

-Hs veõ tt’ vaø zz’ caét nhau taïi A vaø neâu caùc caëp goùc ññ .

-Hai ñöôøng thaúng caét nhau taïo thaønh 2 caëp goùc ñoái ñænh .

1. Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh :   

?1 SGK

 

 v ;vaø

Laø caùc caëp goùc ñoái ñænh .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñònh nghóa: (Sgk/t81)                                                       

 

?2 SGK                                  

  vaø laø hai goùc ñoái ñænh vì coù chung ñænh O vaø caùc caïnh laø caùc tia ñoái nhau                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:Tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh .

* Gv cho HS quan saùt hình veõ ôû ñaàu baøi veà hai goùc ñoái ñænh

-Laøm ?3 SGK : Cho HS leân ño caùc goùc vaø so saùnh caùc goùc ?

* Gv: Neáu khoâng ño ta  coù theå suy ra ñöôïc  khoâng ?

Gv:?

  (1).sao?

   (2) .sao?

Töø (1) vaø (2) suy ra ?

*Töông töï cho

?:Hai goùc ñoái ñænh coù tính chaát gì ?

- Cho hs ghi tính chaát vaøo vôû .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(keà buø)   (keà buø )

Töø (1) vaø(2)

* Töông töï HS giaûi thích vì sao  .

 

Hs : hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau .

2.Tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh :

 

 

?3 SGK

(keà buø)  (1) (keà buø ) (2)

Töø (1) vaø(2)

Töông töï :

 

 

* Tính chaát : Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau .

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

+ Neâu ñ/n 2 goùc ñoái ñænh ?

+ Tính chaát cuûa 2 goùc ñoái ñænh.

+Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau ,vaäy ngöôïc laïi coù ñuùng khoâng ?

+Cho hs giaûi thích caùc hình trong khung ôû ñaàu baøi.

+ Cho HS laøm baøi taäp 1 vaø 2

  ( baûng phuï)

 

-Hs neâu ñ/n 

 

-Hs neâu t/c

 

-Hai goùc ññ thì baèng nhau nhöng ngöôïc laïi thì khoâng ñuùng.

-Hs giaûi thích

 

-BT1:hs ñieàn vaøo choã troáng

- BT2 : traû lôøi

 

      3.Höôùng daãn veà nhaø :

        +Hoïc thuoäc ñ/n vaø t/c cuûa hai goùc ñoái ñænh .

        +Xem laïi caùch veõ moät goùc ñoái ñænh vôùi moät goùc cho tröôùc

        + Laøm caùc baøi taäp 3,4,5 sgk .

        + Tieát sau luyeän taäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn : 26/08/2012 

Ngaøy daïy : 28/08/2012                             

 

Tieát 2:                                             LUYEÄN  TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc :Hs naém ñöôïc ñònh nghóa hai goùc ñoái ñænh,tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh.

     * Kyõ naêng   :Hs nhaän bieát ñöôïc hai goùc ñoái ñænh trong moät hình ; veõ ñöôïc 

                          goùc ñoái ñænh vôùi goùc cho tröôùc.

     * Thaùi ñoä    :Reøn luyeän tính caån thaän vaø chính xaùc trong veõ hình.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

        GV  : giaùo aùn,sgk, thöôùc thaúng,thöôùc ño goùc,baûng phuï.

        HS   :sgk,ñoà duøng hoïc taäp,baøi taäp veà nhaø

III .Tieán trình tieát daïy :

      1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

      2.Kieåm tra baøi cuõ  :(9’)

        Hs1:   - Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh ?

                   - Veõ hình,ñaët teân,vaø chæ ra caùc caëp goùc ñoái ñænh

                   - Tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh ?

        Hs2:   Laøm bt 5 (sgk) :a) veõ goùc ABC coù soá ño baèng.

                         b) Veõ goùc ABC’ keà buø vôùi goùc ABC. Hoûi soá ño goùc ABC’?

                         c)Veõ goùc C’BA’ keà buø vôùi goùc ABC.Tính soá ño goùc C’BA’?

     3.  Giaûng baøi môùi   : (33’)

        * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp .

 BT 6 (SGK):

Gv: Ñeå veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau vaø taïo thaønh goùc ta laøm theá naøo?

Gv: goïi 1 hs leân baûng veõ hình

+Gv nhaän xeùt hình veõ

+Döïa vaøo hình veõ,haõy toùm taét baøi toaùn treân?

Gv :Bieát ,coù theå tính ?

       Bieát ,coù theå tính ?

Gv : Höôùng daãn hs trình baøy theo kieåu ch/minh laøm quen

Baøi taäp 7  SGK

GV Cho Hs hoaït ñoäng nhoùm, yeâu caàu moãi caâu traû lôøi phaûi giaûi thích sao?

* GV  : Nhaän xeùt cho hs ghi vôû

 

Baøi taäp 8 :(SGK)

Veõ hai goùc coù chung ñænh vaø coù cuøng soá ño laø nhöng khoâng ñoái nhau   .

Gv :goïi 2 hs leân baûng veõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Qua baøi taäp naøy,em ruùt ra nhaän xeùt gì ?

 

Baøi taäp 9: (SGK)

Veõ goùc vuoâng xAy.Veõ goùc x’Ay’ ññ vôùi goùc xAy. Haõy vieát teân hai goùc vuoâng khoâng ñoái ñænh ?

?:Muoán veõ goùc xAy ta laøm theá naøo?

?:Muoán veõ goùc x’Oy’ ta veõ nhö theá naøo?

 

 

 

 

 

 

 

Gv:cho hs chæ ra hai goùc vuoâng khoâng ñoái ñænh

?; Ngoaøi ra coøn coù caëp goùc naøo nöõa khoâng?

Gv:Neáu hai ñöôøng thaúng caét nhau taïo thaønh moät goùc vuoâng thì caùc goùc coøn laïi nhö theá naøo?

 

 

Hs ñoïc ñeà

Hs traû lôøi caùch veõ

+Veõ goùc xOy = 470

+Veõ tia ñoái 0x’ cuûa tia ox

+Veõ tia ñoái 0y’cuûa tia0y

-Toùm taét:

   Cho xx’yy’= O

 Coù

Tính :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs hoaït ñoäng nhoùm

HS traû lôøi

 

 

 

 

 

 

* HS1

* HS2:

       

               

hs :Hai goùc baèng nhau chöa chaéc ñaõ ñoái ñænh .

 

 

-hs ñoïc ñeà bt 9

 

 

 

-Muoán veõ goùc xAy :

  +veõ tia Ax

  +Duøng eâke veõ tia Ay sao cho goùc xA

 

-veõ tia ñoái Ax’cuûa tiaAx

Veõ tia ñoái Ay’ cuûa tiaAy

Ta ñöôïc goùc x’Ay’ ñoái ñænh vôùi goùc xAy .

Hs: goùc xAy vaøgoùcxAy’

Hs: …

 

- Caùc goùc coøn laïi cuõng ñeàu vuoâng .

 

Baøi taäp 6(sgk/t83)

Ta coù :

(goùc ñoái ñænh)

(keà buø)

( ñoái ñænh )

 

 

 

 

 

Baøi taäp 7 (sgk/t83)

 

Baøi taäp 8(sgk/t83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp 9(sgk/t83)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:  cuûng coá .

+Theá naøo laø hai goùc ñoái           ñænh?

+Tính chaát cuûa hai goùc ññ ?

+Gv : ñöa ra baøi taäp 7(sbt)

 

 

 

-Hs traû lôøi

 

-Daïng duøng hình veõ ñeå baùc boû caâu sai.

 

   4.Höôùng daãn veà nhaø :(2’)

-         -Hoïc laïi ñ/n vaø t/c hai goùc ñoái ñænh .

          -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø laøm baøi taäp 10 sgk

          - Ñoïc tröôùc baøi “Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc ”,chuaån bò thöôùc, eâke.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Ngaøy soaïn : 30/08/2012

 Ngaøy daïy : 08/09/2012                        

Baøi 2 : HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC

    I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc :-Hs giaûi thích ñöôïc theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau

      -Coâng nhaän tính chaát :coù duy nhaát moät ñöôøng thaúng a’  ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng a.

      -Hs hieåu theá naøo laø ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng.

     * Kyõ naêng   :-Bieát veõ ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi 1 ñöôøng thaúng cho tröôùc; Bieát veõ trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng.

     * Thaùi ñoä    : Caån thaän , chính xaùc trong veõ hình vaø quan saùt hình.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

         GV :Sgk, giaùo aùn,baûng phuï,eâke .

         HS   : Thöôùc thaúng ,eâke ,baûng nhoùm .

    III .Tieán trình tieát daïy :

      1.n ñònh toå chöùc  :(1’)

      2.Kieåm tra baøi cuõ  :(5’)

               -Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh?

   -Neâu tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh?

   -Veõ goùc xAy =900 .Veõ goùc x’Ay’ ñoái ñænh vôùi goùc xAy.

     3.  Giaûng baøi môùi     :

     * Giôùi thieäu  :(1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Theá naøo laø 2 ñöôøng thaúng vuoâng goùc?

Gv cho hs giaûi ?1 SGK:

*Duøng thöôùc vaø buùt veõ caùc ñöôøng thaúng theo neáp  gaáp

*Cho hs quan saùt

 

 

 

Gv:Veõ xx’,yy’caét nhau taïi O vaø goùc xOy =

Cho hs toùm taét ?2 SGK

 

Gôïi yù: Döïa vaøo baøi 9 trang 83 neâu caùch suy luaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vaäy theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc?

Gv cho hs ghi vôû vaø giôùi thieäu kí hieäu.

 

      

 

  `                                                                                                                                       

Hs laáy giaáy ñaõ chuaån bò saün gaáp 2 laàn nhö hình 3a ,3b

Hs:Caùc neáp gaáp laø hình aûnh cuûøa ñöôøng vuoâng goùc,4 goùc taïo thaønh ñeàu laø goùc vuoâng       

?2 SGK     

                       

Hs:Cho : xx caét yy’ taïi O coù goùc xOy =

Vì sao?

=

Coù:

(t/c cuûa 2 goùc keà buø)

coù(ñoái ñænh)

*Hs traû lôøi:……..

1.Theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc?

?1 SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

?2 SGK

 

Coù:

(t/c cuûa 2 goùc keà buø)

coù(ñoái ñænh)

(ñoái ñænh)

 

 

 

 

* Ñònh nghóa : Hai ñöôøng thaúng xx’, yy’ caét nhau vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc vuoâng ñöôïc goïi laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vaø ñöôïc kí hieäu laø : xx’yy

Hoaït ñoäng 2 : Veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc.

+ GV : Ñeå veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc ta laøm theá naøo?

Ngoaøi ra coù caùch naøo khaùc khoâng?

?3 SGK :Veõ phaùc hai ñt avaø a’vuoâng goùc vôùi nhau vaø vieát kí hieäu.

* Cho hs laøm ?4 SGK

? Yeâu caàu hs cho bieát vò trí cuûa O vaø ñt a?

Gv:quan saùt vaø höôùng daãn caùch veõ cho töøng nhoùm.

Gv: nhaän xeùt caùch veõ.

 

 

 

 

? Coù maáy ñt ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi a?

 

Gv:Ta thöøa nhaän tính chaát sau:

* Cho hs laøm baøi taâp11,12 sgk.

     (baûng phuï)

 

Hoaït ñoäng 3:ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng.

*Gv: cho ñoaïn thaúng AB:

  -Veõ trung ñieåm I cuûa AB

  -Veõ ñt d qua I vaø d vuoâng goùc vôùi AB.

* Gv:Khi ñoù d goïi laø trung tröïc cuûa AB .Vaäy ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng laø gì

 

+GV : Neâu ñònh nghóa

Giôùi thieäu : d laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB, ta noùi A vaø B ñoái xöùng vôùi nhau qua ñöôøng thaúng d.

? Muoán veõ ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng ta laøm nhö theá naøo?

? Moãi ñoaïn thaúng coù maáy ñöôøng trung tröïc ? Vì sao?

 

 

 

-Hs: neâu caùch veõ nhö baøi taäp 9 sgk

 

 

 

-1 hs leân baûng veõ vaø vieát kí hieäu.

Caû lôùp laøm vaøo vôû.

 

* Hs hoaït ñoäng theo nhoùm.

Hs: +O coù theå thuoäc a

      + O  coù theå   khoâng  

           thuoäc   a

Hs: coù theå duøng eâke,

Thöôùc thaúng,thöôùc ño goùc ñeå veõ.

-Ñaïi dieän 1 nhoùm leân baûng trình baøy

Hs: coù moät vaø chæ moät ñt ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi a .

 

 

Hs : traû lôøi.

 

 

 

 

 

 

Hs :- Veõ ñoaïn thaúng AB vaø trung ñieåm I cuûa AB.

     - Veõ ñt d ñi qua I vaø vuoâng goùc vôùi AB.

 

-Hs:ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng laø ñt ñi qua trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø vuoâng goùc vôùi ñoaïn thaúng ñoù.

 

 

 

 

 

 

 

Suy nghó – Traû lôøi.

2 .Veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc

  (SGK)

?3 SGK

    a a’

 

 

 

 

 

 

?4 SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tính chaát :

Coù moät vaø chæ moät ñt a’ ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng a cho tröôùc.

 

 

3.Ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng.

 

 

 

 

 

* Ñònh nghóa : (SGK/t85)

4.Höôùng daãn veà nhaø :(3’)

  + Hoïc thuoäc ñ/n hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc; ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng

 +Xem laïi caùch veõ 2 ñ/t vuoâng goùc; caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng

 +Laøm caùc baøi taäp 13,14,15,16 sgk trang 86,87 chuaån bò tieát sau luyeän taäp.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 09/09/2012

Ngaøy daïy: 11/09/2012

 

Tieát 4:                               LUYEÄN TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc :Hs giaûi thích ñöôïc theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc.

     * Kyõ naêng   :Bieát veõ ñöôøng thaúng ñi qua moät  ñieåm cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi moät ñt cho tröôùc.Bieát veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng                            

     * Thaùi ñoä    : Caån thaän, chính xaùc trong veõ hình vaø vieát kí hieäu . Yeâu thích moân hoïc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

       GV  :Giaùo aùn, thöôùc , eâ ke, baûng phuï .

       HS   :Naém vöõng baøi cuõ,laøm baøi taäp veà nhaø

III .Tieán trình tieát daïy :

        1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

        2.Kieåm tra baøi cuõ  :(6’)

         Hs1:1) Theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc?

                2) Cho xx’ vaø O thuoäc xx’,veõ yy’ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi xx’?

         Hs2:- Theá naøo laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng?

     -  Cho CD = 3cm,veõ ñöôøng trung tröïc cuûa CD (baøi taäp 14-sgk).

       3.  Giaûng baøi môùi     :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1:Luyeän taäp

Baøi taäp 15 (sgk/t86)

Gv: cho hs ñoïc ñeà,suy nghó vaø goïi hs laàn löôït nhaän xeùt

 

 

 

Baøi taäp 17:(sgk)

(gv ghi ôû baûng phuï):Duøng eâke haõy kieåm tra xem 2 ñt a vaø a’ ôû hình 10 a,b,c coù vuoâng goùc vôùi nhau hay khoâng?

 

 

 

 

 

Gv:cho hs caû lôùp quan saùt caùch kieåm tra cuûa baïn vaø nhaän xeùt.

 

 

 

Baøi taäp 18:(sgk)

Veõ hình theo caùch dieãn ñaït baèng lôøi.

Gv: goïi 1 hs leân baûng vaø hs caû lôùp veõ hình theo dieãn ñaït baèng lôøi cuûa gv theo caùc böôùc

 

Gv:theo doõi vaø höôùng daãn cho hs caùch veõ.

 

 

 

* Baøi taäp 20: (SGK)

Veõ AB=2cm vaø BC=3cm roài veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moãi ñoaïn thaúng aáy.

Gv: Haõy cho bieát vò trí ñieåm A,B,C coù theå xaûy ra?

Gv:cho hs veõ hình theo hai tröôøng hôïp.

Gv:cho caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt caùch veõ.

 

 

 

-Hs ñoïc ñeà

-hs:Neáp gaáp zt vuoâng goùc ñöôøng thaúng xy taïi O

-Hs:coù 4 goùc vuoâng laø :x0z, z0y, y0t, t0x .

 

Hs: ñoïc ñeà baøi taäp 17

Hs1:kieåm tra hình a)

a

 

 aa’

 

 a’

 

 

Hs 2:kieåm tra hình b)

 

 aa’

Hs3: Kieåm tra hình c)

      aa’

 

-Hs ñoïc ñeà baøi

Hs veõ theo caùc böôùc:

+Duøng thöôùc ño ñoä veõ goùc xOy= 450

+Laáy ñieåm A baát kyø naèm trong goùc xOy

+Veõ ñt d1 qua A vaø vuoâng goùc vôí Ox taïi B

+Veõ ñt d2 qua A vaø vuoâng goùc vôùi Oy taïi C

-Hs ñoïc ñeàvaø traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

+ 3 ñieåm A,B,C thaúng haøng.

+ 3 ñieåm A,B,C khoâng thaúng haøng.

-Hs leân baûng veõ hình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi taäp 18:

 

 

*Baøi taäp 20 :

     

Hoaït ñoäng 2: cuûng coá

Gv: neâu caâu hoûi:

-Ñònh nghóa 2 ñt vuoâng goùc

-Neâu tính chaát ñt ñi qua moät ñieåm vaø vuoâng goùc vôùi moät ñt cho tröôùc.

 

 

 

 

 

 

 

      4.Höôùng daãn veà nhaø :(2’)

-         Xem laïi ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hai ñt vuoâng goùc.

-         Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø laøm caùc baøi taäp 16,19 sgk

-         Ñoïc tröôùc baøi:Caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng

-         Chuaån bò thöôùc thaúng vaø thöôùc ño goùc.

 

Ngaøy soaïn: 13/09/2012

Ngaøy daïy: 15/09/2012

 

 

Tieát 5               Baøi 3 : GOÙC TAÏO  BÔÛI  MOÄT  ÑÖÔØNG THAÚNG

         CAÉT  HAI  ÑÖÔØNG  THAÚNG

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs hieåu ñöôïc tính chaát: cho hai ñöôøng thaúng vaø moät caùt tuyeán. Neáu coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì:

   + Caëp goùc so le trong coøn laïi cuõng baèng nhau.

   + Caëp goùc ñoàng vò baèng nhau.

   +Trong cuøng phía buø nhau.

     * Kyõ naêng   : - Nhaän bieát caùc caëp goùc so le trong, caùc caëp goùc ñoàng vò, trong cuøng phía.

- Chæ ra ñöôïc goùc so le trong, goùc ñoàng vò , goùc trong cuøng phía vôùi moät goùc cho tröôùc.

     * Thaùi ñoä    : Caån thaän , chính xaùc khi quan saùt hình, veõ hình vaø ño ñaïc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  :  sgk, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc.
 • HS   :  sgk, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc.

III .Tieán trình tieát daïy :

 1. oån ñònh toå chöùc  : (1’)
 2. Kieåm tra baøi cuõ  : (5’)

             Hs1:1) Theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc?

                     2) Cho xx’ vaø O thuoäc xx’,veõ yy’ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi xx’?

             Hs2:- Theá naøo laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng?

          -  Cho AB= 4cm,veõ ñöôøng trung tröïc cuûa AB

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : (1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Goùc so le trong. Goùc ñoàng vò.

Gv :goïi hs leân baûng veõ ñöôøng thaúng c caét hai ñt a vaø b laàn löôït taïi A vaø B.

 • Coù bao nhieâu goùc taïi ñænh A vaø bao nhieâu goùc taïi B?
 • Gv: giôùi thieäu:

+ 2 caëp goùc so le trong:

           A1 vaø B2; A4 vaø B1

+ 4 caëp goùc ñoàng vò:

A1vaø B4,A2 vaø B1, A3 vaø B2

A4 vaø B3.

GV:giaûi thích roõ hôn veà thuaät ngöõ so le trong, ñoàng vò.

 • ?1: Cho hs caû lôùp cuøng thöïc hieän ?1, sau ñoù goïi 1 hs leân baûng veõ hình vaø vieát teân caùc caëp goùc slt, ñoàng vò.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Baøi taäp 21 (sgk) :

Treo baûng phuï vaø yeâu caàu hs ñieàn vaøo choã troáng:

 

HS:

 

+ Coù 4 goùc ñænh A

+ Coù 4 goùc ñænh B

 

 

 

 

 

Hs laéng nghe

 

 

?1: Hs ñoïc ñeà

+ Hs caû lôùp cuøng laøm

+ 1 hs leân baûng

 

*Hai caëp goùc SLT:

A1 vaø B3, A4 vaø B2

* Boán caëp goùc ñoàng vò:

A1 vaø B1, A2 vaø B2

A3 vaø B3, A4 vaø B4

 

BT 21:

a) ...............so le trong

b)................ñoàng vò

c).................ñoàng vò

d)..................so le trong

1.Goùc so le trong, goùc ñoàng vò

 

 

 

* Caùc caëp goùc so le trong : A1 vaø B2  ; A4 vaø B1

* Caùc caëp goùc ñoàng vò : A1 vaø B4 ; A2 vaø B1, A3 vaø B2 ; A4 vaø B3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Tính chaát

Hs laøm ?2 SGK : yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm.

+Toùm taét ñeà baøi: cho ñieàu gì?

Hoûi dieàu gì?

 

 

 

Gv: Neáu c caét hai ñt a vaø b, trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc SLT baèng nhau thì ta coù keát luaän gì veà caùc caëp goùc SLT vaø ñoàng vò?

 

Gv: Neâu tính chaát ôû sgk

Cho hs nhaéc laïi.

 

 

Hs: ñoïc ñeà, quan saùt hình 13 vaø thaûo luaän nhoùm

 

Sau thôøi gian thaûo luaän nhoùm, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû vaø giaûi thích.

Hs: Caùc caëp goùc SLT vaø ñoàng vò baèng nhau.

 

 

 

 

 

Hs: nhaéc laïi tính chaát .

2.Tính chaát

?2 SGK

a/ ,

b/ ,

c/

 

 

 

 

* Tính chaát : (sgk/t89)

 

Hoaït ñoäng 3:   Cuûng coá

 • BT 22: Ghi ñeà ôû baûng phuï vaø yeâu caàu hs leân baûng ghi soá ño öùng vôùi caùc goùc coøn laïi.
 • Gv:Cho hs ñoïc caùc caëp goùc SLT, ñoàng vò?
 • Gv: Giôùi thieäu caùc caëp goùc trong cuøng phía, vaø cho hs tính toång cuûa goùc  A4 + B3 = ?
 • Cho hs neâu laïi tính chaát

 

 

 

+ Hs leân baûng ñieàn

 

 

+ Hs traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

  = 1800( 2 goùc buø nhau)

Hs neâu tính chaát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

 + Xem laïi vò trí caùc caëp goùc SLT, ñoàng vò, trong cuøng phía; hoïc thuoäc tính chaát

 +Laøm baøi taäp 23 trang 89

 +Xem tröôùc baøi : HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG

 + OÂn laïi ñònh nghóa hai ñt song song ñaõ hoïc ôû lôùp 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 16/09/2012

Ngaøy daïy: 18/09/2012

 

Tieát 6                        Baøi 4 : HAI  ÑÖÔØNG  THAÚNG  SONG  SONG

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc+ OÂn laïi theá naøo laø 2 ñöôøng thaúng song song ñaõ hoïc ôû lôùp 6

         + Coâng nhaän daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song.

     * Kyõ naêng   :  Hs bieát veõ ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm naèm ngoaøi ñöôøng thaúng vaø song song vôùi ñöôøng thaúng ñoù.

     * Thaùi ñoä    :   Caån thaän, chính xaùc khi veõ hình.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV :  Giaùo aùn, sgk, thöôùc, eâke.
 • HS   :  Sgk, ñoà duøng hoïc taäp.

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  : (6’)

               + Neâu tính chaát caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng?

     + Cho hình veõ : Haõy ñieàn soá ño caùc goùc coøn laïi? Vaø giaûi thích? 

         

   3.  Giaûng baøi môùi     :

 

  Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Nhaéc laïi kieán thöùc lôùp 6.

Gv: Cho hai ñöôøng thaúng a vaø b nhö hình veõ

 

 a

 

b

?: Muoán bieát a vaø b coù song song vôùi nhau khoâng ta laøm theá naøo ?

 

 

Gv: Caùc caùch treân laø baèng tröïc quan vaø duøng thöôùc thì khoâng theå keùo daøi maõi ñöôïc. Do ñoù, ñeå bieát a vaø b coù SS vôùi nhau khoâng ta xeùt daáu hieäu sau:

 

 

Hs nhaéc laïi kieán thöùc ôû lôùp 6 gioáng nhö sgk

 

 

 

 

Hs: Coù theå uôùc löôïng baèng maét: neáu a khoâng caét b thì a song song b

- Neáu keùo daøi maõi 2 ñt a vaø b maø khoâng coù ñieåm chung thì a vaø b song song.

1. Nhaéc laïi kieán thöùc lôùp 6.

       (SGK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song.

?1: Gv treo baûng phuï keõ saün caùc  hình a, b, c. Ñoaùn xem caùc ñt naøo song song vôùi nhau?

 

 

?:Em coù nhaän xeùt gì veà vò trí vaø soá ño cuûa caùc goùc ñaõ cho ôû hình a,b,c?

+ GV: Toùm taét vaø giôùi thieäu daáu hieäu nhaän bieát 2 ñt song song

 

 

 

+ GV : Ñeå xeùt 2 ñt coù song song vôùi nhau khoâng thì ta caàn kieåm tra ñieàu gì?

Gv: Giôùi thieäu: a//b

? : Haõy kieåm tra xem a vaø b coù song song vôùi nhau khoâng?

 

           

 

 

 

Gv: Vaäy ñeå veõ ñöôïc 2 ñt song song ta laøm theá naøo ?

 

 

 

Hs: öôùc löôïng baèng maét traû lôøi:

-         a//b

-         d khoâng //e

-         m//n

Hs 2: duøng thöôùc thaúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: traû lôøi

(a)   Caëp goùc SLT baèng nhau.

(b)   Caëp goùc ñoàng vò baèng nhau

(c)   Caëp goùc SLT khoâng baèng nhau

Hs: Ta caàn xeùt:

+ 1 ñt caét 2 ñt ñaõ cho

+ Coù caëp goùc SLT (ñoàng vò) baèng nhau

 

Hs:

 

Ño hai goùc A1 vaø B1 roài so saùnh => nhaän xeùt

2. Daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song.

?1 SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tính chaát: (sgk/t90)

*  Kí hieäu: a//b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Veõ hai ñöôøng thaúng song song.

?3: Cho ñt a vaø ñieåm A naèm ngoaøi ñt a. Haõy veõ ñt b ñi qua A vaø song song vôùi a.

Gv: ghi ?3 ôû baûng phuï, cho hs quan saùt caùch veõ ôû baûng phuï, yeâu caàu hs thaûo luaän vaø trình baøy caùch veõ baèng lôøi

Gv: goïi hs leân baûng veõ ôû truôøng hôïp khaùc.

Gv giôùi thieäu 2 ñoaïn thaúng song song vaø 2 tia song song

 

 

Hs: quan saùt caùch veõ ôû baûng phuï hoaëc ôû SGK

 

 

Hs thaûo luaän vaø traû lôøi

 

 

 

 

 

Hs laéng nghe

3. Veõ hai ñöôøng thaúng song song. (SGK)

Bt ?3

Cho xy // x’y’

A, B xy;

C, D x’y’  thì :

+  AB // CD

+  Ax // Cx’

+  Ay // Dy’

Hoaït ñoäng 4:   Cuûng coá

1)     Nhaéc laïi daáu hieäu nhaän bieát hai ñt song song?

2)     Neâu caùc caùch veõ hai ñt song song?

3)     Laøm bt 24 sgk

 

- Hs neâu daáu hieäu

 

 

-Hs neâu caùch veõ

 

- Hs ñieàn bt 24

 

4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

     +  Hoïc thuoäc daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song

         +  Xem laïi caùch veõ hai ñt song song

         +  Laøm baøi taäp 25, 26 sgk 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 20/09/2012

Ngaøy daïy: 22/09/2012

 

Tieát 7                                                   LUYEÄN  TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs naém chaéc daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song.

     * Kyõ naêng  : Hs veõ thaønh thaïo ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm naèm ngoaøi ñöôøng thaúng cho tröôùc vaø song song vôùi ñöôøng thaúng ñoù baèng eâke.

     * Thaùi ñoä    :  Caån thaän, chính xaùc trong veõ hình, ño ñaïc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, thöôùc, eâke
 • HS   : Hoïc baøi, laøm baøi taäp, sgk, ñoà duøng hoïc taäp

III .Tieán trình tieát daïy :

   1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

   2.Kieåm tra baøi cuõ  : (7’)

        HS 1: - Neâu daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song

         Aùp  duïng : Cho hình veõ sau: goùc E = 600, goùc B =600. EF coù song song vôùi BC khoâng ? Vì sao?

                                                      

       HS 2: - Cho ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng thaúng a, haõy veõ ñöôøng thaúng b ñi qua ñieåm A vaø song song vôùi ñt a cho tröôùc.        

      3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Tieán trình tieát daïy

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Baøi 26 (SGK):

- Cho hs ñoïc ñeà

- Goïi 1 hs leân baûng veõ hình vaø trình baøy

 

 

 

 

- Cho hs nhaän xeùt

 

 

Baøi 27(SGK):

Ñeà baøi cho bieát gì? Yeâu caàu ta laøm gì?

 

 

 

 

Gv: muoán veõ AD //BC ta veõ nhö theá naøo?

Hv höôùng daãn vaø goïi 1 hs leân baûng veõ.

 

 

Gv: Treân ñt naøy ta coù theå choïn maáy ñieåm D  ñeå : AD = BC

=> Caû lôùp nhaän xeùt

 

Baøi 28(SGK)

Cho hs thaûo luaän nhoùm vaø yeâu caàu neâu caùch veõ xx’//yy’

 

Gv höôùng daãn: döïa vaøo daáu hieäu nhaän bieát hai ñt song song ñeå veõ

 

 

 

 

?: Coù maáy caùch veõ?

 

 

 

 

Cho hs nhaän xeùt => gv choát laïi caùch veõ

Baøi taäp 29: (SGK)

Cho hs toùm taét ñeà baøi

Gv: ñöa ra 2 tröôøng hôïp

 

 

 

 

 

* Haõy duøng thöôùc ño goùc kieåm tra xem goùc xOy vaø goùc x’O’y’ coù baèng nhau khoâng?

 

 

- 1hs ñoïc ñeà

- 1 hs veõ hình vaø traû lôøi caâu hoûi ôû sgk

 

Ax //By vì AB caét 2 ñt Ax vaø By taïo thaønh caëp goùc SLT baèng nhau

* Hs ñoïc ñeà baøi 27 sgk

Toùm taét:

+ cho tam giaùc ABC

+ Yeâu caàu veõ qua A ñt AD sao cho AD // BC vaø AD = BC.

- Hs: ñeå veõ AD // BC ta veõ qua A ñt song song vôùi BC (veõ 2 goùc SLT baèng nhau) => treân ñt naøy choïn D sao cho AD = BC.

- Hs : 2 ñieåm D vaø D’

 

=> hs leân baûng xaùc ñònh ñieåm D’

 

Hs: ñoïc ñeà vaø thaûo luaän nhoùm => ñaïi dieän moãi  nhoùm leân baûng veõ vaø trình baøy caùch veõ

C1:     

C2:  

 

 

 

 

Hs ñoïc ñeà vaø toùm taát ñeà

- Cho  goùc nhoïn xOy vaø ñieåm O’

- Yeâu caàu veõ goùc nhoïn x’Oy’ coù O’x’ // Ox,

O’y //Oy. So saùnh goùc xOy vaø goùc x’Oy’

* Goïi 2 hs leân baûng veõ

Hs: Ño vaø nhaän xeùt:

Goùc xOy = goùc x’O’y’

 

Baøi 26 SGK

 

Vì : xAB = yBA = 1200

Maø xAB vaø yBA laø 2 goùc SLT neân Ax // By

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 27 SGK

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 28 SGK

       

- Veõ xx’, treân xx’ laáy A

- Duøng eâke veõ ñt c sao cho goùc x’Ac = 600

-Laáy B thuoäc c (B khaùc A )

- Veõ goùc yBA =600 ôû vò trí SLT vôùi x’Ac

- Veõ By’ laø tia ñoái cuûa tia By => xx’ // yy’

 

 

 

 

 

 

Baøi 29SGK

a) Ñieåm O’ naèm ngoaøi goùc xOy:

   

c)Ñieåm O’ naèm trong goùc xOy:

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:   Cuûng coá

- Neâu daáu hieäu nhaän bieát hai ñt song song

- Coù maáy caùch ñeå veõ xx’//yy’

- Neáu goùc xOy vaø goùc x’O’y’ cuøng nhoïn vaø coù Ox//O’x’,

Oy // O’y’ thì:

       goùc xOy = x’O’y’

 

 

4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

-         OÂn laïi daáu hieäu nhaän bieát vaø caùch veõ hai ñt song song

-         Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

-         Laøm caùc baøi taäp: 30 sgk, 23, 25, 26 SBT

-         Xem tröôùc baøi 5: Tieân ñeà Ô-clit veà ñöôøng thaúng song song.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 23/09/2012

Ngaøy daïy: 25/09/2012

 

Tieát 8   Baøi 5 TIEÂN  ÑEÀ  Ô - CLIT  VEÀ  ÑÖÔØNG  THAÚNG  SONG  SONG

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs hieåu ñöôïc noäi dung cuûa tieân ñeà Ô-clit: laø coâng nhaän tính duy nhaát cuûa ñöôøng thaúng b ñi qua ñieåm M sao cho b // a; nhôø tieân ñeà Ô clit môùi suy ra ñöôïc tính chaát hai ñt song song

     * Kyõ naêng   : Bieát caùch tính soá ño caùc goùc coøn laïi khi cho hai ñt song song bò caét bôûi moät caùt tuyeán vaø bieát soá ño cuûa moät goùc.

     * Thaùi ñoä    : Yeâu thích moân hoïc , caån thaän chính xaùc trong veõ hình vaø ño ñaïc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, thöôùc thaúng, SGK, thöôùc ño goùc
 • HS   : SGK, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc

III .Tieán trình tieát daïy :

    1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

    2. Giaûng baøi môùi :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Tieân ñeà Ô clit

Gv: Cho ñieåm M naèm ngoaøi ñt a. Haõy veõ ñt b ñi qua M vaø b // a.

?: Coù maáy caùch ñeå veõ?

Gv: Laàn löôït goïi 2 hs leân veõ theo 2 caùch(treân moät hình)

    Haõy nhaän xeùt ñt b maø hai baïn vöøa veõ?

    Coù maáy ñt ñi qua ñieåm M vaø song song vôùi a?

Gv:Baèng kinh nghieäm thöïc teá ta nhaän thaáy: Qua ñieåm M cho tröôùc naèm ngoaøi ñt a chæ coù moät ñt song song vôùi a maø thoâi.Ñieàu thöøa nhaän chính laø

“Tieân ñeà Ôclit’’

Gv:neâu noäi dung Tieân ñeà vaø cho vaøi hs nhaéc laïi

Gv: cho hs ñoïc muïc “coù theå em chöa bieát’’ trang 93

* Khi a // b thì chuùng coù nhöõng tính chaát gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Coù 2 caùch:

- Taïo ra caëp goùc SLT baèng nhau

- Taïo ra caëp goùc ñoàng vò baèng nhau

Hs: 2 ñt naøy truøng nhau

 

Hs: qua ñieåm M chæ veõ ñöôïc moät vaø chæ moät ñt song song vôùi a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs : laéng nghe vaø nhaéc laïi noäi dung Tieân ñeà

1. Tieân ñeà Ô-clit:

              (SGK/t92)

 

Ma, b ñi qua M vaø b // a laø duy nhaát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoâng 2:  Tính chaát cuûa hai ñöôøng thaúng song song.

Cho hs laøm baøi taäp ?:

Gv: goïi 3 hs laàn löôït leân baûng laøm caâu a; caâu b,c; vaø caâu d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv:Neáu cho moät ñt caét 2 ñt song song thì ta coù keát luaän gì?

 

 

 

?: Haõy neâu caùc caëp goùc trong cuøng phía? Coù nhaän xeùt gì veà quan heä cuûa töøng caëp?

Gv: Hai goùc trong cuøng phía thì buø nhau

?:Töø caùc nhaän xeùt treân, haõy neâu tính chaát cuûa hai ñt song song?

 

 

 

- Hs ñoïc ñeà

Hs 1: veõ a // b

Hs 2:veõ ñt c caét a taïi A, caét b taïi B; Ño moät caëp goùc SLT => nhaän xeùt

(2 goùc SLT baèng nhau)

Hs 3:Ño moät caëp goùc ñoàng vò => nhaän xeùt

(2 goùc ñoàng vò baèng nhau)

Hs: Neáu moät ñt caét 2 ñt song song thì :

+ Hai goùc SLT baèng nhau

+ Hai goùc ñoàng vò baèng nhau

Hs: hai goùc trong cuøng phía coù toång soá ño baèng 1800

 

 

 

 

 

Hs: neâu tính chaát

2. Tính chaát cuûa hai ñöôøng thaúng song song.

 

 

? SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tính chaát : (sgk/t93)

 

Hoaït ñoäng 3:  Cuûng coá

Baøi taäp 32(SGK):

(ñeà ghi vaøo baûng phuï)

Cho hs ñoïc ñeà vaø ñöùng taïi choã traû lôøi

Baøi 34 (SGK):

Cho a // b vaø goùc A4 = 370

a)    Tính goùc B1

b)    So saùnh goùc A1 vaø B4

c)     Tính goùc B2 ?

Gv: Cho hs thaûo luaän nhoùm

 

 

Hs: a) Ñuùng

b)  Ñuùng

c) Sai

d)    Sai

 

 

 

 

 

 

Hs: Thaûo luaän nhoùm vaø trình baøy baøi giaûi

Baøi taäp 32(SGK):

      a) Ñuùng

b)  Ñuùng

c)     Sai

d)    Sai

Baøi 34 (SGK):

 

4.. Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

    + Hoïc thuoäc daáu hieäu nhaän bieát vaø tính chaùt cuûa hai ñt song song; Tieân ñeà Ôclit.

    + Laøm caùc baøi taäp 31,33, 35, 36 sgk trang 94.

    + Chuaån bò tieát sau Luyeän taäp.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 27/09/2012

Ngaøy daïy: 29/09/2012

 

Tieát 9                                    LUYEÄN   TAÄP

 

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Cho hai ñöôøng thaúng vaø moät caùt tuyeán, cho bieát soá ño cuûa moät goùc, bieát caùch tính soá ño cuûa caùc goùc coøn laïi

     * Kyõ naêng   : Vaän duïng ñöôïc tieân ñeà Ôclit vaø tính chaát cuûa hai ñöôøng thaúng song song ñeå giaûi baøi taäp.

     * Thaùi ñoä    : Yeâu thích moân hoïc, caån thaän chính xaùc trong veõ hình vaø laøm baøi taäp.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Sgk, thöôùc thaúng vaø thöôùc ño goùc
 • HS   : Naém baøi cuõ , laøm bt veà nhaø, ñoà duøng hoïc taäp

III .Tieán trình tieát daïy :

   1. oån ñònh toå chöùc  :(1’)

2. Kieåm tra baøi cuõ  :(5’)

   + Phaùt bieåu tieân ñeà Ôclit?

   + Neâu tính chaát cuûa hai ñt song song?

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Baøi taäp 35(sgk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 36(SGK):

Gv treo baûng phuï ghi saün ñeà vaø veõ hình baøi taäp 36=> yeâu caàu hs ñieàn vaøo choã troáng

a)=......(vì laø caëp goùc SLT)

 

b) =....(caëp goùc ñvò)

c) .....(vì ........)

d) (Vì..........)

Gv goïi laàn löôït töøng hs leân baûng ñieàn

 

Baøi 37 SGK:

Gv veõ hình leân baûng cho hs quan saùt.

?: Haõy neâu teân caùc caëp goùc baèng nhau cuûa hai tam giaùc CAB vaø CDE?

Gôïi yù:+ Keå teân 3 goùc cuûa tam giaùc CAB vaø 3 goùc cuûa tam giaùc CDE.

+ Neâu roõ lí do baèng nhau cuûa caùc caëp goùc ñoù?

 

Baøi 38 SGK

Cho hs hoaït ñoäng nhoùm

*Nhoùm 1+2 laøm phaàn khung beân traùi

*Nhoùm 3+4 laøm phaàn khung beân phaûi

Gv löu yù cho hs:

+ ÔÛ phaàn 1 coù hình veõ vaø baøi taäp cuï theå

+ Phaàn 2 laø tính chaát ôû daïng toång quaùt

 

 

 

Gv: Cho hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa caû nhoùm

Qua baøi taäp naøy Gv chæ cho HS thaáy t/c cuûa hai ñöôøng thaúng song song ngöôïc vôùi daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song.

 

 

Hs: ñoïc ñeà, veõ hình vaø traû lôøi

Theo tieân ñeà Ôclit veà ñt song song: Qua ñieàm A ta chæ veõ ñöôïc 1 ñt a song song vôùi BC; Qua B ta chæ veõ ñöôïc 1 ñt b song song vôùi AC

a)

b)

c) 1800 (vì hai goùc trong cuøng phía)

d) (vì

                     maø )            

 

 

 

      

 

(ÑÑ)

 

Hs hoaït doäng nhoùm

 

 

 

 

 • Nhoùm 1+2:

Cho bieát d // d’ thì suy ra

a) vaø

b) vaø

c)

* Hs phaùt bieåu:...

 • Nhoùm 3+4

Cho bieát a) hoaëc

b) hoaëc

c) =1800 thì suy ra d // d’

*Hs phaùt bieåu:...

 

Baøi 35 sgk:

 

 

 

 

 

Baøi 36 SGK

a) ( vì laø caëp goùc so le trong).

b) ( vì laø caëp goùc ñoàng vò).

c) 1800 (vì hai goùc trong cuøng phía)

d) (vì

                     maø

 

 

Baøi 37 SGK

 

(ÑÑ)

 

 

 

 

 

Baøi 38 SGK:

* Cho bieát d // d’ thì suy ra

a) vaø

b) vaø

c)

* Cho bieát a) hoaëc

b) hoaëc

c) =1800 thì suy ra d // d’

 

 

 

 

 

 

4.Höôùng daãn veà nhaø:  (2’)

 + Laøm baøi taäp 39 sgk: yeâu caàu hs trình baøy roõ raøng coù caên cöù

+ Cho hai ñöôøng thaúng a vaø b bieát ñt c vuoâng goùc vôùi a vaø c vuoâng goùc vôùi b. Hoûi a vaø b coù song song vôùi nhau khoâng? Vì sao?

+ Xem röôùc baøi “ töø vuoâng goùc ñeán song song”

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 30/09/2012

Ngaøy daïy: 02/10/2012

 

Tieát 10              Baøi 6 :  TÖØ  VUOÂNG   GOÙC   ÑEÁN   SONG   SONG

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs bieát ñöôïc moái quan heä giöõa hai ñöôøng thaúng cuøng vuoâng goùc hoaëc cuøng song song vôùi ñöôøng thaúng thöù ba.

     * Kyõ naêng   : Bieát phaùt bieåu ngaén goïn moät meänh ñeà toaùn hoïc

     * Thaùi ñoä    : Yeâu thích moân hoïc, caån thaän trong quan saùt hình veõ vaø phaùt bieåu nhaän xeùt.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, thöôùc thaúng, eâke, baûng phuï.
 • HS   : Sgk, thöôùc, eâke.

III .Tieán trình tieát daïy :

     1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  :(6’)

    Hs1: + Neâu daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song?

             +Cho M naèm ngoaøi ñöôøng thaúng d, veõ ñöôøng thaúng c ñi qua M vaø c vuoâng goùc vôùi d.

    Hs 2:+ Phaùt bieåu tieân ñeà Ôclit vaø tính chaát cuûa hai ñöôøng thaúng song song?

             + Treân hình baïn vöøa veõ, duøng eâke veõ ñt d’ ñi qua M vaø d’ vuoâng goùc vôùi c

     3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : (1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø tính song song.

Yeâu caàu Hs laøm ?1-sgk

Gv: Cho hs quan saùt hình veõ 27 vaø traû lôøi .

 

 

Gv: Em coù nhaän xeùt gì veà hai ñöôøng thaúng phaân bieät cuøng vuoâng goùc vôùi ñt thöù ba?

Gv: giôùi thieäu tính chaát vaø goïi vaøi hs nhaéc laïi

Gv: Baây giôø neáu ta coù baøi taäp nhö hình veõ:

Cho a//b vaø c b

Thì ta coù keát luaän gì veà c vaø a?

Qua baøi toaùn naøy em coù nhaän xeùt gì?

Gv: Ñoù chính laø t/c 2 => goïi vaøi hs nhaéc laïi t/c

    yeâu caàu hs vieát caùc tính chaát döôùi daïng kí hieäu

Gv:Em coù nhaän xeùt gì veà tính chaát 1 vaø 2?

 

 

 

 

Hs: a) a // b

b) Vì c caét a vaø b vaø taïo ra caëp goùc so le trong baèng nhau

(cuøng = 900) neân a//b

Hs: Hai ñt phaân bieät cuøng vuoâng goùc vôùi ñt thöù ba thì chuùng song song vôùi nhau

 

 

 

Hs: Neáu a // b vaø cb => ca

Hs: Neáu moät ñt vuoâng goùc vôùi moät trong hai ñt song song thì noù cuõng vuoâng goùc vôùi ñt coøn laïi

 

 

 

Hs: 2 tính chaát naøy ngöôïc nhau

1.Quan heä giöõa tính vuoâng goùc vôùi tính song song

* Tính chaát: SGK

ac, bc => a//b

 

 

 

 

 

a // b , cb

                  => ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Ba ñöôøng thaúng song song

Gv:Cho hs ñoïc vaø quan saùt hình veõ ôû ?2 , sau ñoù traû lôøi caùc caâu hoûi a, b

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaäy neáu hai ñt phaân bieät cuøng song song vôùi ñt thöù ba thì nhö theá naøo?

Gv: Ñoù laø tính chaát ba ñt song song => cho hs phaùt bieåu tính chaát  nhö sgk

Gv: Khi 3 ñt d, d’, d’’ song song vôùi nhau töøng ñoâi moät thì ta noùi 3 ñt ñoù song song vôùi nhau vaø kí hieäu laø

         d//d’//d’’

 

 

 

* Hs thaûo luaän nhoùm vaø ñaïi dieän nhoùm traû lôøi töøng caâu hoûi => hs nhoùm khaùc nhaän xeùt

a) d’ // d’’

b) a d’ vì a d vaø d//d’

ad’’ vì ad vaø d//d’’

d’//d’’ vì d’vaø d’cuøng vuoâng goùc vôùia.

hs: ....thì chuùng song song

 

 

=>1 hs phaùt bieåu, vaøi hs nhaéc laïi

2. Ba ñöôøng thaúng song song

Tính chaát: SGK

   

 

Kí hieäu: d// d’//d’’

 

 

 

 

 

 

 

Hoaïtñoäng 3: Cuûng coá

+ Neâu hai tính chaát veà quan heä giöõa tính vuoâng goùc vôùi tính song song?

+ Neâu tính chaát cuûa ba ñt song song?

+ Ñöa baûng phuï coù ghi saün ñeà vaø hình veõ cuûa baøi taäp 40 ,41 sgk. Yeâu caàu HS laøm vaø leân baûng dieàn vaøo choã troáng.

 

Hs: Neâu tính chaát

 

 

 

 

 

Laøm baøi taäp .

 

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

   + Hoïc thuoäc 3 tính chaát cuûa baøi

   + Taäp dieãn ñaït caùc tính chaát baèng hình veõ vaø kí hieäu hình hoïc

   + Laøm caùc baøi taäp  42, 43, 44 sgk

                              Baøi 33, 34 SBT trang 80

   + Tieát sau Luyeän taäp.

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 03/10/2012

Ngaøy daïy:06/10/2012

 

Tieát 11                                    LUYEÄN TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs thuoäc vaø naém vöõng moái quan heä giöõa tính vuoâng goùc vôùi tính song song, tính chaát cuûa ba ñöôøng thaúng song song

     * Kyõ naêng   : Vaän duïng ñöôïc caùc tính chaát  ñeå giaûi baøi taäp

     * Thaùi ñoä    : Caån thaän chính xaùc khi laøm baøi taäp.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, baûng phuï, thöôùc thaúng, eâke vaø thöôùc ño ñoä
 • HS   : Thuoäc baøi cuõ, laøm bt veà nhaø vaø coù ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’) Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hs

 2.Kieåm tra baøi cuõ  : (7’)

      Hs 1:  Haõy phaùt bieåu hai tính chaát ñöôïc moâ taû bôûi hình veõ sau:

            

 

                  Haõy vieát caùc tính chaát döôùi daïng kí hieäu hình hoïc?

      Hs 2: laøm baøi taäp 44 sgk

               a) Veõ a // b

              b) Veõ c // a. Hoûi c coù song song vôùi b khoâng? Vì sao?

              c) Phaùt bieåu tính chaát ñoù baèng lôøi.

3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

            Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1:  Luyeän taäp

Baøi 42 sgk:

Cho hs ñoïc ñeà baøi

a) Veõ ca

b) Veõ bc. Hoûi a //b khoâng?vì sao?

c) Phaùt bieåu tính chaát ñoù baèng lôøi.

Gv: Goïi 1 hs (TB yeáu) leân baûng thöïc hieän=> Lôùp nhaän xeùt

Baøi 43 sgk :

 Cho hs ñoïc ñeà baøi

a) Veõ ca

b) Veõ b// a. Hoûi cb khoâng?

    vì sao?

c) Phaùt bieåu tính chaát ñoù baèng lôøi.

Gv: Goïi 1 hs (TB yeáu) leân baûng thöïc hieän=> Lôùp nhaän xeùt

Baøi 46 sgk:

Gv veõ hình leân baûng vaø cho hs traû lôøi caùc caâu hoûi:

a)Vì sao a // b?

b)Tính goùc C?

Gôïi yù: + Nhaéc laïi tính chaát 1?

+ Em coù nhaän xeùt gì veà vò trí cuûa goùc C vaø D ?

=> = ?

 

Gv nhaän xeùt vaø trình baøy baøi giaûi maãu cho hs

 

Baøi 47 sgk:

Gv treo baûng phuï coù keõ saün hình 32 sgk

* Cho hs thaûo luaän nhoùm

 

 

Gv ghi baøi giaûi treân baûng phuï ñeå hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc nhoùm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Baøi taäp theâm : Cho hình veõ, AM // CN. Chöùng minh raèng:

         

Gôïi yù: Laøm theá naøo ñeå xuaát hieän caùc caëp goùc SLT, ñvò?

? Veõ ñt song song nhö theá naøo?

? Neâu caùc goùc SLT  ?

Sau khi gôïi yù gv goïi 1 hs khaù leân trình baøy

 

Gv nhaän xeùt

 

Hs:

 

 

ca, bc => a //b

* Phaùt bieåu:.......

 

 

 

 

 

Hs nhaän xeùt

 

 

Hs: ca, b// a=> cb

(t/c 2)

* Phaùt bieåu:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: ad, bd => a // b( t/c 1)

 

 

HS: C vaø D laø 2 goùc trong cuøng phía

Ta coù : =1800

         + 1200 = 1800

         = 600

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: thaûo luaän, roài ñaïi dieän nhoùm trình baøy

=> Nhaän xeùt giöõa caùc nhoùm

Hs: Vì a // b neân

(ñoàng vò)

Maø = 900 => = 900

Ta coù ( hai goùc trong cuøng phía)

=> = 500

Hs: ñoïc ñeà vaø suy nghó

 

 

 

 

 

 

- Laøm xuaát hieän caùc ñt song song

- Veõ Bx //AM //CN

 

Caùc goùc SLT laø vaø

vaø

 

 

 

 

 

Baøi 42 sgk

 

ca, bc => a //b

 

Baøi 43 sgk:

 

ca, b// a=> cb

 

Baøi 46 sgk:

a) Vì ad, bd

=> a // b ( t/c 1)

b) Ta coù a // b vaø

C vaø D laø 2 goùc trong cuøng phía neân

 =1800

  + 1200 = 1800

   =>     = 600

 

 

 

Baøi 47 sgk:

Vì a // b neân

(ñoàng vò)

Maø = 900 => = 900

Ta coù ( hai goùc trong cuøng phía)

=> = 500

 

 

 

 

Baøi taäp theâm

 

Keõ Bx //AM//CN

Ta coù = (slt)

=(slt)

Maø

=> =+

4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

   + OÂn laïi 3 tính chaát töø vuoâng goùc ñeán song song

   + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø laøm caùc baøi 45, 48 sgk

   + Xem tröôùc baøi ÑÒNH LYÙ

 

 

Ngaøy soaïn: 07/10/2012

Ngaøy daïy: 09/10/2012

 

Tieát 12                  Baøi 7         ÑÒNH LÍ

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hoïc sinh bieát caáu truùc cuûa moät ñònh lí (giaû thieát vaø keát luaän)

                            Bieát ñöôïc theá naøo laø chöùng minh moät ñònh lí

     * Kyõ naêng   : Bieát ñöa moät ñònh lí veà daïng: ‘’Neáu ...thì ...’’

     * Thaùi ñoä: Yeâu thích moân hoïc

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, thöôùc, eâke, baûng phuï
 • HS   : Naém vöõng caùc tính chaát ñaõ hoïc, laøm BT veà nhaø, xem tröôùc baøimôùi

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

 2.Kieåm tra baøi cuõ  :(6’)

  Hs1: Phaùt bieåu 2 tính chaát töø vuoâng goùc ñeán song song. Veõ hình vaø vieát tính chaát döôùi daïng toùm taét

Hs2: Phaùt bieåu tính chaát ba ñöôøng thaúng song song. Veõ hình vaø vieát t/ c baèng kí hieäu hình hoïc

   3.  Giaûng baøi môùi  :

  * Giôùi thieäu  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Ñònh lí

? Haõy neâu tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh?

Gv: Moät tính chaát nhö theá laø moät ñònh lí.=> gv :Theá naøo laø moät ñònh lí?

(Ñònh lí laø moät khaúng ñònh suy ra töø nhöõng khaúng ñònh ñöôïc coi laø ñuùng)

Gv: Ba tính chaát ôû baøi 6 laø ba ñònh lí. Em haõy phaùt bieåu laïi ba ñònh lí ñoù?

Gv: giôùi thieäu phaàn giaû thieát vaø keát luaän cuûa ñlí

 

Löu yù: Khi vieát giaû thieát vaø keát luaän ta laøm nhö sau:

          

Gv giôùi thieäu cho hs caùch vieát döôùi daïng lí hieäu toaùn hoïc

Cho hs laøm ?2:(sgk)

 

 

Gv: ñeå chöùng minh ñònh lí naøy ta laøm theá naøo?

 

Hs: hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau

 

 

 

 

Hs laéng nghe

 

 

 

Hs: traû lôøi ?1

 

 

 

 

 

 

 

Hs: traû lôøi ?2

a) GT: hai ñt phaân bieät cuøng song song vôùi ñt thöù ba

KL: chuùng song song vôùi nhau

b)

 

1.Ñònh lí:

 

Ñònh lí laø moät khaúng ñònh suy ra töø nhöõng khaúng ñònh ñöôïc coi laø ñuùng

* Moät ñònh lí goàm 2 phaàn: giaû thieát vaø keát luaän

+ Phaàn naèm giöõa töø ‘’Neáu’’vaø töø ‘’thì’’ laø giaû thieát

+ Phaàn sau töø ‘’thì’’laø keát luaän

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Chöùng minh ñònh lí

? Theá naøo laø ñònh lí?

Gv: Ta phaûi chöùng toû 1 ñlí laø moät khaúng ñònh ñöôïc coi laø ñuùng=> goïi laø chöùng minh ñlí

Gv: cho hs laøm ví duï sgk

Chöùng minh ñlí: Neáu Om vaø On laø hai tia phaân giaùc cuûa hai goùc keà buø thì goùc mOn laø goùc vuoâng.

Gv: yeâu caàu hs veõ hình vaø ghi GT, KL.

 

 

Gôïi yù: giaû thieát cho ñieàu gì?

    Caàn chöùng minh gì?

Sau khi gv hoûi, hs traû lôøi=> Gv trình baøy maãu cho hs

 

 

 

Hs: traû lôøi......

Hs: Chöùng minh ñònh lí laø duøng laäp luaän ñeå töø giaû thieát suy ra keát luaän

Hs: ñoïc ñònh lí vaø veõ hình

   

1 hs leân vieát GT, KL

 

 

        

 

 

2. Chöùng minh ñònh lí:

* Chöùng minh ñònh lí laø duøng laäp luaän ñeå töø giaû thieát suy ra keát luaän

 

* Ví duï: SGK

         keà buø

         Om laø phaân giaùc

GT   On laø phaân giaùc

KL  

*  CM :

(vì Om laø phaân giaùc )     (1)             

( On laø phaân giaùc )       (2)

Töø (1) vaø (2) ta coù:

=>

=>

Hoaït ñoäng 3:  Cuûng coá

+ Theá naøo laø ñònh lí?

+ Theá naøo laø chöùng minh ñònh lí?

Cho hs laøm taïi lôùp baøi taäp 49, 50 sgk

( gv ghi ñeà baøi 49, 50 treân baûng phuï=> hs traû lôøi)

 

 

 

 

 

Hs: traû lôøi

 

 

Baøi 49: GT: Moät ñt caét hai ñt vaø coù moät caëp goùc SLT baèng nhau

KL: Hai ñt ñoù song song

b) GT: Moät ñt caét hai ñt song song

KL: Hai goùc SLT baèng nhau

Baøi 50:

a)    ...chuùng song song

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: (3’)

     + Hoïc khaùi nieäm ñònh lí vaø chöùng minh ñònh lí.

     + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm vaø laøm caùc baøi taäp 51, 52, 53 sgk; baøi 39,40,42 SBT

      Höôùng daãn: baøi 39,40 SBT töông töï baøi 50 sgk

                           Baøi 42 SBT töông töï baøi 52 sgk

    + Tieát sau luyeän taäp.

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 11/10/2012

Ngaøy daïy: 13/10/2012

 

Tieát 13                                        LUYEÄN TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs bieát dieãn ñaït ñònh lí döôùi daïng ‘’Neáu...thì...’’

     * Kyõ naêng   : Bieát minh hoïa ñònh lí treân hình veõ vaø vieát giaû thieát, keát luaän baèng kí hieäu

     * Thaùi ñoä    :  Caån thaän, chính xaùc vaø yeâu thích moân hoïc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV : Giaùo aùn, sgk, eâke, thöôùc thaúng, baûng phuï
 • HS   : Hoïc baøi cuõ, sgk, ñoà duøng hoïc taäp

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

 2.Kieåm tra baøi cuõ  :(7’)

Hs 1: Theá naøo laø ñònh lí? Ñònh lí goàm nhöõng phaàn naøo? GT laø gì ? KL laø gì?

       Aùp duïng : chöõa baøi 51 sgk

Hs 2: Theá naøo laø chöùng minh moät ñònh lí?

       Aùp duïng: Veõ hình, vieát GT- KL vaø chöùng minh ñònh lí ‘’Hai goùc ñoái ñænh thì    baèng nhau’’(baøi taäp 52 sgk/t101)

   3.  Giaûng baøi môùi  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

               Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1:   Luyeän taäp

Gv: Ñöa baûng phuï coù ghi baøi taäp sau:

Trong caùc meänh ñeà sau, meänh ñeà naøo laø moät ñònh lí? Neáu laø ñònh lí haõy minh hoïa baèng hình veõ vaø ghi GT, KL baèng kí hieäu?

a) Khoaûng caùch töø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ñeán moãi ñaàu ñoaïn thaúng baèng nöûa  ñoä daøi ñoaïn thaúng ñoù.

b) Hai tia phaân giaùc cuûa hai goùc keà buø taïo thaønh moät goùc vuoâng.

 

 

 

 

 

c) Tia phaân giaùc cuûa moät goùc taïo vôùi hai caïnh cuûa goùc hai goùc coù soá ño baèng nöûa soá ño goùc ñoù.

 

 

 

 

 

 

d) Neáu moät ñt caét 2 ñt taïo thaønh moät caëp goùc SLT baèng nhau thì 2 ñt ñoù song song

 

 

 

 

 

 

 

Gv: cho hs phaùt bieåu 4 ñònh lí  treân döôùi daïng ‘’Neáu.....thì...’’

Baøi 53 sgk:

Gv goïi hs ñoïc ñeà, caû lôùp theo doõi

 

 

 

 

 

Gv: Treo baûng phuï, hs laàn löôït leân baûng ñieàn vaøo choã troáng => sau ñoù gv trình baøy laïi moät baøi maãu hoaøn chænh cho hs

 

 

 

Hs: laàn löôït traû lôøi vaø leân baûng veõ hình ghi GT, KL

a)    laø ñònh lí

 

GT:  M laø trung ñieåm AB

KL : MA= MB = AB

b) Laø moät ñònh lí

      

         keà buø

         Om laø phaân giaùc

GT   On laø phaân giaùc

KL  

c) Laø 1 ñònh lí

  

 

GT  Ot laø tia p/g goùc xOy

 

KL  

d) Laø 1 ñònh lí

     

            a caét c taïi A

    GT   b caét c taïi B

            

    KL  a // b

Hs: Phaùt bieåu laïi 4 ñònh lí treân döôùi daïng’’Neáu...thì..’’

 

Hs: 1 hs leân baûng veõ hình vaø ghi GT, KL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 53 sgk:

          xx’ caét yy’   

    GT  = 900

    KL

           

Ta coù

(vì keà buø)

Maø

 =>

(ññ)

(ññ)

4. Höôùng daãn veà nhaø: (3’)

- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

- Laøm caùc caâu hoûi oân taäp chöông I.

- Laøm caùc baøi taäp 54,55,57 sgk.

- Chuaån bò tieát sau OÂn taäp chöông.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 14/10/2012

Ngaøy daïy: 16/10/2012

 

Tieát 14                                OÂN TAÄP CHÖÔNG I (Tieát 1)

 

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Cuûng coá kieán thöùc veà ñöôøng thaúng vuoâng goùc, ñöôøng thaúng song song

     * Kyõ naêng  : Söû duïng thaønh thaïo caùc duïng cuï ñeå veõ hình. Bieát dieãn ñaït hình veõ cho tröôùc baèng lôøi.

     * Thaùi ñoä    :  Chaêm chæ , caån thaän, töï giaùc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, eâke, baûng phuï
 • HS  :  Sgk, duïng cuï veõ hình, oân laïi kieán thöùc cuõ

III .Tieán trình tieát daïy :

     1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  :(5’)

   Haõy phaùt bieåu ñònh lí ñöôïc dieãn taû baèng hình veõ sau roài vieát GT, KL cuûa ñònh lí

                                                            

 3.  Giaûng baøi môùi     :

    * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

               Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Lyù thuyeát

Gv laàn löôït cho hs traû lôøi caùc caâu hoûi sau:

1)     Ñònh nghóa hai goùc ñoái ñænh?

2)     Ñònh lí veà hai goùc ññ?

3)     Ñ/n 2 ñt vuoâng goùc?

4)     Ñ/n ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng?

5)     Daáu hieäu nhaän bieát 2 ñt song song?

6)     Tieân ñeà Ôclit veà ñt song song?

7)     Ñònh lí veà t/c hai ñt song song.

8)     Ba ñònh lí veà quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø tính song song?

Hs laàn löôït traû lôøi:

 

 

* Hai goùc ññ laø 2 goùc coù moãi caïnh cuûa goùc naøy laø tia ñoái cuûa moãi caïnh goùc kia

* Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau

........

........

1. Lyù thuyeát

SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:  luyeän taäp

Baøi taäp: Ñieàn vaøo choã troáng

a) Hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ vuoâng goùc vôùi nhau ñöôïc kí hieäu laø....

b) Ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng laø ñöôøng thaúng ...

 

c) Hai ñöôøng thaúng song song laø ....

d) Cho tröôùc moät ñieåm A vaø moät ñt d. ... ñt d’ ñi qua A vaø vuoâng goùc vôùi d.

e) Neáu a//c vaø b//c thì........

Gv: treo baûng phuï ghi ñeà bt vaø hs laàn löôït ñieàn vaøo baûng

Baøi 54 sgk:

Gv treo baûng phuï ghi ñeà vaø hình veõ baøi 54 => yeâu caàu hs ñoïc ñeà, suy nghó vaø ñoïc keát quaûd9

- Vieát teân 5 caëp ñöôøng thaúng vuoâng goùc?

- Vieát teân 4 caëp ñt song song?

- Haõy kieåm tra baèng eâke

=> Cho hs caû lôùp nhaän xeùt

 

Baøi 56 sgk:

Cho AB=28mm. Haõy veõ ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïnAB

Gv: yeâu caàu hs veõ vaø neâu caùc böôùc veõ

 

 

 

 

Baøi 55 sgk :

Cho hình veõ:

a)    Veõ theâm caùc ñt vuoâng goùc vôùi d ñi qua M, ñi qua N

b)    Veõ theâm caùc ñt song song vôùi e ñi qua M, ñi qua N

Gv: goïi 2 hs leân baûng thöïc hieän

=> Cho hs nhaän xeùt

 

 

 

Hs traû lôøi vaø ñieàn vaøo baûng

a) xx’yy’

 

b) ...vuoâng goùc vôùi ñoaïn thaúng taïi trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ñoù

c) ... hai ñt khoâng coù ñieåm chung

d) ... coù moät vaø chæ moät ...

e) ... a//b

 

=> hs nhaän xeùt

 

 

 

a) Naêm caëp ñt vuoâng goùc:

d1 d8 ; d1 d2 ; d3 d4

d3 d5 ;d3 d7

 

b) 4 caëp ñt song song:

d8 // d2 ; d4// d5 ; d4 // d7

             d5// d7

 

 

c) Hs duøng eâke kieåm tra laïi caùc caëp ñt treân

 

Hs nhaän xeùt

 

Hs: Caùc böôùc veõ :

- Veõ AB = 28mm

- Xaùc ñònh trung ñieåm I cuûa ñoaïn AB : IA = IB

                              = 14mm

- Qua I  veõ ñt d vuoâng goùc vôùi AB

 

 

 

 

 

Hs1: neâu caùch veõ caâu a vaø veõ hình

 

 

Hs2: neâu caùch veõ caâu b vaø veõ hình

 

 

 

Hs caû lôùp quan saùt => nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 54 sgk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 56 sgk:

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 55 sgk :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

   + OÂn laïi toaøn boä phaàn lí thuyeát ôû chöông I

   + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

   + Laøm caùc baøi taäp 57, 58, 59, 60 sgk

   + Tieát sau oân taäp tieáp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 18/10/2012

Ngaøy daïy: 20/10/2012

 

Tieát 15                                  OÂN TAÄP CHÖÔNG I (Tieát 2)

 

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Cuûng coá kieán thöùc veà ñöôøng thaúng vuoâng goùc, ñöôøng thaúng song song

     * Kyõ naêng  : Söû duïng thaønh thaïo caùc duïng cuï ñeå veõ hình. Bieát dieãn ñaït hình veõ cho tröôùc baèng lôøi.

     * Thaùi ñoä    :  Chaêm chæ , caån thaän, töï giaùc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, thöôùc, baûng phuï
 • HS   : Naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, ñoà duøng hoïc taäp

III .Tieán trình tieát daïy :

  1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : (6’)

   + Phaùt bieåu ñònh lí cuûa hai ñöôøng thaúng song song

   + Phaùt bieåu ñònh lí veà moät ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi moät trong hai ñöôøng thaúng song song. Haõy veõ hình minh hoïa vaø ghi GT,KL baèng kí hieäu

   3.  Giaûng baøi môùi   :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

       Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Baøi 57 sgk:

Cho hình veõ: a//b

Haõy tính soá ño x cuûa goùc O?

Gv gôïi yù: Veõ ñöôøng thaúng song song vôùi a ñi qua O.

+ Goùc AOB =?

+ Tính nhö theá naøo?

Vaäy x baèng bao nhieâu ?

Cho hs nhaän xeùt => Gv goïi 1 hs khaùc leân baûng trình baøy baøi giaûi

Baøi 58 sgk: Tính soá ño x trong hình sau vaø giaûi thích vì sao tính ñöôïc nhö vaäy?

Gv: 

 • Ñeå tính x tröôùc heát ta phaûi laøm gì?
 • a//b vì sao?
 • x+ 1150 = ? vì sao?

            => x =?

Cho hs nhaän xeùt vaø ghi vaøo vôû

Baøi 59 sgk:

Gv treo baûng phuï coù ghi baøi taäp 59 vaø yeâu caàu hs hoaït ñoäng nhoùm

Cho d//d’//d’’ vaø goùc C1= 600, goùc D3 = 1100. Tính :    ,?

 

 

Sau khi hs hoaït ñoäng nhoùm xong, gv ñöa ra baøi giaûi => nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc nhoùm

 

 

 

 

 

Baøi 48 SBT :

Cho hình veõ :

 

Chöùng minh: Ax // Cy

Gôïi yù: töông töï baøi 57 sgk

Gv: yeâu caàu hs veõ theâm ñöôøng phuï vaøo hình vaø  vieát GT,KL

 

Töông töï baøi 57, gv goïi hs leân baûng trình baøy

 

 

 

 

Sau khi gv gôïi yù =.> hs leân baûng veõ hình: Veõ Om//a//b

 

Hs :

        (SLT)

       ( trong cuøng phía)

Maø (gt)

Hs: x =

                     = 380 + 480 = 860

1 hs leân trình baøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Ta phaûi chöùng minh ñöôïc a//b

Vì a d; b d=> a//b

Hs:  x + 1150 = 1800 ( vì trong cuøng phía)

=> x = 650

 

 

 

 

 

 

Hs tieán haønh hoaït ñoäng nhoùm

 

     ( SLT)

( ñoàng vò)

(keà buø)

(ÑÑ)

( ñoàng vò)

( ñoàng vò)

 

Hs nhaän xeùt baøi laøm giöõa caùc nhoùm

 

 

 

 

 

           

   GT  

          

 

   KL   Ax // Cy

 

Hs: leân baûng trình baøy

Hs caû lôùp nhaän xeùt

 

 

Baøi 57 sgk:

Veõ Om//a//b.Khi ñoù ta coù:

Maø (SLT)

       (Trong cuøng phía)

ø (gt)

x =

= 380 + 480 = 860

 

 

 

Baøi 58 sgk:

 

Ta thaáy:

Vì a d; b d=> a//b

Do ñoù:

x + 1150 = 1800 ( vì trong cuøng phía)

=> x = 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 59 sgk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 48 SBT :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:    Cuûng coá

Cho hs nhaéc laïi caùc caâu hoûi sau:

-Ñònh nghóa hai ñt song song?

- Ñònh lí hai ñt song song?

- Caùch chöùng minh hai ñöôøng thaúng song song?

 

 

 

 

 

Hs: Traû lôøi

Hs: Traû lôøi

Hs: Döïa vaøo:

 • Daáu hieäu nhaän bieát hai ñt song song.
 • Ñònh lí hai ñt song song.
 • Ñònh lí veà quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø tính song song

 


   4. Höôùng daãn veà nhaø: ( 1’)

    + OÂn laïi caùc caâu hoûi lí thuyeát ôû chöông I

    + Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp

    + Tieát sau kieåm tra 1 tieát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn : 25/10/2012

Ngaøy kieåm tra : 27/10/2012

 

Tieát 16 :                        KIEÅM TRA CHÖÔNG I

 

MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA

 

           CAÁP ÑOÄ

 

CHUÛ ÑEÀ

NHAÄN BIEÁT

THOÂNG HIEÅU

VAÄN DUÏNG

TOÅNG

THAÁP

CAO

Chuû ñeà 1

Goùc taïo bôûi 2 ñöôøng thaúng caét nhau.hai goùc ñoái ñænh

Nhaän bieát ñöôïc caëp goùc ñoái ñænh trong 1 hình

 

 

 

 

Caâu

Caâu 1

 

 

 

 

Soá ñieåm

                    2

 

 

 

             2

Chuû ñeà 2

Goùc taïo bôûi 1 ñöôøng thaúng caét 2 ñöôøng thaúng

 

Nhaän vaø chæ ra caëp goù so le trong , ñoàng vò, trong cuøng phía

 

 

 

Caâu

 

Caâu 2

 

 

 

Soá ñieåm

 

                   1

 

 

             1

Chuû ñeà 3

Hai ñöôøng thaúng song song.Tieân ñeø Ôclit veà 2 ñöôøng thaúng song song

Naém ñöôïc tieân ñeà Ôclit

 

Vaän duïng tính chaát 2 ñöôøng thaúng song song ñeå c/m 2 goùc baèng nhau hoaëc buø nhau, tính soá ño goùc

Bieát duøng quan heä giöõa tính vuoâng goùc vaø tính song song ñeå c/m 2 ñt vuoâng goùc hoaëc song song

 

Caâu

 

 

Caâu 2

Caâu 4

 

Soá ñieåm

 

 

                    3

                              2

             5

Chuû ñeà 4

Khaùi nieäm ñònh lí

Nhaän daïng ñöôïc ñònh lí töø hình veõ

Bieát caáu truùc ñònh lí goàm 2 phaàn. Bieát GT,KL baèng kí hieäu

 

 

 

Caâu

Caâu 3a

Caâu 3b

 

 

 

Soá ñieåm

                    1

                   1

 

 

             2

Toång

                    3

                   2

                   3

                              2

          10

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Kieåm tra möùc ñoä tieáp thu kieán thöùc chöông I cuûa HS

     * Kyõ naêng  : Bieát caùch quan saùt hình veõ, ñoïc hình veõ vaø trình baøy baøi toaùn c/m ñôn giaûn.

     * Thaùi ñoä    :  Nghieâm tuùc, caån thaän.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Ñeà kieåm tra in saün.
 • HS   : Naém vöõng kieán thöùc ñaõ hoïc, ñoà duøng hoïc taäp.

III . Noäi dung ñeà kieåm tra

Caâu 1 :  (2 ñieåm)  Vieát teân caùc caëp goùc ñoái ñænh trong hình veõ sau

 

Caâu 2 :    (4 ñieåm)

Cho hình veõ sau :

Bieát a//b vaø . Tính vaø  ?

Caâu 3 : ( 2 ñieåm)

Cho hình veõ :

a) Phaùt bieåu ñònh lí dieãn taû bôûi hình veõ.

b) Vieát GT,KL cuûa ñònh lí baèng kí hieäu

Caâu 4 :  ( 2 ñieåm)

Cho hình veõ sau, bieát a//c//b. Tính soá ño cuûa

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

 

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(2.0 đ)

Ta có các cặp góc đối đỉnh là:

;

;

 

0.5 đ;    0.5 đ

0.5 đ;    0.5 đ

Câu 2

(4.0 đ)

* Tính :

Ta có: += 1800 (là 2góc trong cùng phía)

 +600= 1800

Suy ra = 1800-600=1200

* Tính :

Ta có: == 600 (là 2 góc so le trong )

Suy ra = 600

 

 

0.5 đ    (0.5 đ)

0.5 đ

0.5 đ

 

 

1 đ   (0.5 đ)

0.5 đ

Câu 3 (2đ)

a) Phát biểu đúng định lý: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”

b) GT   d m; m // n;

 

     KL    d n

 

1 đ

 

 

0.5 đ

 

0.5 đ

Câu 4 (2đ)

* Có a//c nên

+=1800 (2 góc trong cùng phía)

1350  +=1800 => = 1800-1350=450

* Có b//c nên

+=1800 (2 góc trong cùng phía)

1400  +=1800 => = 1800-1400=400

* =+= 450+400=950

 

0.25đ

0.

 

0.25đ

0.

 

0.5đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn : 28/10/2012

Ngaøy daïy : 30/10/2012

 

CHÖÔNG II: TAM GIAÙC

 

Tieát 17            Baøi 1 : TOÅNG  BA GOÙC  CUÛA  MOÄT  TAM  GIAÙC

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs naém ñöôïc ñònh lí toång ba goùc cuûa moät tam giaùc

     * Kyõ naêng   : Bieát vaän duïng ñònh lí ñeå tính soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc

     * Thaùi ñoä    :  Nghieâm tuùc, caån thaän trong ño ñaïc, caét gheùp hình.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, sgk, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, keùo caét giaáy, baûng phuï
 • HS   : Ñoà duøng hoïc taäp, bìa hình tam giaùc, keùo

III .Tieán trình tieát daïy :

 1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

 1. Kieåm tra baøi cuõ  : (khoâng)

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : (1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Toång ba goùc cuûa tam giaùc

?1: Veõ hai tam giaùc baát kì, duøng thöôùc ño goùc ño ba goùc cuûa moãi tam giaùc roài tính toång soá ño ba goùc cuûa moãi tam giaùc.

Vaäy em coù nhaän xeùt gì veà caùc keát quaû treân?

 

 

 

Gv: Em naøo coù chung nhaän xeùt ‘’Toång ba goùc cuûa tam giaùc baèng 1800 ‘’ ?

?2: Thöïc haønh caét gheùp 3 goùc cuûa tam giaùc

-Cho hs tieán haønh töøng thao taùc nhö sgk

-Cho hs döï ñoaùn toång ba goùc cuûa tam giaùc

Gv: Neâu ñònh lí : ‘’ Toång ba goùc cuûa tam giaùc baèng 1800

Gv: Em naøo coù theå duøng laäp luaän ñeå chöùng minh ñònh lí treân?

Gôïi yù: - Veõ hình

- Ghi GT,KL

- Qua A keõ xx’ // BC

=>

 

 

 

Gv löu yù cho hs : Ñeå cho goïn ta goïi toång soá ño 2 goùc laø toång 2 goùc

Gv: Coøn coù caùch chöùng minh naøo khaùc khoâng ?

 

 

2 hs leân baûng laøm ?1, caû lôùp laøm vaøo giaáy nhaùp

Hs1: veõ 1 tam giaùc baát kì

=> ño 3 goùc=> tính toång 3 goùc

Hs2: veõ 1 tam giaùc baát kì

=> ño 3 goùc=> tính toång 3 goùc

Hs: baèng nhau (=1800)

 

 

 

 

Hs: Chuaån bò tam giaùc baèng bìa giaáy vaø thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa gv

 

 

Hs: Toång ba goùc cuûa tam giaùc baèng 1800

 

 

 

 

Hs: Veõ hình vaø ghi GT,KL

 

 

Qua A keõ xx’ // BC

Ta coù:

= 1800

 

 

 

Hs: - Qua B keõ yy’ // AC

       - Qua C keõ zz’ // AB

1. Toång ba goùc cuûa tam giaùc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ñònh lí: (sgk/106)

 

GT  

 

KL  

 

 Chöùng minh:

Qua A keõ xx’ // BC

Ta coù:

= 1800

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2:  Luyeän taäp –  Cuûng coá

Baøi 1: Tính caùc soá ño x vaø y trong caùc hình sau ( hình 47, 48, 49, 50, 51 –sgk/108)

Cho hs caû lôùp nhaän xeùt

Gv choát laïi vaø cho hs laøm vaøo vôû

Baøi 2: Coù toàn taïi tam giaùc  coù soá ño caùc goùc nhö sau khoâng?

a)

b)

c)

Gôïi yù: Laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc coù toàn taïi tam giaùc hay khoâng?

 

 

 

Hs:Suy nghó => Traû lôøi

              y =  1000 

 

Hs: nhaän xeùt

 

 

Hs: Tính toång soá ño cuûa ba goùc trong tam giaùc:

+ Neáu baèng 1800=> toàn taïi

+ Neáu 1800 => khoâng

Hs: Traû lôøi:

a) Khoâng  (vì ...)

b) Coù       (vì ...)

c) Khoâng  (vì ...)

 

4.Höôùng daãn veà nhaø: (3’)

+ Hoïc thuoäc ñònh lí vaø naém vöõng caùch chöùng minh ñònh lí toång ba goùc cuûa tam giaùc

+ Xem laïi hai baøi taäp phaàn cuûng coá vaø laøm caùc baøi 2 sgk vaø baøi 1,2, 9  SBT

+ Ñoïc tröôùc muïc 2, 3 sgk trang 107

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 29/10/2012

Ngaøy daïy: 31/10/2012

 

Tieát 18 Baøi 1: TOÅNG  BA  GOÙC  CUÛA  TAM  GIAÙC (TT)

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hs naém ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát veà goùc cuûa tam giaùc vuoâng; Ñònh nghóa vaø tính chaát goùc ngoaøi cuûa tam giaùc

     * Kyõ naêng   : Bieát vaän duïng ñònh nghóa, ñònh lí ñeå tính soá ño goùc cuûa tam giaùc, giaûi moät soá baøi taäp.

     * Thaùi ñoä    :  Caån thaän , chính xaùc trong tính toaùn , phaùt bieåu.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, eâke, baûng phuï
 • HS   : Hoïc baøi cuõ, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc

III .Tieán trình tieát daïy :

  1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : (6’)

+ Phaùt bieåu ñònh lí veà toång ba goùc cuûa tam giaùc ?

+ AÙp duïng: Tính soá ño x,y trong caùc hình sau:

                             

                           ( x = 550 )                                       ( x = 900 ; y = 1400)

  3.  Giaûng baøi môùi   :

  * Giôùi thieäu  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: AÙp duïng vaøo tam giaùc vuoâng

Gv giôùi thieäu ABC coù=900, ta noùiABC laø tam giaùc vuoâng

? Vaäy theá naøo laø tam giaùc vuoâng ?

Gv: Giôùi thieäu

+ AB, AC laø caïnh goùc vuoâng

+ BC laø caïnh huyeàn

 

Gv yeâu caàu hs veõDEF coù  , chæ roõ caïnh goùc vuoâng vaø caïnh huyeàn

 

 

 

Gv: Löu yù caùch kí hieäu goùc vuoâng treân hình veõ

Gv: Yeâu caàu HS laøm ?3

GV: Vaäy trong moät tam giaùc vuoâng, hai goùc nhoïn nhö theá naøo?

=> Ñònh lí

 

 

 

Hs: Nghe gv giôùi thieäu

 

 

Hs: Tam giaùc vuoâng laø tam giaùc coù moät goùc vuoâng

 

 

 

Hs:

           

Caïnh goùc vuoâng: DE, DF

Caïnh huyeàn: EF

 

 

 

Hs: laøm ?3

 

Hs: Trong moät tam giaùc vuoâng,  hai goùc phuï nhau

2.AÙp duïng vaøo tam giaùc vuoâng

Ñònh nghóa: sgk/t107

 

ABC coù=900 ta noùi ABC vuoâng taïi A

+AB,AC:caïnh goùc vuoâng

+BC: caïnh huyeàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ñònh lí: sgk/t107

Hoaït ñoäng 2:Goùc ngoaøi cuûa tam giaùc

Gv : Cho ABC vaø nhö hình veõ :

Gv thoâng baùo : Goùc nhö hình veõ goïi laø goùc ngoaøi taïi ñænh C cuûa ABC

- vaø ôû vò trí nhö theá naøo?

-Vaäy goùc ngoaøi cuûa tam giaùc laø goùc nhö theá naøo ?

 

=> Ñònh nghóa (sgk)

+Gv: Yeâu caàu hoïc sinh veõ goùc ngoaøi taïi B vaø A cuûa ABC

 

 

Gv: Giôùi thieäu goùc ngoaøi, goùc trong cuûa tam giaùc

GV: Yeâu caàu HS laøm ?4

*So saùnh : vaø ?

 

Gv:Ta coù =maø khoâng keà vôùi hai goùc trong vaø vaäy ta coù tính chaát naøo veà goùc ngoaøi ?

Gv: So saùnh vaø

                    vaø

=> Nhaän xeùt soá ño moãi goùc ngoaøi vôùi moãi goùc trong khoâng keà vôùi noù?

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

GV: Yeâu caàu HS laøm baøi 1 caùc hình 50 , 51 sgk/t108 theo caùch khaùc .

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Quan saùt vaø laéng nghe

 

Hs: vaø laø hai goùc keà buø

 

Hs: Goùc ngoaøi cuûa moät tam giaùc laø goùc keà buø vôùi moät goùc cuûa tam giaùc aáy

Hs: leân baûng veõ

     

 

 

 

Laøm ?4

Hs: ABC: (ñlí)

(keà buø)

 

 

Hs: Moãi goùc ngoaøi cuûa moät tam giaùc baèng toång cuûa 2 goùc trong khoâng keà vôùi noù

Hs: >

      >

Hs: moãi goùc ngoaøicuûa tam giaùc lôùn hôn moãi goùc trong khoâng keà vôùi noù

2. Goùc ngoaøi cuûa tam giaùc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñònh nghóa: sgk/t107

- laø goùc ngoiaf taïi ñænh C cuûa ABC.

- Caùc goùc A, B,C laø caùc goùc trong cuûaABC.

 

 

* Ñònh lí: sgk/t107

* Nhaän xeùt: sgk/t107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

+ Hoïc thuoäc caùc ñònh nghóa vaø ñònh lí trong baøi

+ Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi vaø laøm caùc baøi taäp: 4, 5, 6 sgk

+ Tieát sau luyeän taäp.

Höôùng daãn: baøi 6 töông töï baøi 1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 01/11/2012

Ngaøy daïy: 03/11/2012

 

 

Tieát 19      LUYEÄN  TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Khaéc saâu kieán thöùc hs veà: Toång ba goùc cuûa moät tam giaùc baèng 1800; Trong tam giaùc vuoâng 2 goùc nhoïn phuï nhau; Ñònh nghóa goùc ngoaøi, ñònh lí veà tính chaát goùc ngoaøi cuûa tam giaùc

     * Kyõ naêng   : Tính soá ño caùc goùc

     * Thaùi ñoä    :  Nghieâm tuùc caån thaän, chính xaùc, saïch seõ trong laøm baøi.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV: Thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, baûng phuï
 • HS   : Thöôùc thaúng, compa

III .Tieán trình tieát daïy :

  1.oån ñònh toå chöùc  :(1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ  :(7’)

Hs1: Neâu ñònh lí veà toång ba goùc cuûa moät tam giaùc?

Aùp duïng: chöõa baøi 2 sgk: Tính goùc ADB vaø ADC                                                    (650; 1150 )

                                                         

   HS2: a) Veõ tam giaùc ABC, keùo daøi caïnh AC veà 2 phía. Haõy chæ ra goùc ngoaøi taïi ñænh B vaø C ?

b) Cho bieát goùc ngoaøi taïi B vaø C baèng toång 2 goùc naøo? Lôùn hôn nhöõng goùc naøo?

3.  Giaûng baøi môùi   :

    * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Baøi 5 sgk

 

 

 

 

 

 

Baøi 6 sgk: Tìm soá ño x trong caùc hình veõ sau

 

Gv: Treo baûng phuï coù veõ caùc hình 55, 56, 57, 58 sgk cho hs quan saùt , suy nghó vaø traû lôøi mieäng

 

 

Baøi 7 sgk:

Gv: yeâu caàu hs ñoïc ñeà, veõ hình vaø neâu GT, KL cuûa baøi toaùn

a) Tìm caùc caëp goùc phuï nhau trong hình veõ

b) Tìm caùc caëp goùc nhoïn baèng nhau trong hình veõ

 

 

 

 

 

 

Baøi 8sgk

Gv : Vöøa veõ hình vöøa höôùng daãn hoïc sinh veõ

           

+Yeâu caàu Hs vieát GT, KL

+ Quan saùt hình veõ , döïa vaøo caùch naøo ñeå chöùng minh : Ax// BC  ?

+ Chæ ra 1ñt caét 2 ñt Ax vaø BC vaø tao ra moät caëp goùc so le trong hoaëc ñoàng vò baèng nhau

+ Haõy chöùng minh cuï theå

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñöùng taïi choã traû lôøi baøi taäp 5

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Traû lôøi

Hình 55:  x = 400

Hình 56:  x = 250

Hình 57:  x = 600

Hình 58:  x = 1250

Hs caû lôùp nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

Hs: Ñoïc ñeà, veõ hình

 

Hs: traû lôøi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs:- ñoïc to ñeà baøi

     - Veõ hình theo höôùng daãn cuûa gv

 

 

 

 

 

 

Hs:  Duøng daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song

Hs: AB caét Ax vaø BC

 

Hs

 

Baøi 5sgk/t108

a) ABC laø tam giaùc vuoâng vì coù A = 900

b) DE F laø tam giaùc tuø vì coù D = 980

c) HIK laø tam giaùc nhoïn vì coù 3 goùc ñeàu laø goùc nhoïn.

Baøi 6 sgk/t108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 7 sgk/t109

a) vaø ; vaø

vaø    ; vaø

b) = (vì cuøng phuï vôùi)

= (vì cuøng phuï vôùi )

Baøi 8sgk/t109

 

 

CM :

Theo ñeà baøi ta coù :

(T/c goùc ngoaøi cuûa tam giaùc)

Vì Ax laø tia phaân giaùc cuûa  neân:

  Töø (1) vaø(2) =>

    maø vaø ôû vò trí so le trong =>Ax // BC.

 

 

4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

Veà nhaø hoïc kyõ veà ñònh lyù : Toång ba goùc cuûa tam giaùc, goùc ngoaøi cuûa tam giaùc, ñònh nghóa vaø ñònh lyù veà tam giaùc vuoâng

-Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi

-Laøm baøi 14, 15, 16, 17, 18, (sbt)

------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 04/11/2012

Ngaøy daïy: 06/11/2012

 

Tieát 20           Baøi 2:    HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Hoïc sinh hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau, bieát vieát kyù hieäu veà söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc theo quy öôùc vieát teân caùc ñænh töông öùng theo cuøng moät thöù töï

     * Kyõ naêng   : Bieát söû duïng ñònh nghóa ñeå suy ra caùc ñoaïn thaúng baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

GV  :  Thöôùc thaúng, compa,phaán maøu vaø baûng phuï coù ghi caùc baøi taäp 

HS   : Thöôùc thaúng ,compa ,thöôùc ño ñoä

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

2.Kieåm tra baøi cuõ  :(khoâng)

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  : (1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Ñònh nghóa

Gv: Cho hs laøm ?1:

Cho hai tam giaùc ABC vaø nhö hình veõ

    

Cho hoïc sinh kieåm nghieäm raèng treân hình veõ ta coù :

 

Gv: Nhaän xeùt vaøgiôùi thieäu vaø nhö vaäy ñöôïc goïi laø hai tam giaùc baèng nhau

Gv: Nhö vaäy khi naøo hai tam giaùc ñöôïc goïi laø baèng nhau ?

 

*Gv: Giôùi thieäu ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø ñænh

Gv: Yeâu caàu hoïc sinh tìm ñænh töông öùng vôùi Bvaø C

 

Gv: Cho hs neâu goùc töông öùng , caïnh töông öùng

 

 

 

 

Gv: Vaäy hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc nhö theá naøo ?

 

     Ñònh nghóa (sgk)

Goïi vaøi hs nhaéc laïi ñònh nghóa

 

Moät hoïc sinh leân baûng ño caùc caïnh vaø caùc goùc cuûa hai tam giaùc .Ghi keát quaû :

  

Hs: Khaùc leân baûng ño laïi

 

 

 

 

 

 

Hs: Chuùng coù 3 caïnh töông öùng baèng nhau ,3 goùc töông öùng baèng nhau .

 

 

 

Hs: ñænh töông öùng vôùi ñænh B laø B’ vaø ñænh töông öùng vôùi C laø C’

Hs: caùc caïnh töông öùng laø: ABvaø  A’B’; AC  vaø A’C’; BC  vaø B’C’

* caùc goùc töông öùng laø:Avaø A’; B vaø B’; C vaø C’

Hs: Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caïnh töông öùng baèng nhau vaø caùc goùc töông öùng baèng nhau

Hs: Phaùt bieåu ñònh nghóa

Vaøi hs nhaéc laïi ñ/n

- Veõ hình vaøo vôû

1. Ñònh nghóa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hai ñænh A vaø A’( B vaø B’; C vaø C’) goïi laø hai ñænh töông öùng.

- Hai goùc A vaø A’( B vaø B’; C vaø C’) laø hai goùc töông öùng.

- Hai caïnh AB vaø A’B’ ( AC vaø A’C’; BC vaø B’C’) laø hai caïnh töông öùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ñònh nghóa sgk/t110

Hoaït ñoäng 2:  Kí hieäu

Gv: Ngoaøi ñònh nghóa baèng lôøi ta coù theå duøng kí hieäu ñeå chæ söï baèng nhau cuûa 2 tam giaùc

Gv: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc muïc 2 “ kí hieäu “ ôû saùch giaùo khoa

Neáu :

Gv: Nhaán maïnh quy öôùc :

khi kí hieäu baèng  nhau cuûa 2 tam giaùc, caùc chöõ caùi chæ teân caùc ñænh töông öùng ñöôïc vieát theo cuøng thöù töï

Hs: Laøm  ? 2 (sgk)

 

 

 

 

 

 

 

-Hs: Laøm ? 3

Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt goùc töông öùng vôùi  D caïnh töông öùng vôùi caïnh BC

 

 

Hs :Laéng nghe

 

 

 

Hs: Ñoïc sgk

 

Hs: Ghi vaøo vôû

 

 

 

 

Hs: laéng nghe vaø ghi vaøo vôû

 

 

 

Hs: Traû lôøi mieäng

a)

b) ...ñænh M, ... goùc B, ... MP

c)

  AC = MN  ,

B = N

 

?3

A = 1800 – ( 700+ 500)

        = 600

D = A= 600

+ BC = EF = 3

2- Kí hieäu :

 

 

 

 

Neáu :

 

 

 

 

 

* Ghi chuù: Khi vieát hai tam giaùc baèng nhau ta vieát teân caùc ñæmh töông öùng theo cuøng moät thöù töï

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:  Cuûng coá

* Ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau?

* Baøi taäp 10 vaø 11 sgk

*  Cho :. Trong caùc khaúng ñònh sau khaúng ñònh naøo ñuùng / sai

a) DE = NI

b)

c) DF = MI

d)       

 

Hs: ...

 

 

 

 

a)    Sai

b)    Sai

c)     Ñuùng

d)    Ñuùng

 

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

       - Hoïc thuoäc hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau

       -Bieát kí hieäu hai tam giaùc baèng nhau moät caùch chính xaùc

        -Laøm baøi taäp : 12, 13, 14 trang 112 (sgk)

                Baøi 19, 20, 21,   (SBT) .

-         Tieát sau luyeän taäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøy soaïn: 11/11/2012

Ngaøy daïy: 13/11/2012

 

Tieát 21    LUYEÄN  TAÄP

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Khaéc saâu khaùi nieäm hai tam giaùc baèng nhau.

     * Kyõ naêng   : Reøn kyõ naêng aùp duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau ñeå nhaän bieát hai tam giaùc baèng nhau; Töø hai tam giaùc baèng nhau chæ ra caùc caïnh töông öùng, caùc goùc töông öùng baèng nhau.

     * Thaùi ñoä    : Reøn luyeän tính caån thaän trong veõ hình, chính xaùc

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV  : Giaùo aùn, thöôùc thaúng, compa, baûng phuï.
 • HS   : Thöôùc, sgk, baûng nhoùm.

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’)

 2.Kieåm tra baøi cuõ  :(5’)

+ Ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau?

+ Baøi taäp: Cho  EFX =  MNK  coù EF = 2,2 ; MK = 3,3 ; FX = 4 ; . Haõy tìm soá ño caùc yeáu toá coøn laïi cuûa hai tam giaùc?

   3.  Giaûng baøi môùi   :

    * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

         Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp

Baøi 1: Ñieàn vaøo choã troáng ñeå ñöôïc moät caâu ñuùng.

a)  thì ...

 

b)  vaø coù :

A’B’ = AB; A’C’ = AC;

B’C’ = BC ;    thì ...

c) vaøø coù :

MN = AC; NK = AB;

MK = BC ;   thì ...

 

Baøi 12 sgk: Cho  trong ñoù AB = 2cm,,BC = 4cm. Em coù theå suy ra soá ño cuûa nhöõng caïnh naøo, nhöõng goùc naøo cuûa

?

Gôïi yù ta suy ra nhöõng yeáu toá naøo baèng nhau?

Baøi 14 sgk:

( ñeà ghi ôû baûng phuï)

Gôïi yù: ñeå vieát kí hieäu veà söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc tröôùc heát ta phaûi laøm gì?

- Neâu ñænh töông öùng vôùi A,B,C?

Vaäy ?

 

Baøi taäp: Cho hình veõ sau:

 

a)Tính caùc caïnh coøn laïi cuûa hai tam giaùc?

b)    Chöùng minh AC//BD.

Gôïi yù: Ta caàn tính caïnh naøo?

Goïi 1 hs leân baûng tính

 

Ñeå chöùng minh AC // BD ta laøm theá naøo?

 

Hs: Ñoïc ñeà, suy nghó => 1 hs  ñaïi dieän leân baûng ñieàn => Lôùp nhaän xeùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: AB= HI; AC= HK; BC= IK

    

1 Hs leân baûng trình baøy

Hs caû lôùp nhaän xeùt

 

 

Hs: Tìm caùc ñænh töông öùng cuûa hai tam giaùc

Hs: - Ñænh töông öùng vôùi Blaø K

-         Ñænh töông öùng vôùi A laø I

-         Ñænh töông öùng vôùi C laø H

Hs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Ta caàn tính caïnh OC, BD, OB.

Hs: Ta coù

     OC = OD = 3cm

OB = OA = 2,5cm

BD = AC = 2cm

Hs: Ta coù

=> maø laø 2 goùc SLT

=> AC // BD (daáu hieäu nhaän bieát 2 ñt song song)

 

Baøi taäp 1:

a/ AB = C1A1; AC =C1B1;

 BC = A1B1 ;

 

b)

 

c)

 

 

 

 

 

Baøi 12 sgk

Ta coù

=> HI = AB = 2cm

IK = BC = 4cm

 

 

 

 

Baøi 14 sgk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Höôùng daãn veà nhaø: (2’)

+ Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi ôû lôùp

+ Laøm caùc baøi taäp 22, 23, 24 SBT

+ Xem tröôùc baøi  ‘’Tröôøng hôïp baèng nhau thöù nhaát cuûa hai tam giaùc caïnh – caïnh – caïnh ‘’

Höôùng daãn: Baøi 22 töông töï baøi 13, baøi 23 töông töï baøi 12 sgk.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 15/11/2012

Ngaøy daïy: 17/11/2012

 

Tieát 22:    3  TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ NHAÁT CUÛA

                           TAM  GIAÙC CAÏNH – CAÏNH – CAÏNH (c.c.c)         

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Naém ñöôïc tröôøng hôïp baèng nhau caïnh – caïnh – caïnh cuûa hai tam giaùc .

     * Kyõ naêng   : Bieát caùch veõ moät tam giaùc khi bieát ba caïnh cuûa noù. Bieát söû duïng tröôøng hôïp baèng nhau c – c- c  ñeå chöùng minh hai tam giaùc baèng nhau.

     * Thaùi ñoä    :  Caån thaän , chính xaùc  trong veõ hình.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV : Giaùo aùn, thöôùc thaúng, compa, thöôùc ño goùc, baûng phuï.
 • HS   : Thöôùc thaúng, compa, thöôùc ño goùc ; oân laïi caùch veõ tam giaùc khi bieát ñoä daøi 3 caïnh cuûa noù

III .Tieán trình tieát daïy :

     1.oån ñònh toå chöùc    : (1’)

  2.Kieåm tra baøi cuõ    : (4’)

+ Neâu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau?

+ Ñeå kieåm tra xem hai tam giaùc coù baèng nhau khoâng ta kieåm tra nhöõng ñieàu kieän gì?

   ( Caàn kieåm tra ñieàu kieän veà caïnh vaø ñieàu kieän veà goùc )

    3.  Giaûng baøi môùi    :

  * Giôùi thieäu  : (1’)

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Veõ tam giaùc bieát ba caïnh

* xeùt baøi toaùn (sgk)

Veõ tam giaùc ABC, bieát AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm.

 

Hs traû lôøi => gv ghi caùch veõ leân baûng

- Veõ moät trong ba caïnh ñaõ cho

Chaúng haïn: Veõ Bc = 4cm

-Treân moät nöûa maët phaúng bôø BC veõ caùc cung troøn (B; 2cm),

Vaø (C; 3cm)

- Hai cung troøn naøy caét nhau taïi A

- Veõ hai ñoaïn thaúng AB vaø AC ta ñöôïc tam giaùc ABC.

Gv löu yù: Cho hs nhaéc laïi caùch veõ

Baøi toaùn 2: (Ñeà baøi ghi ôû baûng phuï)

a) Haõy veõ A’B’C’  coù A’B’=2cm ;A’C’ = 3cm; B’C’ = 4cm

b) Haõy ño roài so saùnh caùc caëp goùc  töông öùng cuûa ABC ôû baøi toaùn 1 vaø A’B’C’.

c) Em coù nhaän xeùt gì veà hai tam giaùc naøy?

Gv : Töø hai baøi toaùn treân cho hs döï ñoaùn ñieàu kieän ñeå keát luaän hai tam giaùc baèng nhau?

=> Gv giôùi thieäu

 

 

 

Hs: Ñoïc ñeà baøi toaùn

Hs: Neâu caùch veõ, sau ñoù thöïc haønh veõ leân baûng

 

 

 

 

 

 

Hs: Vaøi hs nhaéc laïi caùch veõ

 

 

 

 

 

Hs: Ñoïc ñeà

 

a) 1 hs leân baûng vöøa veõ vöøa trình baøy caùch veõ

Hs caû lôùp cuøng veõ vaøo vôû

b) Hs ño caùc goùc vaø keát luaän

c)

 

Hs:döï ñoaùn: Hai tam giaùc coù ba caïnh baèng nhau thì chuùng baèng nhau

 

1.Veõ tam giaùc bieát ba caïnh:

Baøi toaùn 1 : (sgk)

Caùch veõ:

- Veõ Bc = 4cm

-Treân moät nöûa maët phaúng bôø BC veõ caùc cung troøn (B; 2cm) vaø (C; 3cm)

- Hai cung troøn naøy caét nhau taïi A

- Veõ hai ñoaïn thaúng AB vaø AC ta ñöôïc tam giaùc ABC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi toaùn 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng2:  Tröôøng hôïp baèng nhau caïnh – caïnh – caïnh

Gv: Ta thöøa nhaän tính chaát sau:’’Neáu 3 caïnh cuûa tam giaùc naøy baèng 3 caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù baèng nhau”

Goïi vaøi hs nhaéc laïi tính chaát

Ví duï: Neáu vaø

Coù AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ thì keát luaän gì veà hai tam giaùc naøy?

Gv:giôùi thieäu caùch kí hieäu

( c - c – c )

Baøi taäp cuûng coá: Cho MP = M’N’; NP = P’N’; MN = M’P’ coù nhaän xeùt gì veà caùch vieát sau:

a)

b)

 

 

 

Hs: Laéng nghe

 

 

 

 

 

Hs: Vaøi hs nhaéc laïi tính chaát treân

 

Hs:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Ñoïc ñeà vaø nhaän xeùt

a) (c – c – c)

b) Caùch vieát naøy chöa ñuùng vì caùc ñænh vieát chöa töông öùng

2. Tröôøng hôïp baèng nhau caïnh – caïnh – caïnh:

Tính chaát: (sgk)

 

Neáu vaø

Coù AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ thì(c.c.c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3:

Cuûng coá

- Ñöa baûng phuï coù ghi vaø veõ hình cuûa baøi taäp 17(sgk/t114). Yeâu caàu HS quan saùt hình veõ vaø traû lôøi.

- Yeâu caàu Hs laøm baøi taäp 169(sgk/t114):

Veõ tam giaùc ABC bieát ño daøi moãi caïnh baèng 3cm.Sau ñoù ño moãi goùc cuûa tam giaùc.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan saùt hình vaø traû lôøi.

 

 

 

- HS laøm baøi taäp 16 vaøo vôû.

 

 

 

 

 

 

 

   4. Höôùng daãn veà nhaø: ( 2’)

     + H ieåu vaø phaùt bieåu ñuùng tröôøng hôïp baèng nhau thöù nhaát (c.c.c) cuûa hai tam giaùc.

     + Reøn kyõ naêng veõ tam giaùc khi bieát ba caïnh

     + Laøm caùc baøi taäp ?2 ;15, 18, 19 sgk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngaøy soaïn: 19/11/2012

Ngaøy daïy: 21/11/2012

 

Tieát 23:   3  TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ NHAÁT CUÛA

                           TAM  GIAÙC CAÏNH – CAÏNH – CAÏNH (c.c.c)  (Tieát 2)

 

I .Muïc tieâu baøi daïy:

     * Kieán thöùc : Khaéc saâu kieán thöùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc caïnh – caïnh – caïnh qua vieäc giaûi moät soá baøi taäp.

     * Kyõ naêng   : Reøn kyõ naêng chöùng minh hai tam giaùc baèng nhau ñeå chæ ra hai goùc baèng nhau; Reøn kyõ naêng veõ hình, suy luaän, veõ tia phaân giaùc cuûa moät goùc baèng thöôùc vaø compa.

     * Thaùi ñoä    :  Caån thaän , chính xaùc.

II .Chuaån bò cuûa GV vaø HS :

 • GV : Thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, baûng phuï, phaán maøu, compa.
 • HS   : Thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc, compa.

III .Tieán trình tieát daïy :

1.oån ñònh toå chöùc  : (1’) kieåm tra duïng cuï hoïc taäp

  2.Kieåm tra baøi cuõ  : (8’)

Hs 1: - Neâu tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc caïnh – caïnh – caïnh?

          - Veõ tam giaùc MNP baát kì. Veõ tam giaùc M’N’P’ sao cho M’N’=MN, N’P’=NP,M’P’= MP

Hs 2: BT 18 sgk: Xeùtvaø coù MA = MB, NA = NB . CMR :

1) Haõy ghi GT, KL cuûa baøi toaùn

2) Haõy saép xeáp boán caâu sau moät caùch hôïp lí ñeå giaûi baøi toaùn treân:

a) Do ñoù      (c.c.c)

b) MN: caïnh chung.

     MA = MB (gt)

     NA = NB  (gt)

c) Suy ra (hai goùc töông öùng)

d)  vaøcoù:                                                                                                

   3.  Giaûng baøi môùi     :

  * Giôùi thieäu  :

  * Tieán trình tieát daïy :

 

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Kieán thöùc

Hoaït ñoäng 1: Yeâu caàu HS laøm ?2

Tìm soá ño cuûa goùc B treân hình veõ sau:

Gôïi yù:- Ñeå tính ñöôïc goùc B ta laøm theá naøo?

 

- Hai tam giaùc coù caùc yeáu toá naøo baèng nhau?

=> Keát luaän ?

Sau khi hs traû lôøi Gv trình baøy baøi giaûi maãu cho hs

 

Hoaït ñoäng 2:

Luyeän taäp caùc baøi taäp veõ hình vaø chöùng minh.

Baøi 19 sgk: Cho hình veõ sau.

Cmr: a)

          b)

             

-Veõ ñoaïn thaúng DE.

- Veõ hai cung troøn (D;DA), (E;EA) sao cho hai cung troøn caét nhau taïi hai ñieåm A vaø B

Gv: Cho hs neâu GT,KL cuûa baøi toaùn

 

Gôïi yù: Ñeå c/m

Ta laøm theá naøo?

=> Goïi 1 hs leân baûng trình baøy

 

Baøi taäp: Cho vaø  bieát AB = BC = AC = 3cm ;

AD = BD = 2cm (C vaø D naèm khaùc phía ñoái vôùi AB)

a)    Veõ vaø

b)    CMR:

 

 

Gv: Ñeå ch/m  ta caàn ch/m 2 tam giaùc naøo baèng nhau?

Goïi 1 hs leân baûng xeùt vaø

 

 

 

Gv môû roäng: Haõy ño 3 goùc cuûa

vaø nhaän xeùt keát quaû?

     Chöùng minh nhaän xeùt

          

 

Hs: ta caàn c /m

 

Hs: AC = BC

       AD = BD

        CD laø caïnh chung

=> ( c - c – c)

=>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: ñoïc ñeà vaø veõ hình theo höôùng daãn cuûa gv

 

Hs:  GT   vaø

 DA = DB

                   EA = EB

       KL  a)                    

                 b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs: Ta xeùt vaø

Hs: 1hs leân baûng trình baøy

=> Hs caû lôùp nhaän xeùt

 

 

Hs: Veõ hình vaø ghi GT,KL

         

 

 

Hs: Ta caàn c/m

Hs: xeùt