Chương I. §1. Mệnh đề giáo án Đại số 10

  Đánh giá    Viết đánh giá
 11       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
poeo0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/13/2016 8:10:40 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
11

Ngày soạn: 17/8/2015 CHUYÊN ĐỀ I : MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP A. MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững: Mệnh đề , tập hợp, các phép toán tập hợp, các tập hợp số, sai số, số gần đúng. Kĩ năng: tìm giao, hợp của các tập con của R Thái độ: Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng từng trường..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn: 17/8/2015
CHUYÊN ĐỀ I : MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
A. MỤC TIÊU:
Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững:
Mệnh đề , tập hợp, các phép toán tập hợp, các tập hợp số, sai số, số gần đúng.
Kĩ năng:
tìm giao, hợp của các tập con của R
Thái độ:
Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng từng trường hợp cụ thể.
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập toàn bộ kiến thức chương I
B. DUNG
Bàøi 1: MỆNH ĐỀ
thực hiện: 1, 2
Tiết dạy: 01
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Nắm vững các khái niệm mệnh đề, MĐ phủ định, kéo theo, hai MĐ tương đương, các điều kiện cần, đủ, cần và đủ.
Biết khái niệm MĐ chứa biến.
Kĩ năng:
Biết lập MĐ phủ định của 1 MĐ, MĐ kéo theo và MĐ tương đương.
Biết sử dụng các kí hiệu (, ( trong các suy luận toán học.
Thái độ:
Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. Một số kiến thức mà HS đã học ở lớp dưới.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập một số kiến thức đã học ở lớp dưới.
III. TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Mệnh đề, Mệnh đề chứa biến


( GV đưa ra một số câu và cho HS xét tính Đ–S của các câu đó.
a) “Phan–xi–păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.”
) < 9,86”
c) “Hôm nay trời đẹp quá!”
( Cho các nhóm nêu một số câu. Xét xem câu nào là mệnh đề và tính Đ–S của các mệnh đề.
( Xét tính Đ–S của các câu:
d) “n chia hết cho 3”
e) “2 + n = 5”
–> mệnh đề chứa biến.
( Cho các nhóm nêu một số mệnh đề chứa biến (hằng đẳng thức, …).
( HS thực hiện yêu cầu.
a) Đ
) S
c) không biết
( Các nhóm thực hiện yêu cầu.
( Tính Đ–S phụ thuộc vào giá trị của n.
( Các nhóm thực hiện yêu cầu.
I. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến.
1. Mệnh đề.
– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.
– Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
2. Mệnh đề chứa biến.
Mệnh đề chứa biến là một câu chứa biến, với mỗi giá trị của biến thuộc một tập nào đó, ta được một mệnh đề.

Hoạt động 2: Tìm hiểu mệnh đề phủ định của một mệnh đề


( GV đưa ra một số cặp mệnh đề phủ định nhau để cho HS nhận xét về tính Đ–S.
a) P: “3 là một số nguyên tố”
“3 không phải là số ngtố”
) Q: “7 không chia hết cho 5”
“7 chia hết cho 5”
( Cho các nhóm nêu một số mệnh đề và lập mệnh đề phủ định.
( HS trả lời tính Đ–S của các mệnh đề.
( Các nhóm thực hiện yêu cầu.
II. Phủ định của 1 mệnh đề.
Kí hiệu mệnh đề phủ định của mệnh đề P là
đúng khi P sai
sai khi P đúng

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề kéo theo


( GV đưa ra một số mệnh đề được phát biểu dưới dạng “Nếu P thì Q”.
a) “Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2.”
) “Nếu tứ giác ABCD là hbh thì nó có các cặp cạnh đối song song.”
( Cho các nhóm nêu một số VD về mệnh đề kéo theo.
+ Cho P, Q. Lập

 


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

Ngaøy soaïn: 17/8/2015   

CHUYÊN ĐỀ I : MEÄNH ÑEÀ – TAÄP HÔÏP

A. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc: Giúp học sinh nắm vững:

     Mệnh đề , tập hợp, các phép toán tập hợp, các tập hợp số, sai số, số gần đúng.

 Kó naêng:

     Biết tìm giao, hợp  của các tập con của R

 Thaùi ñoä:

     Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn vaø vaän duïng töøng tröôøng hôïp cuï theå.

     Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng.

 CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn. Heä thoáng baøi taäp.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp toaøn boä kieán thöùc chöông I

 

B. NỘI DUNG

 

                              Baøøi 1: MEÄNH ÑEÀ

Tuần thực hiện: 1, 2

Tieát daïy: 01

 

I. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc:  

   Naém vöõng caùc khaùi nieäm meänh ñeà, MÑ phuû ñònh, keùo theo, hai MÑ töông ñöông, caùc ñieàu kieän caàn, ñuû, caàn vaø ñuû.

   Bieát khaùi nieäm MÑ chöùa bieán. 

 Kó naêng:

   Bieát laäp MÑ phuû ñònh cuûa 1 MÑ, MÑ keùo theo vaø MÑ töông ñöông.

   Bieát söû duïng caùc kí hieäu , trong caùc suy luaän toaùn hoïc.

 Thaùi ñoä:

   Reøn luyeän tính töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp.

   Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng.

II. CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Moät soá kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.

 2. Kieåm tra baøi cuõ:

 3. Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm Meänh ñeà, Meänh ñeà chöùa bieán

 

 

GV ñöa ra moät soá caâu vaø cho HS xeùt tính Ñ–S cuûa caùc caâu ñoù.

a) Phan–xi–paêng laø ngoïn nuùi cao nhaát Vieät Nam.

b) < 9,86

HS thöïc hieän yeâu caàu.

 

 

a) Ñ

 

b) S

I. Meänh ñeà. Meänh ñeà chöùa bieán.

1. Meänh ñeà.

Moät meänh ñeà laø moät caâu khaúng ñònh ñuùng hoaëc sai.

Moät meänh ñeà khoâng theå vöøa ñuùng vöøa sai.

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

 

c) Hoâm nay trôøi ñeïp quaù!

 

Cho caùc nhoùm neâu moät soá caâu. Xeùt xem caâu naøo laø meänh ñeà vaø tính Ñ–S cuûa caùc meänh ñeà.

 

Xeùt tính Ñ–S cuûa caùc caâu:

d) n chia heát cho 3

e) 2 + n = 5

–> meänh ñeà chöùa bieán.

Cho caùc nhoùm neâu moät soá meänh ñeà chöùa bieán (haèng ñaúng thöùc, …).

 

c) khoâng bieát

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

 

 

Tính Ñ–S phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa n.

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

 

 

 

 

 

2. Meänh ñeà chöùa bieán.

Meänh ñeà chöùa bieán laø moät caâu chöùa bieán, vôùi moãi giaù trò cuûa bieán thuoäc moät taäp naøo ñoù, ta ñöôïc moät meänh ñeà.

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu meänh ñeà phuû ñònh cuûa moät meänh ñeà

 

 

GV ñöa ra moät soá caëp meänh ñeà phuû ñònh nhau ñeå cho HS nhaän xeùt veà tính Ñ–S.

a) P: “3 laø moät soá nguyeân toá”

: “3 khoâng phaûi laø soá ngtoá”

b) Q: “7 khoâng chia heát cho 5”

: “7 chia heát cho 5”

Cho caùc nhoùm neâu moät soá meänh ñeà vaø laäp meänh ñeà phuû ñònh.

 

HS traû lôøi tính Ñ–S cuûa caùc meänh ñeà.

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

II. Phuû ñònh cuûa 1 meänh ñeà.

Kí hieäu meänh ñeà phuû ñònh cuûa meänh ñeà P laø .

ñuùng khi P sai

sai khi P ñuùng

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu khaùi nieäm meänh ñeà keùo theo

 

 

GV ñöa ra moät soá meänh ñeà ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng “Neáu P thì Q”.

a) “Neáu n laø soá chaün thì n chia heát cho 2.”

b) “Neáu töù giaùc ABCD laø hbh thì noù coù caùc caëp caïnh ñoái song song.”

Cho caùc nhoùm neâu moät soá VD veà meänh ñeà keùo theo.

+ Cho P, Q. Laäp P Q.

+ Cho P Q. Tìm P, Q.

 

Cho caùc nhoùm phaùt bieåu moät soá ñònh lí döôùi daïng ñieàu kieän caàn, ñieàu kieän ñuû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

III. Meänh ñeà keùo theo.

Cho 2 meänh ñeà P vaø Q. Meänh ñeà “Neáu P thì Q” ñgl meänh ñeà keùo theo, vaø kí hieäu P Q.

 

Meänh ñeà P Q chæ sai khi P ñuùng vaø Q sai.

 

Caùc ñònh lí toaùn hoïc laø nhöõng meänh ñeà ñuùng vaø thöôøng coù daïng P Q. Khi ñoù, ta noùi:

P laø giaû thieát, Q laø keát luaän.

P laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q.

Q laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P.

 

 4. CỦNG CỐ

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

Nhaán maïnh caùc khaùi nieäm:

–  Meänh ñeà, MÑ phuû ñònh.

– Meänh ñeà keùo theo.

– Hai meänh ñeà töông ñöông.

– MÑ coù chöùa kí hieäu , .

5. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:

     Baøi 1, 2, 3 SGK

 ...............................................................

 Ngaøy soaïn: 17/8/2015  

Tieát daïy: 02     Baøøi 1: MEÄNH ÑEÀ

I. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc:  

   Naém vöõng caùc khaùi nieäm meänh ñeà, MÑ phuû ñònh, keùo theo, hai MÑ töông ñöông, caùc ñieàu kieän caàn, ñuû, caàn vaø ñuû.

   Bieát khaùi nieäm MÑ chöùa bieán. 

 Kó naêng:

   Bieát laäp MÑ phuû ñònh cuûa 1 MÑ, MÑ keùo theo vaø MÑ töông ñöông.

   Bieát söû duïng caùc kí hieäu , trong caùc suy luaän toaùn hoïc.

 Thaùi ñoä:

   Reøn luyeän tính töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp.

   Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng.

II. CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Moät soá kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.

 2. Kieåm tra baøi cuõ: Cho ví dụ một mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó.

 3. Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm meänh ñeà ñaûo – hai meänh ñeà töông ñöông

 

 

Daãn daét töø KTBC, QP ñgl meänh ñeà ñaûo cuûa PQ.

Cho caùc nhoùm neâu moät soá meänh ñeà vaø laäp meänh ñeà ñaûo cuûa chuùng, roài xeùt tính Ñ–S cuûa caùc meänh ñeà ñoù.

 

Trong caùc meänh ñeà vöøa laäp, tìm caùc caëp PQ, QP ñeàu ñuùng. Töø ñoù daãn ñeán khaùi nieäm hai meänh ñeà töông ñöông.

Cho caùc nhoùm tìm caùc caëp meänh ñeà töông ñöông vaø phaùt bieåu chuùng baèng nhieàu caùch khaùc nhau.

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

 

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

IV. Meänh ñeà ñaûo – hai meänh ñeà töông ñöông.

Meänh ñeà QP ñgl meänh ñeà ñaûo cuûa meänh ñeà PQ.

Neáu caû hai meänh ñeà PQ vaø QP ñeàu ñuùng ta noùi P vaø Q laø hai meänh ñeà töông ñöông.

Kí hieäu: PQ

Ñoïc laø: P töông ñöông Q

hoaëc P laø ñk caàn vaø ñuû ñeå coù Q

hoaëc P khi vaø chæ khi Q.

 

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc kí hieäu vaø

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

 

 

GV ñöa ra moät soá meänh ñeà coù söû duïng caùc löôïng hoaù: , .

a) “Bình phöông cuûa moïi soá thöïc ñeàu lôùn hôn hoaëc baèng 0”.

–> xR: x2 0

b) “Coù moät soá nguyeân nhoû hôn 0”.

–> n Z: n < 0.

Cho caùc nhoùm phaùt bieåu caùc meänh ñeà coù söû duïng caùc löôïng hoaù: , . (Phaùt bieåu baèng lôøi vaø vieát baèng kí hieäu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

V. Kí hieäu vaø .

: vôùi moïi.

: toàn taïi, coù moät.

Hoaït ñoäng 3: Meänh ñeà phuû ñònh cuûa caùc meänh ñeà coù chöùa kí hieäu ,

 

 

GV ñöa ra caùc meänh ñeà coù chöùa caùc kí hieäu , . Höôùng daãn HS laäp caùc meänh ñeà phuû ñònh.

a) A: “xR: x2 0”

–> : “x R: x2 < 0”.

b) B: “n Z: n < 0”

–> : “n Z: n 0”.

Cho caùc nhoùm phaùt bieåu caùc meänh ñeà coù chöùa caùc kí hieäu , , roài laäp caùc meänh ñeà phuû ñònh cuûa chuùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

 

4. CỦNG CỐ

Cho caùc nhoùm neâu VD veà meänh ñeà, khoâng phaûi mñ, phuû ñònh moät mñ, meänh ñeà keùo theo.

5. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:

     Baøi 1, 2, 3 SGK

 ...............................................................

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

Tuần thực hiện: 2

Ngaøy soaïn: 24/8/2015  

Tieát daïy: 03     LUYEÄN TAÄP MEÄNH ÑEÀ

I. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc:  

   Cuûng coá caùc khaùi nieäm: meänh ñeà, meänh ñeà phuû ñònh, meänh ñeà keùo theo, hai meänh ñeà töông ñöông.

 Kó naêng:

   Bieát caùch xeùt tính Ñ–S cuûa moät meänh ñeà, laäp meänh ñeà phuû ñònh.

   Bieát söû duïng caùc ñieàu kieän caàn, ñuû, caàn vaø ñuû.

   Bieát söû duïng caùc kí hieäu , .

 Thaùi ñoä:

   Hình thaønh cho HS khaû naêng suy luaän coù lí, khaû naêng tieáp nhaän, bieåu ñaït caùc vaán ñeà moät caùch chính xaùc.

II. CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Laøm baøi taäp veà nhaø.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.

 2. Kieåm tra baøi cuõ: Cho ví dụ một mệnh đề và mệnh đề phủ định của nó. Cho ví dụ một mệnh đề chứa kí hiệu ( hoặc )và mệnh đề phủ định của nó.

 3. Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Xeùt tính Ñ–S cuûa moät meänh ñeà, laäp meänh ñeà phuû ñònh

 

 

 

H1. Theá naøo laø meänh ñeà, meänh ñeà chöùa bieán?

 

 

 

 

 

H2. Neâu caùch laäp meänh ñeà phuû ñònh cuûa moät meänh ñeà P?

 

 

 

 

Ñ1.

– meänh ñeà: a, d.

– meänh ñeà chöùa bieán: b, c.

 

 

 

 

Ñ2. Töø P, phaùt bieåu “khoâng P”

a) 1794 khoâng chia heát cho 3

b) laø moät soá voâ tæ

c) 3,15

d) > 0

 

 

1. Trong caùc caâu sau, caâu naøo laø meänh ñeà, meänh ñeà chöùa bieán?

a) 3 + 2 = 7

b) 4 + x = 3

c) x + y > 1

d) 2 – < 0

2. Xeùt tính Ñ–S cuûa moãi meänh ñeà sau vaø phaùt bieåu meänh ñeà phuû ñònh cuûa noù?

a) 1794 chia heát cho 3

b) laø moät soá höõu tæ

c) < 3,15

d) 0

Hoaït ñoäng 2: Luyeän kó naêng phaùt bieåu meänh ñeà baèng caùch söû duïng ñieàu kieän caàn, ñuû

 

 

 

H1. Neâu caùch xeùt tính Ñ–S cuûa meänh ñeà PQ?

 

 

H2. Chæ ra “ñieàu kieän caàn”, “ñieàu kieän ñuû” trong meänh ñeà P

Ñ1. Chæ xeùt P ñuùng. Khi ñoù:

– Q ñuùng thì P Q ñuùng.

– Q sai thì P Q sai.

 

Ñ2.

– P laø ñieàu kieän ñuû ñeå coù Q.

3. Cho caùc meänh ñeà keùo theo:

A: Neáu a vaø b cuøng chia heát cho c thì a + b chia heát cho c (a, b, c Z).

B: Caùc soá nguyeân coù taän cuøng baèng 0 ñeàu chia heát cho 5.

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

 

Q?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3. Khi naøo hai meänh ñeà P vaø Q töông ñöông?

 

 

 

 

 

 

– Q laø ñieàu kieän caàn ñeå coù P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñ3. Caû hai meänh ñeà P Q vaø Q P ñeàu ñuùng.

C: Tam giaùc caân coù hai trung tuyeán baèng nhau.

D: Hai tam giaùc baèng nhau coù dieän tích baèng nhau.

a) Haõy phaùt bieåu meänh ñeà ñaûo cuûa caùc meänh ñeà treân.

b) Phaùt bieåu caùc meänh ñeà treân, baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “ñieàu kieän ñuû”.

c) Phaùt bieåu caùc meänh ñeà treân, baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “ñieàu kieän caàn”.

4. Phaùt bieåu caùc meänh ñeà sau, baèng caùch söû duïng khaùi nieäm “ñieàu kieän caàn vaø ñuû”

a) Moät soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 vaø ngöôïc laïi.

b) Moät hình bình haønh coù caùc ñöôøng cheùo vuoâng goùc laø moät hình thoi vaø ngöôïc laïi.

c) Phöông trình baäc hai coù hai nghieäm phaân bieät khi vaø chæ khi bieät thöùc cuûa noù döông.

Hoaït ñoäng 3: Luyeän kó naêng söû duïng caùc kí hieäu ,

 

 

H. Haõy cho bieát khi naøo duøng kí hieäu , khi naøo duøng kí hieäu ?

 

Ñ.

: moïi, taát caû.

: toàn taïi, coù moät.

a) x R: x.1 = 1.

b) x R: x + x = 0.

c) x R: x + (–x) = 0.

 

5. Duøng kí hieäu , ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:

a) Moïi soá nhaân vôùi 1 ñeàu baèng chính noù.

b) Coù moät soá coäng vôùi chính noù baèng 0.

c) Moïi soá coäng vôùi soá ñoái cuûa noù ñeàu baèng 0.

Laäp meänh ñeà phuû ñònh?

4. CỦNG CỐ

Nhaán maïnh:

– Caùch vaän duïng caùc khaùi nieäm veà meänh ñeà.

–  Coù nhieàu caùch phaùt bieåu meänh ñeà khaùc nhau.

5. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:

   Laøm caùc baøi taäp coøn laïi. Ñoïc tröôùc baøi “Taäp hôïp”

 ...............................................................

 

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

Ngaøy soaïn: 24/8/2015  

Bài 2: TAÄP HÔÏP

Tieát daïy: 04     

I. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc:  

   Naém vöõng caùc khaùi nieäm taäp hôïp, phaàn töû, taäp con, hai taäp hôïp baèng nhau.

 Kó naêng:

   Bieát caùch dieãn ñaït caùc khaùi nieäm baèng ngoân ngöõ meänh ñeà.

   Bieát caùch xaùc ñònh moät taäp hôïp baèng caùch lieät keâ caùc phaàn töû hoaëc chæ ra tính chaát ñaëc tröng.

 Thaùi ñoä:

   Luyeän tö duy loâgic, dieãn ñaït caùc vaán ñeà moät caùch chính xaùc.

II. CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp caùc kieán thöùc veà taäp hôïp ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.

 2. Kieåm tra baøi cuõ:

 H. Haõy chæ ra caùc soá töï nhieân laø öôùc cuûa 24? 

  Ñ. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

 3. Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà taäp hôïp vaø phaàn töû

 

 

 

H1. Nhaéc laïi caùch söû duïng caùc kí hieäu , ?

Haõy ñieàn caùc kí hieäu , vaøo nhöõng choã troáng sau ñaây:

a) 3 … Z  b) 3 … Q

c) … Q d) … R

 

H2. Haõy lieät keâ caùc öôùc nguyeân döông cuûa 30?

 

H3. Haõy lieät keâ caùc soá thöïc lôùn hôn 2 vaø nhoû hôn 4?

–> Bieåu dieãn taäp B goàm caùc soá thöïc lôùn hôn 2 vaø nhoû hôn 4

 B = {x R/ 2 < x < 4}

H4. Cho taäp B caùc nghieäm cuûa pt: x2 + 3x – 4 = 0. Haõy:

a) Bieåu dieãn taäp B baèng caùch söû duïng kí hieäu taäp hôïp.

b) Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa B.

 

Ñ1.

a), c) ñieàn

b), d) ñieàn

 

 

 

 

 

Ñ2. {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}

 

 

Ñ3. Khoâng lieät keâ ñöôïc.

 

 

 

 

 

Ñ4.

a) B = {x R/ x2 + 3x – 4 = 0}

b) B = {1, – 4}

 

 

I. Khaùi nieäm taäp hôïp

1. Taäp hôïp vaø phaàn töû

Taäp hôïp laø moät khaùi nieäm cô baûn cuûa toaùn hoïc, khoâng ñònh nghóa.

a A; a A.

 

2. Caùch xaùc ñònh taäp hôïp

– Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa noù.

– Chæ ra tính chaát ñaëc tröng cuûa caùc phaàn töû cuûa noù.

 

Bieåu ñoà Ven

3. Taäp hôïp roãng

Taäp hôïp roãng, kí hieäu laø , laø taäp hôïp khoâng chöùa phaàn töû naøo.

A x: x A.

 

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

 

H5. Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp A ={xR/x2+x+1 = 0}

 

Ñ5. Khoâng coù phaàn töû naøo.

 

 

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu taäp hôïp con

 

 

 

H1. Xeùt caùc taäp hôïp Z vaø Q.

a) Cho a Z thì a Q ?

b) Cho a Q thì a Z ?

 

Höôùng daãn HS nhaän xeùt caùc tính chaát cuûa taäp con.

 

H2. Cho caùc taäp hôïp:

A ={xR/ x2 – 3x + 2 = 0}

B = {nN/ n laø öôùc soá cuûa 6}

C = {nN/ n laø öôùc soá cuûa 9}

Taäp naøo laø con cuûa taäp naøo?

Ñ1.

a) a Z thì a Q

b) Chöa chaéc.

Ñ2.

A B

II. Taäp hôïp con

A B x (x A x B)

Neáu A khoâng laø taäp con cuûa B, ta vieát A B.

Tính chaát:

 a) A A, A.

 b) Neáu A B vaø B C thì A C.

 c) A, A.

 

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu taäp hôïp baèng nhau

 

 

H. Cho caùc taäp hôïp:

A = {nN/n laø boäi cuûa 2 vaø 3}

B = {nN/ n laø boäi cuûa 6}

Haõy kieåm tra caùc keát luaän:

a) A B  b) B A

 

Ñ.

+ n A n 2 vaø n 3

   n 6 n B

+ n B n 6

  n 2 vaø n 3 n B

 

 

III. Taäp hôïp baèng nhau

A = B x (x A x B)

 

4. CỦNG CỐ

Nhaán maïnh caùc caùch cho taäp hôïp, taäp con, taäp hôïp baèng nhau.

Caâu hoûi: Cho taäp A = {1, 2, 3}. Haõy tìm taát caû caùc taäp con cuûa A?

5. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:

   Baøi 1, 2, 3 SGK.

   Ñoïc tröôùc baøi “Caùc pheùp toaùn taäp hôïp”

 ...............................................................

 

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

Ngaøy soaïn: 01/9/2015  

Baøøi 3: CAÙC PHEÙP TOAÙN TAÄP HÔÏP

Tuần thực hiện: 3

Tieát daïy: 05     

I. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc:  

   Naém vöõng caùc khaùi nieäm hôïp, giao, hieäu, phaàn buø cuûa hai taäp hôïp.

 Kó naêng:

   Bieát caùch xaùc ñònh hôïp, giao, hieäu, phaàn buø cuûa hai taäp hôïp.

 Thaùi ñoä:

   Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.

II. CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Hình veõ bieåu ñoà Ven.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn laïi moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc veà taäp hôïp.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.

 2. Kieåm tra baøi cuõ:

 H. Neâu caùc caùch cho taäp hôïp? Cho ví duï minh hoaï.

  Ñ. 2 caùch: lieät keâ caùc phaàn töû vaø chæ ra tính chaát ñaïc tröng cuûa caùc phaàn töû.

 3. Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu Giao cuûa hai taäp hôïp

 

 

H1. Cho caùc taäp hôïp:

A = {nN/ n laø öôùc cuûa 12}

B = {nN/ n laø öôùc cuûa 18}

a) Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa A, B.

b) Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa C goàm caùc öôùc chung cuûa 12 vaø 18.

 

 

H2. Cho caùc taäp hôïp:

A = {1, 2, 3}, B ={3, 4, 7, 8}, C = {3, 4}. Tìm:

a) A B

b) A C

c) B C

d) A B C

 

Ñ1.

a) A = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

 B = {1, 2, 3, 6, 9, 18}

b) C = {1, 2, 3, 6}

Ñ2.

A B = {3}

A C = {3}

B C = {3, 4}

A B C = {3}

I. Giao cuûa hai taäp hôïp

A B = {x/ x A vaø x B}

x A B

Môû roäng cho giao cuûa nhieàu taäp hôïp.

 

Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu Hôïp cuûa hai taäp hôïp

 

 

H1. Cho caùc taäp hôïp:

A = {nN/ n laø öôùc cuûa 12}

B = {nN/ n laø öôùc cuûa 18}

Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa C goàm caùc öôùc chung cuûa 12 hoaëc 18.

Ñ1.C = {1, 2, 3, 4, 6, 9,12, 18}

II. Hôïp cuûa hai taäp hôïp

A B = {x/ x A hoaëc x B}

x A B

 

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

 

H2. Nhaän xeùt moái quan heä giöõa caùc phaàn töû cuûa A, B, C?

 

H3. Cho caùc taäp hôïp:

A = {1, 2, 3}, B ={3, 4, 7, 8}, C = {3, 4}. Tìm ABC ?

 

Ñ2. Moät phaàn töû cuûa C thì hoaëc thuoäc A hoaëc thuoäc B.

 

Ñ3. ABC ={1, 2, 3, 4, 7, 8}

 

Môû roäng cho hôïp cuûa nhieàu taäp hôïp.

 

Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu Hieäu vaø phaàn buø cuûa hai taäp hôïp

 

 

H1. Cho caùc taäp hôïp:

A = {nN/ n laø öôùc cuûa 12}

B = {nN/ n laø öôùc cuûa 18}

a) Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa C goàm caùc öôùc chung cuûa 12 nhöng khoâng laø öôùc cuûa 18.

 

H2. Cho caùc taäp hôïp:

B ={3, 4, 7, 8}, C = {3, 4}.

a) Xeùt quan heä giöõa B vaø C?

b) Tìm CBC ?

 

Ñ1. C = {4, 12}

 

 

Ñ2.

a) C B

b) CBC = {7, 8}

III. Hieäu vaø phaàn buø cuûa hai taäp hôïp

A \ B = {x/ x A vaø x B}

x A \ B

Khi B A thì A \ B ñgl phaàn buø cuûa B trong A, kí hieäu CAB.

 

4. CỦNG CỐ

Nhaán maïnh caùc khaùi nieäm giao, hôïp, hieäu, phaàn buø caùc taäp hôïp.

Caâu hoûi: Goïi:

T: taäp caùc tam giaùc

TC: taäp caùc tam giaùc caân

TÑ: taäp caùc tam giaùc ñeàu

Tv: taäp caùc tam giaùc vuoâng

Tvc: taäp caùc tam giaùc vuoâng caân

Veõ bieåu ñoà Ven bieåu dieãn moái quan heä giöõa caùc taäp hôïp treân?

5. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:

   Baøi 1, 2, 3, 4, 5 SGK.

   Ñoïc tröôùc baøi “Caùc taäp hôïp soá”

 ...............................................................

Ngaøy soaïn: 01/9/2015  

Baøøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ

Tuần thực hiện: 3

Tieát daïy: 06     

I. MUÏC TIEÂU:

 Kieán thöùc:  

   Naém ñöôïc caùc pheùp toaùn taäp hôïp ñoái vôùi caùc taäp hôïp con cuûa caùc taäp hôïp soá.

 Kó naêng:

   Vaän duïng caùc pheùp toaùn taäp hôïp ñeå giaûi caùc baøi taäp veà taäp hôïp soá.

 

N¨m häc 2016-2017                        1


Phạm Thị Liên   Ñaïi soá 10             

 

   Bieåu dieãn ñöôïc khoaûng, ñoaïn, nöûa khoaûng treân truïc soá.

 Thaùi ñoä:

   Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.

II. CHUAÅN BÒ:

 Giaùo vieân:  Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Bieåu ñoà minh hoaï quan heä bao haøm caùc taäp hôïp soá.

 Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn laïi caùc tính chaát veà taäp hôïp.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp.

 2. Kieåm tra baøi cuõ:

H. Haõy bieåu dieãn caùc taäp hôïp sau treân truïc soá: A = {x R / x > 3}, B = {x R / 2 < x < 5}

 Ñ.

     

 3. Giaûng baøi môùi:

 

Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh

Noäi dung

Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc

 

 

H1. Nhaéc laïi caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc? Xeùt quan heä giöõa caùc taäp hôïp ñoù?

 

 

 

 

 

H2. Xeùt caùc soá sau coù theå thuoäc caùc taäp hôïp soá naøo?

0, 3, –5, 

Ñ1. N* N Z Q R.

Ñ2. 0 N, 3 N*, Q,

  R

 

I. Caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc

N* = {1, 2, 3, …}

N = {0, 1, 2, 3, …}

Z = {…, –3, –2, –1, 0, 1, 2, …}

Q = {a/b / a, b Z, b 0}

R: goàm caùc soá höõu tæ vaø voâ tæ

 

Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu Caùc taäp con thöôøng duøng cuûa R

 

 

GV giôùi thieäu khoaûng, ñoaïn, nöûa khoaûng. Höôùng daãn HS bieåu dieãn leân truïc soá.

 

Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu.

 

II. Caùc taäp con thöôøng duøng cuûa R

Khoaûng

 (a;b) = {xR/ a<x<b}

 (a;+) = {xR/a < x}

 (–;b) = {xR/ x<b}

 (–;+) = R

 

Ñoaïn

 [a;b] = {xR/ axb}

Nöûa khoaûng

 [a;b) = {xR/ ax<b}

 (a;b] = {xR/ a<xb}

 [a;+) = {xR/a x}

 (–;b] = {xR/ xb}

 

 

 

N¨m häc 2016-2017                        1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-1.-Menh-de.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)