Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Đăng ngày 8/13/2017 8:16:10 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: TRẠCH TRẦN TÔNG | Lần tải: 69 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

 


 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy: 14/08/2017

Tun 1

TIEÁT 1       

Chöông I: PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA CAÙC ÑA THÖÙC.

 

§1. NHAÂN ÑÔN THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC.

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

Kó naêng: Coù kó naêng vaän duïng linh hoaït quy taéc ñeå giaûi caùc baøi toaùn cuï theå, tính caån thaän, chích xaùc.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp ? ,  maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp kieán thöùc veà ñôn thöùc, quy taéc nhaân hai ñôn thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng.

 3. Baøi môùi:          

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh quy taéc. (14 phuùt).

-Haõy cho moät ví duï veà ñôn thöùc?

-Haõy cho moät ví duï veà ña thöùc?

-Haõy nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc vaø coäng caùc tích tìm ñöôïc.

Ta noùi ña thöùc 6x3-6x2+15x laø tích cuûa ñôn thöùc 3x vaø ña thöùc         2x2-2x+5

-Qua baøi toaùn treân, theo caùc em muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc ta thöïc hieän nhö theá naøo?

 

-Treo baûng phuï noäi dung quy taéc.

Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng quy taéc vaøo giaûi baøi taäp. (20 phuùt).

-Treo baûng phuï ví duï SGK.

-Cho hoïc sinh laøm ví duï SGK.

 

 

 

-Nhaân ña thöùc vôùi ñôn thöùc ta thöïc hieän nhö theá naøo?

 

Chaúng haïn:

-Ñôn thöùc 3x

-Ña thöùc 2x2-2x+5

3x(2x2-2x+5)

= 3x. 2x2+3x.( -2x)+3x.5

= 6x3-6x2+15x

-Laéng nghe.

 

 

-Muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Ñoïc laïi quy taéc vaø ghi baøi.

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ví duï

-Giaûi ví duï döïa vaøo quy taéc vöøa hoïc.

 

 

-Ta thöïc hieän töông töï nhö nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc nhôø vaøo tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp nhaân.

1. Quy taéc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc roài coäng caùc tích vôùi nhau.

 

 

2. AÙp duïng.

Laøm tính nhaân

Giaûi

1

 


 

 

 

-Haõy vaän duïng vaøo giaûi baøi taäp ?2

 

 

= ?

 

-Tieáp tuïc ta laøm gì?

 

 

 

 

-Treo baûng phuï ?3

-Haõy neâu coâng thöùc tính dieän tích hình thang khi bieát ñaùy lôùn, ñaùy nhoû vaø chieàu cao?

-Haõy vaän duïng coâng thöùc naøy vaøo thöïc hieän baøi toaùn.

-Khi thöïc hieän caàn thu goïn bieåu thöùc tìm ñöôïc  (neáu coù theå).

-Haõy tính dieän tích cuûa maûnh vöôøng khi x=3 meùt; y=2 meùt.

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

 

 

-Thöïc hieän lôøi giaûi ?2 theo gôïi yù cuûa giaùo vieân.

 

 

 

-Vaän duïng quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?3

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

-Laéng nghe vaø vaän duïng.

 

-Thay x=3 meùt; y=2 meùt vaøo bieåu thöùc vaø tính ra keát quaû cuoái cuøng.

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

Ta coù

?2

 

 

?3

 

Dieän tích maûnh vöôøn khi x=3 meùt; y=2 meùt laø:

S=(8.3+2+3).2 = 58 (m2).

 

4. Cuûng coá: ( 8  phuùt)

Baøi taäp 1c trang 5 SGK.

Baøi taäp 2a trang 5 SGK.

x(x-y)+y(x+y)

           =x2-xy+xy+y2

                =x2+y2

=(-6)2 + 82 = 36+64 = 100

 

-Haõy nhaéc laïi quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

-Löu yù: (A+B).C = C(A+B) (daïng baøi taäp ?2 vaø 1c).

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp 1a, b; 2b; 3 trang 5 SGK.

-Xem tröôùc baøi 2: “Nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc” (ñoïc kó ôû nhaø quy taéc ôû trang 7 SGK).

IV. RÚT KINH NGHIỆM

1

 


 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy:        /08/2017

TIEÁT 2         .

§2. NHAÂN ÑA THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC.

 

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, bieát trình baøy pheùp nhaân ña thöùc theo caùc quy taéc khaùc nhau.

Kó naêng: Coù kó naêng thöïc hieän thaønh thaïo pheùp nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp ? , maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt).

 HS1: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Laøm tính nhaân , haõy tính giaù trò cuûa bieåu thöùc taïi x = 1.

 HS2: Tìm x, bieát 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh quy taéc. (16 phuùt).

-Treo baûng phuï ví duï SGK.

 

-Qua ví duï treân haõy phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

 

 

 

-Goïi moät vaøi hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc.

-Em coù nhaän xeùt gì veà tích cuûa hai ña thöùc?

-Haõy vaän duïng quy taéc vaø hoaøn thaønh ?1 (noäi dung treân baûng phuï).

 

 

 

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

 

 

-Quan saùt ví duï treân baûng phuï vaø ruùt ra keát luaän.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Nhaéc laïi quy taéc treân baûng phuï.

-Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?1

Ta nhaân vôùi (x3-2x-6) vaø nhaân (-1) vôùi (x3-2x-6) roài sau ñoù coäng caùc tích laïi seõ ñöôïc keát quaû.

 

-Laéng nghe, söûa sai, ghi baøi.

1. Quy taéc.

Ví duï: (SGK).

 

Quy taéc: Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

Nhaän xeùt: Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.

 

 

 

?1

1

 


 

 

-Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän nhaân hai ña thöùc ñaõ saép xeáp.

-Töø baøi toaùn treân giaùo vieân ñöa ra chuù yù SGK.

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng quy taéc  giaûi baøi taäp aùp duïng. (15 phuùt).

-Treo baûng phuï baøi toaùn ?2

 

-Haõy hoaøn thaønh baøi taäp naøy baèng caùch thöïc hieän theo nhoùm.

 

-Söûa baøi caùc nhoùm.

 

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi toaùn ?3

-Haõy neâu coâng thöùc tính dieän tích cuûa hình chöõ nhaät khi bieát hai kích thöôùc cuûa noù.

-Khi tìm ñöôïc coâng thöùc toång quaùt theo x vaø y ta caàn thu goïn roài sau ñoù môùi thöïc hieän theo yeâu caàu thöù hai cuûa baøi toaùn.

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

-Ñoïc laïi chuù yù vaø ghi vaøo taäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?2

 

-Caùc nhoùm thöïc hieän treân giaáy nhaùp vaø trình baøy lôøi giaûi.

 

-Söûa sai vaø ghi vaøo taäp.

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?3

-Dieän tích hình chöõ nhaät baèng chieàu daøi nhaân vôùi chieàu roäng.

 

(2x+y)(2x-y) thu goïn baèng caùch thöïc hieän pheùp nhaân hai ña thöùc vaø thu goïn ñôn thöùc ñoàng daïng ta ñöôïc 4x2-y2

 

 

Chuù yù: Ngoaøi caùch tính trong ví duï treân khi nhaân hai ña thöùc moät bieán ta coøn tính theo caùch sau:

                     6x2-5x+1

                              x- 2

  +            -12x2+10x-2

            6x3-5x2+x

            6x3-17x2+11x-2

 

2. AÙp duïng.

 

?2

a) (x+3)(x2+3x-5)

=x.x2+x.3x+x.(-5)+3.x2+

+3.3x+3.(-5)

=x3+6x2+4x-15

b) (xy-1)(xy+5)

=xy(xy+5)-1(xy+5)

=x2y2+4xy-5

 

?3

-Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät theo x vaø y laø:

(2x+y)(2x-y)=4x2-y2

-Vôùi x=2,5 meùt vaø y=1 meùt, ta coù:

4.(2,5)2 – 12 = 4.6,25-1=

=25 – 1 = 24 (m2).

 

 

4. Cuûng coá: ( 5 phuùt)

Baøi taäp 7a trang 8 SGK.

Ta coù:(x2-2x+1)(x-1)

=x(x2-2x+1)-1(x2-2x+1)

=x3 – 3x2 + 3x – 1

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (3 phuùt)

-Hoïc thuoäc quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp 7b, 8, 9 trang 8 SGK; baøi taäp 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK.

-OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

-Tieát sau luyeän taäp (mang theo maùy tính boû tuùi).

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức, Đại số 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức thuộc chủ đề Đại số 8 được giới thiệu bởi thành viên TRẠCH TRẦN TÔNG tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Đại số 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Ngày soạn: 11/08/2017 Ngày dạy: 14/08/2017 Tuần 1 TIẾT 1 Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC,còn cho biết thêm §1, bên cạnh đó NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC,còn cho biết thêm I , nói thêm là MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm được lệ luật nhân đơn thức với đa thức, ngoài ra Kĩ năng: Có kĩ năng áp dụng linh hoạt lệ luật để giải những bài toán cụ thể, tính chu đáo, chích xác, cho biết https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-nhan-don-thuc-voi-da-thuc.zq3u0q.html