Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

giáo án Đại số 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 69       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zq3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:16:10 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
69
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 11/08/2017Ngày dạy: 14/08/2017 Tuần 1 TIẾT 1 Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. I . MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức vớ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức, Giáo Án Đại Số 8 , Giáo án điện tử Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức, doc, 1 trang, 0.10 M, Đại số 8 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 69 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-1.-Nhan-don-thuc-voi-da-thuc.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 11/08/2017 Ngày dạy: 14/08/2017
Tuần 1
TIẾT 1
Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC.
§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC.
I . MỤC TIÊU:
Kiến thức: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng linh hoạt quy tắc để giải các bài toán cụ thể, tính cẩn thận, chích xác.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , máy tính bỏ túi; . . .
- HS: Ôn tập kiến thức về đơn thức, quy tắc nhân hai đơn thức, máy tính bỏ túi; . . .
- Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: không.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (14 phút).
-Hãy cho một ví dụ về đơn thức?
-Hãy cho một ví dụ về đa thức?
-Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được.
Ta nói đa thức 6x3-6x2+15x là tích của đơn thức 3x và đa thức 2x2-2x+5
-Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta thực hiện như thế nào?
-Treo bảng phụ nội dung quy tắc.
Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc vào giải bài tập. (20 phút).
-Treo bảng phụ ví dụ SGK.
-Cho học sinh làm ví dụ SGK.
-Nhân đa thức với đơn thức ta thực hiện như thế nào?
-Hãy vận dụng vào giải bài tập ?2
 = ?
-Tiếp tục ta làm gì?
-Treo bảng phụ ?3
-Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang khi biết đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao?
-Hãy vận dụng công thức này vào thực hiện bài toán.
-Khi thực hiện cần thu gọn biểu thức tìm được (nếu có thể).
-Hãy tính diện tích của mảnh vường khi x=3 mét; y=2 mét.
-Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán.

Chẳng hạn:
-Đơn thức 3x
-Đa thức 2x2-2x+5
3x(2x2-2x+5)
= 3x. 2x2+3x.( -2x)+3x.5
= 6x3-6x2+15x
-Lắng nghe.
-Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
-Đọc lại quy tắc và ghi bài.
-Đọc yêu cầu ví dụ
-Giải ví dụ dựa vào quy tắc vừa học.
-Ta thực hiện tương tự như nhân đơn thức với đa thức nhờ vào tính chất giao hoán của phép nhân.
-Thực hiện lời giải ?2 theo gợi ý của giáo viên.

-Vận dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
-Đọc yêu cầu bài toán ?3

-Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
-Lắng nghe và vận dụng.
-Thay x=3 mét; y=2 mét vào biểu thức và tính ra kết quả cuối cùng.
-Lắng nghe và ghi bài.
1. Quy tắc.
Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
2. Áp dụng.
Làm tính nhân

Giải
Ta có 

?2


?3

Diện tích mảnh vườn khi x=3 mét; y=2 mét là:
S=(8.3+2+3).2 = 58 (m2).

4. Củng cố: ( 8 phút)
Bài tập 1c trang 5 SGK.

Bài tập 2a trang 5 SGK.
x(x-y)+y(x+y)
=x2-xy+xy+y2
=x2+y2
=(-6)2 + 82 = 36+64 = 100

-Hãy nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
-Lưu ý: (A+B).C = C(A+B) (dạng bài tập ?2

 


 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy: 14/08/2017

Tun 1

TIEÁT 1       

Chöông I: PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA CAÙC ÑA THÖÙC.

 

§1. NHAÂN ÑÔN THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC.

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

Kó naêng: Coù kó naêng vaän duïng linh hoaït quy taéc ñeå giaûi caùc baøi toaùn cuï theå, tính caån thaän, chích xaùc.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp ? ,  maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp kieán thöùc veà ñôn thöùc, quy taéc nhaân hai ñôn thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng.

 3. Baøi môùi:          

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh quy taéc. (14 phuùt).

-Haõy cho moät ví duï veà ñôn thöùc?

-Haõy cho moät ví duï veà ña thöùc?

-Haõy nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc vaø coäng caùc tích tìm ñöôïc.

Ta noùi ña thöùc 6x3-6x2+15x laø tích cuûa ñôn thöùc 3x vaø ña thöùc         2x2-2x+5

-Qua baøi toaùn treân, theo caùc em muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc ta thöïc hieän nhö theá naøo?

 

-Treo baûng phuï noäi dung quy taéc.

Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng quy taéc vaøo giaûi baøi taäp. (20 phuùt).

-Treo baûng phuï ví duï SGK.

-Cho hoïc sinh laøm ví duï SGK.

 

 

 

-Nhaân ña thöùc vôùi ñôn thöùc ta thöïc hieän nhö theá naøo?

 

Chaúng haïn:

-Ñôn thöùc 3x

-Ña thöùc 2x2-2x+5

3x(2x2-2x+5)

= 3x. 2x2+3x.( -2x)+3x.5

= 6x3-6x2+15x

-Laéng nghe.

 

 

-Muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Ñoïc laïi quy taéc vaø ghi baøi.

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ví duï

-Giaûi ví duï döïa vaøo quy taéc vöøa hoïc.

 

 

-Ta thöïc hieän töông töï nhö nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc nhôø vaøo tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp nhaân.

1. Quy taéc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc roài coäng caùc tích vôùi nhau.

 

 

2. AÙp duïng.

Laøm tính nhaân

Giaûi

1

 


 

 

 

-Haõy vaän duïng vaøo giaûi baøi taäp ?2

 

 

= ?

 

-Tieáp tuïc ta laøm gì?

 

 

 

 

-Treo baûng phuï ?3

-Haõy neâu coâng thöùc tính dieän tích hình thang khi bieát ñaùy lôùn, ñaùy nhoû vaø chieàu cao?

-Haõy vaän duïng coâng thöùc naøy vaøo thöïc hieän baøi toaùn.

-Khi thöïc hieän caàn thu goïn bieåu thöùc tìm ñöôïc  (neáu coù theå).

-Haõy tính dieän tích cuûa maûnh vöôøng khi x=3 meùt; y=2 meùt.

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

 

 

-Thöïc hieän lôøi giaûi ?2 theo gôïi yù cuûa giaùo vieân.

 

 

 

-Vaän duïng quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?3

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

-Laéng nghe vaø vaän duïng.

 

-Thay x=3 meùt; y=2 meùt vaøo bieåu thöùc vaø tính ra keát quaû cuoái cuøng.

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

Ta coù

?2

 

 

?3

 

Dieän tích maûnh vöôøn khi x=3 meùt; y=2 meùt laø:

S=(8.3+2+3).2 = 58 (m2).

 

4. Cuûng coá: ( 8  phuùt)

Baøi taäp 1c trang 5 SGK.

Baøi taäp 2a trang 5 SGK.

x(x-y)+y(x+y)

           =x2-xy+xy+y2

                =x2+y2

=(-6)2 + 82 = 36+64 = 100

 

-Haõy nhaéc laïi quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

-Löu yù: (A+B).C = C(A+B) (daïng baøi taäp ?2 vaø 1c).

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp 1a, b; 2b; 3 trang 5 SGK.

-Xem tröôùc baøi 2: “Nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc” (ñoïc kó ôû nhaø quy taéc ôû trang 7 SGK).

IV. RÚT KINH NGHIỆM

1

 


 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy:        /08/2017

TIEÁT 2         .

§2. NHAÂN ÑA THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC.

 

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, bieát trình baøy pheùp nhaân ña thöùc theo caùc quy taéc khaùc nhau.

Kó naêng: Coù kó naêng thöïc hieän thaønh thaïo pheùp nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp ? , maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt).

 HS1: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Laøm tính nhaân , haõy tính giaù trò cuûa bieåu thöùc taïi x = 1.

 HS2: Tìm x, bieát 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh quy taéc. (16 phuùt).

-Treo baûng phuï ví duï SGK.

 

-Qua ví duï treân haõy phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

 

 

 

-Goïi moät vaøi hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc.

-Em coù nhaän xeùt gì veà tích cuûa hai ña thöùc?

-Haõy vaän duïng quy taéc vaø hoaøn thaønh ?1 (noäi dung treân baûng phuï).

 

 

 

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

 

 

-Quan saùt ví duï treân baûng phuï vaø ruùt ra keát luaän.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Nhaéc laïi quy taéc treân baûng phuï.

-Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?1

Ta nhaân vôùi (x3-2x-6) vaø nhaân (-1) vôùi (x3-2x-6) roài sau ñoù coäng caùc tích laïi seõ ñöôïc keát quaû.

 

-Laéng nghe, söûa sai, ghi baøi.

1. Quy taéc.

Ví duï: (SGK).

 

Quy taéc: Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

Nhaän xeùt: Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.

 

 

 

?1

1

 


 

 

-Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän nhaân hai ña thöùc ñaõ saép xeáp.

-Töø baøi toaùn treân giaùo vieân ñöa ra chuù yù SGK.

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng quy taéc  giaûi baøi taäp aùp duïng. (15 phuùt).

-Treo baûng phuï baøi toaùn ?2

 

-Haõy hoaøn thaønh baøi taäp naøy baèng caùch thöïc hieän theo nhoùm.

 

-Söûa baøi caùc nhoùm.

 

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi toaùn ?3

-Haõy neâu coâng thöùc tính dieän tích cuûa hình chöõ nhaät khi bieát hai kích thöôùc cuûa noù.

-Khi tìm ñöôïc coâng thöùc toång quaùt theo x vaø y ta caàn thu goïn roài sau ñoù môùi thöïc hieän theo yeâu caàu thöù hai cuûa baøi toaùn.

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

-Ñoïc laïi chuù yù vaø ghi vaøo taäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?2

 

-Caùc nhoùm thöïc hieän treân giaáy nhaùp vaø trình baøy lôøi giaûi.

 

-Söûa sai vaø ghi vaøo taäp.

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?3

-Dieän tích hình chöõ nhaät baèng chieàu daøi nhaân vôùi chieàu roäng.

 

(2x+y)(2x-y) thu goïn baèng caùch thöïc hieän pheùp nhaân hai ña thöùc vaø thu goïn ñôn thöùc ñoàng daïng ta ñöôïc 4x2-y2

 

 

Chuù yù: Ngoaøi caùch tính trong ví duï treân khi nhaân hai ña thöùc moät bieán ta coøn tính theo caùch sau:

                     6x2-5x+1

                              x- 2

  +            -12x2+10x-2

            6x3-5x2+x

            6x3-17x2+11x-2

 

2. AÙp duïng.

 

?2

a) (x+3)(x2+3x-5)

=x.x2+x.3x+x.(-5)+3.x2+

+3.3x+3.(-5)

=x3+6x2+4x-15

b) (xy-1)(xy+5)

=xy(xy+5)-1(xy+5)

=x2y2+4xy-5

 

?3

-Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät theo x vaø y laø:

(2x+y)(2x-y)=4x2-y2

-Vôùi x=2,5 meùt vaø y=1 meùt, ta coù:

4.(2,5)2 – 12 = 4.6,25-1=

=25 – 1 = 24 (m2).

 

 

4. Cuûng coá: ( 5 phuùt)

Baøi taäp 7a trang 8 SGK.

Ta coù:(x2-2x+1)(x-1)

=x(x2-2x+1)-1(x2-2x+1)

=x3 – 3x2 + 3x – 1

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (3 phuùt)

-Hoïc thuoäc quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp 7b, 8, 9 trang 8 SGK; baøi taäp 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK.

-OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

-Tieát sau luyeän taäp (mang theo maùy tính boû tuùi).

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU