Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy: 14/08/2017

Tun 1

TIEÁT 1       

Chöông I: PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA CAÙC ÑA THÖÙC.

 

§1. NHAÂN ÑÔN THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC.

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

Kó naêng: Coù kó naêng vaän duïng linh hoaït quy taéc ñeå giaûi caùc baøi toaùn cuï theå, tính caån thaän, chích xaùc.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp ? ,  maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp kieán thöùc veà ñôn thöùc, quy taéc nhaân hai ñôn thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng.

 3. Baøi môùi:          

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

GHI BAÛNG

Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh quy taéc. (14 phuùt).

-Haõy cho moät ví duï veà ñôn thöùc?

-Haõy cho moät ví duï veà ña thöùc?

-Haõy nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc vaø coäng caùc tích tìm ñöôïc.

Ta noùi ña thöùc 6x3-6x2+15x laø tích cuûa ñôn thöùc 3x vaø ña thöùc         2x2-2x+5

-Qua baøi toaùn treân, theo caùc em muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc ta thöïc hieän nhö theá naøo?

 

-Treo baûng phuï noäi dung quy taéc.

Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng quy taéc vaøo giaûi baøi taäp. (20 phuùt).

-Treo baûng phuï ví duï SGK.

-Cho hoïc sinh laøm ví duï SGK.

 

 

 

-Nhaân ña thöùc vôùi ñôn thöùc ta thöïc hieän nhö theá naøo?

 

Chaúng haïn:

-Ñôn thöùc 3x

-Ña thöùc 2x2-2x+5

3x(2x2-2x+5)

= 3x. 2x2+3x.( -2x)+3x.5

= 6x3-6x2+15x

-Laéng nghe.

 

 

-Muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Ñoïc laïi quy taéc vaø ghi baøi.

 

 

-Ñoïc yeâu caàu ví duï

-Giaûi ví duï döïa vaøo quy taéc vöøa hoïc.

 

 

-Ta thöïc hieän töông töï nhö nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc nhôø vaøo tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp nhaân.

1. Quy taéc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muoán nhaân moät ñôn thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân ñôn thöùc vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc roài coäng caùc tích vôùi nhau.

 

 

2. AÙp duïng.

Laøm tính nhaân

Giaûi

1

 


 

 

 

-Haõy vaän duïng vaøo giaûi baøi taäp ?2

 

 

= ?

 

-Tieáp tuïc ta laøm gì?

 

 

 

 

-Treo baûng phuï ?3

-Haõy neâu coâng thöùc tính dieän tích hình thang khi bieát ñaùy lôùn, ñaùy nhoû vaø chieàu cao?

-Haõy vaän duïng coâng thöùc naøy vaøo thöïc hieän baøi toaùn.

-Khi thöïc hieän caàn thu goïn bieåu thöùc tìm ñöôïc  (neáu coù theå).

-Haõy tính dieän tích cuûa maûnh vöôøng khi x=3 meùt; y=2 meùt.

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

 

 

-Thöïc hieän lôøi giaûi ?2 theo gôïi yù cuûa giaùo vieân.

 

 

 

-Vaän duïng quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi toaùn ?3

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

-Laéng nghe vaø vaän duïng.

 

-Thay x=3 meùt; y=2 meùt vaøo bieåu thöùc vaø tính ra keát quaû cuoái cuøng.

-Laéng nghe vaø ghi baøi.

 

Ta coù

?2

 

 

?3

 

Dieän tích maûnh vöôøn khi x=3 meùt; y=2 meùt laø:

S=(8.3+2+3).2 = 58 (m2).

 

4. Cuûng coá: ( 8  phuùt)

Baøi taäp 1c trang 5 SGK.

Baøi taäp 2a trang 5 SGK.

x(x-y)+y(x+y)

           =x2-xy+xy+y2

                =x2+y2

=(-6)2 + 82 = 36+64 = 100

 

-Haõy nhaéc laïi quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

-Löu yù: (A+B).C = C(A+B) (daïng baøi taäp ?2 vaø 1c).

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (2 phuùt)

-Quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp 1a, b; 2b; 3 trang 5 SGK.

-Xem tröôùc baøi 2: “Nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc” (ñoïc kó ôû nhaø quy taéc ôû trang 7 SGK).

IV. RÚT KINH NGHIỆM

1

 


 

Ngaøy soaïn: 11/08/2017   Ngày dạy:        /08/2017

TIEÁT 2         .

§2. NHAÂN ÑA THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC.

 

I . MUÏC TIEÂU:

Kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc, bieát trình baøy pheùp nhaân ña thöùc theo caùc quy taéc khaùc nhau.

Kó naêng: Coù kó naêng thöïc hieän thaønh thaïo pheùp nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

II. CHUAÅN BÒ

- GV: Baûng phuï ghi caùc baøi taäp ? , maùy tính boû tuùi; . . .

- HS: OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc, maùy tính boû tuùi; . . .

- Phöông phaùp cô baûn: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, hoûi ñaùp, so saùnh, thaûo luaän nhoùm.

III. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:

 1. OÅn ñònh lôùp: KTSS (1 phuùt)

 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt).

 HS1: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc. AÙp duïng: Laøm tính nhaân , haõy tính giaù trò cuûa bieåu thöùc taïi x = 1.

 HS2: Tìm x, bieát 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

 3. Baøi môùi:          

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh quy taéc. (16 phuùt).

-Treo baûng phuï ví duï SGK.

 

-Qua ví duï treân haõy phaùt bieåu quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

 

 

 

-Goïi moät vaøi hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc.

-Em coù nhaän xeùt gì veà tích cuûa hai ña thöùc?

-Haõy vaän duïng quy taéc vaø hoaøn thaønh ?1 (noäi dung treân baûng phuï).

 

 

 

 

-Söûa hoaøn chænh lôøi giaûi baøi toaùn.

 

 

-Quan saùt ví duï treân baûng phuï vaø ruùt ra keát luaän.

-Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

-Nhaéc laïi quy taéc treân baûng phuï.

-Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?1

Ta nhaân vôùi (x3-2x-6) vaø nhaân (-1) vôùi (x3-2x-6) roài sau ñoù coäng caùc tích laïi seõ ñöôïc keát quaû.

 

-Laéng nghe, söûa sai, ghi baøi.

1. Quy taéc.

Ví duï: (SGK).

 

Quy taéc: Muoán nhaân moät ña thöùc vôùi moät ña thöùc, ta nhaân moãi haïng töû cuûa ña thöùc naøy vôùi töøng haïng töû cuûa ña thöùc kia roài coäng caùc tích vôùi nhau.

Nhaän xeùt: Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.

 

 

 

?1

1

 


 

 

-Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän nhaân hai ña thöùc ñaõ saép xeáp.

-Töø baøi toaùn treân giaùo vieân ñöa ra chuù yù SGK.

 

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng quy taéc  giaûi baøi taäp aùp duïng. (15 phuùt).

-Treo baûng phuï baøi toaùn ?2

 

-Haõy hoaøn thaønh baøi taäp naøy baèng caùch thöïc hieän theo nhoùm.

 

-Söûa baøi caùc nhoùm.

 

 

 

 

-Treo baûng phuï baøi toaùn ?3

-Haõy neâu coâng thöùc tính dieän tích cuûa hình chöõ nhaät khi bieát hai kích thöôùc cuûa noù.

-Khi tìm ñöôïc coâng thöùc toång quaùt theo x vaø y ta caàn thu goïn roài sau ñoù môùi thöïc hieän theo yeâu caàu thöù hai cuûa baøi toaùn.

 

 

-Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

-Ñoïc laïi chuù yù vaø ghi vaøo taäp.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?2

 

-Caùc nhoùm thöïc hieän treân giaáy nhaùp vaø trình baøy lôøi giaûi.

 

-Söûa sai vaø ghi vaøo taäp.

 

 

 

 

-Ñoïc yeâu caàu baøi taäp ?3

-Dieän tích hình chöõ nhaät baèng chieàu daøi nhaân vôùi chieàu roäng.

 

(2x+y)(2x-y) thu goïn baèng caùch thöïc hieän pheùp nhaân hai ña thöùc vaø thu goïn ñôn thöùc ñoàng daïng ta ñöôïc 4x2-y2

 

 

Chuù yù: Ngoaøi caùch tính trong ví duï treân khi nhaân hai ña thöùc moät bieán ta coøn tính theo caùch sau:

                     6x2-5x+1

                              x- 2

  +            -12x2+10x-2

            6x3-5x2+x

            6x3-17x2+11x-2

 

2. AÙp duïng.

 

?2

a) (x+3)(x2+3x-5)

=x.x2+x.3x+x.(-5)+3.x2+

+3.3x+3.(-5)

=x3+6x2+4x-15

b) (xy-1)(xy+5)

=xy(xy+5)-1(xy+5)

=x2y2+4xy-5

 

?3

-Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät theo x vaø y laø:

(2x+y)(2x-y)=4x2-y2

-Vôùi x=2,5 meùt vaø y=1 meùt, ta coù:

4.(2,5)2 – 12 = 4.6,25-1=

=25 – 1 = 24 (m2).

 

 

4. Cuûng coá: ( 5 phuùt)

Baøi taäp 7a trang 8 SGK.

Ta coù:(x2-2x+1)(x-1)

=x(x2-2x+1)-1(x2-2x+1)

=x3 – 3x2 + 3x – 1

5. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø, daën doø: (3 phuùt)

-Hoïc thuoäc quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.

-Vaän duïng vaøo giaûi caùc baøi taäp 7b, 8, 9 trang 8 SGK; baøi taäp 10, 11, 12, 13 trang 8, 9 SGK.

-OÂn taäp quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.

-Tieát sau luyeän taäp (mang theo maùy tính boû tuùi).

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Đăng ngày 8/13/2017 8:16:10 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 69 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức, Đại số 8. . nslide giới thiệu tới mọi người giáo án Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức thuộc thể loại Đại số 8 được giới thiệu bởi user TRẠCH TRẦN TÔNG đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Đại số 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Toán học Toán 8 Đại số 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Ngày soạn: 11/08/2017 Ngày dạy: 14/08/2017 Tuần 1 TIẾT 1 Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC, kế tiếp là §1, nói thêm NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, nói thêm là I , thêm nữa MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm được lệ luật nhân đơn thức với đa thức, cho biết thêm Kĩ năng: Có kĩ năng áp dụng linh hoạt lệ luật để giải những bài toán cụ thể, tính chu đáo, chích xác,còn cho biết thêm II, nói thêm là CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-nhan-don-thuc-voi-da-thuc.zq3u0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Đại số 8


Ngày soạn: 11/08/2017 Ngày dạy: 14/08/2017
Tuần 1
TIẾT 1
Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC.

§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC.
I . MỤC TIÊU:
Kiến thức: Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng linh hoạt quy tắc để giải các bài toán cụ thể, tính cẩn thận, chích xác.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , máy tính bỏ túi; . . .
- HS: Ôn tập kiến thức về đơn thức, quy tắc nhân hai đơn thức, máy tính bỏ túi; . . .
- Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: không.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Hoạt động 1: Hình thành quy tắc. (14 phút).
-Hãy cho một ví dụ về đơn thức?
-Hãy cho một ví dụ về đa thức?
-Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được.
Ta nói đa thức 6x3-6x2+15x là tích của đơn thức 3x và đa thức 2x2-2x+5
-Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta thực hiện như thế nào?

-Treo bảng phụ nội dung quy tắc.
Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc vào giải bài tập. (20 phút).
-Treo bảng phụ ví dụ SGK.
-Cho học sinh làm ví dụ SGK.-Nhân đa thức với đơn thức ta thực hiện như thế nào?


-Hãy vận dụng vào giải bài tập ?2


 = ?

-Tiếp tục ta làm gì?
-Treo bảng phụ ?3
-Hãy nêu công thức tính diện tích hình thang khi biết đáy lớn, đáy nhỏ và chiều cao?
-Hãy vận dụng công thức này vào thực hiện bài toán.
-Khi thực hiện cần thu gọn biểu thức tìm được (nếu có thể).
-Hãy tính diện tích của mảnh vường khi x=3 mét; y=2 mét.

-Sửa hoàn chỉnh lời giải bài toán.


Chẳng hạn:
-Đơn thức 3x
-Đa thức 2x2-2x+5
3x(2x2-2x+5)
= 3x. 2x2+3x.( -2x)+3x.5
= 6x3-6x2+15x
-Lắng nghe.


-Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
-Đọc lại quy tắc và ghi bài.


-Đọc yêu cầu ví dụ
-Giải ví dụ dựa vào quy tắc vừa học.


-Ta thực hiện tương tự như nhân đơn thức với đa thức nhờ vào tính chất giao hoán của phép nhân.

-Thực hiện lời giải ?2 theo gợi ý của giáo viên.
-Vận dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức.-Đọc yêu cầu bài toán ?3


-Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
-Lắng nghe và vận dụng.

-Thay x=3 mét; y=2 mét vào biểu thức và tính ra kết quả cuối cùng.
-Lắng nghe và ghi bài.

1. Quy tắc.

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.


2. Áp dụng.
Làm tính nhân

Giải
Ta có 

?2?3

Diện tích mảnh vườn khi x=3 mét; y=2 mét là:
S=(8.3+2+3).2 = 58 (m2).


4. Củng cố: ( 8 phút)
Bài tập 1c trang 5 SGK.

Bài tập 2a trang 5 SGK.
x(x-y)+y(x+y)
=x2-xy+xy+y2
=x2+y2
=(-6)2 + 82 = 36+64 = 100


-Hãy nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
-Lưu ý: (A+B).C = C(A+B) (dạng bài tập ?2

Sponsor Documents